Kedy sa oplatí predčasné splatenie úveru?

V dnešnom svete sa získanie pôžičky stalo pre ľudí bežnou praxou. Mnohí dlžníci si však neuvedomujú, že majú možnosť predčasne splatiť svoj úver. Predčasné splatenie úveru znamená splatenie sumy úveru pred dohodnutou dobou splatnosti. Úver sa môže splatiť buď úplne, alebo čiastočne, a často to môže dlžníkovi ušetriť značnú sumu peňazí na splátkach úrokov. V každom prípade je potrebné požiadať banku o vyčíslenie zostatku dlhu a jeho predčasné splatenie k určitému dátumu. Kedy sa oplatí predčasné splatenie úveru a ako vyzerá vzor žiadosti?


Obsah článku


Vzhľadom na potenciál úspor a finančných výhod je dôležité, aby dlžníci zvážili možnosť predčasného splatenia. Tento článok sa bude podrobne zaoberať konceptom predčasného splatenia úveru a preskúma jeho význam vo finančnom svete.

Predčasné splatenie úveru – základne informácie

Úver je finančná dohoda medzi dvoma stranami, pri ktorej jedna strana (veriteľ) poskytne druhej strane (dlžníkovi) určitú sumu peňazí s očakávaním, že ju vráti aj s úrokmi. Pôžičku si možno vziať z rôznych dôvodov, napríklad na kúpu domu, začatie podnikania alebo financovanie vzdelávania.

Predčasné splatenie úveru znamená splatenie celého úveru pred dohodnutým termínom. Pre dlžníka to môže mať niekoľko výhod:

 1. Zníženie zaplatených úrokov: Predčasným splatením úveru môže dlžník ušetriť značnú sumu peňazí na úrokoch. Úroky sa totiž zvyčajne počítajú na základe nesplateného zostatku a predčasným splatením úveru sa zostatok zníži, čo vedie k nižším nákladom na úroky.
 2. Zlepšenie úverového skóre: Dôsledné splácanie úveru môže pozitívne ovplyvniť kreditné skóre dlžníka. Predčasným splatením úveru si dlžník môže ešte viac zlepšiť svoju bonitu, čo mu uľahčí získanie budúcich úverov s lepšími úrokovými sadzbami.
 3. Finančná sloboda: Predčasné splatenie úveru môže tiež poskytnúť pocit finančnej slobody. Keď má dlžník o jeden dlh menej, môže tieto prostriedky vyčleniť na iné finančné ciele alebo investície.

Predčasné splatenie úveru môže mať niekoľko výhod vrátane zníženia zaplatených úrokov, zlepšenia úverového hodnotenia a poskytnutia finančnej slobody. Pred predčasným splatením je však nevyhnutné zvážiť faktory, ako sú úrokové sadzby, doba splatnosti úveru a prípadné poplatky za predčasné splatenie.

Ako postupovať pri predčasnom splatení úveru?

Ak chce človek požiadať o predčasné splatenie úveru, je potrebné doručiť pobočke banky písomnú žiadosť o predčasné splatenie úveru. Túto žiadosť je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne. Je dôležité podať ju v dostatočnom predstihu pred požadovaným dátumom splatenia, zvyčajne 7 až 30 dní vopred v závislosti od typu úveru.

Žiadosť o predčasné splatenie úveru musí obsahovať požadovaný dátum splatenia. Banka následne vypočíta zostatok úveru vrátane prípadných poplatkov za predčasné splatenie. Tieto poplatky sa môžu v jednotlivých bankách a typoch úverov líšiť a možno ich nájsť vo zverejnených cenníkoch alebo ich zistiť priamo v pobočke.

Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby bol na bežnom alebo splátkovom účte k uvedenému dátumu dostatok finančných prostriedkov, aby sa proces nemusel opakovať.

Predčasné splatenie hypotéky

Hypotéka je druh úveru, ktorý sa používa na financovanie kúpy nehnuteľnosti, zvyčajne domu. Je to právna dohoda medzi dlžníkom a veriteľom, v ktorej veriteľ poskytne dlžníkovi určitú sumu peňazí na kúpu nehnuteľnosti a dlžník sa zaviaže splácať úver s úrokmi počas vopred stanoveného obdobia.

Jednou z najväčších výhod predčasného splatenia hypotéky je možnosť ušetriť značnú sumu peňazí na splátkach úrokov. Predčasným splatením úveru môžu dlžníci znížiť celkovú sumu úrokov, ktorú zaplatia počas celej doby splatnosti úveru. Výsledkom môžu byť úspory vo výške tisícov eur.

Ďalšou výhodou je možnosť vlastniť nehnuteľnosť skôr. Predčasné splatenie hypotéky môže poskytnúť pocit finančnej slobody a istoty, keďže dlžník sa už nemusí starať o mesačné splátky hypotéky.

Pred prijatím rozhodnutia o predčasnom splatení hypotéky by dlžníci mali zvážiť niekoľko faktorov:

 1. Úrokové sadzby: Je dôležité porovnať úrokovú sadzbu hypotéky s potenciálnym výnosom z iných investícií. Ak je úroková sadzba hypotéky nízka, môže byť výhodnejšie investovať peniaze inde ako predčasne splatiť úver.
 2. Doba splatnosti úveru: Dôležitým faktorom, ktorý je potrebné zvážiť, je aj zostávajúca doba splatnosti úveru. Ak je zostávajúca doba splatnosti úveru dlhá, pre dlžníka môže byť výhodnejšie investovať peniaze inde, pretože úspora na úrokoch nemusí byť výrazná.
 3. Poplatky za predčasné splatenie hypotéky: Niektoré hypotéky môžu mať sankcie za predčasné splatenie, čo sú poplatky účtované veriteľom, ak dlžník splatí úver predčasne. Pred rozhodnutím o predčasnom splatení úveru je dôležité dôkladne si preštudovať podmienky hypotéky a zistiť, či neexistujú sankcie za predčasné splatenie.

Predčasné splatenie hypotéky môže priniesť významné finančné výhody. Použitie úverovej kalkulačky môže dlžníkom pomôcť vypočítať úspory a prijať informované rozhodnutie.

Predčasné splatenie úveru – kalkulačka

Úverová kalkulačka je užitočný online nástroj, ktorý môže dlžníkom pomôcť určiť potenciálne úspory z predčasného splatenia. Na použitie úverovej kalkulačky musí dlžník zadať:

 • výšku úveru
 • úrokovú sadzbu
 • zostávajúcu dobu splatnosti úveru

Potom je potrebné zadať dodatočnú sumu, ktorú dlžník plánuje platiť na úver každý mesiac. Úverová kalkulačka poskytne celkové úroky zaplatené počas celej doby trvania úveru s dodatočnými splátkami a bez nich. Rozdiel medzi týmito dvoma číslami predstavuje potenciálnu úsporu z predčasného splatenia.

Napríklad, ak má dlžník hypotéku vo výške 200 000 € s úrokovou sadzbou 4 % a zostávajúcimi 25 rokmi, dodatočná mesačná splátka vo výške 500 € môže priniesť úsporu na úrokoch viac ako 50 000 €.

Kalkulačka na výpočet predčasného splatenia úveru poskytne odhad celkových zaplatených úrokov, ak dlžník pokračuje v pravidelných splátkach, a celkových zaplatených úrokov, ak sa dlžník rozhodne pre predčasné splatenie. To pomôže dlžníkovi prijať informované rozhodnutie, či pôžičku predčasne splatiť alebo nie.

Poplatok za predčasné splatenie hypotéky

Poplatok za predčasné splatenie hypotéky je zo zákona obmedzený na 1 % z predčasne splatenej sumy v čase podania žiadosti o predčasné splatenie. Tento poplatok môže pokryť len oprávnené náklady banky spojené s predčasným splatením, ako to stanovuje zákon. Banky na Slovensku ho môžu, ale nemusia účtovať.

Ak sa na konci obdobia fixácie vykoná dodatočná splátka hypotéky, poplatok za predčasné splatenie nevzniká.

Podľa § 18 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie si banky nesmú účtovať žiadne poplatky, sankcie ani náhradu nákladov, ak predčasné splatenie nepresiahne 20 % istiny. Zákon tiež stanovuje maximálnu výšku nákladov za podanie žiadosti o predčasné splatenie. Predčasné splatenie je teda možné vykonať bez vzniku dodatočných nákladov, je však dôležité správne načasovať a podať žiadosť o jeho vykonanie.

Rôzne banky majú rôzne pravidlá, pričom niektoré umožňujú splatiť bez poplatkov až 20 % pôvodnej výšky hypotéky, zatiaľ čo iné umožňujú aj vyššie limity.

Napríklad Slovenská sporiteľňa umožňuje splácať raz mesačne prostredníctvom Georga až 50 € a bez poplatku až trojnásobok mesačnej splátky. ČSOB umožňuje jednorazové splatenie až do výšky 1,5 % zostatku dlhu mesačne bez poplatku za predčasné splatenie hypotéky.

Na splácanie hypotéky sa neodporúča použiť všetky dostupné prostriedky. Je dôležité, aby človeku zostali nejaké úspory. Je dobré zvážiť, či je výhodnejšie hypotéku predčasne splatiť alebo peniaze investovať spôsobom, ktorý by priniesol vyšší výnos ako náklady na hypotéku.

Ak je úrok z hypotéky nižší ako miera inflácie, existuje možnosť zisku. Pri súčasných hypotékach s nízkou úrokovou sadzbou je vlastníctvo domu lacnejšie ako prenájom, čo poskytuje dlhodobú istotu. Zatiaľ čo hotovosť časom stráca svoju hodnotu, hodnota nehnuteľnosti má tendenciu neustále rásť.

Žiadosť o predčasné splatenie úveru – vzor

Banky zvyčajne poskytujú formulár žiadosti o predčasné splatenie úveru alebo môžu pomôcť s prípravou tejto žiadosti na pobočke. Ak sa človek rozhodne napísať vlastnú žiadosť, nemal by zabudnúť uviesť nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo
 • adresu trvalého bydliska
 • číslo úverovej zmluvy
 • číslo účtu na splácanie
 • kontaktné údaje (telefón a e-mail)
 • názov a adresu finančnej inštitúcie
 • požadovaný dátum a miesto predčasného splatenia
 • text žiadosti s uvedeným dátumom predčasného splatenia
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • vlastnoručný podpis

Žiadosť je potrebné zaslať na zverejnenú adresu banky alebo na adresu uvedenú v zmluve o úvere.

Tu je vzor žiadosti o predčasné splatenie úveru, ktorý si možno skopírovať a upraviť podľa vlastných potrieb:

Meno a priezvisko: ………………………………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………..

Číslo úverovej zmluvy: ……………….. Číslo splátkového účtu: …………………………….

Telefonický kontakt: …………………. E-mail: ………………………………………………

Názov banky

Ulica a číslo

PSČ, mesto

V …………………… dňa …………………..

Žiadosť o predčasné splatenie úveru

V zmysle uzatvorenej úverovej zmluvy č. ……………………………………… Vás týmto žiadam o vyčíslenie zostatku úveru a o súhlas s jeho predčasným splatením k dňu ……………………………

S pozdravom

Vyhlasujem, že som sa oboznámil s Informáciami o podmienkach spracúvania osobných údajov v (názov banky), čím mi boli poskytnuté informácie ako dotknutej osobe v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

………………………………………… podpis klienta

Kedy sa oplatí predčasné splatenie úveru?

Predčasné splatenie úveru má psychologické aj ekonomické dôsledky. Dlžník sa môže cítiť zaťažený pravidelnými mesačnými splátkami a záporným zostatkom na svojom úverovom účte, najmä počas finančných ťažkostí, ako je napríklad strata zamestnania. To môže viesť ku komplikáciám v prípade nesplácania úveru.

Mnohí jednotlivci vnímajú splácanie úveru ako bremeno na svojich pleciach a uprednostňujú vyrovnané účty a minimalizáciu finančných záväzkov. Preto keď majú možnosť splatiť časť alebo celý svoj dlh, dlžníci neváhajú a urobia tak.

Toto rozhodnutie však nemusí byť vždy finančne výhodné. Predčasné splatenie prináša úsporu na úrokoch, ktoré sa platia banke za požičané peniaze. Paušálna splátka sa priamo odpočíta od istiny, čím sa zníži alebo odstráni dlžná suma. Hoci si banka môže účtovať poplatky podľa svojho sadzobníka, tieto sú zvyčajne nižšie ako výška úrokov.

Vo všeobecnosti platí, že čím je úroková sadzba vyššia, tým je predčasné splatenie výhodnejšie. Napríklad splatenie spotrebného úveru s úrokovou sadzbou 6 % prinesie väčšie úspory v porovnaní so splatením hypotéky s úrokovou sadzbou 1,5 %. Dôležité je tiež zvážiť, či investovanie prostriedkov inde neprinesie väčší zisk ako úspory z predčasného splatenia úveru.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang