Daň z príjmu – fyzické a právnické osoby, preddavky

Daň z príjmu je forma dane vyberanej od fyzických a právnických osôb na základe ich príjmov. Túto formu dane používa vláda na financovanie verejných služieb a programov, ktoré sú dôležité pre spoločnosť. Môže zahŕňať rôzne druhy príjmov vrátane miezd, ziskov z podnikania, dividend, nájomného, kapitálových ziskov a ďalších.

Štáty môžu vyberať daň z príjmov rôznymi spôsobmi. Patria medzi ne priame a nepriame dane, preddavky a povinné prihlasovanie. Každý z týchto prvkov má svoje vlastné charakteristiky a vplyv na daňovníka.

Priame dane sa platia priamo z príjmu daňovníka, napríklad z jeho mzdy. Naopak nepriame dane sa platia nepriamo, napríklad z nákupu tovaru a služieb prostredníctvom dane z pridanej hodnoty (DPH).

Mnohí ľudia a podniky musia pravidelne počas určitého obdobia platiť preddavky na daň z príjmov. Tieto platby sa neskôr započítavajú s konečnou daňovou povinnosťou.

Daňovníci sú povinní podávať daňové priznania, na základe ktorých sa určuje ich konečná daňová povinnosť. Nezaplatenie dane alebo uvedenie nepravdivých údajov môže mať vážne dôsledky.

Čo je daň z príjmu?

Daň z príjmu je forma dane vyberaná od fyzických a právnických osôb na základe ich príjmu. Je to spôsob, akým štát získava finančné prostriedky na financovanie verejných služieb a programov, ktoré sú dôležité pre spoločnosť. Táto forma dane zahŕňa rôzne druhy príjmov, ako sú mzdy, zisky z podnikania, dividendy, nájomné, kapitálové zisky a ďalšie.

Povinnosťou firiem je zverejňovať účtovné závierky do Registra účtovných závierok. Tento register obsahuje výkaz ziskov a strát, ktorý zobrazuje príjmy, náklady a zisky alebo straty spoločnosti za určité obdobie.

Dane z príjmu môžu byť vyberané na rôznych úrovniach verejnej správy vrátane štátnej a miestnej. Metódy výpočtu daní z príjmov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a jej daňového systému.

Táto forma dane sa používa na financovanie rôznych verejných projektov a programov, ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, infraštruktúra, bezpečnosť a ďalšie. Môže sa použiť aj na sociálne prerozdelenie bohatstva, čo znamená, že prostredníctvom rôznych daňových sadzieb môže štát znížiť rozdiely medzi bohatými a chudobnými.

Daň z príjmu je forma dane vyberanej od fyzických a právnických osôb na základe ich príjmov. Túto formu dane používa vláda na financovanie verejných služieb a programov, ktoré sú dôležité pre spoločnosť.

Dôvody vyberania dane z príjmu

Vyberanie dane z príjmu štátom má niekoľko dôležitých dôvodov a cieľov, ktoré pomáhajú financovať vládne aktivity, regulovať hospodárstvo a zabezpečovať sociálnu spravodlivosť. Tu sú uvedené hlavné dôvody vyberania dane z príjmu:

 • financovanie verejných služieb – hlavným dôvodom vyberania dane z príjmu je získanie finančných prostriedkov na financovanie verejných služieb a programov. Medzi tieto služby patrí vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, bezpečnosť, infraštruktúra, kultúra, sociálna podpora a mnohé ďalšie. Dane z príjmov tvoria hlavný zdroj financovania vlády a umožňujú jej poskytovať tieto služby obyvateľstvu.
 • sociálno-ekonomická redistribúcia – daň z príjmu sa môže použiť na sociálnu redistribúciu bohatstva. Progresívne daňové sadzby, ktoré zvyšujú daňové zaťaženie s rastúcim príjmom, môžu znížiť ekonomické nerovnosti a prispieť k vytvoreniu spravodlivejšej spoločnosti. Štát tak môže podporiť osoby s nižšími príjmami a poskytnúť im potrebnú sociálnu pomoc.
 • regulácia hospodárstva – daň z príjmu sa môže použiť aj na reguláciu hospodárstva. Vysoké daňové sadzby na určité druhy príjmov môžu povzbudiť ľudí a firmy, aby prijímali určité ekonomické rozhodnutia. Napríklad zníženie sadzieb pre investície do určitých odvetví alebo zvýšenie sadzieb pre určité druhy príjmov môže ovplyvniť ekonomické správanie a podporiť určité ekonomické ciele.
 • zabezpečenie fiškálnej stability – výber dane z príjmov umožňuje vláde stabilizovať svoje príjmy a výdavky. V obdobiach hospodárskeho rastu sa výber príjmov môže zvýšiť a naopak, v obdobiach recesie alebo krízy sa na stimuláciu hospodárstva môže použiť zníženie daňových sadzieb alebo iné daňové opatrenia.
 • reinvestovanie späť do spoločnosti – financovanie prostredníctvom dane z príjmov umožňuje vláde investovať späť do spoločnosti prostredníctvom projektov v oblasti infraštruktúry, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a iných oblastí, čo môže podporiť hospodársky rast a zlepšiť kvalitu života občanov.

Celkovo je daň z príjmov kľúčová pre fungovanie štátu a hospodárstva a je dôležitým nástrojom na dosiahnutie rôznych sociálnych a hospodárskych cieľov. Je však dôležité, aby bola spravodlivo navrhnutá a vyberaná s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy na hospodárstvo a občanov.

Zákon o dani z príjmu

Zákon č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vymedzuje príjem, ktorý spadá do rozsahu zdanenia fyzických a právnických osôb.

V prípade fyzických osôb ide najmä príjmy zo zamestnania, teda mzdy a platy, odmeny za prácu a podobné odmeny súvisiace s pracovným pomerom. Príjmy z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti zahŕňajú zisky z prevádzkovania podniku či príjmy zo živnosti.

Zákon o dani z príjmu definuje aj príjmy z kapitálového majetku – dividendy z akcií, úroky z bankových účtov alebo kapitálové zisky z predaja majetku.

V prípade právnických osôb sa rozsah zdanenia líši v závislosti od typu právnickej osoby. Osobitné pravidlá platia napríklad pre správcovské spoločnosti, investičné fondy, neobchodné spoločnosti a iné.

Zákon o dani z príjmov stanovuje, kto je povinný podať daňové priznanie, aké sú sadzby dane a upravuje aj rozsah oslobodení od dane (nezdaniteľné príjmy a daňové bonusy) pre fyzické osoby a ďalšie podrobnosti týkajúce sa dane z príjmov.

Zákon č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vymedzuje príjem, ktorý spadá do rozsahu zdanenia fyzických a právnických osôb.

Daň z príjmov právnických osôb

Daň z príjmov právnických osôb predstavuje povinný finančný odvod, ktorý právnické osoby musia dodržiavať v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daňeným predmetom pre právnické osoby je v zásade zdaniteľný príjem (či výnos) vyplývajúci z ich činnosti a z transakcií s majetkom daňovníka.

Samozrejme, existujú osobitné výnimky, kedy určité príjmy nie sú zahrnuté do tohto systému daní. Patrí sem napríklad:

 • osoby nezriadené na podnikanie – právnické osoby, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania, môžu byť v určitých prípadoch oslobodené od dane z príjmov.
 • dary – príjmy z darov a dobrovoľných príspevkov môžu byť oslobodené od dane, ak splnia určité podmienky stanovené zákonom.
 • príjmy z dividend – príjmy z dividend (čiastočný podiel na zisku spoločnosti, ktorý majitelia akcií dostávajú) môžu byť oslobodené od dane, ak sú splnené špecifické podmienky uvedené v zákone.

Je dôležité, aby právnické osoby a ich správcovia dodržiavali pravidlá a náležitosti uvedené v platných daňových predpisoch. Týmto spôsobom sa zabezpečuje správne vyplácanie daní a dodržiavanie daňových povinností voči štátu.

Koľko je daň z príjmu právnických osôb?

Právnická osoba (PO) si môže uplatniť v zdaňovacom období sadzby dane z príjmov zo základu dane zníženého o daňovú stratu. Pre zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2022 sú sadzby nasledovné:

 • 15 % ak zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 49 790 eur
 • 21 % ak zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie presiahnu 49 790 eur

Koľko je daň z príjmu teda záleží aj na zdaniteľnom príjme. V mnohých daňových systémoch môžu právnické osoby využívať nižšiu sadzbu dane z príjmov, ak ich zdaniteľný príjem nepresahuje určitú hranicu. V tomto prípade je táto hranica 49 790 EUR.

Ak korporácia dosiahne v danom zdaňovacom období zdaniteľný príjem 49 791 EUR alebo viac, stráca právo na uplatnenie nižšej sadzby dane z príjmu, ktorá je zvyčajne nižšia ako základná sadzba (napr. 15 % oproti 21 %).

Je dôležité zdôrazniť, že tieto pravidlá nesúvisia s tým, či sa právnická osoba považuje za mikrodaňovníka alebo nie. Hoci právnická osoba môže byť klasifikovaná ako mikrodaňovník a mať určité výhody spojené s touto klasifikáciou, uplatňovanie nižšej sadzby dane z príjmu nie je jednou z týchto výhod.

Rozhodujúcim faktorom pre uplatnenie tejto zníženej sadzby je zdaniteľný príjem právnickej osoby v zdaňovacom období. Cieľom tohto pravidla je podporiť rast a rozvoj menších právnických osôb a podnikov tým, že sa im poskytne nižšie daňové zaťaženie, ak ich príjem zostane pod určitou hranicou.

Preddavky na daň z príjmov PO

Platenie preddavkov na daň z príjmov PO je povinnosťou právnických osôb v závislosti od výšky dane, ktorú vykázali za predchádzajúce obdobie. O tom, kedy a ako sa platia preddavky na daň z príjmov, rozhodujú nasledujúce podmienky:

 • ak daň za predchádzajúce obdobie presiahne 16 600 eur – v tomto prípade je právnická osoba povinná platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 základu dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Tieto mesačné platby sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
 • ak daň za predchádzajúce obdobie presiahne 5 000 eur, ale nepresiahne 16 600 eur – v tomto prípade sa platia štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 základu dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Tieto štvrťročné platby sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Pod pojmom „daň za predchádzajúce obdobie“ sa rozumie daň vypočítaná na základe základu dane zisteného po odpočítaní daňovej straty uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce danému zdaňovaciemu obdobiu.

Tieto výpočty sa vykonajú s prihliadnutím na sadzbu dane uvedenú v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce danému zdaňovaciemu obdobiu a upravia sa o úľavy ustanovené v zákone o dani z príjmov.

Preddavky na daň sú dôležitým aspektom plánovania dane z príjmov právnických osôb a zabezpečujú, aby sa daň platila priebežne počas zdaňovacieho obdobia na základe odhadovaného základu dane. Je dôležité zohľadniť termíny na podanie daňového priznania a dodržiavať platné daňové predpisy.

Platenie preddavkov na daň z príjmov PO je povinnosťou právnických osôb v závislosti od výšky dane, ktorú vykázali za predchádzajúce obdobie.

Koľko je daň z príjmu fyzických osôb?

Uplatňovanie sadzby dane pre fyzické osoby je špecifické a závisí od výšky základu dane fyzickej osoby za konkrétne zdaňovacie obdobie, ktorý zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky. Táto sadzba dane môže byť dvojstupňová a závisí od výšky dosiahnutého základu dane.

Konkrétne ide o sadzbu:

 • sadzba 19 % – ak základ dane nepresiahne určitú hranicu (ktorá sa každoročne mení a vychádza zo životného minima), uplatňuje sa nižšia sadzba dane z príjmov vo výške 19%. To znamená, že časť príjmov sa zdaňuje touto nižšou sadzbou.
 • sadzba 25 % – akonáhle základ dane prekročí stanovenú hranicu, uplatňuje sa vyššia sadzba dane z príjmu vo výške 25%. To znamená, že časť príjmu nad touto hranicou sa zdaňuje touto vyššou sadzbou.

Táto hranica pre uplatnenie nižšej sadzby dane sa mení každý rok podľa aktuálnej výšky životného minima. Pre rok 2023 je to suma 41 445,46 eur. Cieľom tohto systému je poskytnúť daňové úľavy osobám s nižšími a strednými príjmami a zároveň zvýšiť daňové zaťaženie osôb s vyššími príjmami.

Je dôležité, aby jednotlivci poznali aktuálne daňové sadzby a hranice pre uplatnenie týchto sadzieb, pretože sa môžu z roka na rok meniť. To im umožní správne plánovať svoje finančné záležitosti a dane.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang