Výmena poškodenej bankovky – čo robiť?

Bankovky sú dôležitou súčasťou nášho každodenného života, pretože nám umožňujú vykonávať transakcie a platiť za tovar a služby. Ako každý fyzický predmet sú však aj papierové peniaze náchylné na poškodenie. Kde vymeniť poškodené bankovky?


Obsah článku


Poškodené bankovky sú bežným javom, či už v dôsledku opotrebovania, nesprávneho zaobchádzania alebo pôsobenia prírodných vplyvov. Hoci niektorí môžu poškodené peniaze považovať len za drobnú nepríjemnosť, je veľmi dôležité pochopiť dôležitosť ich výmeny.

Tento článok sa bude zaoberať rôznymi možnosťami výmeny poškodených bankoviek a mincí a taktiež dôvodmi, prečo je to nevyhnnutné.

Poškodené bankovky – základne informácie

Roztrhnutá bankovka je taká, ktorá bola nejakým spôsobom poškodená, čím sa stala nepoužiteľnou na finančné transakcie. Môže k tomu dôjsť v dôsledku opotrebovania, nesprávneho zaobchádzania alebo úmyselného poškodenia. Medzi príklady poškodených bankoviek patria:

 • bankovky s opotrebovanými rohmi
 • bankovky s natrhnutými okrajmi
 • alebo bankovky úplne roztrhnuté na polovicu

Ak sa človeku ocitne v peňaženke vlastným alebo cudzím pričinením roztrhnutá bankovka, môže si ju vymeniť za novú v ktorejkoľvek banke alebo finančnej inštitúcii.

Tento proces spočíva v predložení poškodenej bankovky bankovému úradníkovi, ktorý ju skontroluje, aby sa uistil, že je pravá, a posúdi rozsah poškodenia. Ak sa bankovka považuje za nepoužiteľnú, pokladník ju vymení za novú v rovnakej hodnote.

Kde vymeniť poškodené bankovky?

Národná banka Slovenska (NBS) vymieňa poškodené bankovky a mince bezplatne. Možno tak urobiť osobne na pokladniciach v ústredí alebo v pobočkách počas pokladničných hodín, prípadne poštou na adresu ústredia, ak nie je možné vymeniť bankovky alebo mince osobne.

Príslušná čiastka bude zaslaná poštou (len v rámci Slovenskej republiky) alebo bezhotovostným prevodom na určený bankový účet žiadateľa o výmenu.

Predkladateľ pri výmene poškodených bankoviek a mincí nedostane zberateľské euromince, pamätné euromince, eurobankovky alebo euromince so špecifickým dizajnom, typom alebo sériou, ani euromince s určitou národnou stranou.

Výmena poškodených bankoviek

Výmena poškodených, znečistených alebo zničených eurobankoviek a euromincí sa uskutočňuje na základe nominálnej hodnoty predložených alebo poštou zaslaných bankoviek a mincí. Týka sa to:

a) pravých eurobankoviek, ktoré sú poškodené alebo znehodnotené v nasledujúcich situáciách:

 • ak je predložených viac ako 50 % bankovky
 • ak je predložených 50 % alebo menej bankovky a predkladateľ môže preukázať, že chýbajúce časti boli zničené

b) eurobankoviek, ktoré sú mierne poškodené, napríklad tie, na ktorých sú napísané poznámky, čísla alebo krátke vety

c) celých euromincí, ktoré sú nejakým spôsobom znehodnotené alebo poškodené

Proces výmeny poškodených, neúplných a inak znehodnotených eurobankoviek a euromincí sa riadi rovnakými postupmi a vyžaduje si rovnaké tlačivá ako v prípade nepoškodených bankoviek a mincí. Na výmenu poškodených eurobankoviek sa však vzťahujú aj osobitné podmienky uvedené nižšie v texte.

Výmena poškodených bankoviek – osobitné podmienky

Toto sú osobitné podmienky na výmenu znehodnotených, necelých alebo inak poškodených eurobankoviek:

 • V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné predložiť dôkaz o vlastníctve alebo oprávnení nakladať s eurobankovkami.
 • Ak majú pravé eurobankovky atramentové škvrny, znečistenie alebo impregnáciu, musí sa predložiť písomné vysvetlenie.
 • Ak boli pravé eurobankovky poškodené zariadením proti krádeži, musí sa poskytnúť písomné vysvetlenie.
 • V prípade poškodenia eurobankoviek zariadeniami proti krádeži alebo inému trestnému činu sa výmena eurobankoviek uskutoční len na základe žiadosti majiteľa alebo oprávnenej osoby, ktorá je obeťou trestného činu.
 • Poškodené eurobankovky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť, budú nahradené len vtedy, ak predkladateľ môže predložiť doklad o posúdení bezpečnosti a ochrany zdravia príslušnými orgánmi.

Papierové peniaze, ktoré sa považujú za nevyhovujúce, budú žiadateľovi bezodkladne vymenené za nové.

Ako postupovať pri výmene poškodenej bankovky?

Výmena poškodených bankoviek môže byť nepríjemná, ale našťastie väčšina bánk a finančných inštitúcií má zavedené postupy, ktoré túto výmenu zabezpečujú čo najhladšie a najefektívnejšie. Tu sú kroky, ktoré je potrebné dodržať pri výmene poškodených bankoviek:

 1. Identifikácia poškodených bankoviek: Prvým krokom je identifikovať, ktoré bankovky sú poškodené. Patria sem roztrhané, zafarbené alebo poškodené bankovky. Je dôležité uistiť sa, že poškodenie nie je úmyselné, pretože by sa mohlo považovať za podvod a mohlo by viesť k právnym následkom. Navyše, ak je bankovka poškodená len čiastočne, môže byť stále platná na výmenu za zníženú hodnotu.
 2. Príprava potrebných dokumentov: Po identifikácii poškodených bankoviek je potrebné pripraviť potrebné dokumenty na výmenu. Zvyčajne k nim patrí platný doklad totožnosti, napríklad občiansky preukaz, a doklad o vlastníctve bankoviek, napríklad potvrdenie alebo výberový lístok z banky.
 3. Návšteva určeného miesta výmeny: Ďalej bude potrebné navštíviť určené miesto výmeny. Môže to byť pobočka banky, zmenáreň alebo osobitná prepážka vo finančnej inštitúcii. Pred návštevou si treba overiť prevádzkové hodiny a prípadné špecifické požiadavky na výmenu poškodených bankoviek na danom mieste.
 4. Proces výmeny bankoviek: Na mieste výmeny je potrebné predložiť poškodené bankovky a potrebné doklady. Banka alebo finančná inštitúcia následne overí pravosť bankoviek a posúdi rozsah poškodenia. Ak sa bankovky uznajú za platné na výmenu, v závislosti od pravidiel danej inštitúcie bude suma odpočítaná z účtu alebo vydaná v hotovosti. Ak výmena nie je možná, bankovky budú vrátené.
 5. Prijatie náhradných bankoviek: Po ukončení výmeny dostane žiadateľ náhradné bankovky v dobrom stave. Tieto bankovky budú mať rovnakú hodnotu ako poškodené bankovky a možno ich používať na transakcie ako zvyčajne.

Výmena poškodenej bankovky si môže vyžadovať určité úsilie, ale dodržaním týchto krokov si možno zabezpečiť hladký a úspešný proces výmeny. Je dôležité s bankovkami vždy zaobchádzať opatrne a v prípade ich poškodenia ich čo najskôr vymeniť, aby sa človek vyhol prípadným problémom s ich platnosťou.

Kde zameniť mince bez poplatku?

NBS vymieňa eurobankovky a euromince rôznych nominálnych hodnôt. Eurobankovky sa vymieňajú bz poplatku, zatiaľ čo euromince sa vymieňajú bezplatne len v nominálnych hodnotách 5, 10, 20, 50 centov, 1 a 2 eurá do 100 kusov. Ak sa vymení viac ako 100 kusov týchto mincí, uplatní sa poplatok vo výške 1 % z hodnoty vymieňaných mincí. Výmena mincí v hodnote 1 a 2 centov je bezplatná.

Výmena centov v banke:

 • celkové množstvo nesmie presiahnuť 1 000 kusov
 • originál alebo overené kópie dokladov totožnosti (občiansky preukaz, pas, povolenie na pobyt)
 • vyhlásenie klienta pre výmeny presahujúce 1 000 mincí alebo pre výmeny v inom ako dohodnutom termíne

Výmena centov na pošte:

 • množstvo nie je obmedzené
 • fotokópie dokladov totožnosti
 • vyplnený výmenný lístok (pre fyzické osoby, podnikateľov alebo právnické osoby)
 • ak sa požaduje zaslanie hotovosti na bankový účet, písomné potvrdenie z banky alebo výpis z bankového účtu (nie starší ako 3 mesiace) s úplným názvom a adresou
 • v prípade bankových prevodov v rámci Slovenska je potrebné uviesť názov banky a číslo účtu v tvare IBAN
 • v prípade medzinárodných bankových prevodov je potrebené vyplniť formulár „Povinné údaje pre vykonanie úhrady do zahraničia“

Výmena osobne prebieha v banke na počkanie alebo pri väčšom počte mincí NBS navrhne termín prezatia, zatiaľ čo pri výmene poštou sa odporúča bezpečnostná obálka na adresu ústredia.

V ktorých prípadoch banka peniaze nevymení?

Náhrady za bankovky a mince sa neposkytujú pri podozrení z falšovania alebo pozmeňovania, úmyselne poškodených eurominciach (napr. s vyvŕtanými otvormi), úmyselnom poškodení alebo znehodnotení eurobankoviek, neúplných eurominciach, eurobankoviek a eurominciach použitých pri trestnom čine, eurobankovkách a eurominciach označených ako „SPECIMEN“ alebo „DESIGN“ alebo prerazených piatimi otvormi a eurobankovkách zložených z viacerých častí.

Poškodené eurobankovky a euromince budú v taktom prípade od predkladateľa prevzaté a bude mu vydané potvrdenie o ich odobratí.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang