Ako funguje exekúcia a ako sa jej vyhnúť

Exekúcia je povinným vykonávaním rozhodnutia exekútora. Samotnú exekúciu nemôže exekútor vykonať na vlastnú päsť, potrebuje vykonateľné rozhodnutie súdu. Exekúcia sa začína na návrh veriteľa, ktorý musí dopĺňať poverenie súdu.

V návrhu musí byť jasné, kto ho posiela a ktorému exekútorovi, o akú vec ide a aké nároky sú uplatnené. Tento návrh musí obsahovať podpis veriteľa, dátum vyhotovenia a ďalšie informácie, ktoré sa líšia podľa toho, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu.

Čo je exekúcia?

Exekúcia predstavuje právny postup, kedy veriteľ získava kontrolu nad majetkom, pretože dlžník nedodržiava dohodnuté splátky pôžičky, prípadne platby do Sociálnej či zdravotnej poisťovne. Obvykle sa tento proces spustí, keď dlžník zmešká s platbou po istú dobu, často niekoľko mesiacov.

Veriteľ podá žalobu a na základe rozhodnutia súdu môže začať predávať majetok na aukcii s cieľom vymôcť dlžnú sumu. Táto konfiškácia má pre dlžníka závažné dôsledky, vrátane straty bývania a výrazného negatívneho vplyvu na jeho úverovú históriu.

Navyše, exekúcia môže spôsobiť, že dlžník príde o svoju finančnú dôveryhodnosť, čo môže byť problematické, najmä ak sa pokúša získať nový úver. Mať exekúciu na konte a byť zapísaný v registri dlžníkov komplikuje schválenie žiadosti o pôžičku.

Exekúcia sa môže realizovať rôznymi spôsobmi, vrátane konfiškácie majetku, zmrazenia bankových účtov alebo zápisu exekučného titulu na nehnuteľnosť.

Kto je exekútor?

Exekútor je jednotlivcom, ktorý disponuje legislatívnym oprávnením na získanie majetku dlžníka s účelom vyrovnanie dlhu alebo pohľadávky. Často sú povolaní súdom alebo veriteľmi na vykonanie exekučného procesu, ktorý zahrňuje prebratie majetku dlžníka a jeho následný predaj s cieľom získania peniazmi, ktoré sú dlžné.

Exekútori musia mať hlboké pochopenie právnych postupov a predpisov týkajúcich sa exekúcie, ako aj schopnosť správne oceniť hodnotu majetku dlžníka. Taktiež musia dodržiavať etický a spravodlivý prístup, aby zabezpečili, že práva dlžníka budú dodržané počas celého procesu.

Exekúcia a zoznam dlžníkov

Štát poskytuje obyvateľom Slovenska jednoduchý nástroj na zistenie, či na nich nie je uvalená exekúcia. Zoznam exekúcií poskytuje webový portál Ministerstva spravodlivosti SR. Obsahuje zoznam dlžníkov v exekúcii, voči ktorým sa vymáha dlh.

Tento systém získava údaje z Centrálnej databázy súdneho manažmentu, ale obsahuje iba informácie o aktuálnych exekúciách od 1. apríla 2017. Dlhy vymáhané Sociálnou poisťovňou nie sú zahrnuté v tomto zozname.

Register poverení na vykonanie exekúcie poskytuje občanom jednoduchý prístup, nevyžaduje žiadne dokumenty ani registráciu a je plne bezplatný, takže nie je potrebné platiť žiadne správne poplatky. Túto funkciu môžu využiť aj veritelia, ktorí chcú overiť spoľahlivosť svojich dlžníkov.

Pre získanie informácií o dlhu musia fyzické osoby v Registri poverení na vykonanie exekúcie uviesť svoje meno a priezvisko a môžu zvoliť, či uviesť dátum narodenia alebo rodné číslo.

Pre právnické osoby je proces vyhľadávania ešte jednoduchší, na zistenie exekúcie im stačí identifikačné číslo organizácie (IČO).

Ak sa hľadajú staršie exekúcie, existuje iný zoznam dlžníkov nazývaný Centrálny register exekúcií, ktorý je však spoplatnený.

Zoznam dlžníkov exekúcie poskytuje webový portál Ministerstva spravodlivosti SR. Obsahuje zoznam osôb, voči ktorým sa vymáha dlh.

Výpočet exekúcie

Výpočet exekúcie na Slovensku zahrňuje zisťovanie nákladov a dopadu exekúcie na osobné financie. Tento výpočet je komplexný proces, ktorý závisí od niekoľkých faktorov, vrátane:

 • výška dlhu: Základným faktorom je suma dlhu, ktorý má byť vymáhaný exekúciou.
 • exekučné náklady: Exekučné náklady zahŕňajú náklady spojené s exekúciou, ako sú súdne poplatky, náklady na vykonávanie exekúcie, a ďalšie prípadné poplatky.
 • mesačné príjmy: Dôležité je zisťovať, aký je mesačný príjem dlžníka, vrátane platieb za prácu, prípadných dávok a iných príjmových zdrojov.
 • mesačné výdavky: Tieto zahŕňajú výdavky na bežné životné náklady, ako sú nájom, potraviny, účty za energie, zdravotné poisťovne, atď.
 • rodinný stav: Ďalším faktorom je, či dlžník žije s partnerom/čkou a prispieva k rodinnej situácii.
 • iné záväzky: Ak má dlžník ďalšie záväzky alebo úvery, tieto by mali byť tiež zahrnuté do výpočtu.
 • dĺžka exekúcie: Trvanie exekúcie môže sa taktiež ovplyvniť výpočtom, pretože dlh môže narastať kvôli úrokom a poplatkom.

Výpočet exekúcie by mal byť vykonaný s ohľadom na konkrétne okolnosti a by mal zahrňovať všetky tieto faktory. Najlepšie je konzultovať s právnikom alebo odborníkom na finančné poradenstvo, ktorí môžu poskytnúť presnejšie informácie a pomôcť s konkrétnym výpočtom pre konkrétny prípad exekúcie.

Výpočet zrážky zo mzdy

Zrážky zo mzdy zamestnanca predstavujú najbežnejší a efektívny spôsob vyplatenia pohľadávok v prípade, že dlžník je v pracovnom pomere. Tieto zrážky obvykle súvisia s nezaplatenými dlhmi voči poisťovniam, bankám, mobilným operátorom a nebankovým spoločnostiam.

Pravidlá týkajúce sa výpočtu zrážky zo mzdy sú upravené v Zákonníku práce a Exekučnom poriadku.

Výpočet zrážky zo mzdy a povinnosti zamestnávateľa

Rozlišujú sa rôzne skupiny zrážok zo mzdy a ich poradie je podrobne vymedzené v § 131 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je pri výpočte zrážky zo mzdy povinný postupovať nasledovne:

 • prvotne musí vykonať zrážky poistného na sociálne poistenie zo mzdy zamestnanca
 • potom musí zamestnávateľ vykonať zrážky preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie
 • následne by mal vykonať zrážky týkajúce sa nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie
 • v prípade príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, tieto zrážky musia byť vykonané
 • nasledujú zrážky preddavkov na daň alebo dane
 • potom musí byť vykonaný nedoplatok preddavku na daň
 • postupne by sa mali vykonať zrážky týkajúce sa daňového nedoplatku
 • zrážky, ktoré vznikli zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva, by mali byť tiež vykonané
 • na záver sa vykonáva nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Po dokončení týchto vyššie uvedených zrážok môže zamestnávateľ vykonať len nasledujúce zrážky:

 • preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť, pretože neboli splnené podmienky na jeho priznanie
 • sumy uložené súdom alebo správnym orgánom na základe výkonu ich rozhodnutia
 • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov
 • neoprávnené sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu
 • nevyúčtované preddavky cestovných náhrad
 • náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jeho časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol
 • náhrada mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol, a iné

Dodatočné zrážky zo mzdy, ktoré nie sú uvedené vyššie, môže zamestnávateľ vykonať iba na základe písomnej dohody so zamestnancom týkajúcej sa zrážok zo mzdy a iných príjmov, alebo ak takáto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu.

Zrážky zo mzdy zamestnanca predstavujú najbežnejší a efektívny spôsob vyplatenia pohľadávok v prípade, že dlžník je v pracovnom pomere.

Exekučný poriadok

Exekučný poriadok na Slovensku je právny predpis, ktorý upravuje postup a procesy vykonávania exekúcií a vymáhania pohľadávok. Je dôležitým nástrojom pre súdy, exekútorov, veriteľov a dlžníkov pri vykonávaní a riešení exekučných záležitostí.

Tento exekučný poriadok obsahuje detailné pokyny a pravidlá týkajúce sa exekúcie, vrátane krokov a povinností, ktoré treba dodržať v rámci tohto procesu. Exekučný poriadok

na Slovensku obsahuje nasledujúce hlavné body a ustanovenia:

 • právomoc súdov: Poradie súdov na vykonávanie exekúcií, vrátane pravidiel pre rozsudky a tituly, na základe ktorých môžu byť exekúcie vykonávané.
 • úloha exekútora: Postavenie a právomoci exekútora, ktorý má povinnosť vykonávať exekúcie na základe exekučných titulov.
 • zaradenie exekučných návrhov: Pravidlá týkajúce sa podávania exekučných návrhov, vrátane potrebných informácií a dokumentov.
 • postup exekúcie: Podrobný popis postupu exekúcie, od začiatku až po ukončenie, vrátane konfiskácie majetku dlžníka.
 • zrážky zo mzdy: Pravidlá a poradie zrážok zo mzdy zamestnanca na účely exekúcie.
 • iné formy exekúcie: Iné spôsoby exekúcie, ako sú konfiškácia majetku, blokovanie bankových účtov atď.
 • odpoveď na exekučný návrh: Práva a povinnosti dlžníka v reakcii na exekučný návrh a vyhlásenie o exekúcii.
 • druhy exekučných titulov: Ustanovenia týkajúce sa rôznych typov exekučných titulov a ich platnosti.

Exekučný poriadok na Slovensku je dôležitým právnym dokumentom, ktorý zabezpečuje, že exekúcie sú vykonávané v súlade s právom a ochraňujú práva všetkých zainteresovaných strán.

Je dôležité, aby veritelia, dlžníci a exekútori boli oboznámení s obsahom a ustanoveniami tohto poriadku pri riešení exekučných prípadov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang