Generálna plná moc – všetko, čo treba vedieť

Generálna plná moc, často nazývaná aj generálne splnomocnenie, je právny dokument, ktorý môže mať významné dôsledky v živote. Ide o nástroj, ktorý umožňuje jednej osobe, nazývanej splnomocniteľ, udeliť široký rozsah právomocí druhej osobe, známej ako splnomocnenec. Ide o právomoci na vykonávanie rôznych právnych úkonov v jej mene. Týka sa to nielen finančných záležitostí, ale aj iných aspektov života, ako je zastupovanie vo veciach týkajúcich sa zdravia, nehnuteľností a mnoho ďalších.

Článok sa zameriava na to, čo presne je generálna plná moc, ako sa vyplňuje vzor plnej moci, aké právne úkony môže splnomocnenec vykonávať a aké kroky je potrebné podniknúť na jej overenie. Pokryje aj dôležité informácie o tom, prečo by mal človek premýšľať o použití generálnej plnej moci a ako mu môže pomôcť v rôznych situáciách.

Význam generálnej plnej moci

Generalná plná moc je dôležitý právny nástroj, ktorý môže byť použitý na rôzne účely, napríklad:

 • Zastúpenie v právnych konaniach: Splnomocnenec môže konať v mene splnomocniteľa v súdnych a iných právnych konaniach, napríklad podať žalobu, odvolanie alebo návrh.
 • Zastúpenie v obchodných záležitostiach: Splnomocnenec môže konať v mene splnomocniteľa v obchodných záležitostiach, napríklad uzavrieť zmluvu, previesť vlastníctvo alebo podpísať dokument.
 • Zastúpenie v iných záležitostiach: Generalná plná moc môže byť použitá na zastupovanie splnomocniteľa v akejkoľvek inej záležitosti, na ktorú splnomocniteľ splnomocní splnomocnenca.

Generalná plná moc je právny dokument, ktorým fyzická alebo právnická osoba (splnomocniteľ) oprávňuje inú osobu (splnomocnenca) konať v jej mene a na jej účet. Tento mocný nástroj má širokú škálu využití a predstavuje dôležitú súčasť právneho sveta.

Platnosť generalnej plnej moci

Generalná plná moc je platná, ak je vypracovaná v súlade s právnymi predpismi. Zvyčajne je platná na dobu neurčitú, ale môže byť aj obmedzená na určité obdobie alebo na určité záležitosti.

Zrušenie generalnej plnej moci

Generalnú plnú moc možno zrušiť jednostranným právnym úkonom splnomocniteľa. Zrušenie generálnej plnej moci musí byť písomné a adresované splnomocnencovi.

Dôsledky generalnej plnej moci

Ak splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa na základe generálnej plnej moci, jeho konanie sa považuje za konanie splnomocniteľa. To znamená, že splnomocniteľ je viazaný právnymi účinkami konania splnomocnenca.

Splnomocnenie na právne úkony vs. generálna plná moc na všetky právne úkony

Splnomocnenie na právne úkony je právny dokument, ktorým fyzická alebo právnická osoba (splnomocniteľ) oprávňuje inú osobu (splnomocnenca) konať v jej mene a na jej účet v určitej právnej veci.

Na druhej strane, generálna plná moc na všetky právne úkony predstavuje špecifický typ splnomocnenia, ktorým splnomocniteľ oprávňuje splnomocnenca konať v jeho mene a na jeho účet v akejkoľvek právnej veci.

Kľúčovým rozdielom medzi týmito dvoma formami splnomocnenia je teda rozsah oprávnení splnomocnenca.

Výhody generálnej plnej moci na všetky právne úkony

Generálna plná moc na všetky právne úkony môže byť pre splnomocniteľa výhodná v niekoľkých prípadoch:

 • Neschopnosť splnomocniteľa: Ak splnomocniteľ nie je schopný konať sám, napríklad z dôvodu choroby alebo iného obmedzenia, generálna plná moc umožňuje splnomocnencovi konať v jeho mene.
 • Rôzne právne veci: Ak splnomocniteľ chce, aby splnomocnenec konal v jeho mene v rôznych právnych veciach, generálna plná moc poskytuje široké oprávnenia.

Generálnu plnú moc, ako aj iné špecializované splnomocnenia, možno jednoducho zrušiť výpoveďou plnej moci.

Nevýhody generálnej plnej moci na všetky právne úkony

Generálna plná moc na všetky právne úkony by však nemala byť udelená bez dôkladného zváženia, pretože môže mať aj niektoré nevýhody:

 • Ak si splnomocniteľ nie je istý, či chce, aby splnomocnenec mal také široké oprávnenia.
 • Ak sa splnomocniteľ obáva, že splnomocnenec by mohol v jeho mene konať v rozpore s jeho záujmami.

Pri rozhodovaní o tom, či udeliť splnomocnenie na právne úkony alebo generálnu plnú moc na všetky právne úkony je nevyhnutné zvážiť všetky pre a proti.

Splnomocnenie na zastupovanie v právnych úkonoch

Splnomocnenie na zastupovanie v právnych úkonoch je niečo iné ako splnomocnenie na právne úkony alebo generalná plná moc na všetky právne úkony.

Je to právny dokument, ktorým splnomocniteľ oprávňuje splnomocnenca konať v jej mene a na jej účet pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.

Rozdiel medzi splnomocnením na zastupovanie v právnych úkonoch a splnomocnením na právne úkony

Hlavný rozdiel medzi splnomocnením na zastupovanie v právnych úkonoch a splnomocnením na právne úkony je v tom, že splnomocnenec so splnomocnením na zastupovanie v právnych úkonoch môže konať v mene splnomocniteľa len pred súdmi a inými štátnymi orgánmi. Zatiaľ čo splnomocnenec so splnomocnením na právne úkony môže konať v mene splnomocniteľa aj v iných právnych veciach.

Typ splnomocneniaRozsah oprávnení splnomocnenca
Splnomocnenie na právne úkonyKonať v mene splnomocniteľa v určitej právnej veci
Generálna plná moc na všetky právne úkonyKonať v mene splnomocniteľa v akejkoľvek právnej veci
Splnomocnenie na zastupovanie v právnych úkonochKonať v mene splnomocniteľa pred súdmi a inými štátnymi orgánmi

Kto overuje generálnu plnú moc

Overenie generalnej plnej moci je kritickým krokom v jej platnosti a presnosti. Generalné plnomocenstvo, ktoré umožňuje široký rozsah právomocí, musí byť overené dôveryhodným spôsobom, aby sa zabránilo zneužitiu alebo nejasnostiam.

Generálne plnomocenstvo musí byť písomné a musí byť overené podpisom splnomocniteľa. Overenie podpisu splnomocniteľa môže vykonať:

 • Notár: Najbežnejší spôsob overenia podpisu. Notár overí podpis splnomocniteľa na základe jeho dokladu totožnosti.
 • Obecný úrad: Overenie podpisu splnomocniteľa na obecnom úrade je bezplatné. Môže ho vykonať zamestnanec obecného úradu na základe jeho dokladu totožnosti.
 • Zahraničný zastupiteľský úrad Slovenskej republiky: Toto overenie je možné, ak sa splnomocniteľ nachádza v zahraničí.

Je dôležité poznamenať, že overenie generalnej plnej moci zabezpečuje, že splnomocnenec má právne oprávnenie na vykonávanie konkrétnych právnych úkonov, ale nezaručuje, že tento splnomocnenec bude konat vždy v súlade so záujmami a inštrukciami splnomocniteľa.

Preto je dôležité vybrať dôverhodného splnomocnenca a jasne definovať rozsah jeho právomocí v samotnej generalnej plnej moci.

generálna plná moc
Kto overuje generálnu plnú moc alebo generálne plnomocenstvo? Notár, obecný úrad alebo zahraničný zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.

Vzor generálnej plnej moci

Vzor generalnej plnej moci by mal obsahovať určité dôležité prvky a informácie, ktoré by mali byť jasne a presne uvedené. Tu je základný náčrt toho, čo by takýto vzor mohol zahrnovať:

 • Identifikácia oboch strán:
  • Úvodná časť by mala obsahovať názvy a identifikáciu splnomocniteľa a splnomocnenca.
 • Dátum a miesto:
  • Dátum, kedy je generálne splnomocnenie udelené a miesto, kde je dokument podpísaný.
 • Rozsah oprávnení:
  • Presne určené, aké konkrétne právomoci a činnosti sú splnomocnené osobou, ktorá dostáva plnú moc, v mene splnomocniteľa.
 • Obmedzenia (voliteľné):
  • Ak sú nejaké obmedzenia alebo špecifikácie týkajúce sa právomocí splnomocnenca, uviesť ich jasne. To môže zahŕňať určité transakcie, ktoré nie sú povolené, alebo časové obmedzenia platnosti plnej moci.
 • Trvanie Plnej Moci (voliteľné):
  • Určiť, či je plná moc platná na dobu neurčitú alebo na určité obdobie. Ak je obmedzená, uviesť dátum do kedy je platná.
 • Záverečné ustanovenia:
  • Zahrnúť akékoľvek ďalšie dôležité ustanovenia alebo klauzuly, ktoré sú relevantné pre konkrétny prípad.
generálna plná moc vzor

Vzor generálnej plnej moci. Je dôkležité, aby bolo generálne splnomocnenie jasne a zrozumiteľne vyhotovené a aby obsahovalo všetky potrebné informácie, aby mohlo byť platné a účinné.

Získanie tlačiva generálnej plnej moci

Tu je niekoľko možností, ako môže človek zohnať tlačivo generálnej plnej moci:

 • Na internete:
  • Tlačivo generálnej plnej moci je možné nájsť online na viacerých webových stránkach, mnohé umožňujú stiahnutie generálnej plnej moci v pdf alebo doc formáte.
 • Na obecnom úrade:
  • Ak človek preferuje získať tlačivo osobne, môže sa obrátiť na svoj miestny obecný úrad. Obecný úrad je povinný poskytnúť tlačivo generálnej plnej moci bezplatne. Stačí sa informovať o tomto dokumente a požiadať o jeho poskytnutie.
 • Vytvorenie vlastného tlačiva:
  • Okrem verejne dostupných tlačív generálnej plnej moci si môže človek vytvoriť aj vlastné tlačivo. V tomto prípade je dôležité, ako sme už spomínali, aby bolo tlačivo jasné, zrozumiteľné a obsahovalo všetky potrebné informácie.

Tlačivo generálnej plnej moci je možné získať rôznymi spôsobmi, aby sa zabezpečila jeho právna platnosť a účinnosť.

Vzor všeobecného splnomocnenia

Vzor všeobecného splnomocnenia je podobný vzoru generálnej plnej moci. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma vzormi je v tom, že vzor všeobecného splnomocnenia obsahuje zoznam konkrétnych právnych vecí, v ktorých je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa.

Vzor generálnej plnej moci oproti tomu umožňuje splnomocnencovi konať v mene splnomocniteľa v akejkoľvek právnej veci.

všeobecné splnomocnenie vzor
Vzor všeobecného splnomocnenia môže obsahovať ďalšie oprávnenia splnomocnenca, ktoré nie sú uvedené v zozname konkrétnych právnych vecí. Vzor generálnej plnej moci oproti tomu spravidla neobsahuje ďalšie oprávnenia splnomocnenca.

Aj vzor všeobecného splnomocnenia, ako aj vzor plnej moci sa dá stiahnuť na mnohých webových portáloch, či už v pdf alebo doc formáte.

A ktorý vzor splnomocnenia je vhodnejší? Výber závisí od konkrétnych potrieb splnomocniteľa. Ak potrebuje splnomocniteľ, aby splnomocnenec konal v mene splnomocniteľa v akejkoľvek právnej veci, je vhodnejší vzor generálnej plnej moci.

Ak potrebuje splnomocniteľ, aby splnomocnenec konal v mene splnomocniteľa v určitej právnej veci alebo v určitom časovom období, je vhodnejší vzor všeobecného splnomocnenia.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang