Nahlásenie poistnej udalosti – správa o nehode, poškodený, lehota

Nahlásenie poistnej udalosti je kľúčovým krokom pri uplatňovaní nárokov na poistné plnenie. Pre správne a efektívne vybavenie je potrebné, aby poškodený dodržal niekoľko zásadných krokov a lehôt. Tento článok poskytne podrobný prehľad o tom, čo všetko zahŕňa nahlásenie poistnej udalosti, na čo by si mali ľudia dávať pozor a aké lehoty je nutné dodržať.

Kľúčové informácie článku

Vo všeobecnosti platí, že poistnú udalosť je nutné nahlásiť čo najskôr, ideálne do 15 dní od jej vzniku v prípade PZP.

Poškodený by mal po vzniku škody zabezpečiť dôkazy a dokumentáciu: fotografie miesta udalosti, poškodených vecí, svedectvá, policajnú správu (ak bola privolaná polícia), a ďalšie relevantné dokumenty.

Dodržanie lehoty na nahlásenie poistnej udalosti je kľúčové. Každá poisťovňa má svoje vlastné pravidlá a lehoty.

Poistná udalosť – kto je poškodený?

Poškodeným je osoba, ktorá utrpela škodu v dôsledku poistnej udalosti. Táto osoba môže byť majiteľom poistnej zmluvy alebo tretia strana, ktorá utrpela škodu, napríklad pri dopravnej nehode. Poškodený má právo na náhradu škody od poisťovne vinníka, pričom je dôležité, aby všetky kroky vykonal správne a včas.

Poistná udalosť je udalosť, ktorá nastane a ktorá je krytá poistnou zmluvou, a ktorá oprávňuje poisteného (alebo iného oprávneného) na nárokovanie poistného plnenia od poisťovne. Ide o situáciu alebo udalosť, pri ktorej dôjde k poškodeniu, strate alebo inému druhu škody, ktorú poistná zmluva pokrýva. Poistné udalosti môžu zahŕňať širokú škálu rôznych situácií v závislosti od typu poistenia.

Lehota na nahlásenie poistnej udalosti

Lehota na nahlásenie poistnej udalosti sa môže líšiť v závislosti od typu poistenia a poisťovne. Vo všeobecnosti platí, že poistná udalosť by sa mali nahlásiť čo najskôr, ideálne do 15 dní od jej vzniku.

V prípade povinného zmluvného poistenia je 15 dní zákonná lehota. Pokiaľ ide o poistenie PZP, na Slovensku je to do 30 dní, ak sa nehoda stala v zahraničí.

Presné lehoty sa dajú nájsť v poistných podmienkach poistnej zmluvy. Odporúča sa pozrieť si ich alebo sa obrátiť priamo na poisťovňu, v ktorej je uzatvorené poistenie.

Nahlásenie poistnej udalosti – poškodený

Hlásenie poistnej udalosti má určitý postup, ktorý by mal poškodený dodržať.

 1. Zabezpečenie dôkazov a dokumentácie: Bezprostredne po vzniku škody by mal poškodený zabezpečiť všetky dôkazy, ktoré budú potrebné pri vybavovaní poistného plnenia. Patria sem fotografie miesta udalosti, poškodených vecí, svedectvá a kontakty na svedkov, policajná správa (ak bola polícia privolaná), a ďalšie relevantné dokumenty.
 2. Hlásenie poistnej udalosti: Poškodený by mal čo najskôr kontaktovať poisťovňu a informovať ju o vzniku poistnej udalosti. V mnohých prípadoch je možné nahlásenie poistnej udalosti online, cez telefón alebo priamo v pobočke poisťovne. Niektoré poisťovne ponúkajú aj mobilné aplikácie na nahlasovanie udalostí.
 3. Vyplnenie a podanie žiadosti o poistné plnenie: Poisťovňa po prijatí oznámenia o udalosti poskytne poškodenému formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Tento formulár obsahuje podrobné otázky týkajúce sa okolností udalosti, rozsahu škody a ďalšie potrebné informácie.
 4. Spolupráca s likvidátorom: Poisťovňa pridelí likvidátora, ktorý posúdi škodu a určí výšku poistného plnenia. Poškodený by mal byť pripravený spolupracovať a poskytovať všetky požadované informácie a dokumenty.

Lehota na nahlásenie poistnej udalosti je jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré musí poškodený dodržať. Každá poisťovňa má svoje vlastné pravidlá a lehoty, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

Zvyčajne sa lehota pohybuje v rozmedzí niekoľkých dní až týždňov od vzniku udalosti. Ak poškodený nedodrží túto lehotu, poisťovňa môže odmietnuť poskytnúť poistné plnenie alebo ho krátiť.

Záznam o dopravnej nehode

Pri dopravnej nehode je kľúčové zachovať chladnú hlavu a zdokumentovať všetky dôležité informácie. Záznam o dopravnej nehode slúži ako oficiálny záznam udalosti a je nevyhnutný pre poisťovne, zamestnávateľov a ostatné zúčastnené strany.

Čo by mal obsahovať záznam o nehode:

1. Základné informácie:

 • Dátum, čas a presné miesto nehody
 • Meno, adresa a kontaktné informácie všetkých zúčastnených vodičov a pasažierov
 • Informácie o poistení všetkých zúčastnených vozidiel (vrátane evidenčných čísel)
 • Popis počasia a podmienok na ceste v čase nehody

2. Priebeh nehody:

 • Podrobný opis toho, ako sa nehoda stala, vrátane smeru jazdy a polohy všetkých zúčastnených vozidiel
 • Odhadovaná rýchlosť všetkých zúčastnených vozidiel
 • Akékoľvek dopravné značky, semafory alebo iné relevantné faktory
 • Predpokladaná príčina nehody (napr. nedodržanie prednosti v jazde, neprimeraná rýchlosť)

3. Následky nehody:

 • Popis všetkých viditeľných poškodení na zúčastnených vozidlách
 • Informácie o akýchkoľvek zraneniach, ktoré utrpeli zúčastnené osoby
 • Popis poskytnutej prvej pomoci
 • Meno a kontaktné informácie akýchkoľvek svedkov

Záznam o nehode obsahuje aj akékoľvek okamžité nápravné opatrenia, ktoré boli prijaté (napr. odtiahnutie vozidiel, zavolanie polície), informácie o nahlásení nehody poisťovni a kontaktné informácie na autoservis, kam boli odtiahnuté poškodené vozidlá.

Poistná alebo škodová udalosť?

Poistná udalosť je náhodná udalosť, ktorá je poistená v rámci poistnej zmluvy a na základe ktorej vzniká poistenému nárok na poistné plnenie. Inými slovami, poistná udalosť je udalosť, pri ktorej poisťovňa preplatí škodu, ktorú poistenec utrpel.

Škodová udalosť je každá udalosť, pri ktorej vznikne škoda. Nie každá škodová udalosť je však zároveň poistnou udalosťou. Aby bola škodová udalosť aj poistnou udalosťou, musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • Musí byť poistená v rámci poistnej zmluvy.
 • Musí ísť o náhodnú udalosť.
 • Musí vzniknúť škoda.

Príklady poistných udalostí:

 • Dopravná nehoda
 • Živelná pohroma (požiar, povodeň, víchrica)
 • Krádež
 • Zlomenie nohy
 • Choroba

Príklady škodových udalostí, ktoré nie sú poistnými udalosťami:

 • Opotrebenie veci
 • Úmyselné poškodenie veci
 • Škoda spôsobená vplyvom vojny alebo terorizmu

Rozlíšenie poistnej a škodovej udalosti je dôležité z dôvodu rôznych postupov pri ich riešení. V prípade poistnej udalosti je potrebné nahlásiť ju poisťovni, ktorá následne posúdi jej oprávnenosť a vyplatí poistné plnenie. V prípade škodovej udalosti, ktorá nie je poistnou udalosťou, si škodu musí poistený uhradiť sám.

Škodová udalosť na parkovisku

Škodová udalosť na parkovisku je pomerne bežná situácia, ktorú treba vyriešiť správne. Iba tak sa dá minimalizovať následky a zabezpečiť riadne riešenie situácie.


Od roku 2019 hrozí za odchod z miesta nehody pokuta od 300 do 1 500 eur a zákaz šoférovania až na päť rokov.


V prvom rade je potrebné zastaviť vozidlo a zabezpečiť miesto nehody. Nehýbať s vozidlom, pokiaľ nebráni premávke, a určite neodchádzať z miesta.

Následne sa treba pokúsiť nájsť vodiča druhého vozidla. Ďalšou možnosťou je aj nechať odkaz za stieračom, no lepšie je pokúsiť sa nájsť vodiča osobne alebo pomocou rozhlasu v nákupnom centre. Existuje viacero spôsobov ako nájsť majiteľa auta. Ak sa to nepodarí, je lepšie zavolať políciu.

Ak je niekto poškodený, teda nájde na parkovisku oškreté alebo inak poškodené vozidlo, treba zistiť, či je parkovisko monitorované kamerovým systémom. Správca budovy môže pomôcť pri identifikácii vozidla.

Ďalším krokom je zaobstaranie dôkladnej fotodokumentácie z miesta nehody. Potom sa vypíše správa o nehode, ktorá sa následne pošle poisťovni.

Škodová udalosť na parkovisku je pomerne bežná situácia, ktorú treba vyriešiť správne. Iba tak sa dá minimalizovať následky a zabezpečiť riadne riešenie situácie.

Správa o nehode Allianz

Allianz, popredná poisťovňa na Slovensku, odporúča nasledovné kroky, ktoré je dôležité dodržať v prípade dopravnej nehody:

 • Hneď ako je to možné, vypnúť motor, zatiahnuť ručnú brzdu a zapnúť výstražné svetlá.
 • Obliecť si reflexnú vestu a umiestniť výstražný trojuholník v predpísanej vzdialenosti od vozidla.
 • Posúdiť stav zranených. V prípade potreby poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať záchrannú službu na čísle 155.
 • Vyplniť správu o nehode Allianz. Ak polícia nepríde na miesto nehody, vyplní sa a podpíše s druhým účastníkom nehody. Allianz poskytne túto správu.

O dopravnej nehode treba čo najskôr informovať Allianz – Slovenskú poisťovňu. Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Rozsah ponúkaných asistenčných služieb závisí od poistného produktu.

Správa o nehode Kooperativa

Správa o nehode Kooperativa je dostupná na webových stránkach poisťovne. Tento formulár, nazvaný Správa o nehode, je plne v súlade s modelom vypracovaným Comité Européen des Assurances (CEA).

Je určený na použitie pri všetkých dopravných nehodách a slúži na zaznamenanie faktického stavu udalosti bez nutnosti dohody o zavinení.

Formulár umožňuje zaznamenať aj protichodné výpovede, prípadne na samostatnom liste, ak je to potrebné. Ak druhý účastník nehody používa rovnaký formulár schválený Comité Européen des Assurances, len v inom jazyku, formuláre sú identické a ich obsah je možné porovnať bod po bode podľa vlastného formulára.

ČSOB nahlásenie poistnej udalosti

ČSOB nahlásenie poistnej udalosti je možné viacerými spôsobmi:

 • Online na webovej stránke ČSOB Poisťovne. Stačí prejsť do sekcie „Nahlásiť poistnú udalosť“ a vyberať príslušný typ poistenia. Následne sa vyplní formulár so všetkými požadovanými informáciami a pripoja sa potrebné prílohy, ako napríklad fotodokumentácia.
 • Cez mobilnú aplikáciu, ktorá sa dá stiahnuť a nainštalovať do mobilu. Do appky sa klient prihlási pomocou prihlasovacích údajov a zvolí možnosť „Nahlásiť poistnú udalosť“. Ďalej postupuje podľa pokynov uvedených na obrazovke.
 • Telefonicky, na infolinke ČSOB Poisťovne na čísle 0850 111 303. Klient informuje operátora, že chce nahlásiť poistnú udalosť a poskytnite potrebné informácie o sebe, poistnej zmluve a detailoch udalosti.

Po nahlásení poistnej udalosti ČSOB Poisťovňa pridelí číslo poistnej udalosti. Toto číslo si treba uchovať, aby bolo možné sledovanie poistnej udalosti a ďalšia komunikácia s poisťovňou. Poisťovňa môže prideliť likvidátora, ktorý bude spravovať celý proces vybavenia poistného plnenia.

Sledovanie poistnej udalosti

Nahlásenie poistnej udalosti vyžaduje rýchlosť, presnosť a dôkladnú prípravu. Poškodený by mal okamžite po vzniku škody kontaktovať poisťovňu, zabezpečiť všetky potrebné dôkazy a dôkladne vyplniť potrebné formuláre.

Dodržanie stanovených lehôt je kľúčové pre úspešné uplatnenie nárokov na poistné plnenie. Prečítanie a pochopenie poistnej zmluvy je základným predpokladom na to, aby človek vedel, aké práva a povinnosti má v prípade vzniku poistnej udalosti. Po nahlásení je možné aj sledovanie poistnej udalosti podľa prideleného čísla.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang