Forwardy – futures kontrakty, čo to je

V dnešnej neustále sa meniacej ekonomickej klíme je rozmanitosť finančných nástrojov základom pre úspešné a diverzifikované investovanie. Medzi týmito nástrojmi zohrávajú forwardy dôležitú úlohu ako deriváty, ktoré ponúkajú investorom širokú paletu možností a stratégií na zabezpečenie a optimalizáciu ich investičného portfólia. Čo sú to deriváty a futures kontrakty?

Vstup do sveta forwardov umožní odhaľovať nové príležitosti a riešenia pre efektívne spravovanie investícií. Nech už je niekto skúsený profesionál alebo začiatočník, zoznámenie sa s forwardmi prinesie nové perspektívy a umožní zlepšiť rozhodovanie v tom, ako investovať peniaze.

Čo sú to forwardy

Forwardy sú jedným z najdôležitejších finančných derivátov, ktoré slúžia na zabezpečenie cien a rizika v budúcnosti. Tento typ kontraktu umožňuje investičným profesionálom, korporáciám a iným účastníkom trhu uzavrieť dohodu o nákupe alebo predaji aktív za stanovenú cenu v určenom čase v budúcnosti.

Hlavným cieľom forwardov je minimalizovať neistotu, ktorá vzniká v dôsledku volatility cien aktív, komodít, devíz a iných finančných nástrojov.

Tieto finančné nástroje majú svoj pôvod v starovekom obchodovaní, kde sa využívali na dohody o budúcom dodaní tovaru a zabezpečení cien. S rozvojom moderných finančných trhov sa forwardy stali viac sofistikovanými a široko využívanými nástrojmi pre investície, spekulácie a rôzne strategické účely.

Výhody forwardov zahŕňajú možnosť získania istoty vo veľmi neistom a dynamickom trhovom prostredí a zabezpečenie portfólia pred nepredvídateľnými udalosťami a cenovými pohybmi.

Dôležité je tiež spomenúť, že forwardy sú uzavreté medzi dvoma stranami – kupujúcim a predávajúcim – bez centrálnej burzy. To znamená, že tieto kontrakty sú uzatvárané na základe individuálnych dohôd a podliehajú kreditnému riziku protistrany.

Preto je dôležité, aby účastníci mali dostatočné znalosti a odbornosť na riadenie rizík a zabezpečenie bezpečnosti svojich investícií pri použití forwardov.

Druhy investičných forwardov

Existujú určité druhy investičných forwardov, ktoré je dobré poznať pred tým, ako sa investor rozhodne využiť forwardy. Tento článok sa pozrie na forwardy na úrokovú mieru, na menový kurz a na konkrétne finančné aktívum.

1. Forward na úrokovú mieru – FRA

Forward na úrokovú mieru je typ finančného derivátu, ktorý umožňuje investorom uzavrieť dohodu o nákupe alebo predaji peňažných prostriedkov za stanovenú úrokovú sadzbu v určenom čase v budúcnosti.

Tento nástroj sa využíva na zabezpečenie úrokovej sadzby a riadenie rizika plynúceho z fluktuácií úrokových mier. Investori ho často využívajú na hedging proti nepredvídateľným zmenám úrokových sadzieb, ktoré môžu ovplyvniť ich portfólio a finančné záväzky.

Forwardy na úrokovú mieru majú široké uplatnenie, od zabezpečenia úverových produktov až po optimalizáciu investičných stratégií a riadenie úrokového rizika.

2. Forward na menový kurz

Forward na menový kurz je finančný derivát, ktorý umožňuje dvom stranám uzavrieť dohodu o nákupe alebo predaji určitého množstva cudzej meny za stanovenú výmennú sadzbu v určenom budúcom čase.

Tento nástroj je často využívaný na zabezpečenie budúcich výmenných kurzov a minimalizáciu rizika vystavenia fluktuáciám menových kurzov. Investorom, korporáciám a podnikom umožňuje forward na menový kurz pripraviť sa na budúce transakcie v zahraničnej mene a chrániť sa pred nežiaducimi výkyvmi kurzov, ktoré by mohli ovplyvniť ich ziskovosť a konkurencieschopnosť.

Forward na menový kurz poskytuje flexibilitu a rôznorodosť v obchodovaní s menami, čo ho robí dôležitým nástrojom v globálnom obchodovaní a riadení menového rizika.

3. Forward na konkrétne finančné aktívum

Konkrétne finančné aktívum je termín používaný na označenie investičného nástroja alebo hodnotovej položky, ktorá má hodnotu na finančných trhoch a môže byť vlastnená alebo obchodovaná.

Tieto aktíva predstavujú vlastníctvo alebo nárok na budúce príjmy a sú kľúčovou súčasťou portfólia investorov. Medzi príklady konkrétnych finančných aktív patrí akcie, dlhopisy, bankové produkty, komodity, devízy a ďalšie investičné nástroje.

Každé konkrétne finančné aktívum má svoje charakteristiky, ktoré možno využiť za pomoci forwardov. Majú svoje riziká a očakávaný výnos, čo umožňuje investorom vybrať si z rôznych možností podľa ich investičných cieľov, horizontov a preferencií rizika.

Futures kontrakty a forwardy – rozdiel

Forwardy a futures kontrakty sú oba typy finančných derivátov, ktoré sa používajú na uzatváranie dohôd o nákupe alebo predaji aktív za stanovenú cenu v budúcnosti. Hoci majú niektoré spoločné charakteristiky, existujú medzi nimi aj zásadné rozdiely.

Tu sú hlavné odlišnosti medzi forwardmi a futures kontraktmi:

 1. Trhové usporiadanie:
  • Forwardy: Forwardy sú uzatvárané medzi dvoma stranami (kupujúcim a predávajúcim) bez prostredníctva centrálnej burzy. Sú teda mimostranovými kontraktmi a ich podmienky sa dohodnú individuálne medzi účastníkmi. Táto flexibilita umožňuje prispôsobenie kontraktu presne podmienkam, ktoré si obidve strany želajú.
  • Futures kontrakty: Na rozdiel od forwardov sú futures kontrakty štandardizované a obchodované na organizovaných burzách. Sú centralizovanými kontraktmi, kde burza stanovuje štandardné podmienky kontraktu, vrátane veľkosti kontraktu, dátumu splatnosti a formy plnenia.
 2. Likvidita a riziko protistrany:
  • Forwardy: Pretože forwardy sú uzavreté mimo burzy tak ako Penny Stocks, a medzi súkromnými stranami, existuje vyššie kreditné riziko protistrany. To znamená, že ak jedna zo strán nedodrží svoje záväzky, druhá strana môže čeliť stratám.
  • Futures kontrakty: Na burze je kreditné riziko protistrany minimalizované, pretože clearingová komora, ktorá pôsobí ako prostredník, garantuje plnenie kontraktu. Clearingová komora sa stáva záväznou stranou voči všetkým účastníkom a zabezpečuje, že kontrakt bude riadne splnený.
 3. Doba trvania a flexibilita:
  • Forwardy: Doba trvania forwardov môže byť dlhšia, pretože sa uzatvárajú na individuálnej báze a ich splatnosť môže byť ďaleko v budúcnosti. Taktiež majú vyššiu flexibilitu, pokiaľ ide o prispôsobenie podmienok podľa potrieb účastníkov.
  • Futures kontrakty: Futures kontrakty majú štandardizovanú dobu trvania a sú obvykle krátkodobé, s konkrétnymi dátumami splatnosti, ktoré sa líšia v závislosti od typu aktíva. Tieto kontrakty sú menej flexibilné, pretože sa musia prispôsobiť štandardným podmienkam danými burzou.

V závislosti od potrieb a preferencií investora môže byť vhodné využívať buď forwardy alebo futures kontrakty. Pre tých, ktorí uprednostňujú vyššiu prispôsobivosť a sú pripravení zvládať vyššie riziko protistrany, môžu byť forwardy výhodnejšou voľbou.

Naopak, futures kontrakty ponúkajú štandardizovaný a centralizovaný prístup s nižším kreditným rizikom, čo môže byť výhodné pre niektorých investorov.

Využitie forwardov v investíciách

Využitie forwardov v investíciách je rozmanité a ponúka investorom viacero stratégií na zabezpečenie a optimalizáciu ich portfólia. Jednou z hlavných výhod forwardov je možnosť hedgingu, čo znamená zabezpečenie portfólia proti nepriaznivým cenovým pohybom aktív.

Investor môže uzavrieť forward na nákup alebo predaj aktíva za určitú cenu v budúcnosti, čím sa ochráni pred nežiaducimi fluktuáciami cien.

Okrem hedgingu sa forwardy využívajú aj na špekulatívne účely. Investori, ktorí očakávajú rast cien aktív, môžu uzatvoriť forward na ich nákup za súčasnú cenu, čo im umožní profitovať z budúceho zisku.

Naopak, ak očakávajú pokles cien, môžu uzavrieť forward na predaj aktív za aktuálnu cenu a získať tak zisk zo zníženia hodnoty aktíva. Taktiež forwardy umožňujú investorom využiť pákový efekt a investovať viac peňazí, než majú k dispozícii, čo môže zvýšiť potenciálny výnos, ale tiež prináša zvýšené riziko straty.

Vďaka svojej flexibilite a rôznorodosti poskytujú forwardy investičným profesionálom a začínajúcim investorom nástroje na riadenie rizika a zabezpečenie portfólia pred nepredvídateľnými udalosťami na finančných trhoch.

Ich správne použitie vyžaduje dôkladnú analýzu a pochopenie trhových pomerov, ale môže prispieť k efektívnemu a úspešnému investovaniu.

Výhody a riziká využitia forwardov

Pred využitím forwardov v investovaní je potrebné poznať minimálne základné výhody a možné riziká s nimi spojené. Ich pochopenie je kľúčové pre investora, aby efektívnejšie vedel kam investovať peniaze a akým spôsobom.

Výhody forwardov v investíciách:

 1. Zabezpečenie ceny a rizika: Forwardy umožňujú investorom zabezpečiť si cenu budúcich nákupov alebo predajov aktív, komodít, devíz a iných finančných nástrojov. Týmto spôsobom sa minimalizuje neistota plynúca z fluktuácií cien a investori sa chránia pred nepredvídateľnými trhovými udalosťami.
 2. Hedging a ochrana portfólia: Forwardy slúžia ako efektívne hedgingové nástroje, ktoré investorom umožňujú znižovať riziko vystavenia trhovým fluktuáciám. Týmto spôsobom sa minimalizuje potenciálna strata v prípade nepriaznivých pohybov na trhu, čo je obzvlášť dôležité pri dlhodobých investičných stratégiách.
 3. Pákový efekt: Forwardy poskytujú možnosť investovať väčšie sumy peňazí, než by bolo možné bez použitia pákového efektu. To môže zvýšiť potenciálny výnos na investíciu, čo je atraktívne pre investorov, ktorí sú pripravení akceptovať vyššie riziko.

Riziká forwardov v investíciách:

 1. Kreditné riziko a riziko protistrany: Pretože forwardy sú uzatvárané medzi dvoma stranami bez centrálnej burzy, existuje kreditné riziko spojené s protistranou. Ak jedna zo strán nedodrží svoje záväzky, druhá strana môže čeliť stratám a finančným problémom.
 2. Riziko nepredvídateľných pohybov na trhu: Investori, ktorí používajú forwardy na špekulácie, sú vystavení riziku nepredvídateľných zmien na finančných trhoch. Ak sa trh pohne nepriaznivo, môžu utrpieť straty.
 3. Obmezená likvidita: Forwardy nie sú tak likvidné ako niektoré iné investičné nástroje, čo môže predstavovať problém, ak investor potrebuje rýchlo realizovať zisky alebo zmierniť straty.

Forwardy ponúkajú investorom výhody v podobe zabezpečenia cien a rizika, avšak sú spojené aj s istými rizikami. Preto je dôležité, aby investori dôkladne pochopili tieto nástroje a ich potenciálne účinky na ich investičný portfólio.

Správne a premyslené použitie forwardov môže prispieť k efektívnemu riadeniu investičných rizík a dosiahnutiu investičných cieľov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang