Koncesionárske poplatky – výška, prihlásenie, dlžníci

Koncesionárske poplatky sú poplatky, ktoré musia platiť všetci spotrebitelia za prístup k verejným médiám na Slovensku. Poplatky sú súčasťou koncesionárskeho systému, ktorý sa uplatňuje od roku 2005. Poplatky sú určené na financovanie verejnoprávnych médií – Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Ako postupuje RTVS pri neplatičoch koncesionárskych poplatkov?


Obsah článku


Podľa zákona musia všetci spotrebitelia, ktorí majú prístup k televíznym kanálom alebo počúvajú rozhlas, platiť koncesionárske poplatky. Poslanci však schválili zrušenie koncesionárskych poplatkov s účinnosťou od 1.7.2023. Od tohto dátumu sa verejnoprávna televízia a rozhlas na Slovensku budú financovať zo štátneho rozpočtu.

Výška koncesionárskych poplatkov

Výšku koncesionárskych poplatkov obvykle určuje vláda. To znamená, že štát môže stanoviť rôzne poplatky pre podniky, aby sa náklady na poskytovanie verejných služieb mohli rozdeliť medzi všetkých občanov.

Výška koncesionárskych poplatkov môže byť pravidelne menená, ale vo všeobecnosti by mala byť dostatočná na pokrytie nákladov verejných služieb. Tieto poplatky sa obvykle platia za rok alebo časť roka a platia ich všetky podniky, ktoré získali licenciu v danom období.

Každý podnik nemusí platiť rovnaký poplatok, pretože výška koncesionárskych poplatkov závisí od veľkosti a typu podniku. Pre niektoré podniky môžu byť koncesionárske poplatky značnou finančnou záťažou, preto je dôležité ich pravidelne monitorovať a porovnávať s poplatkami v iných jurisdikciách.

Spravodlivé koncesionárske poplatky sú dôležité, aby sa náklady na verejné služby spravodlivo rozdelili medzi všetkých občanov a podniky. Napriek prípadným krátkodobým negatívnym vplyvom sú tieto poplatky v konečnom dôsledku prospešné nielen pre občanov, ale aj pre samotné verejné služby.

Od roku 2003 predstavoval tento poplatok sumu 4,64 eur mesačne. Platiť ich museli všetci evidovaní odberatelia elektriny. Dnes sú už koncesionárske poplatky zrušené.

RTVS koncesionárske poplatky – neplatiči

RTVS dôkladne monitoruje a eviduje platby koncesionárskych poplatkov. Ak sa zistí nezaplatený poplatok, neplatičov kontaktujú a vyzvú ich k jeho uhradeniu. Majú na to 30 dní od doručenia výzvy na uhradenie poplatku.

Ak neplatiči nesplnia túto výzvu v stanovenom čase, RTVS sa uchýli k právnym krokom na vymoženie nedoplatku na súde.

Aby si neplatiči koncesionárskych poplatkov RTVS mohli overiť stav svojich úhrad, poskytuje RTVS možnosť skontrolovať ich prostredníctvom osobného účtu na webovej stránke RTVS. Ak taký účet nemajú, môžu si ho bezplatne vytvoriť.

RTVS dôkladne monitoruje a eviduje platby koncesionárskych poplatkov. Ak sa zistí nezaplatený poplatok, neplatičov kontaktujú a vyzvú ich k jeho uhradeniu.

Aké následky má neplatenie koncesionárskych poplatkov?

Je dôležité dodržiavať zákon a vyhnúť sa neplateniu koncesionárskych poplatkov. Tieto poplatky sú určené na podporu rozvoja audiovizuálnych služieb a financovanie ich poskytovania. Neplatenie koncesionárskych poplatkov je vážnym porušením, ktoré môže mať za následok sankcie voči neplatičom.

Držitelia koncesií majú legitímny záujem dosiahnuť úplnú finančnú kompenzáciu, ktorá im prináleží. Ak niekto nezaplatí koncesionárske poplatky, môže to viesť k súdnym sporom.

Avšak niektoré skupiny obyvateľstva, ako sú dôchodcovia s príjmom zo starobného, invalidného, vdovského alebo sirotského dôchodku, občania bez pravidelného príjmu zo zárobkovej činnosti a žijúci v domácnosti, ktorá takýto príjem nemá, príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi a vážne zdravotne postihnutí ľudia, sú oslobodení od povinnosti platiť koncesionárske poplatky.

Ako zistiť, či som dlžník na koncesionárskych poplatkoch?

Ak klient nemá informácie o tom, či má nejaké dlhy za koncesionárske poplatky, existujú určité kroky, ktoré môže urobiť na zistenie tohto údaja. Ako zistiť, či som dlžník na koncesionárskych poplatkoch je jednoduché.

  • Prvým krokom je kontaktovať súčasného správcu koncesií, teda RTVS, pomocou kontaktného formulára. Kompetentní potom poskytnú informáciu, či existujú nejaké nezaplatené poplatky za koncesie.
  • Ďalšou možnosťou je vytvoriť si účet na webovej stránke RTVS, kde si môže klient priamo skontrolovať, či je dlžníkom koncesionárskych poplatkov.

Tieto dva spôsoby sú najrýchlejšie a najužitočnejšie pre zistenie situácie ohľadom koncesionárskych poplatkov.

Koncesionárske poplatky – prihlásenie

Pre registrovanie k plateniu koncesionárskych poplatkov slúži systém úhrady, ktorý bol vyvinutý s cieľom zabezpečiť, že domácnosti a podniky budú platby vykonávať v stanovenom časovom rámci a v súlade s fakturáciou.


Proces prihlásenia ku koncesionárskym poplatkom je veľmi jednoduchý. Potenciálni platcovia musia vytvoriť svoje koncesionárske konto na webovej stránke RTVS, buď v časti určenej pre domácnosti alebo pre zamestnávateľov.


Pri registrácii budú potrebné základné údaje o platiteľovi, jeho adrese a adrese odberného miesta. V Slovenskej republike sú dostupné dva spôsoby platby – trvalým prevodným príkazom z bankového účtu alebo prostredníctvom služby SIPO.

Po úspešnom vyplnení dotazníka ohľadom platby koncesionárskych poplatkov si klient môže vybrať preferovaný spôsob úhrady.

Ak dôjde k nezaplateniu koncesionárskych poplatkov, nastupuje do hry dôležitý koncept – premlčacia doba. Táto doba predstavuje časové obmedzenie, po ktorom už nie je možné uplatniť žiadne nároky voči dlžníkovi.

Premlčacia doba v prípade koncesionárskych poplatkov trvá tri roky a začína plynúť od dátumu splatnosti každej mesačnej splátky. Je nevyhnutné uplatniť premlčaciu dobu pred akýmkoľvek pokusom uplatniť nároky na škody v prípade nezaplatených poplatkov.

Je preto dôležité poznať tento termín a reagovať na nezaplatené poplatky včas, aby sa predišlo následným problémom s premlčacou dobou.

Pre prihlásenie k plateniu koncesionárskych poplatkov je potrebné vytvoriť si konto na webovej stránke RTVS, ktorá spravuje tieto poplatky.

Koncesionárske poplatky pre dôchodcov

Koncesionárske poplatky pre dôchodcov môžu predstavovať významné finančné zaťaženie. Ročne sa za služby, ako televízia a rozhlas, platia nemalé poplatky. Pre dôchodcov s obmedzenými príjmami sú tieto náklady mimoriadne finančne náročné.

Vzhľadom na ich nízke príjmy môžu koncesionárske poplatky predstavovať pre dôchodcov veľkú finančnú záťaž. Rastúci počet služieb, ktoré musia poskytovatelia nainštalovať, vedie k zvýšeniu nákladov. Preto mnoho dôchodcov potrebuje finančnú pomoc na úhradu týchto poplatkov.

Vláda poskytuje istú úroveň pomoci pre dôchodcov. V mnohých regiónoch existujú výnimky pre dôchodcov žijúcich pod hranicou chudoby. Rovnako existujú špeciálne programy pomoci, ktoré prispievajú k financovaniu týchto služieb.

V každom prípade je dôležité kontaktovať poskytovateľa služieb a zistiť, či ponúka nejaké špeciálne programy pre dôchodcov. Existujú nízke poplatky pre dôchodcov, ktoré sú nemenné a umožňujú dostupné služby pre túto skupinu obyvateľov.

Dôchodcovia, ktorí nemajú pravidelný príjem a nežijú s inými osobami s pravidelným príjmom, sú na Slovensku oslobodení od platenia koncesionárskych poplatkov.

Koncesionárske poplatky 2023 boli zrušené

Koncesionárske poplatky RTVS boli zrušené s účinnosťou od 1. júla 2023. Dôvodom zrušenia koncesionárskych poplatkov bolo rozhodnutie vlády a poslancov, ktorí vo februári toho roku schválili tento krok.

Dôvody na zrušenie koncesionárskych poplatkov môžu byť rôznorodé a môžu sa líšiť v závislosti od politických a hospodárskych okolností.

Vo všeobecnosti však zrušenie koncesionárskych poplatkov môže byť motivované snahou znížiť finančné zaťaženie domácností, zlepšenie osobného rozpočtu domácností aj podnikov, ktoré musia tieto poplatky platiť, a presunúť financovanie verejnoprávnej televízie a rozhlasu na iný zdroj, ako je napríklad štátny rozpočet.


Zrušenie koncesionárskych poplatkov môže mať aj politický rozmer a byť výsledkom zmeny vlády alebo politických priorít. V niektorých prípadoch môže byť zrušenie poplatkov súčasťou reformy verejnoprávnych médií, ktorá si vyžaduje nový prístup k financovaniu a riadeniu týchto inštitúcií.


Z toho dôvodu je dôležité vždy sledovať aktuálne správy a politický vývoj, aby sme porozumeli konkrétnym dôvodom a motívu za zrušením koncesionárskych poplatkov RTVS v danom čase.

RTVS koncesionárske poplatky – kontakt

Ak je potrebné získať kontaktné údaje na RTVS v súvislosti s koncesionárskymi poplatkami, na webovej stránke RTVS v časti „Kontakty“ sa dajú nájsť užitočné informácie.

Tiež je tu možnosť využiť kontaktný formulár alebo zaslať email. Obe možnosti sú najlepším spôsobom, ako kontaktovať RTVS ohľadom koncesionárskych poplatkov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang