Starobné dôchodkové sporenie – 2. pilier

Odchod do dôchodku je významným medzníkom v živote človeka, ktorý znamená koniec dlhej a naplnenej kariéry. Je to čas na oddych, cestovanie a užívanie si plodov svojej práce. Aby si však človek počas dôchodku zachoval pohodlný životný štýl, je dôležité začať plánovať a sporiť včas. Jednou z kľúčových súčastí plánovania odchodu do dôchodku je mať vytvorený solídny plán dôchodkového sporenia. Akú úlohu zohráva v dôchodkovom sporení II. pilier?

Čo je obsahom článku?

 • Ako funguje dôchodkový systém
 • Je vstup do II. piliera povinný?
 • Ako podať žiadosť o dôchodok
 • Je možný predčasný výber z II. piliera?
 • Porovnanie II. piliera a výšky výnosov

Tento článok sa bude venovať dôležitosti starobného dôchodkového sporenia a poskytne tipy, ako si efektívne sporiť na svoju budúcnosť.

Dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie je súčasťou dôchodkového systému známeho ako II. pilier, ktorý je financovaný z príspevkov. Tieto príspevky investujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) v mene sporiteľov.

Spolu s dôchodkovým poistením (I. pilier) tvorí starobné dôchodkové sporenie základ dôchodkového systému, ktorý zabezpečuje príjem sporiteľom v starobe a ich pozostalým v prípade úmrtia.

Pri vstupe do II. piliera sa povinné odvody vo výške 18 % rozdeľujú na dve časti. To znamená, že sporiteľ bude dostávať dôchodok z dvoch zdrojov – krátený dôchodok z I. piliera vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok z II. piliera na základe zaplatených príspevkov, ich hodnoty a zvoleného spôsobu poberania dôchodku.

Starobné dôchodkové sporenie pozostáva z dvoch fáz:

 1. Prvou fázou je sporiaca fáza, počas ktorej sa časť povinných odvodov ukladá na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorý spravuje ním zvolená dôchodková správcovská spoločnosť. Tu má sporiteľ možnosť slobodne si vybrať, do ktorých dôchodkových fondov chce okrem DSS investovať. V tejto fáze má tiež možnosť dobrovoľne prispievať na svoje dôchodkové sporenie.
 2. Druhou fázou je fáza výplaty, počas ktorej sporiteľ dostáva starobný dôchodok, predčasný dôchodok a pozostalostný dôchodok pre oprávnené osoby na základe hodnoty svojich príspevkov. Forma vyplácania dôchodku z II. piliera môže byť rôzna, pričom na výber je doživotný alebo dočasný dôchodok vyplácaný zvolenou poisťovňou alebo programové čerpanie vyplácané DSS.

Dôchodkové sporenie sa delí na povinné a dobrovoľné. Povinné príspevky vyberá a spravuje Sociálna poisťovňa, ktorá ich následne prevádza do DSS sporiteľa. Tieto príspevky sa potom pripisujú vo forme dôchodkových jednotiek na osobné dôchodkové účty jednotlivca v jeho vybranom dôchodkovom fonde.

Celkový príspevok na starobné zabezpečenie, ktorý zahŕňa I. aj II. pilier, predstavuje 18 % vymeriavacieho základu. Zahŕňa povinnú príspevkovú sadzbu 4 % pre II. pilier a sadzbu 14 % pre I. pilier.

Okrem toho majú fyzické osoby v II. pilieri možnosť dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie s obmedzenou výškou príspevku. Daňové výhody spojené s dobrovoľnými príspevkami sa však skončili v roku 2016.

Dôchodkové piliere

Trojpilierový systém dôchodkov na Slovensku bol vytvorený s presvedčením, že jednotlivci by sa v neskoršom veku nemali spoliehať len na jeden zdroj príjmu. Tento moderný systém bol zavedený v roku 2004 prostredníctvom reformného zákona č. 43/2004 Z. z., ktorý sa zameral na starobné dôchodkové sporenie a vykonal potrebné zmeny v existujúcich zákonoch.

V Slovenskej republike tvorili v roku 2019 starší ľudia vo veku 65 a viac rokov 16,3 % z celkového počtu obyvateľov. Predpokladá sa však, že do roku 2070 sa tento počet takmer zdvojnásobí na 31,7 %. V dôsledku toho sa predĺži vek odchodu do dôchodku a počet starších osôb sa výrazne zvýši.

Dôchodkový trojpilierový systém pozostáva, ako napovedá samotný názov, z troch dôchodkových pilierov:

 1. I. pilier – povinné dôchodkové poistenie: Tento systém je dávkovo definovaný a priebežne financovaný program, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. Odvody pracujúcich ľudí sa používajú na poskytovanie dôchodkov v danom roku.
 2. II. pilier – starobné dôchodkové poistenie: Dôchodkové správcovské spoločnosti investujú príspevky sporiteľov do dôchodkových fondov, ktoré sú potom uložené na osobnom účte. Po odchode do dôchodku sa na základe akumulovanej sumy na osobnom účte určí výška vyplácaných dôchodkov.
 3. III. pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie: Je typ príspevkovo definovaného poistenia, ktoré je financované prostredníctvom kapitalizácie. To znamená, že finančné prostriedky pochádzajú z dobrovoľných príspevkov účastníkov. Počas sporiacej fázy doplnkové dôchodkové spoločnosti príspevky investujú a akumulujú a v prípade potreby poskytujú zo systému aj dávky poberateľom.

Účasť na povinnom zákonnom poistení sa priznáva priamo na základe právnych ustanovení. Hlavným zameraním prvého piliera je jeho úzka väzba na ekonomickú aktivitu a príjem jednotlivcov.

Fyzické osoby, ktoré sú zúčastnené výlučne na prvom pilieri a odvádzajú príspevky, dostanú dôchodok len zo Sociálnej poisťovne. Tento dôchodok je financovaný z príspevkov ekonomicky aktívnych ľudí v danom čase.

Vstup do systému druhého piliera je pre jednotlivcov do určitého veku dobrovoľný. Pre osoby, ktoré nastúpia do pracovného pomeru po máji 2023, je však vstup do druhého piliera automatický a účasť v ňom je dobrovoľná. Po zaradení do druhého piliera sa sporenie stáva povinným. Finančné prostriedky na osobnom dôchodkovom účte patria sporiteľovi a nasporená suma podlieha dedičskému konaniu.

Jednotlivci sa môžu zapojiť do dobrovoľného systému dôchodkového sporenia od osemnástich rokov. Pre zamestnancov, ktorých práca je klasifikovaná ako riziková, je účasť v treťom pilieri povinná. Úspory v treťom pilieri sú vo vlastníctve účastníka. Zamestnávatelia môžu zahrnúť zaplatené príspevky do daňových výdavkov, a to až do výšky šiestich percent zdaniteľnej mzdy zamestnanca.

Vstup do II. piliera

Ako zistím, či mám II. pilier? Od 1. mája 2023 bude každá osoba, ktorá získa prvé dôchodkové poistenie (napr. v zamestnaní) a má menej ako 40 rokov, automaticky zaradená do systému starobného dôchodkového sporenia.

Do 180 dní od svojej prvej účasti v systéme sa môže rozhodnúť uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ktoroukoľvek určenou DSS. Ak tak neurobí, Sociálna poisťovňa jej nejakú pridelí.

Účasť v II. pilieri však nie je povinná a jednotlivec má možnosť sa z nej do dvoch rokov od svojej prvej účasti odhlásiť. Má tiež právo dobrovoľne sa do II. piliera opätovne zapojiť, a to pred dosiahnutím veku 40 rokov.

Veková hranica pre automatický vstup do II. piliera sa bude zvyšovať v súlade so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku. Do 60 dní od prvej účasti v systéme starobného dôchodkového sporenia poskytne Sociálna poisťovňa jednotlivcovi informácie týkajúce sa jeho práv a povinností súvisiacich so systémom.

Automatický vstup do II. piliera sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré už získali prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023. Do II. piliera môžu dobrovoľne vstúpiť do veku 40 rokov, ak uzatvoria zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s určenou DSS. Pre túto skupinu sa II. pilier stane po vstupe povinným a už sa z neho nebudú môcť odhlásiť.

V súčasnosti na Slovensku pôsobia tieto dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS):

 • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • KOOPERATIVA, d. s. s., a. s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali d.s.s., a.s

Od 1. januára 2023 sa zrušila povinnosť predložiť akceptačný list pri prechode sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Sporiteľ môže prestúpiť z jedného dôchodkového systému do iného po uplynutí minimálne šiestich mesiacov od posledného prestupu, ak zákon nevyžaduje inak.

Pri prvej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení musí sporiteľ počkať najmenej jeden rok, kým prestúpi do inej DSS. Po uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku prostredníctvom vybraného systému sporiteľ nemôže prestúpiť do iného dôchodkového systému.

Sociálna poisťovňa – žiadosť o dôchodok

O starobný dôchodok môžu fyzické osoby požiadať buď v Sociálnej poisťovni, alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou majú uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

V prípade, že fyzická osoba poberá predčasný dôchodok z I. piliera, môže v ktorejkoľvek z týchto inštitúcií požiadať aj o predčasný dôchodok z II. piliera. Ak však ešte nepoberá predčasný starobný dôchodok z I. piliera, môže požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera len v Sociálnej poisťovni.

Po podaní žiadosti sporiteľ dostane všetky ponuky na dôchodok z II. piliera v jednom dokumente, a to buď v papierovej, alebo elektronickej podobe. Tieto ponuky budú zohľadňovať vek jednotlivca a sumu nasporenú na jeho osobnom dôchodkovom účte.

Následne bude mať 30 dní na to, aby si vybral jednu z ponúk a uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku s poisťovňou podľa vlastného výberu alebo uzatvoril zmluvu o vyplácaní dôchodku s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

Ak si žiadateľ o dôchodok v tejto lehote nevyberie, môže oň požiadať aj neskôr bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Takto vyzerá proces podania žiadosti o dôchodok v Sociálnej poisťovni:

 • Sporiteľ podá žiadosť o dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) alebo v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), v ktorej si sporí.
 • Stav svojej žiadosti môže sledovať v Centrálnom informačnom ponukovom systéme (CIPS) po prihlásení sa do eSlužieb SP.
 • DSS následne vyhotoví certifikát o nasporených príspevkoch.
 • SP pošle certifikát životným poisťovniam (ŽP), aby predložili svoje ponuky dôchodkov pre daného sporiteľa.
 • SP zašle sporiteľovi ponukový list obsahujúci ponuky dôchodkov jednotlivých ŽP a DSS (platnosť ponuky je 30 dní a nasporená suma sa v tom čase nezhodnocuje).

Starobné dôchodkové sporenie sa vzťahuje na prostriedky vyčlenené v II. pilieri popri starobnom poistení poskytovanom Sociálnou poisťovňou (I. pilier) s cieľom zabezpečiť sporiteľovi príjem počas dôchodku a taktiež pre pozostalé osoby v prípade jeho úmrtia.

Predčasný výber z II. piliera

Výplata dôchodkov v rokoch 2023 – 2024 sa bude riadiť súčasnými predpismi. V roku 2025 sa však zavedú zmeny týkajúce sa programového výberu. Od 1. januára 2025 dôjde k úpravám výplatnej fázy druhého dôchodkového piliera, pričom možnosť výberu príspevkov vo forme jednorazovej sumy bude naďalej k dispozícii.

Môžem si vybrať peniaze z II. piliera? Podľa nových pravidiel si jednotlivci môžu vybrať 50 % svojich úspor v druhom pilieri zrýchleným spôsobom, keď dosiahnu požadovanú sumu dôchodku. Zvyšných 50 % bude po uplynutí desiatich rokov vyčlenených na nákup anuity. V prípade úmrtia jednotlivca počas tohto obdobia budú úspory zahrnuté do dedičského konania.

Podmienkou predčasného výberu z II: piliera je:

 • vznik nároku sporiteľa na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo
 • súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,6 násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

Najskorší dátum na poberanie starobného dôchodku z II. piliera je prvý deň mesiaca, v ktorom sporiteľ dosiahne vek odchodu do dôchodku.

Aby bolo možné poberať dôchodok prostredníctvom systému čerpania alebo dočasného dôchodku, musí súčet celoživotných dôchodkov z I. piliera, starobných dôchodkov a dôchodkov z iných krajín presiahnuť referenčnú sumu.

Sociálna poisťovňa určí a zverejní referenčnú sumu na svojej webovej stránke do konca každého kalendárneho roka s platnosťou na nasledujúci rok. V roku 2024 to je aktuálne suma 651,70 €.

II. pilier – porovnanie

Ak by bol človek len v I. pilieri, jeho dôchodok od štátu v roku 2053 prepočítaný na dnešné ceny 
by bol 328 €. Preto je potrebné uvažovať aj nad ďalšími alternatívami zabezpečenia sa do budúcnosti. Tu je aktuálne porovnanie II. piliera a výšky výnosov v jednotlivých spoločnostiach:

SpoločnosťFond Výnos fonduNasporená suma Dôchodok z II. aj II. pilieraRozdiel oproti štátnemu dôchodku
Logo spoločnostiIndex Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond10,01 %140 647 €634 € + 306 €
Logo spoločnostiINDEX
indexový negarantovaný
10,00 %140 385 €633 € + 305 €
Logo spoločnostiIndexový negarantovaný9,47 %127 251 €597 € + 269 €
Logo spoločnostiKOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f.8,11 %99 499 €520 € + 192 €
Logo spoločnostiRešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN7,73 %92 792 €502 € + 174 €
Logo spoločnostiPROGRES indexový negarantovaný4,84 %56 420 €401 € + 73 €
Logo spoločnostiPROFIT
akciový negarantovaný
4,15 %50 391 €385 € + 57 €
Logo spoločnostiDynamika – Akciový negarantovaný d.f.3,76 %47 324 €376 € + 48 €
Logo spoločnostiSMART zelený inovatívny3,01 %42 036 €362 € + 34 €
Logo spoločnostiKOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. 2,90 %41 399 €360 € + 32 €
Logo spoločnostiAkciový negarantovaný UNIQA2,66 %39 816 €356 € + 28 €
Logo spoločnostiHarmónia – zmiešaný negarantovaný2,61 %39 511 €355 € + 27 €
Logo spoločnostiKLASIK
dlhopisový garantovaný
1,72 %34 535 €341 € + 13 €
Logo spoločnostiGARANT
dlhopisový garantovaný
1,23 %32 131 €335 € + 7 €
Logo spoločnostiDlhopisový garantovaný1,05 %31 302 €332 € + 4 €
Logo spoločnostiSolid – Dlhopisový garantovaný d.f.0,56 %29 179 €326 € – 2 € 

Propagované výnosy dôchodkového fondu nezaručujú jeho budúci výnos. Na činnosť každej dôchodkovej správcovskej spoločnosti dohliada Národná banka Slovenska.

Nevýhody III. piliera

Ak zamestnávateľ prispieva zamestancovi do tretieho piliera, je výhodné sa doň zapojiť. Zvyčajne zamestnávateľ dorovnáva príspevok zamestnanca, čo vedie k 100 % zhodnoteniu každý mesiac.

V prípade, že si chce zamestnanec znížiť základ dane, III. pilier ponúka daňové úľavy vďaka tomu, že umožňuje odpočítať si príspevky až do výšky 180 € od základu dane. Na plné využitie tejto výhody sa odporúča prispievať na sporenie 15 € mesačne.

Nevýhodou III. piliera je, že ak doň zamestnávateľ neprispieva a zamestnanec nemá záujem o daňovú úľavu, sú k dispozícii efektívnejšie investičné možnosti s vyšším výnosom a nižšími poplatkami. Bez príspevku zamestnávateľa môže väčšina jednotlivcov sporiť na dôchodok efektívnejšie ako prostredníctvom doplnkového dôchodkového sporenia.

Súčasný trh má pomerne vysokú štruktúru poplatkov vrátane poplatku za správu fondu (1,2 % ročne z priemernej hodnoty účtu od roku 2020) a výkonnostného poplatku vo výške 10 % z výnosu DDS na zhodnotenie príspevkov.

Existuje aj obmedzenie manipulácie s nasporenými prostriedkami – pri zmluvách uzatvorených po 1. januári 2014 je možné vyplácať doplnkový dôchodok len pri nároku na starobný dôchodok alebo vo veku 62 rokov. Vlastné príspevky je možné vybrať každých desať rokov, pričom táto možnosť sa začína najmenej 10 rokov od začiatku sporenia.

Investovanie ako príprava na dôchodok

Investovanie dnes poskytuje efektívnu prípravu na stabilnú finančnú budúcnosť a pokojný dôchodok. Ľudia môžu svoje peniaze investovať do rôznych finančných nástrojov a zhodnocovať ich. Na Slovensku sú dostupné na investovanie napr. platformy XTB, Portu, eToro, Fondee.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang