Vydedenie detí a dôležitosť závetu – Koho nemožno vydediť?

Vydedenie detí alebo potomkov je často diskutovanou témou, ktorá sa týka dedičskej právnej praxe. Je dôležité poznať základné aspekty vydedenia, kritériá a neopomenuteľné prvky závetu, ktoré ovplyvňujú dedičské právo.

Čo vydedenie detí znamená, koho nemožno vydediť a ako sa správne pripravuje závet?

Vydedenie detí – čo to znamená?

Vydedenie detí alebo potomkov je právny termín, ktorý označuje úmyselné vylúčenie jedného alebo viacerých potomkov z časti alebo celku dedičstva. Môže to byť z dôvodu rodinných konfliktov, nesúhlasu s rozhodnutím potomka alebo iných osobných dôvodov.

Kto je poručiteľ?

V dedičskom práve hrajú poručitelia dôležitú úlohu. Sú to fyzické osoby, po ktorých sa môže dediť, a ich úlohou je zabezpečiť, aby sa majetok správne preniesol na iné subjekty po ich smrti. No nie vždy majú potomkovia nárok na dedičstvo, a to najmä v prípade vydedenia.

Poručitelia majú právo vydediť potomka iba v prípade, ak sú splnené podmienky uvedené v § 469a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na potomkov potomkov, ako sú vnuci a pravnuci.

Dôvody na vydedenie potomka

Existuje niekoľko dôvodov na vydedenie potomka, ktoré majú oporu v zákone. Ak potomok nekonal v súlade s dobrými mravmi a neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v situáciách, ako sú choroba, staroba alebo iné závažné situácie, môže byť vydedený.

Pokiaľ potomok trvalo neprejavuje skutočný záujem o poručiteľa, ktorý by ako jeho potomok mal prejavovať, môže byť potomok vydedený. Ďalším dôvodom je aj to, ak bol potomok odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody trvajúci najmenej jeden rok. Dôvodom na vydedenie je aj neusporiadaný život, ktorý vedie trvalo.

Tieto dôvody sú stanovené zákonom a predstavujú jasnú a presnú náležitosť pre vydedenie potomka. Je dôležité, aby poručiteľ v listine o vydedení uvedenom v závetnom dokumente výslovne a jasne udelil dôvod pre vydedenie.

Koho nemožno vydediť?

Poručiteľ môže vydediť iba svojich potomkov, čo znamená, že vydedenie sa vzťahuje len na tzv. neopomenuteľných dedičov. Voči iným osobám, ktoré nie sú jeho potomkami, môže poručiteľ rozhodnúť o ich dedičstve jednoducho tým, že ich neuvádza v závete. Týmto spôsobom môže poručiteľ ovládať, kto bude dedičom a kto nie, bez potreby formálneho vydedenia.

V prípade neopomenuteľných dedičov, ktorí sú jeho potomkami, sa vydedenie musí riadiť právnymi kritériami a dôvodmi, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej kapitole. To znamená, že poručiteľ môže vydediť svojho potomka iba v prípade, ak sú splnené uvedené dôvody a právne podmienky.

Je však stále dôležité mať na pamäti, že proces vydedenia a dedenia je komplexný a môže sa líšiť v závislosti od miesta a platných právnych predpisov. Preto je vždy vhodné konzultovať s právnym odborníkom alebo notárom, aby sa zabezpečilo, že právne kroky sú vykonané správne a v súlade s miestnymi zákonnými požiadavkami.

Poručiteľ môže vydediť iba svojich potomkov, čo znamená, že vydedenie sa vzťahuje len na tzv. neopomenuteľných dedičov.

Ako formálne vydediť potomka?

Vydedenie je právny akt, ktorý možno vykonať buď v rámci závetu, alebo na samostatnej listine venovanej vydedeniu. Formálnym náležitostiam závetu a listiny o vydedení je potrebné venovať osobitnú pozornosť.

Oba dokumenty musia mať písomnú formu a môžu byť zostavené vlastnoručne, iným spôsobom zapísané za účasti svedkov alebo notársky overené. Dôležité je, aby obsahovali presný dátum podpisu, vrátane dňa, mesiaca a roka.

Okrem toho, zákon vytýčil osobitné podmienky pre prípady, keď listinu o vydedení spisujú osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, maloletí, ktorí dosiahli vek 15 rokov, alebo osoby so zrakovým alebo sluchovým postihnutím.

Vydedenie sa definuje ako jednostranný výslovný prejav vôle poručiteľa, ktorým sa odníma právo potomkovi ako neopomenuteľnému dedičovi, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona. Vydedenie ako jednostranný právny akt musí spĺňať špecifické materiálne a formálne náležitosti. Materiálnou náležitosťou vydedenia je existencia konkrétneho dôvodu vydedenia uvedeného v zákone.

Zákon v § 469a ods. 1 taxatívne vymenúva dôvody vydedenia a zaraďuje ich do štyroch skupín. Spoločným znakom pre všetky tieto dôvody je negatívne správanie potomka v rozpore s dobrými mravmi. Tieto dôvody vydedenia musia byť uvedené v listine o vydedení.

Inými slovami, vydedenie je spôsob, akým poručiteľ jednostranne rozhoduje, že jeden alebo viacerí zo zákonných neopomenuteľných dedičov nebudú mať nárok na dedičský podiel, ktorý im podľa zákona patrí. Pri vydedení je nevyhnutné presne určiť jeden z dôvodov vydedenia, ktoré sú taxatívne stanovené. Tento dôvod musí byť konkrétne a jasne uvedený, aby bol zrozumiteľný aj tretím osobám.

Okrem toho musí tento dôvod existovať v čase, keď poručiteľ zostavil závet alebo listinu o vydedení. Vydedenie nie je možné stanoviť do budúcnosti. V prípade, že poručiteľ zostane tichý a neuvádza dôvod vydedenia, taký právny akt by bol považovaný za absolútne neplatný v súlade so § 39 Občianskeho zákonníka.

Ako napísať závet

Závet je právny dokument, ktorý určuje, ako by mala byť rozdelená majetková hodnota po smrti. Pri písaní závetu je dôležité mať na pamäti potrebu vydedenia detí, ak to je to v pláne. V závete môže byť jasne a presne uvedené, ktoré deti alebo potomkovia majú byť vydedení a z akého dôvodu.

Dôležité je tiež zabezpečiť, aby bol závet náležite podpísaný a overený svedkom alebo notárom, aby bol právne platný. Ručiteľ môže byť dôležitou osobou v procese vydedenia. Je to osoba, ktorá má za úlohu zabezpečiť, že rozhodnutia v závete sa vykonajú správne.

Je dôležité vybrať dôveryhodnú osobu, ktorá bude schopná dodržať posledné želania a zabezpečiť, že vydedenie detí bude realizované v súlade s vašimi rozhodnutiami.

Vzor závetu pre vydedenie

Vzor závetu uvádza iba príklad, ako môže vyzerať. Dôvody vydedenia sa môžu líšiť a treba ich popísať podľa konkrétnej situácie. Je to jedna z možností, ako napísať závet.

Listina o vydedení

Ja dolu podpísaný, ………………………………., bytom ………………………………………, rodné číslo …………………………., spisujem pre prípad svojej smrti po zrelej úvahe túto listinu o vydedení:

Vydeďujem svojho syna/dcéru …………………………………, bytom …………………………., rodné číslo ……………………

Ako dôvod k vydedeniu uvádzam:

Od smrti mojej manželky v roku 2020 ma vyššie uvedený/á syn/dcéra ani raz nenavštívil, neudržuje so mnou ani písomný, ani telefonický kontakt. Napriek tomu, že som ho/ju niekoľkokrát kontaktoval a žiadal ho o návštevu a pomoc s nákupmi, návštevou lekára a iných nevyhnutných vecí, ani raz na moje prosby nereagoval/a. Trvale neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako syn/dcéra prejavovať mal/a a neposkytol/neposkytla mi pomoc v chorobe.

Rovnako jeho/jej deti sa nijakým spôsobom neozývajú. Všetky pokusy z mojej strany o nadviazanie kontaktu so synom/dcérou a jeho/jej rodinou skončili neúspešne.

Stanovujem, aby sa dôsledky vydedenia vzťahovali aj na všetkých potomkov a môjho vyššie uvedeného syna.

V ……………………………, dňa …………………………

…………………………………….
vlastnoručný podpis

Listina o vydedení

S ohľadom na § 469a ods. 3 Občianskeho zákonníka sa na vytvorenie a zrušenie listiny o vydedení uplatňujú ustanovenia § 476 a 480 Občianskeho zákonníka, ktoré sa týkajú aj zostavovania závetu. No v prípade listiny o vydedení je vždy nevyhnutné uviesť dôvod vydedenia.

Listina o vydedení môže byť zostavená podľa jedného z nasledujúcich spôsobov, ktoré má poručiteľ možnosť vybrať podľa § 476 Občianskeho zákonníka. Konkrétne:

  • môže byť listina o vydedení vlastnoručne napísaná a podpísaná poručiteľom (v súlade s § 476 ods. 1 v spojení s § 476a Občianskeho zákonníka)
  • alebo môže byť listina o vydedení zhotovená v inej písomnej forme za účasti svedkov (v súlade s § 476 ods. 1 v spojení s § 476b a § 476c Občianskeho zákonníka)

V inom písomnom formáte môže zahŕňať napríklad text napísaný na počítači, teda nie rukou poručiteľa. V takom prípade je však nevyhnutné, aby boli prítomní svedkovia, ktorí sa zapíšu do listiny o vydedení a ju podpíšu. Je dôležité si uvedomiť, že svedkovia nesmú patriť medzi osoby uvedené v § 476f Občianskeho zákonníka.

Teda osoby, ktoré sú v závetnom dokumente volené ako dediči, a ani zákonní dedičia a osoby blízke im nesmú byť účastníkmi procesu vyhotovovania listiny o vydedení v úlohe úradných osôb, svedkov, pisateľov, tlmočníkov alebo predčitateľov.

Závet je právny dokument, ktorý určuje, ako by mala byť rozdelená majetková hodnota po smrti. Pri písaní závetu je dôležité mať na pamäti potrebu vydedenia detí, ak to je to v pláne.

Dedenie zo závetu

Závet reprezentuje jednu z alternatív, ktorou môžeme stanoviť pravidlá týkajúce sa dedičstva majetku. Dôležité je vedieť, čo by malo obsahovať toto posledné vyjadrenie vôle, akým veciam by sa pri jeho zostavovaní malo vyhnúť a kedy je vhodné zvážiť spojenie závetu a dedenia zo zákona.

Po úmrtí každej fyzickej osoby nasleduje proces dedičstva, ktorý určuje, ako sa majetok zosnulého rozdelí. Toto rozdelenie závisí na zákonných predpisoch a na poslednej vôli zosnulého, či už vyjadrenej prostredníctvom závetu alebo využitím oboch týchto metód. Dedenie zo závetu je teda možné aj pre iné osoby ako sú potomkovia.

Dedenie nehnuteľností môže so sebou ale prinášať aj vecné bremeno, s ktorým sa dedič bude musieť vysporiadať.

Záver

Vydedenie detí je vážnym právnym rozhodnutím, ktoré môže mať dlhodobé dôsledky pre rodinné vzťahy a majetkovú hodnotu. Je dôležité konzultovať to s právnikom alebo notárom, aby bolo isté, že je to v súlade s platnými právnymi predpismi a že rozhodnutie je jasné a presné.

Treba pamätať na to, že závet je právny dokument, ktorý by mal byť dôsledne pripravený, aby sa predišlo možným právnym problémom v budúcnosti. Myslieť treba na neopomenuteľných dedičov a jasné dôvody na vydedenie.

Dedičstvo nie vždy znamená prilepšenie si, napríklad ak dedič prechádza procesom oddĺženia alebo exekúciou. V takom prípade môžu mať z dedičstva úžitok skôr veritelia.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang