Daň z darovania – nehnuteľnosti, peňazí, na účet

daň z darovania

Darovanie majetku, či už vo forme nehnuteľností alebo finančných prostriedkov, môže mať významný vplyv na daňovú situáciu. Ako sa dani z darovania vyhnúť a aké sú právne povinnosti pri darovaní nehnuteľností či peňazí na účet?


Obsah článku


Tento článok sa zameria na to, ako správne riadiť svoje finančné transakcie a minimalizovať daňové povinnosti.

Daň z darovania – legislatívne aspekty

Pri darovaní majetku je nevyhnutné mať na zreteli viaceré legislatívne úpravy, ktoré ovplyvňujú zdanenie darov. Základný rámec pre daň z darovania vychádza predovšetkým zo zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty, pričom sa nesmú opomenúť ani predpisy v oblasti účtovníctva.

Občiansky zákonník upravuje samotný proces darovania, pričom v obchodnom zákonníku sa takéto ustanovenia nenachádzajú. Predmetom darovania môže byť hnuteľný alebo nehnuteľný majetok.

Významným aspektom je aj požiadavka na písomnú formu darovacej zmluvy, najmä v prípade nehnuteľností a hnuteľného majetku, kde nedochádza k okamžitému prevzatiu. V každom prípade je nutné zachytiť darovací vzťah aj v účtovníctve prostredníctvom písomnej darovacej zmluvy.

Dary – daňové aspekty pre právnické a fyzické osoby

Všeobecne platí, že dary nie sú bežne zdaniteľným príjmom, a preto fyzické osoby, ktoré dostanú finančné alebo nefinančné dary, nemusia podávať daňové priznanie. Finančná správa uvádza, že príjem získaný darovaním v podobe nehnuteľnosti, hnuteľnosti alebo iného majetku nie je predmetom dane z príjmov, okrem špecifických výnimiek.

Napríklad v prípade, že sú súčasťou podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti so špecifickými príjmami. Právnické osoby nie sú povinné platiť daň z darovania alebo dedičstva podľa zákona o dani z príjmov.

Finančná správa preskúma súvislosti daru s podnikateľskou činnosťou fyzickej osoby, aby zabránila daňovým únikom. Napríklad, ak fyzická osoba dostane dar, ktorý súvisí s jej podnikateľskou činnosťou, ako napríklad stavebný materiál, tento dar môže byť predmetom dane. Je dôležité, aby bol dar priradený k špecifickému účelu, ktorý je v súlade s podnikateľskou činnosťou danej osoby.

Darovanie nehnuteľnosti a náležitosti

Darovanie nehnuteľnosti predstavuje bežný spôsob prevodu vlastníckeho práva na inú osobu, a to prostredníctvom darovacej zmluvy, ktorú upravuje Občiansky zákonník. Tento právny úkon je založený na dobrovoľnosti a bezodplatnosti, kde darca bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať obdarovanému určitý predmet.

Darovacia zmluva o darovaní nehnuteľnosti musí obsahovať základné údaje o účastníkoch, a to fyzických aj právnických osôb. Okrem toho musí byť v zmluve jasne vymedzený predmet daru a splnené osobitné náležitosti podľa katastrálneho zákona v prípade darovania pozemkov a stavieb či zákona o vlastníctve bytov pri darovaní bytov.

Pri darovaní je darca povinný upozorniť na vady predmetu daru, pričom ich utajenie môže mať za následok vrátenie daru obdarovaným. Samotná darovacia zmluva môže obsahovať aj zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť, ako napríklad doživotné užívanie nehnuteľnosti darcom.

Získanie vlastníckeho práva k darovanej nehnuteľnosti nastáva až po právoplatnom rozhodnutí príslušného katastrálneho úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V prípade, že darovacia zmluva neobsahuje potrebné náležitosti, je považovaná za neplatnú, rovnako ako zmluva, ktorej plnenie sa má uskutočniť až po darcovej smrti.

Daň z darovania nehnuteľnosti

Darovacie zmluvy sú často využívané jednotlivcami, ktorí majú záujem preniesť svoj nehnuteľný majetok na deti, príbuzných alebo iné osoby za ich života, aby tak predišli potenciálnym dedičským sporom. Tento čin spadá pod právne ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákonov o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov, ako aj o dani z príjmov.

Podľa ust. § 628 Občianskeho zákonníka darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva obdarovanému dar. V prípade darovania nehnuteľnosti je nevyhnutná písomná forma darovacej zmluvy. Aj keď nie je povinné uvádzať cenu v darovacej zmluve, odporúča sa získať znalecký posudok.

Pri darovaní nie je vyžadovaná žiadna daň z darovania nehnuteľnosti, nakoľko nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto to nie je možné zdaňovať. Daňová povinnosť vzniká až v prípade neskoršieho predaja darovanej nehnuteľnosti. Existujú však podmienky, pri ktorých je príjem oslobodený od dane, ako napríklad predaj nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Ak človek nespĺňa podmienky na oslobodenie od dane, môže si pri predaji nehnuteľnosti uplatniť výdavky, ako napríklad:

 • cenu znaleckého posudku
 • náklady na technické zhodnotenie
 • údržbu nehnuteľnosti v čase od darovania po predaj
Pred plánovaným predajom darovanej nehnuteľnosti treba zvážiť, či darca v čase darovania bol vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, čo ovplyvní výpočet prípadných daní a výdavkov, ktoré je možné uplatniť.

Predaj darovanej nehnuteľnosti do 5 rokov

V roku 2022, kedy ceny nehnuteľností dosiahli vrchol, mnoho vlastníkov uvažovalo o predaji svojich nehnuteľností, s nádejou, že dosiahnu výrazný zisk.

Avšak pre mnohých, ktorí nehnuteľnosť vlastnili kratšie ako 5 rokov, sa vynorila otázka daňových povinností. Typická odpoveď na túto otázku bola približne 33% z rozdielu medzi nadobúdacou a predajnou cenou po odpočítaní nákladov. Tento faktor často znamenal, že mnohí predaj nehnuteľnosti v takýchto podmienkach odložili a rozhodli sa počkať na uplynutie 5-ročnej lehoty.

Nadobudnutie a predaj nehnuteľnosti

Rozlišovanie medzi momentom nadobudnutia a momentom predaja nehnuteľnosti môže byť pre predávajúcich problematické. Podľa Občianskeho zákonníka sa nadobudnutie vlastníctva posudzuje rôznymi spôsobmi, vrátane zmluvy, dedenia, alebo rozhodnutia štátneho orgánu. Moment predaja je potom určený dňom prijatia platby alebo uzavretia zmluvy, pričom rozhodujúci je vždy skorší deň.

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľnosti

Ak nehnuteľnosť nie je oslobodená od dane, predaj môže spôsobiť daňovú povinnosť, ktorá zahŕňa 19% daň z príjmu a 14% zdravotné odvody. Za výpočet dane je dôležitá aj celková výška príjmov za minulý rok. Pri predaji nehnuteľnosti oslobodenej od dane sa takýto príjem do daňového priznania neuvádza.

Dĺžka vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá trvá viac ako 5 rokov od dátumu jej nadobudnutia, je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní, či príjem z predaja tejto nehnuteľnosti je alebo nie je oslobodený od dane z príjmu. Ak ubehlo viac ako 5 rokov od jej nadobudnutia, príjem z jej predaja je oslobodený od dane. Preto je dôležité poznať moment nadobudnutia nehnuteľnosti.

Pri darovaní momentom nadobudnutia nie je dátum podpisu darovacej zmluvy, je to jej nadobudnutie právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Ak daňovník – predávajúci darovanú nehnuteľnosť, pričom od dátumu jej nadobudnutia do vlastníctva ešte neuplynulo viac ako 5 rokov, získa príjem z takéhoto predaja, tento príjem nie je oslobodený od dane a považuje sa za zdaniteľný príjem. Zaraďuje sa medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa zákona o dani z príjmov.
Ak daňovník predáva darovanú nehnuteľnosť do piatich rokov od jej nadobudnutia, príjem z tohto predaja nie je oslobodený od dane z príjmu.

Darovacia zmluva na 1/2 domu – vzor

Darovacia zmluva na 1/2 domu je v podstate typická darovacia dohoda na dom, avšak s tým rozdielom, že darca neposkytuje celý dom obdarovanému, avšak iba časť vlastníckeho podielu na dome. Môže ísť o rôzne percentuálne podiely, ako napríklad 1/3, 1/4, 5/8 a podobné. Platnosť darovania vyžaduje súhlas darcu aj obdarovaného.

Takáto dohoda sa využíva v situáciách, kedy človek vlastní celý dom a chce časť domu preniesť na inú osobu, alebo je vlastníkom podielu na dome a chce tento podiel preniesť na inú osobu, napríklad spoludedičovi.

V zmluve je potrebné:

 • jasne identifikovať všetky zmluvné strany
 • opísať darovaný objekt domu vrátane katastrálnych údajov a vlastníckych podielov
 • stanoviť právny charakter darovania
 • vyhlásiť dobrovoľnosť oboch strán
 • zabezpečiť bezodplatnosť daru

Nižšie je vzor darovacej zmluvy na 1/2 domu. Tento vzor je len orientačný a nemusí obsahovať všetky potrebné náležitosti. Pred spísaním darovacej zmluvy na 1/2 domu sa treba obrátiť na advokáta, ktorý pomôže s jej vypracovaním v súlade so zákonom a individuálnymi potrebami. Treba si byť však vedomý toho, že existujú aj nevýhody darovacej zmluvy.

Darovacia zmluva

Číslo zmluvy: [Číslo zmluvy]

Uzavretá dňa: [Dátum uzatvorenia zmluvy]

Miesto uzatvorenia: [Miesto uzatvorenia zmluvy]

Zmluvné strany:

Darca:

 • Meno a priezvisko: [Meno a priezvisko darcu]
 • Rodné číslo: [Rodné číslo darcu]
 • Trvalý pobyt: [Trvalý pobyt darcu]
 • Ďalej len „Darca“

Obdarovaný:

 • Meno a priezvisko: [Meno a priezvisko obdarovaného]
 • Rodné číslo: [Rodné číslo obdarovaného]
 • Trvalý pobyt: [Trvalý pobyt obdarovaného]
 • Ďalej len „Obdarovaný“

Predmet zmluvy:

Predmetom tejto zmluvy je darovanie 1/2 podielu vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na [adresa nehnuteľnosti] a je zapísaná na [katastrálny list] pod číslom [číslo katastrálneho listu].

Popis nehnuteľnosti:

 • Druh nehnuteľnosti: [Druh nehnuteľnosti]
 • Pozemok: [Výmera pozemku] m2
 • Budova: [Popis budovy]
 • Podiel vlastníctva: 1/2

Darovacia cena:

Darovacia cena za 1/2 podielu vlastníctva nehnuteľnosti je [suma] €.

Vlastnícke právo:

Vlastnícke právo k 1/2 podielu vlastníctva nehnuteľnosti prechádza na Obdarovaného dňom podpisu tejto zmluvy.

Podmienky darovania:

[Prípadné podmienky darovania, napr. zánik daru v prípade, ak Obdarovaný darcu vydedí]

Záverečné ustanovenia:

 • Táto zmluva je vyhotovená v dvoch identických exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
 • Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a dobrovoľne ju podpisujú.

Podpisy:

Darca:

Obdarovaný:

Darovacia zmluva na peniaze

Darovacia zmluva na peniaze poskytne právnu istotu v procese darovania financií alebo prijatia financií darom. Čo je nevyhnutné obsiahnuť v tejto zmluve a kedy je potrebné daňovo upraviť finančný dar?

Darovacia zmluva na peniaze je právny dokument, ktorým darca bezodplatne prenecháva finančný dar obdarovanému, ktorý ho prijíma. Zákon nevyžaduje písomnú darovaciu zmluvu pre darovanie peňazí, ak sa peniaze odovzdávajú a prijímajú priamo.

Avšak, v prípade, ak tak nie je, je nevyhnutné uzavrieť písomnú darovaciu zmluvu. Toto odporúčanie platí najmä pri darovaní väčších finančných čiastok, pretože zmluva môže slúžiť ako dôkaz v prípade sporu.

Obsah darovacej zmluvy na peniaze

Darovacia zmluva na peniaze nemusí byť rozsiahla, mala by však obsahovať nasledujúce kľúčové body:

 • Údaje o darcovi a obdarovanom: Osobné údaje oboch strán sú nevyhnutné.
 • Predmet daru: Konkrétna finančná čiastka, ktorá je predmetom daru.
 • Spoluvlastnícke podiely: V prípade viacerých obdarovaných treba určiť ich podiely.
 • Dátum a podpis: Zmluva by mala obsahovať miesto a dátum uzavretia a podpisy oboch strán.

Daň z darovania peňazí

Pri dani z darovania peňazí záleží na tom, kto je obdarovaný:

 • Právnické osoby: Príjem z daru nie je predmetom dane.
 • Zamestnanecké dary: Sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.
 • Rodinné dary: Nie sú predmetom dane, avšak príjem z nich áno.
 • Daň z darovania: Vo väčšine prípadov finančné dary nie sú predmetom dane, s výnimkou určitých situácií, ako je dar získaný v súvislosti so závislou činnosťou.

Darovacia zmluva môže byť predmetom sporu a môže sa aj účinne napadnúť na základe neplatnosti. Vrátenie daru môže požadovať iba darca sám, nie tretia strana.

Daň z darovania peňazí
Pri delení majetku v rámci manželstva, darované finančné prostriedky nie sú súčasťou spoločného majetku.

Darovanie peňazí na účet – správne zaúčtovanie a zdanenie

Zákony o dani z príjmov vymedzujú, že darované peňažné a nepeňažné príjmy nie sú predmetom dane. Avšak existujú výnimky, ako je prijatie daru v súvislosti s určitými druhmi činností. Pre podnikateľov to znamená, že ak prijmú dar v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti, tento dar je zdaniteľným príjmom a je zahrnutý do ich daňových povinností.

Podnikatelia, ktorí zarábajú príjmy z podnikania, živnosti alebo iných samostatných zárobkových činností, musia prijatý dar – darovanie peňazí na účet – zahrnúť do svojich príjmov a zdaniteľných príjmov v rámci dane z príjmov. To znamená, že hodnota prijatého daru sa započíta do ich základu dane a podlieha zdaneniu.

Ak podnikateľ prijal dar a zaradil ho do svojho podnikania, je povinný ho zdaniť. Pri tomto procese treba správne zaúčtovať prijatý dar.

 • Pri jednoduchom účtovníctve sa dar zaúčtuje do peňažného denníka.
 • V podvojnom účtovníctve sa účtuje na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s príslušným zápisom na účet majetku.

Pre majetok nadobudnutý darom platí povinnosť oceňovania podľa reálnej hodnoty. To zahŕňa aj hodnotenie dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku a zásob. Reálna hodnota môže byť určená trhovou cenou, oceňovacím modelom alebo posudkom znalca.

Takže, ak podnikateľ prijme dar vo forme darovania peňazí na účet, musí správne ho zaúčtovať a zahrnúť do svojich daňových povinností podľa príslušných zákonov o dani z príjmov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang