Faktoring – financovanie pohľadávok, forfaiting a vymáhanie faktúr

faktoring

Faktoring a forfaiting sú kľúčovými nástrojmi v oblasti financovania a riadenia pohľadávok pre podniky. Poskytujú rýchlejší prístup k finančným prostriedkom prostredníctvom predaja pohľadávok na tretiu stranu. Komerčné banky na Slovensku , poskytujúce tieto služby, pomáhajú podnikom zlepšovať tok hotovosti a znižovať riziko spojené s neplatením faktúr.

Tieto finančné nástroje sú kritické pre podniky a podporujú ich rast a rozvoj. Banky na Slovensku poskytujú klientom širokú škálu produktov na zlepšenie finančnej stability a konkurencieschopnosti. Flexibilné a inovatívne finančné riešenia sú nevyhnutné pre súčasné dynamické podnikateľské prostredie. Aký je rozdiel medzi faktoringom a forfaitingom? Ako presne prebieha vymáhanie pohľadávok?

Čo je pohľadávka?

Pohľadávka je základným pojmom v oblasti faktoringu a financií. V ekonomike sa pohľadávka definuje ako právo veriteľa požadovať plnenie od dlžníka v rámci záväzkového právneho vzťahu. Ide najčastejšie o finančné plnenie.

Právne pohľadávky nie sú striktne definované, ale skôr sa vymedzujú určitými charakteristikami účtovného prípadu. Pohľadávky vznikajú často zo zmluvných vzťahov, najmä pri obchodných transakciách, kde nie sú okamžité platby.

Vo svete faktoringu existujú rôzne pojmy a terminológia, ktoré súvisia s pohľadávkami:

 • Faktor – to je faktoringová spoločnosť, ktorá sa zaoberá odkupom pohľadávok.
 • Dodávateľ (Klient faktoringovej spoločnosti) – jedná sa o subjekt, ktorý realizuje dodávku tovaru alebo služieb svojim odberateľom a následne postúpi svoje pohľadávky faktoringovej spoločnosti.
 • Odberateľ (Debtor) – je subjekt, ktorý je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru alebo služieb, teda je dlžníkom voči dodávateľovi.
 • Cesia/postúpenie pohľadávok – ide o právny akt, kedy pohľadávka prechádza z dodávateľa na faktora.
 • Otvorená cesia (Open assignment) – odberateľ je informovaný o postúpení pohľadávky.
 • Skrytá cesia (Non-notification assingnment) – odberateľ je informovaný o postúpení pohľadávky len v prípade, ak nezaplatí včas.
 • Zákaz cesie (Ban of assignment) – klient má zakázané postúpiť pohľadávky.
 • Saldo pohľadávok – zahrňuje súhrn aktuálne nezaplatených pohľadávok.

Vymáhanie faktúr – ako postupovať

Aj keď má človek spoľahlivých odberateľov, môže sa stať, že faktúry ostávajú nezaplatené. Preto je dôležité vedieť, ako na to reagovať a ako neplateniu predchádzať.

 • Prvá upomienka:
  • Hneď po uplynutí splatnosti faktúry kontaktovať klienta prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu.
  • Môže ísť len o drobný omyl, ktorý je ľahko vyriešiteľný.
 • Druhá upomienka:
  • Ak klient na prvú upomienku nereaguje, poslať mu druhú upomienku.
  • Byť v nej dôraznejší a pripomenúť mu možné následky nezaplatenia faktúry, ako sú úroky z omeškania.
 • Predžalobná výzva:
  • Ak ani druhá upomienka nepomôže, poslať klientovi predžalobnú výzvu.
  • Táto výzva obsahuje dôležité informácie o dlhu a nový dátum splatnosti.
  • Nezabudnúť zdôrazniť možnosť právneho kroku v prípade nezaplatenia.
 • Súdne vymáhanie:
  • Ak ani predžalobná výzva neprináša výsledok, zvážiť podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu na súde.
  • Ak súdny spor nastane, zhromaždiť všetku dokumentáciu a dôkazy o dlhu.

Ako predísť neplateniu faktúr?

 • Uviesť platobné podmienky vrátane úrokov z omeškania v zmluve a obchodných podmienkach.
 • Pred podpisom zmluvy si overiť obchodného partnera v registri dlžníkov.
 • Zvážiť poistenie pohľadávok, ak ide o väčšie čiastky.
vymáhanie faktúr
Vďaka opatreniam, ako predísť neplateniu faktúr, sa minimalizuje riziko nezaplatenia faktúr a zabezpečí sa stabilný cash flow pre podnikanie.

Poistenie pohľadávok

S narastajúcim obchodom v eurozóne a s tretími krajinami prichádza aj zhoršenie platobnej morálky firiem. V prípade, že odberateľ zbankrotuje alebo nezaplatí pohľadávky za tovar alebo služby, ktoré od dodávateľa obdržal, vzniká finančná strata v podobe nezaplatených pohľadávok. Na riešenie tohto rizika slúži poistenie pohľadávok.

Cena poistenia pohľadávok je určená na základe viacerých parametrov, vrátane:

 • dĺžky splatnosti pohľadávok
 • celoročného obratu firmy
 • počtu odberateľov
 • sektora podnikania
 • štruktúry pohľadávok
 • interného kreditného manažmentu
 • strát z pohľadávok utrpených v minulosti

Cena poistenia pohľadávok je vyjadrená ako jednotná sadzba pre celkový poistený obrat spoločnosti a pohybuje sa v promile.

Ktoré finančné straty sú poistené v rámci poistenia pohľadávok?

 • Úhrada škody spôsobenej nezaplatením pohľadávok voči odberateľovi v tuzemsku aj v zahraničí.
 • Krytie politických rizík v rámci exportu do politicky nestabilných krajín.
 • 100% preplatenie nákladov na mimosúdne vymáhanie.

Základné riziká, ktoré sú pokryté poistením pohľadávok, zahŕňajú platobnú nevôľu, platobnú neschopnosť a politické riziká. Okrem toho existujú aj rozšírené riziká, ako napríklad pripoistenie výrobných rizík a podobne, ktoré sú individuálne doplňované do poistných zmlúv v závislosti od potrieb a požiadaviek klientov.

Ako nastane poistná udalosť pri poistení pohľadávok?

Poistná udalosť môže nastať z titulu:

 • platobnej neschopnosti
 • platobnej nevôle odberateľa

Pri platobnej neschopnosti odberateľa to môže byť situácia, keď sa odberateľ dostane do konkurzu, vykonaná exekúcia nevedie k uspokojeniu veriteľov, alebo je schválené mimosúdne vyrovnanie veriteľmi. Pri platobnej nevôli odberateľa sa poistná udalosť môže stať po uplynutí tzv. karenčnej lehoty.

Pridaná hodnota poistenia pohľadávok spočíva v preverovaní a monitore bonity odberateľov počas poistenia, zlepšení cash flow, ochrane proti druhotnej platobnej neschopnosti a možným veľkým stratám, lepšej konkurencieschopnosti na nových a neznámych exportných trhoch a vyššom ratingu v bankách, čo môže zlepšiť podmienky pre úverové alebo faktoringové produkty.

Čo je faktoring?

Faktoring predstavuje efektívny spôsob financovania, pri ktorom majiteľ podniku predáva svoje pohľadávky s určitou zľavou tretej strane, s cieľom zvýšiť svoj kapitál. Je to prostriedok, ktorý umožňuje podnikom získať rýchle finančné prostriedky bez nutnosti starostí s vymáhaním pohľadávok.

Hoci tento proces môže spôsobiť stratu časti hodnoty faktúry, faktoring poskytuje podnikom potrebnú likviditu v čase, keď je to najviac potrebné.

V typickom faktoringovom procese klient, teda majiteľ podniku, predáva faktúru faktorovi, ktorý vymedzuje platnosť a platbu faktúry. Faktor zvyčajne vypláca klientovi väčšinu nominálnej hodnoty faktúry okamžite, pričom zvyšok sumy, zníženej o zľavu, vypláca po zaplatení zákazníkom. Je dôležité poznamenať, že faktoring nevytvára žiadne záväzky v súvahe podniku ani nezaťažuje jeho aktíva.

Hoci sa faktoring často považuje za jednu z najdrahších foriem financovania, jeho využitie môže priniesť viacero výhod. Okrem rýchleho získania finančných prostriedkov môžu faktoringové spoločnosti poskytovať aj dodatočné služby, ako napríklad správu účtovníctva, podporu v úverových kontrolách alebo generovanie finančných správ, ktoré tradičné banky nemusia ponúkať.

Výhody faktoringuNevýhody faktoringu
Faktor preberá všetky ťažkosti s kontrolou úveru aj vymáhaním nedobytných pohľadávok.Faktor získa percentá z hodnoty faktúry, čo znižuje zisk.
Lepšia kontrola toku hotovosti v spoločnosti, čo uľahčuje aj plánovanie.Strata určitej flexibility, keďže človek musí obchodovať so spoločnosťami, ktoré faktor schváli.
Zákazníci majú tendenciu rešpektovať faktorov, čo zvyšuje pravdepodobnosť včasného platenia faktúr.Niektorým zo zákazníkov sa možno nebude faktor páčiť a nebudú s ním chcieť spolupracovať.
Faktor bude preverovať kredit zákazníkov, čo pomôže zaistiť obchodovanie s kvalitnými zákazníkmi.

Rozdelenie faktoringu

Podľa spätného postihu (regresu) na klienta:
Regresný faktoring: Faktoring s postihom voči klientovi v prípade nezaplatenia. Po uplynutí lehoty vyzve faktoringová spoločnosť klienta k úhrade.
Bezregresný faktoring: Faktoring bez dohodnutého postihu. Faktoringová spoločnosť rieši riziko diverzifikovaným portfóliom a spoľahlivosťou odberateľov.
Podľa geografického zamerania:
Exportný faktoring: Odkup exportných pohľadávok.
Importný faktoring: Odkup pohľadávok voči tuzemským firmám od zahraničného subjektu.
Podľa počtu subjektov vo faktoringovom reťazci:
Priamy faktoring: Zapojené sú 3 subjekty: dodávateľ, faktor, odberateľ.
Dvojfaktorový faktoring: Zapojené sú 2 faktoringové spoločnosti: dodávateľ, faktor 1, faktor 2, odberateľ. Tento typ sa využíva pri zahraničnom faktoringu. Faktor 1 pôsobí na trhu dodávateľa a faktor 2 na trhu odberateľa.
Iný špecifický typ faktoringu:
Reverzný faktoring: Faktoring, kde silný odberateľ preberá pohľadávky dodávateľov s vyššou bonitou, čo umožňuje nižšie náklady na financovanie. Využívajú ho veľké medzinárodné firmy na zlepšenie cash flow a odloženie platieb.
faktoring
Pre mnohé spoločnosti, ktoré by inak neboli schopné získať bankovú pôžičku, ale majú stabilných zákazníkov, je faktoring atraktívnou alternatívou pre získanie potrebných finančných prostriedkov.

Čo je forfaiting?

Forfaiting je forma financovania vývozných úverov, kde pri odkupe pohľadávok asistuje banka. Tento mechanizmus sa môže využiť aj v tuzemských obchodných vzťahoch s prvkami bankovej záruky.

Forfaiting reprezentuje špecifický prístup k zahraničnému obchodu v strednodobom a dlhodobom horizonte. V praxi to znamená odkup pohľadávok forfaitovou organizáciou (ktorou často býva banka) v prípade dodávok strojov, zariadení a investičných celkov so splatnosťou dlhšou ako jeden rok.

Pri forfaitingu dochádza k odkúpeniu pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné. Na základe tohto odkupu banka poskytuje úver veriteľovi bez potreby preverovania jeho solventnosti a bez požiadaviek na záruky. Toto vyššie riziko sa prejavuje vo vyššej provízii.

Na rozdiel od faktoringu, pri forfaitingu je riziko nesplatenia pohľadávky veľké, preto forfaitingové spoločnosti často požadujú zabezpečenie pohľadávok, napríklad bankovú záruku.

Forfaitingová spoločnosť si účtuje tzv. forfaitingový poplatok, ktorý je individuálne stanovený v závislosti od zložitosti a rizika konkrétneho obchodu.

Typy forfaitinguDruhy forfaitingu
Pravý forfaiting – forfaiting bez regresu, kde postupca (exportér) neručí za splatnosť pohľadávky a všetky riziká prechádzajú na banku.Zahraničný forfaiting – odkup zabezpečenej dlhodobej pohľadávky voči zahraničnému odberateľovi.
Nepravý forfaiting – forfaiting s regresom, kde postupca ručí za splatnosť pohľadávky do výšky prijatej odplaty spolu s úrokmi.Tuzemský forfaiting – odkup pohľadávky voči domácemu dlžníkovi, čo je však menej časté.

Forfaiting sa najčastejšie využíva v oblasti vývozu, kde potrebujú firmy financie na úhradu ďalších záväzkov. Avšak tento mechanizmus môže byť využitý aj v tuzemskom obchode.

Faktoring a forfaiting – aký je medzi nimi rozdiel?

Rozdiel medzi faktoringom a forfaitingom spočíva v ich zameraní, časovaní odkupu, rozsahu odkupu, požiadavkách na zabezpečenie a poskytovaných službách.

 • Dĺžka pohľadávok:
  • Faktoring: Faktoring sa typicky zameriava na krátkodobé pohľadávky, ktoré majú skorú lehotu splatnosti.
  • Forfaiting: Naopak, forfaiting sa týka odkupu dlhodobých pohľadávok, ktoré majú splatnosť až o niekoľko rokov neskôr.
 • Časovanie odkupu:
  • Faktoring: V prípade faktoringu pohľadávka vzniká najprv a je následne odkúpená, väčšinou pred lehotou jej splatnosti.
  • Forfaiting: Pri forfaitingu môže byť pohľadávka odkúpená ešte predtým, ako vznikne, čo umožňuje zabezpečenie financovania aj pre dlhodobé obchodné transakcie.
 • Rozsah odkupu:
  • Faktoring: Faktoring sa zvyčajne týka odkupu celých skupín pohľadávok, čím sa zabezpečuje likvidita pre celý portfólio.
  • Forfaiting: Forfaiting sa často zameriava na individuálne pohľadávky, čo umožňuje flexibilitu vo výbere a riešení konkrétnych transakcií.
 • Zabezpečenie:
  • Faktoring: Zvyčajne nevyžaduje silné zabezpečenie, až na niekoľko výnimočných prípadov.
  • Forfaiting: Naopak, forfaiting často vyžaduje záruku banky alebo iného subjektu, čo zabezpečuje splnenie záväzkov.
 • Poskytované služby:
  • Faktoring: Faktoringové spoločnosti často poskytujú dodatočné služby spojené s pohľadávkami, ako napríklad správu účtov, overovanie kreditnej spôsobilosti klientov atď.
  • Forfaiting: Forfaiting sa zameriava najmä na samotný odkup pohľadávok.

V praxi sa tieto dva nástroje financovania faktoring a forfaiting často miešajú a môžu sa poskytovať pod rôznymi názvami či formami. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť finančnú likviditu podnikom na základe ich obchodných pohľadávok.

Komerčné banky na Slovensku a faktoring

V kontexte dynamicky sa rozvíjajúceho trhu na Slovensku zohrávajú komerčné banky kľúčovú úlohu v poskytovaní finančných služieb pre podnikateľské subjekty. Jednou z týchto dôležitých služieb je faktoring, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou finančného ekosystému.

V tejto súvislosti majú komerčné banky na Slovensku významný vplyv na rozvoj faktoringu ako finančnej služby. Sú aktívnymi hráčmi na trhu, ktorí ponúkajú klientom široké spektrum faktoringových produktov a služieb. Ich dlhoročné skúsenosti a odbornosť v oblasti financií poskytujú podnikateľom dôveru a istotu pri využívaní faktoringu ako prostriedku na optimalizáciu ich finančného riadenia.

Nižšie sú hlavní hráči na trhu komerčných bánk na Slovensku a ich prístup k faktoringovým službám, ako aj na výhody, ktoré tieto služby prinášajú podnikateľom v kontexte súčasného podnikateľského prostredia.

VÚB banka a faktoring

VÚB, a.s., ponúka faktoringové služby už od roku 1993 a je tak najdlhšie pôsobiacou spoločnosťou poskytujúcou faktoring na Slovensku. Pôvodne tieto služby poskytovala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti VÚB Factoring, a.s. Od 1.1.2018 VÚB, a.s. ponúka klientom priamo faktoringové produkty.

Banka sa dlhodobo zameriava na poskytovanie bezregresného faktoringu, ktorý klientom prináša najväčšiu pridanú hodnotu. Jej jedinečnosť spočíva aj v tom, že je jediným členom FCI (Medzinárodnej faktoringovej asociácie) na Slovensku.

FCI je najväčšou sieťou faktoringových spoločností na svete s viac ako 400 členmi v 90 krajinách. Táto organizácia ocenila faktoring od VÚB za najlepšie zlepšenie v oblasti importného faktoringu.

Slovenská sporiteľna a fatoring

Slovenská sporiteľňa poskytuje faktoringovú kalkulačku a umožňuje využitie webovej aplikácie eFaktoring. Táto aplikácia ponúka prístup k informáciám o schválených limitoch, postúpených pohľadávkach a ich úhrade. Služba je určená pre všetkých klientov s obratom nad 500 000 eur.

Tatra banka a faktoring

Tatra banka zase ponúka rýchly prístup k finančným prostriedkom prostredníctvom preddavku z nezaplatených faktúr na účet do 48 hodín. Taktiež umožňuje poistenie pohľadávok na možnosť ošetrenia rizika nezaplatenia a poskytuje úverovanie pohľadávok a kompletný manažment pohľadávok.

Faktoring v Tatra banke je vhodný pre podnikateľov, ktorí predávajú s odloženou splatnosťou viac ako 14 dní a používajú hladkú platbu ako platobnú podmienku.

komerčné banky na slovensku
Na získanie faktoringu od Tatra banky je potrebné predložiť na financovanie obchodné pohľadávky voči akceptovateľným odberateľom vo výške aspoň 300 000 eur ročne.

Podnikateľské úvery pre firmy a faktoring

Určenie, či je vhodnejšie využiť podnikateľské úvery pre firmy alebo faktoring, závisí od konkrétnych potrieb a situácie podniku. Faktoring je zvyčajne efektívnejší, rýchlejší a jednoduchší, pretože umožňuje firme získať hotovosť z pohľadávok už v deň doručenia faktúr, čím zlepšuje cash flow. Okrem toho, faktoring nezvyšuje úverové zaťaženie firmy a chráni ju pred platobnou neochotou odberateľov.

Jednou z veľkých výhod faktoringu je teda to, že nepredstavuje úverové zaťaženie firmy a nevykazuje sa ako bankový dlh, ako pri podnikateľských úveroch pre firmy. To zlepšuje celkovú finančnú bilanciu.

Okrem toho faktoring chráni predávajúceho pred insolventnosťou odberateľa alebo platobnou neochotou, čo je stále problém v niektorých odvetviach. Firma, ktorá sa nemusí starať o platobnú disciplínu svojich odberateľov, často dosahuje lepšie výsledky v krátkom čase.

Na druhej strane, úvery pre firmy môžu byť lacnejšie na krátkodobé financovanie pracovného kapitálu. Ak je však pre firmu dôležitá rýchlosť a flexibilita, faktoring môže byť lepšou voľbou.

V konečnom dôsledku, rozhodnutie medzi podnikateľskými úvermi a faktoringom závisí od individuálnych potrieb a cieľov firmy. Je dôležité zvážiť výhody a nevýhody oboch možností a vybrať tú, ktorá najlepšie zodpovedá konkrétnym okolnostiam a stratégii podniku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang