Prokurista – aké má právomoci, čo je prokúra

Prokurista je odborník, ktorý je kvalifikovaný na vykonávanie právnej praxe. Poskytuje poradenstvo a pomoc jednotlivcom, podnikom a iným právnickým osobám v širokej škále právnych záležitostí. Akou právomocou disponuje prokurista?

Tento článok vysvetlí pojmy prokurista a prokúra, bude sa venovať rôznym typom právomoci prokuristu a ich využitiu pri obchodných aktivitách. Vysvetlí tiež, kto je konateľ firmy.

Čo je prokúra?

Prokúra je dôležitý pojem v podnikaní, pretože sa vzťahuje na delegovanie právomoci z jednej osoby na druhú.

Prokúra sa používa v mnohých rôznych obchodných kontextoch, napríklad keď spoločnosť deleguje právomoc prijímať rozhodnutia alebo konať v jej mene na jednotlivca alebo skupinu jednotlivcov. Môže sa použiť aj na delegovanie právomocí pri nákupe a predaji tovaru a služieb.

V podnikaní sa prokúra môže použiť na delegovanie právomoci podpisovať zmluvy, vykonávať platby alebo prijímať rozhodnutia v mene spoločnosti.

Prokúra sa používa aj v kontexte riadenia spoločnosti, kde sa používa na udelenie právomoci určitým osobám prijímať rozhodnutia v mene spoločnosti. Môže ísť o rozhodnutia týkajúce sa podnikovej stratégie, finančného plánovania a iných záležitostí.

Prokúra je dôležitý pojem v podnikaní, pretože umožňuje spoločnostiam delegovať právomoci na jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov, pričom si stále zachovávajú kontrolu nad prijímanými rozhodnutiami. Je však dôležité mať na pamäti, že strana, ktorá právomoc udeľuje, si musí byť istá, že osoby, na ktoré ju deleguje, sú dôveryhodné.

Prokúra v kontexte podnikateľských aktivít

V kontexte podnikateľských aktivít môže prokurista poskytnúť dôležité poradenstvo, pokiaľ ide o prijímanie rozhodnutí, vypracovanie a vyjednávanie zmlúv a pomoc pri zabezpečovaní súladu s právnymi predpismi. Okrem toho je plná moc dôležitým právnym dokumentom, ktorý udeľuje jednotlivcovi oprávnenie konať v mene inej osoby.

Rozlišujú sa dve formy prokúry:

 • Bežná prokúra: Vzťahuje sa na všetky úkony týkajúce sa prevádzky podniku (okrem disponovania s nehnuteľnosťami podnikateľa).
 • Rozšírená prokúra: Navyše sa vzťahuje na možnosť disponovania s nehnuteľnosťami podnikateľa (ich scudzenie – predaj alebo zaťaženie ťarchou – vecným bremenom).

Prokurista za účelom plnenia potrebných úloh v mene podnikateľa disponuje pomerne veľkými právomocami, preto je vhodné udeliť túto funkciu správnej osobe, ktorá bude konať v najlepšom záujme spoločnosti.

Konateľ spoločnosti

Prokúra je v podnikateľskej praxi často využívaným inštitútom. Jej právna úprava je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku (§ 14), ktorý uvádza, že prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo (plná moc).

Prokúra teda predstavuje špeciálny druh a najširšiu formu zastúpenia podnikateľa pri prevádzke podniku, pretože oprávňuje tretiu osobu (prokuristu) na všetky úkony, ku ktorým dochádza v rámci prevádzkovania podniku (napr. na uzatváranie obchodných zmlúv), vrátane úkonov, na ktoré sa inak vyžaduje osobitné splnomocnenie (napr. na zastupovanie pred súdom). 

Prokúru môže udeliť iba podnikateľ, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, a to výlučne len fyzickej osobe (tzv. prokuristovi), ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Udelenie prokúry tak predstavuje rozhodnutie podnikateľa, ktoré zápisom do obchodného registra vyvolá účinky zákonného splnomocnenia, v dôsledku čoho prokurista nepotrebuje ďalšie plnomocenstvo na to, aby mohol platne konať v mene podnikateľa (napr. zastupovať s.r.o. pri uzatváraní a podpisovaní zmlúv). Právne úkony urobené prokuristom platne zaväzujú podnikateľa, za ktorého koná.

Prokúra musí byť udelená písomne. Aj keď to neustanovuje priamo Obchodný zákonník, vyplýva to zo skutočnosti, že udelenie prokúry sa zapisuje do obchodného registra.

Prokúra ako osobitný druh plnej moci sa používa iba v podnikateľskom prostredí (tzv. obchodné plnomocenstvo). V prípade fyzických osôb – podnikateľov prokúru udeľuje sám podnikateľ. V prípade právnických osôb ju udeľuje štatutárny orgán – konateľ (okrem s.r.o., v ktorej prokúru udeľuje valné zhromaždenie, ak v spoločenskej zmluve nie je ustanovené inak).

Úlohy prokuristu

Prokuristi zohrávajú v podnikaní dôležitú úlohu ako zástupcovia spoločnosti aj ako konatelia spoločnosti.

Ako zástupcovia spoločnosti pôsobia prokuristi ako právni poradcovia a konzultanti svojich klientov. Poskytujú právne poradenstvo v oblasti obchodných zmlúv, riadenia spoločnosti, súdnych sporov a dodržiavania federálnych aj štátnych zákonov. Pomáhajú tiež pri vypracúvaní dokumentov, ako sú zmluvy, partnerské dohody a iné právne dokumenty.

Ako riadiaci pracovníci spoločnosti sú prokuristi zodpovední za riadenie každodenných činností podniku. Zabezpečujú, aby spoločnosť naďalej dodržiavala všetky platné zákony a predpisy. Sú tiež zodpovední za finančné riadenie spoločnosti vrátane zostavovania rozpočtu a vedenia účtovníctva.

V neposlednom rade môžu prokuristi pôsobiť aj ako konatelia spoločnosti. To znamená, že môžu zastupovať spoločnosť v súdnych konaniach alebo iných záležitostiach, napríklad pri rokovaniach. Ich úlohou môže byť aj vyjednávanie a podpisovanie zmlúv v mene spoločnosti.

Naopak prokurista nie je oprávnený napríklad:

 • vykonávať úkony netýkajúce sa prevádzky podniku (napr. rozhodovať o pristúpení spoločníka do obchodnej spoločnosti alebo o jeho vylúčení)
 • udeliť ďalšiu prokúru inej osobe 
 • vykonávať úkony meniace existujúci podnik (napr. ho predať, prenajať, zmeniť jeho organizačnú formu a pod.)

Toto sú len niektoré z činností, na ktoré prokurista nemá oprávnenie.

Splnomocnenie prokuristu

Pojem „splnomocnenec“ sa používa na označenie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene inej fyzickej alebo právnickej osoby. Splnomocnenec sa môže použiť v rôznych situáciách, napríklad ako osoba, ktorá je poverená hlasovať v mene inej osoby, ktorá nemôže hlasovať.

Splnomocnenec sa môže používať aj na označenie osoby alebo subjektu, ktorý je splnomocnený riadiť alebo zastupovať inú osobu alebo subjekt v obchodnom alebo právnom zmysle.

Existujú rôzne typy plnomocenstiev. Patria medzi ne:

 • plná moc na hlasovanie
 • plná moc na právne účely
 • finančná plná moc
 • plná moc na osobné zastupovanie

Každý typ plnomocenstva má svoj vlastný účel a výhody.

Druhy splnomocnenia

Tu sú niektoré z typov moci, ktoré môžu mať splnomocnenci v podnikaní:

 1. Finančná právomoc: Právomoc prijímať finančné rozhodnutia, nakupovať a predávať aktíva a vykonávať finančné transakcie.
 2. Zmluvná právomoc: Právomoc uzatvárať zmluvy, podpisovať dokumenty v mene podniku a zastupovať podnik pri rokovaniach o zmluvách.
 3. Právna právomoc: Právomoc iniciovať a obhajovať súdne konania, zastupovať podnik v súdnych konaniach a komunikovať s právnym systémom v mene podniku.
 4. Riadiaca právomoc: Právomoc riadiť každodenné operácie podniku, prijímať a prepúšťať zamestnancov a viesť záznamy podniku.
 5. Rozhodovacia právomoc: Právomoc prijímať rozhodnutia v mene podniku, napríklad stanovovať politiku a prijímať strategické rozhodnutia.
 6. Prevádzková právomoc: Právomoc prijímať prevádzkové rozhodnutia, ako je napríklad stanovovanie rozpočtov, schvaľovanie výdavkov a prijímanie prevádzkových rozhodnutí.

Toto je len niekoľko z mnohých druhov moci, ktorú môžu mať prokuristi, pokiaľ ide o ich splnomocnenie v podnikateľskej činnosti. Pochopením toho, akými právomocami disponuje prokurista, sa môžu spoločnosti uistiť, že využívajú všetky možnosti, ktoré majú k dispozícii.

Prokurista

Úlohou prokuristu v podnikaní je zastupovať spoločnosť alebo organizáciu. Zvyčajne to robí konateľ spoločnosti alebo osoba, ktorá bola poverená konať v mene spoločnosti.

Prokurista koná ako zástupca spoločnosti vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa podnikania. To zahŕňa účasť na zasadnutiach, prijímanie rozhodnutí, hlasovanie o záležitostiach a prijímanie rozhodnutí v mene spoločnosti. V niektorých prípadoch môže byť prokuristovi udelená právomoc prijímať rozhodnutia bez konzultácie s vlastníkom podniku.

Úloha prokuristu je dôležitá z rôznych dôvodov. Zabezpečuje, aby sa rozhodnutia prijímali v najlepšom záujme spoločnosti, a zároveň poskytuje účinný spôsob riadenia záležitostí spoločnosti. Okrem toho zabezpečuje rýchle a efektívne prijímanie rozhodnutí, a tiež poskytuje spôsob, akým môžu vlastníci delegovať svoje rozhodovacie právomoci.

V niektorých prípadoch môže byť prokurista aj sprostredkovateľom medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi alebo inými zainteresovanými stranami. To je dôležité najmä v prípadoch, keď medzi oboma stranami dochádza ku konfliktu alebo nezhodám. Tým, že prokurista vystupuje ako sprostredkovateľ, môže pomôcť vyriešiť spor bez potreby právnych krokov.

Celkovo je úloha prokuristu v podnikaní dôležitá. Prokurista umožňuje efektívne riadenie záležitostí spoločnosti a zabezpečuje, aby sa rozhodnutia prijímali v najlepšom záujme spoločnosti.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang