ROE, ROA, ROS – Ukazovatele rentability, výnosnosti

Vo svete podnikania je dôležité mať jasný obraz o tom, ako viesť firmu efektívne a akým spôsobom generovať zisky. A práve na to slúžia ukazovatele rentability a výnosnosti. Tieto kľúčové metriky poskytujú hlbší pohľad do finančného zdravia spoločnosti a pomáhajú investorom, manažérom a ďalším zúčastneným stranám lepšie porozumieť jej výkonnosti. Aký význam má likvidita? Ako sa vypočíta pomer?

Rentabilita a výnosnosť sú dva základné pojmy v oblasti finančnej analýzy. Zatiaľ čo rentabilita sa zameriava na schopnosť spoločnosti vytvárať zisky z investovaných prostriedkov, výnosnosť sa sústredí na efektívnosť využitia týchto prostriedkov na dosiahnutie zisku.

Porozumenie týmto ukazovateľom je nevyhnutné pre každého, kto sa zaoberá hodnotením výkonnosti podniku alebo rozhodovaním o investíciách.

Kľúčové informácie článku

Čo je rentabilita a aký je jej význam pre finančnú analýzu podniku?

Prečo sú pomerové ukazovatele dôležité pre finančnú analýzu podniku?

Čo je likvidita a prečo je dôležitá pre finančnú stabilitu podniku?

Čo znamená EBITDA a aký je jej význam pre hodnotenie ziskovosti podniku?

Čo je rentabilita?

V úvode je potrebné jasne si vymedziť základné pojmy. Čo je to rentabilita? Čo predstavujú ukazovatele rentability a aký je ich význam?


Rentabilita je miera efektívnosti, s akou je dosahovaný zisk z investícií, aktív alebo operácií podniku. Jedná sa o kľúčový ukazovateľ výkonnosti, ktorý poskytuje informácie o tom, ako dobre je podnik schopný využiť svoje zdroje na generovanie zisku.


Všeobecne platí, že vyššia rentabilita indikuje, že podnik je schopný efektívne využívať svoje zdroje a generovať zisk. Naopak, nižšia rentabilita môže naznačovať, že podnik má problémy s výkonnosťou alebo efektívnosťou.

Rentabilita je dôležitým nástrojom pre investičné rozhodnutia, plánovanie a riadenie podniku. Pomáha manažérom a investorom posúdiť výkonnosť podniku a porovnať ju s konkurenciou alebo priemernými hodnotami v odvetví. Zároveň umožňuje identifikovať oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie, a rozhodnúť sa o najlepších spôsoboch, ako optimalizovať využitie zdrojov a maximalizovať ziskovosť podniku.

Ukazovatele rentability

Ukazovatele rentability sú finančné nástroje používané na meranie efektívnosti a výnosnosti investícií, aktív alebo podnikových operácií. Tieto ukazovatele poskytujú informácie o tom, ako dobre podnik funguje z hľadiska ziskovosti a využívania zdrojov.

Niektoré z najčastejšie používaných ukazovateľov rentability zahŕňajú:

 • Hrubá rentabilita: Tento ukazovateľ porovnáva hrubý zisk s celkovými príjmami alebo nákladmi. Môže sa vypočítať ako hrubý zisk / príjmy alebo hrubý zisk / náklady.
 • Čistá rentabilita: Tento ukazovateľ meria efektívnosť firmy v generovaní zisku po započítaní všetkých nákladov. Vypočíta sa ako čistý zisk / príjmy.
 • Rentabilita aktív: Tento ukazovateľ meria, ako dobre firma využíva svoje aktíva na generovanie zisku. Vypočíta sa ako čistý zisk / celkové aktíva.
 • Rentabilita vlastného kapitálu: Tento ukazovateľ meria, ako dobre firma využíva vlastný kapitál na generovanie zisku. Vypočíta sa ako čistý zisk / vlastný kapitál.
 • Rentabilita investícií: Tento ukazovateľ meria návratnosť investícií. Vypočíta sa ako zisk z investícií / náklady na investície.

Tieto ukazovatele sú dôležité pre investorov a manažérov, ktorí chcú posúdiť výkonnosť podniku a porovnávať ju s inými spoločnosťami v odvetví. Pomáhajú identifikovať silné a slabé stránky podniku a určiť, či sa investícia alebo podniková operácia vypláca.

Ukazovatele rentability a ich význam

Ukazovatele rentability majú veľký význam pre podniky, investičné rozhodovanie a analýzu finančnej situácie. Tu je niekoľko dôležitých aspektov ich významu:

 • Poskytujú informácie o efektívnosti investícií
 • Sú nástrojom na porovnávanie výkonnosti
 • Pomáhajú pri plánovaní a riadení
 • Zlepšujú transparentnosť
 • Pomáhajú pri rozhodovaní o investíciách

Celkovo možno povedať, že ukazovatele rentability sú kľúčovým nástrojom pre hodnotenie výkonnosti podniku a rozhodovanie v oblasti investícií.

ROA – hrubá rentabilita aktív

Rentabilita je významným ukazovateľom, ktorý poskytuje pohľad na efektívnosť využitia celkových aktív podniku pri generovaní zisku. Táto miera výkonnosti môže brať do úvahy rôzne kategórie zisku, ako napríklad zisk pred zdanením a nákladovými úrokmi. 

Pomáha manažérom a investorom lepšie pochopiť schopnosť podniku využívať svoje aktíva na dosiahnutie zisku a umožňuje porovnávanie súčasného výkonu s predchádzajúcimi obdobiami alebo s výkonnosťou iných podnikov v odvetví.

ROE – rentabilita vlastného kapitálu

Rentabilita poskytuje dôležitý pohľad na výnosnosť kapitálu, ktorý vkladajú do podnikania vlastníci, ako sú akcionári, spoločníci či investori. Ide o kľúčový ukazovateľ, ktorý umožňuje porovnať výnosnosť investovaného kapitálu v podniku s alternatívnymi možnosťami, ako je vklad do banky alebo iné menej rizikové investície. 

Vyššia rentabilita naznačuje, že podnik je schopný efektívne zhodnotiť investovaný kapitál a generovať zisk, čo môže byť atraktívnejšie pre investorov v porovnaní s inými možnosťami. Naopak, nižšia rentabilita by mohla signalizovať zvýšené riziko alebo nedostatočnú efektívnosť investícií, čo môže odháňať potenciálnych investorov.

ROS – prevádzková rentabilita tržieb

Rentabilita je v podstate mierou, ktorá ponúka pohľad na efektívnosť podniku pri premenení svojich tržieb na hrubý zisk. Jedná sa o ukazovateľ, ktorý hovorí, koľko zisku podnik dosahuje z každého eura tržieb

Vyjadruje, ako účinne podnik využíva svoje zdroje a podnikové operácie na generovanie zisku, a je tak neodmysliteľným nástrojom pri hodnotení finančnej výkonnosti a konkurencieschopnosti podniku. 

Čím vyššia je rentabilita, tým efektívnejšie sa podniku darí transformovať svoje tržby na zisk, čo môže naznačovať zdravý finančný stav a schopnosť podniku konkurovať na trhu.

Prehľad ukazovateľov rentability

Prehľad ukazovateľov rentability poskytuje dôležité informácie o finančnej výkonnosti a efektívnosti podniku.

Ukazovateľ VýpočetÚdaj
ROA – rentabilita aktív (%)čistý zisk + nákladové úroky * (1‐ sadzba dane) / celkové aktívaVypovedá o zhodnotení celkových aktív (majetku) podniku.
ROE – rentabilita vlastného kapitálu (%)čistý zisk/ vlastný kapitálVypovedá o výnosnosti kapitálu, ktorý do podnikania vložia vlastníci.
ROS – prevádzková rentabilita tržieb (%)zisk pred zdanením / tržbyVypovedá o zhodnotení tržieb.

Tieto ukazovatele poskytujú holistický pohľad na finančnú výkonnosť podniku a umožňujú manažérom a investorom posúdiť jeho ziskovosť a efektívnosť.

Vyššia rentabilita naznačuje, že podnik je schopný efektívne zhodnotiť investovaný kapitál a generovať zisk, čo môže byť atraktívnejšie pre investorov v porovnaní s inými možnosťami.

Pomerové finančné ukazovatele

Vyššie spomínané ukazovatele rentability spadajú do väčšej skupiny – takzvané pomerové finančné ukazovatele. Tieto ukazovatele predstavujú nástroje, ktoré sa používajú na meranie a hodnotenie finančnej situácie podniku.

 • Pomer likvidity: Tento ukazovateľ poskytuje informácie o schopnosti podniku splácať svoje krátkodobé záväzky. Najčastejšie používanými pomerovými ukazovateľmi likvidity sú pomer likvidity I. stupňa (pomer likvidnej hotovosti a ekvivalentov k bežným záväzkom) a pomer likvidity II. stupňa (pomer likvidnej hotovosti, ekvivalentov a krátkodobých pohľadávok k bežným záväzkom).
 • Pomer zadlženosti: Tento ukazovateľ meria mieru, do akej je podnik financovaný dlhovými zdrojmi v porovnaní s vlastným kapitálom. Medzi základné pomerové ukazovatele zadlženosti patrí pomer dlhu k vlastnému kapitálu a pomer celkového dlhu k celkovému kapitálu.
 • Pomer rentability: Tieto ukazovatele poskytujú informácie o výkonnosti podniku a jeho schopnosti generovať zisk v porovnaní s jeho príjmami alebo aktívami. Medzi pomerové ukazovatele rentability patria pomer hrubého zisku k tržbám, pomer čistého zisku k tržbám, pomer čistého zisku k aktívam a pomer čistého zisku k vlastnému kapitálu.
 • Pomer efektívnosti: Tento typ ukazovateľov meria efektívnosť využitia zdrojov podniku na dosiahnutie určitého výsledku. Medzi pomerové ukazovatele efektívnosti patrí pomer obratu aktív, pomer obratu zásob, pomer obratu pohľadávok a pomer obratu z dlhodobých aktív.

Tieto ukazovatele sú dôležitým nástrojom pri analýze finančnej situácie podniku a umožňujú manažérom a investorom lepšie porozumieť jeho výkonnosti a rizikám.

Likvidita a jej význam

Likvidita je kľúčovým aspektom finančnej stability podniku, pretože predstavuje jeho schopnosť platiť krátkodobé záväzky včas a bez problémov. V podnikovej terminológii sa likvidita často opisuje ako miera, do akej sú dostupné finančné prostriedky na splácanie dlhov a uspokojovanie potrieb podniku

Likvidita je dôležitá pre udržanie plynulosti cash flow a prevenciu rizika neplnenia záväzkov, čo môže viesť k finančným ťažkostiam a dokonca aj k bankrotu. Preto podniky a investori často monitorujú ukazovatele likvidity, ako je pomer likvidity, aby zabezpečili dostatočnú rezervu hotovosti a ekvivalentov na pokrytie svojich záväzkov a prevenciu finančných problémov v budúcnosti.

Ako sa počíta pomer likvidity?

Pomer likvidity sa počíta ako podiel likvidných aktív (ako je hotovosť, bankové vklady a krátkodobé cenné papiere) k aktuálnym krátkodobým záväzkom.

Vypočíta sa podľa nasledujúceho vzorca:

Pomer likvidity = Likvidné aktíva / Krátkodobé záväzky

Kde:

 • Likvidné aktíva sú aktíva, ktoré sú ľahko konvertibilné na hotovosť, bankové vklady a krátkodobé cenné papiere.
 • Krátkodobé záväzky sú záväzky, ktoré majú byť splatené v priebehu nasledujúceho obchodného obdobia, obvykle do jedného roka.

Výsledný pomer likvidity by mal byť väčší ako 1,0, čo naznačuje, že podnik má dostatok likvidných aktív na splatenie svojich krátkodobých záväzkov. Avšak, ideálny pomer likvidity sa môže líšiť v závislosti od odvetvia a konkrétnej situácie podniku.

Rentabilita je dôležitým nástrojom pre investičné rozhodnutia, plánovanie a riadenie podniku.

EBITDA – ukazovateľ finančnej výkonnosti

Ide o dôležitý ukazovateľ finančnej výkonnosti, ktorý poskytuje prehľad o ziskovosti podniku pred zohľadnením úrokových nákladov, daní, odpisov a amortizácií. EBITDA sa často používa na hodnotenie ziskovosti podniku a porovnávanie s konkurenciou alebo priemernými hodnotami v odvetví.

Vzorec EBITDA:

EBITDA = čistý zisk + úrokové náklady + dane + odpisy + amortizácia

Kde:

 • Čistý zisk je zisk pred zdanením.
 • Úrokové náklady zahŕňajú všetky náklady spojené s úrokovými platbami na dlhy podniku.
 • Dane zahŕňajú všetky daňové povinnosti podniku.
 • Odpisy zahŕňajú odpisovanie hmotného majetku, ako sú budovy a stroje.
 • Amortizácia zahŕňa odpisovanie nehmotného majetku, ako sú patentové práva a softvér.

Výsledný EBITDA poskytuje prehľad o ziskovosti podniku pred zohľadnením týchto špecifických nákladov, ktoré nie sú priamo spojené s jeho operačnou činnosťou.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang