Uhlíková stopa – čo je to carbon footprint, meranie, výpočet, zníženie

Uhlíková stopa, termín, ktorý sa stáva čoraz viac významným vo svete environmentálneho povedomia, pomáha pochopiť, aký vplyv má ľudská každodenná činnosť na životné prostredie. Ide o mieru emisií skleníkových plynov, ktoré vznikajú v dôsledku aktivít, ako sú doprava, výroba, stravovanie a spotreba energie. S týmto termínom sa spája množstvo otázok. Čo je to uhlíková stopa? Ako uhlíkovú stopu merať? Aké sú spôsoby zníženia uhlíkovej stopy?

Tento článok popíše čo je to uhlíková stopa, ako merať uhlíkovú stopu, aj ako uhlíkovú stopu znížiť. Okrem toho poskytne kalkulačku uhlíkovej stopy a predstaví ciele znižovania uhlíkovej stopy.

Čo je to uhlíková stopa (carbon footprint)?

Uhlíková stopa (ang. carbon footprint), známa tiež ako ekologická stopa alebo uhlíkový odtlačok, je miera emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého (CO2), ktoré sú spojené s činnosťami jednotlivcov, organizácií, produktov, alebo dokonca celých krajín.

Tieto emisie vznikajú pri výrobe, distribúcii, používaní a likvidácii tovarov a služieb, ako aj pri spotrebe energie a doprave. Uhlíková stopa je kľúčovým ukazovateľom environmentálneho odtlačku a pomáha kvantifikovať vplyv činností na klimatické zmeny a globálne otepľovanie.

Hlavné príčiny vysokej produkcie uhlíkovej stopy

Existuje niekoľko hlavných príčin uhlíkovej stopy, ktoré vedú k emisiám skleníkových plynov a zvyšujú environmentálny odtlačok. Medzi najvýznamnejšie patria:

 • spotreba energie
 • doprava
 • priemysel a výroba
 • odlesňovanie
 • spotreba a odpad

Výroba a spotreba energie tvoria veľkú časť celkovej uhlíkovej stopy. Energie produkované z fosílnych palív, ako sú ropa, uhlík a zemný plyn, vedú k výrazným emisiám skleníkových plynov. Zníženie uhlíkovej stopy z tohto zdroja zahŕňa prechod na obnoviteľné zdroje energie a efektívnejšie využívanie energie.

Autá, lietadlá a iné dopravné prostriedky generujú veľké množstvo emisií. Rastúca závislosť na individuálnych automobiloch a rozširovanie medzinárodnej dopravy ešte viac prispievajú k týmto zvýšeným emisiám. Okrem toho, priemyselné procesy a výroba tovarov často vyžadujú veľké množstvo energie a na druhej strane produkujú emisie. Toto zahŕňa aj ťažbu surovín a spracovanie materiálov.

Medzi najzávažnejšie problémy spojené s tvorbou skleníkových plynov patrí aj tvorba odpadu z domácností a z výroby a ich následné skládkovanie a spaľovanie. Takto uložený odpad následne generuje plyny, ktoré prispievajú ku klimatickej kríze. Navyše, spotreba nad rámec potrebných vecí a plytvanie prispievajú k zvýšeniu uhlíkovej stopy.

Odlesňovanie, či už na účely poľnohospodárstva alebo pre výstavbu, môže odstraňovať dôležité zásoby CO2 viazané vo vegetácii. Odlesňovanie prispieva ku zvyšovaniu uhlíkovej stopy tým, že odstraňuje stromy, ktoré slúžia ako dôležitý zásobník oxidu uhličitého a narušuje pôvodné ekosystémy.

Uhlíkovú stopu spôsobuje mnoho faktorov, pričom medzi najväčších prispievateľov patrí priemysel a doprava.

Ako merať uhlíkovú stopu?

Meranie uhlíkovej stopy je dôležitým krokom k zníženiu vplyvu jednotlivca na životné prostredie. Tu je niekoľko spôsobov merania uhlíkovej stopy:

 • Online kalkulačky: Existuje mnoho bezplatných online kalkulačiek, ktoré pomôžu zmerať uhlíkovú stopu. Tieto kalkulačky zohľadňujú každodenný životný štýl a činnosti, ako je cestovanie, používanie elektrickej energie, spotreba výrobkov a služieb a potraviny, ktoré konzumujete.
 • Využitie vzorca: Svoju uhlíkovú stopu si možno vypočítať aj doma podľa vzorca. Alexandra Shimo-Barry, autorka knihy „Ekologická rovnica“, napríklad navrhuje vynásobiť mesačný účet za elektrinu číslom 105 a mesačný účet za plyn číslom 105.
 • Používanie softvéru na meranie uhlíkovej stopy: Softvér na meranie uhlíkovej stopy je ideálnym nástrojom, ktorý pomôže zvýšiť povedomie, merať emisie, znížiť náklady a zapojiť zamestnancov do programu riadenia emisií oxidu uhličitého. Softvér Carbon Footprint je popredným a autoritatívnym balíkom výpočtu uhlíkovej stopy, ktorý je zároveň jedným z najjednoduchších na používanie – a to až do takej miery, že má viac ako 1 000 000 používateľov na celom svete.
 • Meranie uhlíkovej stopy v podniku: Na meranie uhlíkovej stopy spoločnosti možno použiť protokol GHG, ktorý je globálnym firemným štandardom na meranie a vykazovanie uhlíkovej stopy. Štandardizuje meranie, riadenie a vykazovanie emisií skleníkových plynov (GHG) vyprodukovaných spoločnosťou. Protokol GHG kategorizuje emisie súvisiace s prevádzkou spoločnosti do troch rozsahov (oblastí) a stal sa široko používaným medzinárodným štandardom.

Meraním svojej uhlíkovej stopy môže každý identifikovať oblasti, v ktorých je možné znížiť emisie skleníkových plynov.

Výpočet uhlíkovej stopy – kalkulačky online

Existuje niekoľko online kalkulačiek, ktoré môžu pomôcť zmerať uhlíkovú stopu každého jednotlivca. Medzi najpopulárnejšie kalkulačky a spôsoby, ako spočítať uhlíkovú stopu, patria:

 • Carbonfootprint.com ako softvér aj ako kalkulačka pre jednotlivcov
 • Greenly
 • Kalkulačka uhlíkovej stopy od Inštitútu environmentálnej politiky

Softvér Carbon Footprint je ideálnym nástrojom, ktorý pomáha zvyšovať povedomie, merať emisie, znižovať náklady a zapájať zamestnancov do programu manažmentu uhlíka. Okrem tohto sofvéru, ich kalkulačka pre jednotlivcov je celosvetovo najpopulárnejšia online kalkulačka merania uhlíkovej stopy a jej používanie je bezplatné. Každý si môže vypočítať svoje uhlíkové emisie z budov, áut, letov a iných činností.

Greenly ponúka inovatívny prístup k meraniu a výpočtu uhlíkovej stopy automatickým výpočtom emisií CO2 na základe bankových výdavkov. Tento nástroj je ideálny pre jednotlivcov, ktorí chcú zmerať svoju uhlíkovú stopu.

Inštitút environmentálnej politiky ponúka kalkulačku uhlíkovej stopy, ktorá slúži na to, ako spočítať uhlíkovú stopu a množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré jednotlivec alebo domácnosť vyprodukuje za určité obdobie.

Kalkulačka je špecificky vyrobená pre Slovensko a zohľadňuje miestne podmienky. Kalkulačka je jednoduchá na použitie a poskytuje výsledky v reálnom čase. Použitie kalkulačky môže pomôcť jednotlivcom a domácnostiam identifikovať oblasti, v ktorých môžu znížiť svoju uhlíkovú stopu a prispieť k ochrane životného prostredia.

Ciele znižovania uhlíkovej stopy

Ciele znižovania uhlíkovej stopy sú jasné a dôležité pre boj proti klimatickým zmenám a ochranu životného prostredia. Tieto ciele znižovania uhlíkovej stopy sa líšia na rôznych úrovniach, od jednotlivcov až po vlády a medzinárodné organizácie. Medzi hlavné ciele patria:

 • zníženie emisií skleníkových plynov
 • obmezovanie zvýšenia teploty
 • zvýšenie podielu obnoviteľnej energie
 • trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
 • podpora udržateľnejších ekonomických
  modelov (zdieľaná ekonomika)
 • zníženie závislosti od fosílnych palív
 • recyklácia a minimalizácia odpadu
 • udržateľné spravovanie lesov
 • zmena spotrebiteľských návykov
 • rozvoj ekologických inovácií
 • sledovanie a transparentnosť

Tieto ciele majú za cieľ zmierniť klimatické zmeny, minimalizovať negatívne dôsledky pre životné prostredie a zabezpečiť udržateľné životné prostredie pre budúce generácie. Súčasťou týchto cieľov je aj spolupráca medzi vládami, firmami a občianskou spoločnosťou, aby sa dosiahla koordinovaná snaha na celosvetovej úrovni.

Na životné prostredie ale majú vplyv aj iné faktory, napríklad radiácia týkajú sa ionizujúceho žiarenia. Pochádzať môže z rôznych prírodných a umelých zdrojov, ako sú rádioaktívne materiály, rádioaktívne látky v medicíne, röntgenové prístroje a jadrová energetika. Ionizujúce žiarenie môže mať vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie, najmä ak sú expozície vysoké a nekontrolované.

Uhlíkovú stopu je možné znížiť niekoľkými spôsobmi, napríklad zavedením obnoviteľných zdrojov energie.

Ako znížiť uhlíkovú stopu u jednotlivcov?

Proces toho, ako znížiť uhlíkovú stopu, znamená zmenu prístupu k činnostiam, ktoré produkujú skleníkové plyny, a účasti na nich. Tu je niekoľko jednoduchých tipov a opatrení, ktoré môže každý prijať na zníženie svojej uhlíkovej stopy.

1. Doprava

Ak to je možné, pokúste sa prejsť na verejnú dopravu, ako sú autobusy, vlaky alebo metro. Zníži to emisie spojené s individuálnou automobilovou dopravou. V krátkych vzdialenostiach možno zvoliť bicykel alebo peší spôsob dopravy namiesto auta. Využívajte služby zdieľanej ekonomiky, ako sú spoločnosti pre zdieľanie áut alebo elektrických skútrov.

2. Energia a odpad

Je vhodné zvážiť izoláciu domu a výmenu starých spotrebičov za energeticky efektívne modely. Využívajte obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárne panely využívajúce slnečnú energiu, veterné turbíny alebo domáca vodná elektráreň. Aktívne recyklujte odpad a znižujte vytváranie nezmyselného odpadu.

3. Potraviny a spotreba

Ak máte možnosť a prostriedky, konzumujte potraviny z miestnych farmárskych trhov, čo dopomáha tomu, ako znížiť uhlíkovú stopu. Skúste prejsť na rastlinnú stravu aspoň niekoľko dní do týždňa, čím znížite spotrebu mäsa, ktoré má vysokú uhlíkovú stopu. Nakupujte rozumne, plánujte jedlá a minimalizujte odpad potravín.

4. Ďalšie opatrenia

Podporujte politiky a programy, ktoré podporujú trvalo udržateľný životný štýl, ako sú daňové stimuly pre obnoviteľnú energiu alebo verejná doprava. Investujte svoje finančné prostriedky do ekologicky zodpovedných projektov a spoločností, napríklad prostredníctvom zelených dlhopisov. Učte sa o klimatických zmenách a udržateľnosti a zdieľajte tieto informácie s ostatnými. Osobné angažovanie a osvetová činnosť môžu mať veľký vplyv.

Týmito krokmi môžu jednotlivci znížiť svoju uhlíkovú stopu a prispieť k čistejšej a ekologickejšej budúcnosti.

Ako na zníženie uhlíkovej stopy v podnikoch?

Zníženie uhlíkovej stopy spoločnosti je dôležitým krokom k spoločensky zodpovednému podnikaniu. Tu je niekoľko tipov a opatrení, ktoré môžu spoločnosti prijať na zníženie uhlíkovej stopy firmy:

 1. meranie uhlíkovej stopy
 2. zníženie spotreby energie
 3. recyklovanie odpadu a opätovné používanie materiálov
 4. investovanie do obnoviteľných zdrojov energie
 5. spolupráca s dodávateľským reťazcom a spoločné znižovanie emisií
 6. eliminácia plastov na jedno použitie
 7. flexibilný pracovný čas pre zamestnancov šetrí energie a emisie na dochádzanie

Zníženie uhlíkovej stopy podniku je dôležité pre ochranu životného prostredia a zároveň môže byť výhodné pre obchodnú reputáciu a dlhodobú udržateľnosť firmy. Firmy, ktoré prijmú environmentálne zodpovedné opatrenia, môžu zároveň dosahovať zlepšené výsledky a znižovať náklady.

Jednou zo spoločností, ktoré myslia na zníženie uhlíkovej stopy, je aj e-shop Temu. Táto spoločnosť sa zaviazala k environmentálnej udržateľnosti prostredníctvom digitalizácie hospodárstva, redukcie odpadu v dodávateľskom reťazci a kompenzácie emisií uhlíka.

Je však dôležité, aby spoločnosti skutočne podporovali túto iniciatívu, či už prostredníctvom marketingu bez toho, aby ich vyjadrenia neboli obvinené z greenwashingu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang