Verejná obchodná spoločnosť – založenie, obchodné meno, ručenie

verejna obchodna spolocnost

Verejná obchodná spoločnosť je druh osobnej spoločnosti, v ktorej podnikajú aspoň dve osoby a ručia za záväzky spoločnosti svojím majetkom. Založená je iba na podnikateľskú činnosť. Väčšinou ide o podniky typu maloobchod či rodinný podnik.

Verejná obchodná spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou. Obchodné meno takejto spoločnosti musí obsahovať označenie verejná obchodná spoločnosť.

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti

V dnešnej dobe je založenie verejnej obchodnej spoločnosti (VOS) veľmi jednoduchý proces. Príležitosti pre verejné spoločnosti sú veľké a je ľahké vidieť prečo si túto možnosť vyberajú mnohí obchodníci.

  • K založeniu verejnej obchodnej spoločnosti je potrebné, aby sa zriadila dvojčlenná spoločnosť (zakladateľov spoločnosti). Tí by mali mať priamočiare akcie a stanoviť výšku investície každého so spoločnosti. Tieto akcie budú základom pre financovanie spoločnosti. Akcionári budú schopní naladiť svoje investície do spoločnosti pre zarábanie zisku.
  • Ďalej je potrebné spoločnosť registrovať na súde. To môže byť veľmi časovo náročný proces, závisí od toho, ako rýchlo sa budú dodržiavať podmienky.
  • Ďalším krokom bude vytvorenie tzv. bankovej platformy. Akcionári musia navštíviť svoju banku a požiadať o vyplatenie účtu verejnej spoločnosti. To, čo urobia, je prevod ich prebytku na účet, čo vyžaduje novú účtovú knihu pre zaznamenávanie kontrolných informácií. Situáciu možno skončiť len vtedy, keď budú vyriešené posledné úlohy.
  • Verejná spoločnosť môže pokračovať v otváraní ďalších pobočiek a zosúladení služieb s legislatívnymi požiadavkami a politikou štátu.

Verejná obchodná spoločnosť je teraz oficiálne fungujúca a je pripravená pracovať v lukratívnom svete obchodu. Financovaná zo zriadeného fondu akcií, akcionári teraz majú schopnosť využívať nové príležitosti na otvorenie novej tržby, postaviť silné a diverzifikované obchodné ekosystém a budovanie sociálnych väzieb.

Verejná obchodná spoločnosť v kapitalistickom prostredí musí byť schopná prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam a inovovať, aby prežila a prosperovala. Je zároveň aj súčasťou systému, ktorý kapitalizmus prináša a ponúka možnosť osobitného rastu a rozvoja vďaka konkurencii a slobode podnikania.

Verejná obchodná spoločnosť a obchodné meno

Verejná obchodná spoločnosť (VOS) je typ obchodnej organizácie. VOS je založená na zákone o obchodných spoločnostiach, ktorý umožňuje investorom obchodovať cez verejnú obchodnú spoločnosť.

VOS je najdostupnejšia forma obchodnej organizácie, pretože investorom poskytuje veľkú flexibilitu, znižuje obchodné náklady a umožňuje investorom obchodovať bez toho, aby sa zaujímali o obchodné otázky, finančné a právne zabezpečenia.

VOS je obvykle založená ako forma obchodnej spoločnosti, ktorá môže mať stúpencov, spoločníci alebo akcionári. Investor má obvykle možnosť investovať do podielov vo VOS, ktoré sú verejne obchodovateľné na burze.

Okrem zakladania VOS je jednou z najdôležitejších vecí obchodné meno, ktoré tvorí názov obchodnej spoločnosti. Obchodné meno je spravidla pomenované po hlavných investoroch alebo spoločníkoch spoločnosti.

Názov nemôže obsahovať chybné, nezákonné alebo kontroverzné slová, avšak môže byť tiež zvolené k zobrazeniu charakteru alebo účelu, pre ktorý bol založený.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby bolo obchodné meno verejnej obchodnej spoločnosti jasne a zreteľne definované, aby nedošlo k akýmkoľvek nedorozumeniam.

Obchodné meno musí byť tiež uvedené na všetkých obchodných dokumentoch, letákoch, webových stránkach a iných marketingových materiáloch spoločnosti.

VOS majú však aj svoje nevýhody. Investičné riziká sú oveľa vyššie ako u iných typoch obchodných spoločností, pretože nie je jasné, či iní investori budú investovať do spoločnosti. Ak ľudia odmietnu investovať, potom môže VOS neúspešne skončiť.

Ak VOS zlyhá, náklady na revíziu a obnovenie môžu byť veľmi vysoké.

VOS sú veľmi obľúbenou a nákladovo efektívnou formou obchodnej organizácie. Vďaka ich veľkému prístupu, veľkej flexibilite a zníženiu obchodných nákladov sú pre mnohých investorov atraktívnou voľbou.

Je však potrebné vždy venovať pozornosť všetkým možným rizikám pred vstupom do akéhokoľvek investičného rozhodnutia.

Verejná obchodná spoločnosť a ručenie

Ručenie spoločníkov je jedným z najdôležitejších aspektov verejných obchodných spoločností. Každý spoločník je zodpovedný voči veriteľom za dlhy spoločnosti celým svojím majetkom, čo znamená, že majetok samostatných spoločníkov je vystavený vymáhaniu dlhu veriteľom voči spoločnosti. Môže ísť o dlhodobý majetok alebo krátkodobý majetok.

Spoločníci v týchto typoch spoločností sa tiež vždy navzájom solidarizujú a odpovedajú spoločne a jednou líniou za nezaplatené záväzky. To je odlišné od typov spoločností, ako sú napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným na líniu kapitálu, kde je každému spoločníkovi povolené ručiť iba za určitú hodnotu kapitálu, ktorú vložili do podniku.

Verejná obchodná spoločnosť dosahuje veľa výhod, čo umožňuje spoločnostiam rýchlo a efektívne vstúpiť na trh. Spoločnosť tiež umožňuje ľuďom angažovať sa vo veľkých projektoch, ktoré by inak neboli finančne dostupné.

Verejné obchodné spoločnosti tiež potrebujú preukázať právny postup pri registrácii spoločnosti a viesť účtovníctvo v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zánik spoločnosti

Zánik obchodnej spoločnosti nastáva rôznymi spôsobmi, v závislosti od typu obchodnej spoločnosti, ktorú jej spoločníci založili. Typ zániku závisí aj od toho, akú dobu obchodná spoločnosť na obchodovanie stanovila.

V prípade, že bola obchodná spoločnosť založená na dobu určitú, nastáva jej zánik uplynutím tejto doby. Zaniknutie môže byť spôsobené aj rozhodnutím súčasných spoločníkov. Ak nesúhlasia s fungovaním obchodnej spoločnosti, môžu ju rozpustiť.

V prípade, ak je medzi spoločníkmi obchodnej spoločnosti alebo ak je spoločníkom obchodnej spoločnosti aj právnická osoba, nastáva zánik obchodnej spoločnosti zánikom tejto právnickej osoby.

Smrť spoločníka môže tiež spôsobiť zánik obchodnej spoločnosti. Ak však spoločenská zmluva povoľuje dedičom po smrti spoločníka stať sa spoločníkmi, tak obchodná spoločnosť bude fungovať ďalej.

Zánik môže nastať aj na základe rozhodnutia súdu o zániku. Ak je potrebné obchodnú spoločnosť rozpustiť pre porušenie obchodného práva, môže rozhodnutím súdu dôjsť k jej zániku.

Exekučný príkaz tiež môže viesť k zániku obchodnej spoločnosti. Ak exekútor podá žiadosť o výpoveď jedného zo spoločníkov, vtedy by mohlo dôjsť k rozpusteniu obchodnej spoločnosti.

Ak je niektorý zo spoločníkov obchodnej spoločnosti pozbavený toho, že je spôsobilý na právne úkony, môže dôjsť k zániku obchodnej spoločnosti.

K zaniknutiu obchodnej spoločnosti môže prísť aj v prípadoch stanovených v spoločenskej zmluve. Väčšina zmluvných vzťahov medzi spoločníkmi je založená na vlastnostiach zmluvy a ak v nej sú stanovené situácie, ktoré môžu viesť k zániku obchodnej spoločnosti, môže k zániku dôjsť.

Zánik obchodnej spoločnosti môže byť následkom viacerých situácií. Ak si chce človek užívať výhody obchodnej spoločnosti, je dôležité, aby pochopil, kedy a akými situáciami by obchodná spoločnosť mohla byť zrušená.

Dôvod založenia obchodnej spoločnosti

Obchodné spoločnosti sa zakladajú, aby poskytovali produkty alebo služby svojim zákazníkom a zároveň aby dosiahli zisk. Ak však chce človek dosiahnuť oba ciele, musí mať presnú predstavu o tom, čo ide predávať a akým spôsobom to urobí.

Aby sa predali výrobky a služby a dosiahol sa zisk, je dobré založiť obchodnú spoločnosť.

Prvým krokom k založeniu obchodnej spoločnosti je stanovenie cieľov a cieľového trhu. Presné stanovenie toho, pre koho sa budú produkty a služby predávať je nevyhnutné, pretože je to prvý krok k zisteniu, kto by sa mal o nich dozvedieť.

Je možné tiež začať zisťovať, ako by sa mohli distribuovať a aké reklamné kanály použiť, aby sa propagovali.

Druhým krokom k založeniu obchodnej spoločnosti je vypracovanie obchodného plánu. Cieľom je identifikovať, aké ceny by sa mali pre produkty a služby stanoviť, ako ich predávať a zabezpečiť, aby mali dostatočný zisk, aby bol podnikateľ schopný rásť a zároveň svoje podnikanie aj rozvíjať.

Tretím krokom je začlenenie obchodnej spoločnosti do daňového systému. Je nutné tiež splniť určité formality, ako napríklad vyplnenie formulárov.

Štvrtým krokom je nájdenie obchodného bankového účtu. Týmto krokom je možné ovládať náklady a zisky počas všetkých obchodných transakcií. Taktiež je možné sledovať, ako sa zvyšuje zisk a hýbať peniazmi.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang