Stavebné povolenie: Žiadosť, platnosť a stavebný zákon

stavebné povolenie

Stavebné povolenie – toto jednoduché, no dôležité slovné spojenie môže uľahčiť alebo znemožniť výstavbu vysnívaného domova alebo iného stavebného projektu. V mnohých prípadoch je stavebné povolenie nevyhnutné, no jeho proces a požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho projektu a miesta. Či už ide o výstavbu mobilného domu, kontajnerového domu alebo klasického rodinného domu.

Článok preskúma význam stavebného povolenia a to, kedy je potrebné. Taktiež rozoberie témy ako stavebný zákon, cena stavebného povolenia a dôležité doklady, ktoré je sú potrebné na úspešnú žiadosť. Aké rizika môžu nastať, ak sa človek rozhodne stavať bez stavebného povolenia?

Čo je stavebné povolenie?

Stavebné povolenie predstavuje dôležitý aspekt stavebného procesu, ktorý určuje, či môže človek legálne vybudovať, prestavať alebo rozšíriť svoj domov alebo iný stavebný projekt. Ide o oficiálne schválenie od miestnych stavebných orgánov, ktoré umožňuje začať s plánovanou výstavbou.

Toto povolenie slúži na zaistenie toho, že stavba spĺňa miestne stavebné predpisy, bezpečnostné normy a environmentálne smernice, ktoré majú za cieľ ochrániť verejné záujmy a životné prostredie. V podstate je to právny dokument, ktorý vám dáva zelenú na realizáciu stavebného projektu.

Stavebné povolenie je nevyhnutné pre každú novú stavbu, rozsiahle prístavby alebo nadstavby existujúceho objektu. Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou stavebného procesu a bez jeho získania nie je povolená žiadna stavebná činnosť.

Ak by stavebník porušil tieto predpisy a začal s výstavbou bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, výsledná stavba bude automaticky považovaná za tzv. čiernu stavbu.

Stavby a domy bez stavebného povolenia

Stavebné povolenie je neoddeliteľnou súčasťou väčších stavebných projektov, ktoré presahujú rozlohu 25 m². Týka sa aj rozsiahlejších rekonštrukcií a zmien v existujúcich stavbách. V niektorých situáciách môže byť povinnosť stavebného povolenia nahradená jednoduchším ohlásením stavby príslušnému stavebnému úradu.

Stavebný zákon definuje rôzne kategórie stavieb, ktoré sú od stavebného povolenia oslobodené, ale aj tie, ktoré ho vyžadujú. Medzi stavby, ktoré môžu byť bez stavebného povolenia patria:

 • jednoduché stavby, prístavby, nadstavby (v prípade, že tak určí územné rozhodnutie stavebného úradu)
 • drobné stavby slúžiace ako doplnkový objekt k hlavnej stavbe bez významného vplyvu na životné prostredie
 • stavebné úpravy, ktoré nezmenia vzhľad, nosné konštrukcie, spôsob užívania stavby, alebo neohrozujú verejné záujmy
 • udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou
 • stavebné práce na elektronických komunikačných sieťach umiestňované na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby a prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 4,5 m
 • výmena a dopĺňanie telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby
 • reklamné stavby s maximálnou informačnou plochou menšou ako 3 m²
stavebné povolenie
Ak človek plánuje menšiu rekonštrukciu, ako sú zmeny na strešnej krytine, oknách, dverách, elektroinštaláciách v rámci objektu, alebo práce na plote a nenosných priečkach v rámci rodinného domu, nemusí riešiť stavebné povolenie.

Žiadosť o stavebné povolenie

Pred začiatkom akejkoľvek stavebnej činnosti je nevyhnutné podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia na príslušnom stavebnom úrade a zaistiť tak zákonné schválenie plánovanej stavby. Je kľúčovým dokumentom, ktorý obsahuje všetky nevyhnutné informácie týkajúce sa plánovanej stavby.

Žiadosť o stavebné povolenie musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje žiadateľa
 • druh a účel stavby
 • miesto, na ktorom sa plánuje realizovať stavba
 • podrobný popis navrhovanej stavby
 • technické riešenie a projekty týkajúce sa stavby
 • záznam o prípadnom súhlase príslušných orgánov, ak je to potrebné v súlade so zákonom

Žiadosť o stavebné povolenie môže byť podaná osobne na stavebnom úrade, zaslaná poštou alebo podaná elektronicky. Ak sa človek rozhodne podať žiadosť o stavebné povolenie elektronicky, musí byť podpísaná elektronickým podpisom.

Vydanie stavebného povolenia obvykle trvá niekoľko týždňov až mesiacov, v závislosti od miesta a konkrétneho projektu. Priemerná dĺžka stavebného konania na Slovensku je 286 dní a inštitúcie majú 30 dní na vyjadrenie.

stavebné povolenie
Stavebné povolenie je udelené na základe komplexného posúdenia a zhodnotenia všetkých požiadaviek týkajúcich sa plánovanej stavby. V prípade, že by žiadosť o stavebné povolenie bola zamietnutá, človek má možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu stavebného úradu.

Doklady na stavebné povolenie

Doklady potrebné pre stavebné povolenie sú kľúčovým krokom pri zabezpečení tohto dôležitého povolenia. Vyžaduje sa tieto podklady predložiť stavebnému úradu, ešte predtým, než sa podá oficiálna žiadosť o stavebné povolenie.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť pri žiadosti o stavebné povolenie, môžu zahŕňať nasledujúce položky:

 • List vlastníctva: Doklad potvrdzujúci, že je človek vlastníkom pozemku alebo nehnuteľnosti, na ktorej sa plánuje stavebná činnosť.
 • Kópia katastrálnej mapy: Táto kópia by nemala byť staršia ako 3 mesiace a je potrebná na katastrálnom úrade spolu s listom vlastníctva.
 • Projektová dokumentácia stavby: Podrobný projekt, ktorý opisuje plánovanú stavbu vrátane technických detailov a výkresov.
 • Certifikát o spôsobilosti projektanta: Potvrdenie o tom, že projektant je kvalifikovaný na vypracovanie projektu.
 • Územné rozhodnutie: Oficiálny dokument, ktorý potvrdzuje, že plánovaná stavba je v súlade s miestnym územným plánom.
 • Vyhlásenie o stavebnom dozore: Vyhlásenie týkajúce sa vykonávania stavebného dozoru nad projektom.
 • Meno stavebného dozoru: Meno osoby alebo inštitúcie, ktorá bude vykonávať stavebný dozor nad projektom.
 • Súhlas vodární, elektrární, plynární: Potvrdenie od týchto služieb o tom, že projekt neporušuje ich predpisy alebo iné požiadavky.
 • Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu: Ak je projekt umiestnený pri ceste alebo ovplyvňuje dopravné podmienky, bude potrebný súhlas od relevantných orgánov.
 • Súhlas obce alebo mesta s malým zdrojom znečistenia ovzdušia: Ak projekt zahŕňa napríklad inštaláciu kotla, bude potrebný príslušný súhlas.
 • Súhlas susedov: Ak plány siahajú za rámec stanovený stavebným zákonom, bude potrebný súhlas susedov.

Požadované doklady na stavebné povolenie sa môžu líšiť v jednotlivých regiónoch, preto je vhodné skontaktovať sa so stavebným úradom ohľadom upresnenia.

Platnosť stavebného povolenia

Platnosť stavebného povolenia na Slovensku je 2 roky od jeho vydania. Počas tejto doby je potrebné začať s výstavbou stavby, na ktorú sa stavebné povolenie vzťahuje. Ak sa s výstavbou nezačne do 2 rokov, stavebné povolenie stráca platnosť a je potrebné podať novú žiadosť.

 • Stavebné povolenie je platné aj v prípade, že sa počas jeho platnosti zmení vlastník stavby.
 • Ak sa stavba začne realizovať po uplynutí platnosti stavebného povolenia, je potrebné požiadať o dodatočné povolenie.
 • Ak sa stavba realizuje v rozpore so stavebným povolením, je možné nariadiť ju odstrániť.

V niektorých prípadoch je možné predĺžiť platnosť stavebného povolenia. Predĺženie je možné maximálne o 1 rok a je potrebné ho podať na príslušnom stavebnom úrade.

Cena stavebného povolenia

Finančné náklady spojené so získaním stavebného povolenia sú neodmysliteľnou súčasťou procesu a variabilne sa odvíjajú od typu plánovanej stavby alebo prístavby. Zvyčajne sa platia ešte pred samotným začiatkom stavebných prác a ich výška závisí od konkrétnych okolností. Zákon o správnych poplatkoch bol schválený 30. júna 2022 a nadobudol účinnosť 1. januára 2023.

Ceny za stavebné povolenie sa delia na niekoľko kategórií, ktoré zahrňujú:

 • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Tento poplatok závisí od toho, či je žiadateľom fyzická alebo právnická osoba. Konkrétne:
  • Fyzická osoba: 40 €Právnická osoba: 100 €
  Tento poplatok sa neuplatňuje v prípade, že stavebný úrad kombinuje územné konanie so stavebným, v ktorom prípade stačí podať jediné rozhodnutie.
 • Poplatky za konkrétne typy stavieb: Výška poplatkov sa odvíja od typu plánovanej stavby. Napríklad:
  • Stavba rodinného domu: 50 €
  • Stavba bytového domu: 200 €
 • Poplatky za individuálnu rekreáciu a úpravy stavieb: V závislosti od zastavenej plochy sa výška poplatkov mení. Konkrétne:
  • Ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m²: 25 €
  • Ak zastavaná plocha presahuje 25 m²: 50 €
 • Poplatky za stavebné úpravy dokončených stavieb: Tieto poplatky sa rôznia podľa typu stavby a zahŕňajú napríklad:
  • Rodinné domy a stavby na individuálnu rekreáciu: 35 €
  • Bytové domy: 100 €
 • Poplatky za stavby s doplnkovou funkciou: Výška poplatkov sa líši v závislosti od typu stavby, ako napríklad:
  • Letné kuchyne, bazény, sklady: 30 €
 • Poplatky za stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a iným budovám: Tieto poplatky sú výškovo variabilné a zahŕňajú rôzne druhy stavieb, ako napríklad garáže a prístrešky.
stavebné povolenie
Cena stavebného povolenia na Slovensku sa pohybuje od 25 do 200 eur v závislosti od typu stavby. Poplatky za stavebné povolenie sa platia pri podaní žiadosti a nevracajú sa, ani keď je žiadosť zamietnutá.

Stavebný zákon: Základné ustanovenia

Stavebný zákon je kľúčovým právnym predpisom, ktorý reguluje proces výstavby stavieb na území Slovenska. Aktuálne znenie tohto dôležitého zákona nadobudlo účinnosť od 1. januára 2023.

Stavebný zákon upravuje viaceré kľúčové oblasti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stavebného procesu. Medzi tieto dôležité oblasti patrí definícia pojmu stavby a rozdelenie stavieb do rôznych druhov. Stavebný zákon definuje stavbu ako „súhrn stavebných konštrukcií, ktoré sú pevne spojené so zemou alebo inak ukotvené a sú navrhnuté na plnenie určitých funkcií„.

Rozdeľuje stavby do nasledujúcich kategórií:

 • budovy
 • inžinierske stavby
 • dočasné stavby
 • drobné stavby

Stavebný zákon tiež stanovuje podmienky pre realizáciu stavieb, vrátane nasledujúcich kritérií:

 • stavba musí byť v súlade s územným plánom obce alebo územným plánom zóny
 • stavba musí rešpektovať podmienky určené orgánmi štátnej správy týkajúce sa životného prostredia, dopravy, ochrany pamiatok a ďalších oblastí
 • stavba musí byť navrhnutá a realizovaná s dôrazom na bezpečnosť ľudí, majetku a životného prostredia

Proces výstavby stavieb sa skladá z niekoľkých dôležitých fáz:

 1. výber pozemku a projektovanie stavby
 2. podanie žiadosti o stavebné povolenie
 3. vydanie stavebného povolenia
 4. realizácia stavby
 5. ukončenie stavebného projektu

V priebehu stavebného procesu majú určité osoby oprávnenie na realizáciu stavieb, vrátane stavebného zhotoviteľa, generálneho projektanta, stavebného dozoru a samotného stavebníka.

Stavebný zákon je komplexný právny predpis, ktorý obsahuje mnoho podrobných ustanovení, a je dôležitým právnym rámcom ovplyvňujúcim proces stavebného povolenia.

Stavebné povolenie a mobilný dom

Pre umiestnenie mobilného domu nie je potrebné stavebné povolenie, pretože nie je považovaný za stavbu postavenú stavebnými prácami zo stavebných výrobkov a nie je trvalo spojený so zemou. Mobilný dom je klasifikovaný ako vozidlo a preto naň nie je možné aplikovať stavebný zákon.

Po definovaní mobilného domu v súlade so stavebným právom, sa dá rozdeliť do dvoch hlavných kategórií:

 • Mobilný dom s podvozkom a kolesami (cestné vozidlo/obytný automobil) – v takom prípade nie je potrebné stavebné povolenie, pretože takéto mobilné domy sú považované za vozidlá.
 • Mobilný dom s obdobným účelom užívania ako bežné stavby – tieto mobilné domy vyžadujú stavebné povolenie a územné rozhodnutie, pretože sú umiestnené na pozemkoch a vyžadujú pripojenie na siete a technické vybavenie územia. Toto platí iba v prípade, že pozemok na umiestnenie mobilného domu nie je predtým určený v zmysle územného rozhodnutia.

Výrobcovia mobilných domov tvrdia, že nie sú podľa stavebného zákona považované za stavby a nepotrebujú stavebné povolenie. Avšak konečné rozhodnutie o tom, či ide o stavbu v zmysle stavebného zákona, je nevyhnutné posúdiť individuálne v súlade so zákonom.

stavebné povolenie mobilný dom
Podľa nového zákona sa mobilný dom s rozlohou do 25 m² bude považovať za drobnú stavbu a bude postačovať jeho ohlásenie, nie stavebné povolenie. Toto nové ustanovenie vstúpi do platnosti od 1. apríla 2024.

Stavebné povolenie na kontajnerový dom

Stavebné povolenie na kontajnerový dom je povinné, ak má slúžiť ako trvalé bývanie. V prípade, že je určený pre rekreačné účely a spĺňa určité kritériá, môže byť postavený bez stavebného povolenia ako jednoduchá stavba.

Pre stavbu kontajnerového domu bez stavebného povolenia je potrebné splniť nasledujúce podmienky pre jednoduchú stavbu:

 • zastavaná plocha do 25 m²
 • maximálna výška 5 m
 • pozemok, na ktorom sa bude stavba nachádzať, nesmie byť inak zastavaný
 • použitie environmentálne priaznivých stavebných materiálov

V prípade, že kontajnerový dom nespĺňa podmienky na jednoduchú stavbu, je potrebné na jeho výstavbu stavebné povolenie. Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva na príslušnom stavebnom úrade.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang