Výpoveď poistnej zmluvy – dôvody zrušenia, vzor

Ukončenie poistnej zmluvy je proces, ktorý si vyžaduje dôkladné zváženie a pochopenie podmienok stanovených v pôvodnej zmluve. Je dôležité pochopiť právne a finančné dôsledky ukončenia zmluvy, ako aj príslušné postupy.

Tento článok sa bude podrobnejšie zaoberať procesom ukončenia a rozoberie jednotlivé kroky, ktoré sú potrebné na úspešné vypovedanie poistnej zmluvy.

Čo je to výpoveď poistnej zmluvy?

Ukončenie poistnej zmluvy je spôsob, ktorým sa ukončuje dohoda medzi poisteným a poskytovateľom poistenia. Môže sa tak stať z viacerých dôvodov vrátane neplatenia, podvodu, podstatnej zmeny okolností alebo zániku poistnej zmluvy. K ukončeniu poistnej zmluvy môže dôjsť kedykoľvek, ale zvyčajne sa tak deje na konci poistného obdobia alebo na žiadosť jednej zo strán.

Poistná zmluva sa uzatvára podľa Občianskeho zákonníka, a teda aj výpoveď poistenia sa riadi týmto právnym predpisom, ale zároveň aj podmienkami konkrétnej poisťovne, ktoré sú vyjadrené v jej Všeobecných poistných podmienkach.

Poistné plnenie – typy poistenia

Poistenie je zmluva medzi dvoma stranami, poisťovateľom a poisteným, a poskytuje finančnú ochranu pred rizikami strát spôsobených neznámymi udalosťami. Poistné zmluvy možno rozdeliť na rôzne typy, z ktorých každý má svoj vlastný súbor výhod a rizík:

 • Životné poistenie je druh poistenia určený na finančnú ochranu jednotlivca alebo jeho rodiny v prípade smrti poisteného. Životné poistenie možno uzavrieť pre jednu osobu alebo skupinu osôb, napríklad rodinu, a môže poskytovať jednorazovú sumu alebo priebežné platby.
 • Zdravotné poistenie je druh poistenia, ktorý pokrýva náklady na lekársku starostlivosť a liečbu. Zdravotné poistenie si môžu uzatvoriť jednotlivci, rodiny alebo podniky a poskytuje krytie pobytu v nemocnici, návštev lekára, liekov na predpis a iných liečebných nákladov.
 • Poistenie majetku je druh poistenia, ktorý kryje stratu alebo poškodenie osobného alebo firemného majetku v dôsledku udalostí, ako je požiar, krádež alebo prírodné katastrofy. Poistné zmluvy na poistenie majetku môžu poskytovať krytie budov, pozemkov, vozidiel a iných hmotných aktív.
 • Poistenie vozidla je druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu pred nákladmi na poškodenie alebo stratu vozidla. Poistné zmluvy na poistenie vozidiel môžu poskytovať krytie pre autá, motocykle, lode a iné typy motorových vozidiel.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu je druh poistenia, ktorý pokrýva náklady na škody alebo straty spôsobené nedbalosťou alebo úmyselným konaním poistenej osoby. Poistné zmluvy o poistení zodpovednosti môžu poskytovať krytie liečebných nákladov, nákladov na právne služby a krytie škôd na majetku.
 • Cestovné poistenie je druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu pred nákladmi na neočakávané udalosti alebo straty počas cestovania. Poistné zmluvy cestovného poistenia môžu poskytovať krytie liečebných nákladov, straty batožiny, zrušenia cesty a iných súvisiacich výdavkov.

Toto je len niekoľko z mnohých dostupných druhov poistenia. Výber správneho typu poistenia pre konkrétnu situáciu je dôležitý a najlepšie je poradiť sa s odborníkom na poistenie, ktorý pomôže vybrať najvhodnejší typ poistenia pre potreby poistníka.

Poistenie vozidla poskytuje finančnú ochranu pred nákladmi na poškodenie alebo stratu vozidla.

Kedy dochádza k zrušeniu poistnej zmluvy?

Poistné produkty poskytujú pokoj a finančnú istotu pre jednotlivcov a podniky, ale sú spojené aj so zmluvou, ktorá definuje podmienky poistenia. Ukončenie poistnej zmluvy môže iniciovať buď poistník, alebo poisťovňa a môže k nemu dôjsť z viacerých dôvodov.

Jedným z najčastejších dôvodov ukončenia poistnej zmluvy je, keď poistník neplní určité požiadavky poistnej zmluvy alebo neplatí poistné. Podmienky poistnej zmluvy sú v zmluve jasne uvedené a ich nedodržanie môže viesť k zrušeniu alebo neobnoveniu poistnej zmluvy. Ďalším bežným dôvodom ukončenia zmluvy je, keď si poistník zakúpi novú zmluvu od iného poskytovateľa poistenia alebo sa rozhodne prejsť na iný plán poistenia ponúkaný tým istým poisťovateľom. 

K ukončeniu poistnej zmluvy môže dôjsť aj vtedy, keď sa riziká kryté poistnou zmluvou stanú pre poisťovateľa príliš nákladnými na to, aby ich zvládol. 

Ďalším bežným dôvodom ukončenia poistnej zmluvy je zmena okolností. Ak sa okolnosti poisteného od podpísania zmluvy zmenili, poisťovňa môže rozhodnúť, že podmienky zmluvy už nie sú uplatniteľné, a rozhodnúť sa zmluvu vypovedať.

Nakoniec, k ukončeniu poistnej zmluvy môžu viesť aj zmeny v poisťovni. Ak bola spoločnosť odkúpená alebo zlúčená s inou spoločnosťou, podmienky zmluvy už nemusia platiť a nová spoločnosť sa môže rozhodnúť zmluvu ukončiť.

V prípade ukončenia poistenia by poistník aj poisťovňa mali mať možnosť podať písomné oznámenie o ukončení poistenia. Poisťovňa je tiež povinná oznámiť poistníkovi presný dôvod ukončenia poistnej zmluvy

Je dôležité, aby poistník rozumel možným dôvodom ukončenia poistnej zmluvy. Uvedomenie si možných dôvodov a informované rozhodnutie pri výbere poistenia môže jednotlivcom a podnikom pomôcť nájsť najlepšie poistenie pre ich potreby a čo najlepšie využiť ich poistnú zmluvu.

Zákonné dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy

Podľa zákona sú relevantné nasledovné dôvody na ukončenie či vypovedanie poistnej zmluvy:

 • Ukončenie poistného obdobia pri poistení na dobu neurčitú. Poisník musí podať výpoveď minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Toto pravidlo sa nevzťahuje na poistenie osôb.
 • Vypovedanie do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpoveď môže podať každý z účastníkov, či už poisťovňa alebo poistník.
 • Nezaplatenie poistného zo strany poistníka. Do úvahy sa berie nezaplatenie prvej alebo celej čiastky do 3 mesiacov od jeho splatnosti alebo pri ďalšej čiastke do 1 mesiaca od výzvy na úhradu.

Je dôležité poznamenať, že hoci ide o najbežnejšie právne dôvody ukončenia poistnej zmluvy, môžu existovať aj iné dôvody ukončenia, ktoré môžu byť uvedené v samotnej zmluve. Je nevyhnutné prečítať si a pochopiť podmienky každej poistnej zmluvy pred jej podpisom.

Ďalšie dôvody výpovede poistenia

Ďalšími dôvodmi pre výpoveď poistnej zmluvy sú konkrétne prípady konkrétneho poistenia:

 • Poistenie áut (PZP a havarijné poistenie). Môže ísť o vyradenie z evidencie, odcudzenie či predaj vozidla a podobne.
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca. Ide o zmenu zamestnávateľa či ukončenie pracovného pomeru.
 • Poistenie osôb (cestovné a životné poistenie). Môže ísť napríklad o úmrtie.
 • Poistenia nehnuteľnosti (poistenie domu a domácnosti). Rieši sa ňou najmä predaj nehnuteľnosti, teda zmena vlastníka či zánik poistenej nehnuteľnosti a iné.

Konkrétne dôvody, ako aj konkrétne výpovede poistných zmlúv pre rôzne druhy poistenia získa poistník na základe formuláru.

Proces zrušenia poistnej zmluvy

Poistné zmluvy môžu byť zrušené z rôznych dôvodov. Poistnú zmluvu môže vypovedať buď poistník, alebo poisťovňa. V závislosti od situácie môže byť proces zrušenia poistnej zmluvy jednoduchý alebo zložitý.

Prvým krokom v procese zrušenia poistnej zmluvy je podanie žiadosti o zrušenie poistky. V závislosti od poisťovne môže byť potrebné žiadosť vyplniť osobne alebo online. Vo všeobecnosti žiadosť o zrušenie zmluvy obsahuje informácie o poistníkovi, poistnej zmluve a dôvode zrušenia. Niektorí poisťovatelia môžu vyžadovať aj ďalšie informácie, napríklad úmrtný list alebo písomné vysvetlenie zrušenia.

V niektorých prípadoch môže poisťovňa umožniť poistníkom vypovedať zmluvu bez sankcií. V iných prípadoch môže byť poistník pri vypovedaní zmluvy povinný zaplatiť storno poplatok. Výška poplatku sa líši v závislosti od poisťovne, dĺžky trvania poistnej zmluvy a ďalších faktorov.

Ak poistník neuhradil požadovanú platbu alebo porušil podmienky poistnej zmluvy, poisťovňa môže odmietnuť akceptovať zrušenie poistnej zmluvy. V týchto prípadoch poistka zostane v platnosti, kým poistník nezaplatí dlžnú sumu alebo kým poisťovňa poistku nevypovie.

Napokon, poistenci by si mali uvedomiť, že zrušenie poistnej zmluvy môže mať vplyv na ich kreditné skóre. Ak má poistník nesplatený zostatok na poistnej zmluve, zrušenie poistenia môže byť nahlásené úverovému úradu.

Zrušenie poistnej zmluvy je závažné rozhodnutie a poistníci by mali pred prijatím opatrenia pochopiť tento proces.

Výhody vypovedania poistnej zmluvy

Ukončenie poistnej zmluvy môže byť výhodné z rôznych dôvodov vrátane toho, že poistený môže ušetriť peniaze, môže si upraviť poistné krytie a môže sa poobzerať po lepších sadzbách. Pri rozhodovaní je preto dôležité zvážiť výhody vypovedania poistnej zmluvy v porovnaní s nákladmi.

Ukončenie poistnej zmluvy môže byť skvelým spôsobom, ako ušetriť peniaze. Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy a kredity pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú ukončiť svoju zmluvu pred jej vypršaním. To môže byť výhodné najmä pre tých, ktorí nie sú spokojní so svojimi súčasnými sadzbami alebo hľadajú lepšiu ponuku.

Ukončením poistnej zmluvy sa môžu poobzerať po lepších sadzbách, čo môže v konečnom dôsledku viesť k výrazným úsporám. Okrem toho môže byť ukončenie poistnej zmluvy výhodné aj pre tých, ktorí potrebujú upraviť svoje poistné krytie.

Ukončenie poistnej zmluvy umožňuje poistenému poobzerať sa po plánoch, ktoré lepšie vyhovujú jeho potrebám. Ak napríklad poistený zistí, že jeho súčasná zmluva neposkytuje dostatočné krytie, môže zmluvu vypovedať. To môže byť užitočné najmä pre tých, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii a potrebujú upraviť svoje poistné krytie tak, aby vyhovovalo ich rozpočtu.  

Ukončenie poistnej zmluvy môže pomôcť znížiť náklady na poistné, ako aj poskytnúť flexibilitu a oslobodenie od dlhodobých záväzkov. Okrem toho zrušenie poistnej zmluvy môže pomôcť znížiť riziko, keďže poistník už nie je zodpovedný za platenie poistky, ktorú nepotrebuje. Zrušenie poistnej zmluvy môže tiež pomôcť uvoľniť finančné zdroje, čo umožní poistníkovi investovať do iných oblastí.

Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy – vzor

Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k takzvanému výročiu zmluvy. Poisťovňa je povinná zaslať poistníkovi oznámenie o zmene poistného najneskôr 10 týždňov pred výročím.

Vzor výpovede je možné si stiahnuť online a upraviť si ho podľa svojich potrieb alebo použiť formulár konkrétnej poisťovne a vytvoriť si tak výpoveď na mieru. Toto je napríklad formulár Výpovede poistnej zmluvy PZP, ktorý je voľne dostupný:

Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy – vzor:

Meno a priezvisko alebo názov firmy (IČO)
Ulica a č. ulice alebo sídlo spoločnosti, PSČ, mesto

Ulica poisťovne
Názov poisťovne
PSČ, mesto

Výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia č.

V súlade s ustanovením § 800 ods.1 Občianskeho zákonníka a príslušnými VPP Vašej poisťovne dávam výpoveď vyššie uvedenej poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení  vozidla ku koncu poistného obdobia.

Značka vozidla: 

Evidenčné číslo:

Súčasne Vás žiadam o zaslanie dokladu o doterajšom škodovom priebehu povinného zmluvného poistenia za predchádzajúce obdobie na uvedenú kontaktnú adresu. 

Za Vaše doterajšie služby Vám ďakujem.

S pozdravom,

Meno a priezvisko poistníka

Vypovedať poistnú zmluvu môže len poistník alebo ním poverená osoba s plnou mocou. Vypovedanie zmluvy možno oznámiť:

 • písomne doporučenou poštou na adresu poisťovne
 • osobne na pobočke poisťovne

Ak poistník podáva výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, je vždy nutné k výpovedi priložiť kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť výpovede.

V prípade výpovede PZP je poistník povinný na základe § 9 ods. 5 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení odovzdať poisťovni aj doklady potvrdzujúce platnosť poistenia, to znamená zelenú kartu.

Ak poistník podáva výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, môže poisťovňu požiadať o vrátenie zvyšku poistného, ktoré uhradí do konca poistného obdobia. Tiež by mal požiadať aj o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

Výpoveď zmluvy – zhrnutie

Ukončenie poistnej zmluvy môže byť pre poistníka náročné, ale zároveň aj prospešné rozhodnutie. Môže priniesť úsporu nákladov, lepšie krytie a možnosť slobodne prejsť k inému poskytovateľovi. Pred prijatím tohto rozhodnutia je dôležité pochopiť všetky dôsledky, ako sú potenciálne finančné sankcie a potreba zabezpečiť si nové krytie.

V konečnom dôsledku by poistníci, ktorí zvažujú ukončenie poistnej zmluvy, mali zvážiť všetky pre a proti a prijať rozhodnutie, ktoré je v ich najlepšom záujme.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang