Referendum na Slovensku – otázky, petícia

referendum

Referendum je priame hlasovanie obyvateľov krajiny o určitej politickej alebo sociálnej otázke. Je to forma priamej demokracie, pri ktorej majú občania možnosť priamo sa zúčastňovať na rozhodovacích procesoch a nenechávajú ich len na zvolených zástupcoch. O čom je referendum a aké otázky obsahuje?

Hlavným cieľom referenda je dať občanom možnosť vyjadriť sa k dôležitým politickým rozhodnutiam a podporiť väčšiu účasť verejnosti na demokratickom procese. Umožňuje jednotlivcom vyjadriť svoj názor na otázky, ktoré priamo ovplyvňujú ich životy, ako sú zmeny ústavy, politiky alebo zákonov.

V tomto článku sa možno dočítať, čo je referendum a ako prebieha referendum na Slovensku.

Čo je referendum?

Referendum je priame hlasovanie, v ktorom sú všetci voliči vyzvaní, aby sa zúčastnili na rozhodovacom procese o určitej otázke alebo probléme celoštátneho významu. Je to demokratický mechanizmus, ktorý umožňuje občanom vyjadriť svoj názor a priamo sa podieľať na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich životy.

Koncept referenda je súčasťou demokratických procesov už po stáročia. Predpokladá sa, že prvé známe referendum sa konalo v starovekých Aténach v roku 508 pred n. l., kde boli občania vyzvaní, aby hlasovali o navrhovanej zmene politického systému. Odvtedy sa referendá používajú v rôznych formách a stali sa základným aspektom demokratického rozhodovania v mnohých krajinách sveta.

Jedným z významných nedávnych prípadov použitia referenda bolo rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie. V roku 2016 sa konalo referendum, v ktorom mali britskí občania hlasovať o tom, či má Spojené kráľovstvo zostať súčasťou EÚ, alebo z únie vystúpiť. Výsledkom hlasovania bola tesná väčšina hlasov v prospech odchodu a stalo sa známym ako referendum o brexite.

Referendum a jeho výhody

Okrem iných výhod poskytuje referendum priamu a demokratickú formu rozhodovania. Aké ďalšie výhody má organizovanie referenda?

 • umožňuje občanom vyjadriť sa k dôležitým otázkam
 • môže pomôcť pri riešení zložitých a kontroverzných otázok
 • podnecuje diskusiu medzi verejnosťou
 • zvyšuje politické povedomie a angažovanosť
 • môže posilniť legitimitu a dôveryhodnosť vládnych rozhodnutí
 • môže viesť k ústavným alebo štrukturálnym zmenám
 • môže poskytnúť marginalizovaným alebo menšinovým skupinám hlas v rozhodovacích procesoch

Referendá sú dôležitým nástrojom demokratického rozhodovacieho procesu. Umožňujú občanom priamo sa vyjadriť k rozhodujúcim otázkam a môžu pôsobiť ako kontrola vládnej moci. Musia sa však používať opatrne a transparentne, aby sa zabránilo akejkoľvek manipulácii alebo zaujatosti, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky.

Referendum a jeho potenciálne problémy

Niektorí kritici tvrdia, že referendá môžu byť manipulované záujmovými skupinami alebo vplyvnými jednotlivcami. Okrem toho môže byť otázka položená v referende formulovaná neobjektívne, čo môže viesť k zmätku medzi voličmi a potenciálne ovplyvniť výsledky.

Medzi ďalšie potenciálne problémy referenda patria:

 • predsudky a dezinformácie v materiáloch kampane
 • nedostatočné vzdelávanie voličov a nepochopenie problematiky
 • polarizácia a rozdelenie verejnosti
 • nedostatok transparentnosti a zodpovednosti vo volebnom procese
 • prekážky v prístupnosti pre určité skupiny obyvateľstva – starší ľudia alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • politická manipulácia a zneužívanie referenda na osobný prospech
 • sociálne napätie a nepokoje vyplývajúce z výsledku referenda

Jedným z najväčších problémom referend je, že ich organizácia môže byť nákladná. Usporiadanie celoštátneho hlasovania si vyžaduje značné zdroje a pre menšie krajiny alebo krajiny s obmedzeným rozpočtom môže byť usporiadanie referenda náročné. To môže viesť aj k nedostatočnej účasti občanov, pretože môžu mať pocit, že ich hlas nebude mať významný vplyv na konečné rozhodnutie.

Referendum na Slovensku

V právnom poriadku Slovenskej republiky upravuje inštitút referenda piata hlava Ústavy Slovenskej republiky (Piata hlava – Zákonodarná moc, Druhý oddiel, Čl. 93-100). 

Referendá na Slovensku sa môžu odohrávať na troch úrovniach:

 1. celoštátne referendum
 2. krajské referendum
 3. miestne referendum

Referendá sú odrazom vôle občanov a je veľmi dôležité rešpektovať ich výsledok bez ohľadu na osobné presvedčenie alebo názory.

Okrem iných výhod poskytuje referendum priamu a demokratickú formu rozhodovania.

Celoštátne referendá na Slovensku

Na Slovensku sa od roku 1993 konalo deväť celoštátnych referend. Jediným platným referendom bolo referendum v roku 2003 ohľadom vstupu Slovenska do Európskej únie.

Referendum na Slovensku môže byť iniciované na základe petície aspoň 350 000 občanov alebo na základe uznesenia NR SR. Podmienkou uskutočnenia referenda je jeho vyhlásenie prezidentom alebo prezidentkou. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.

Ako fungujú miestne referendá

Miestne referendum na Slovensku predstavuje referendum vyhlásené na úrovni obce. Umožňuje všetkým obyvateľom obcí a miest zúčastňovať sa bezprostredne na rozhodovaní o verejných záležitostiach na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle.

Vykonanie miestneho referenda upravuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce organizuje obec pri výkone samosprávy. 

Výsledky tohto referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.

Kedy musí obec vyhlásiť referendum?

 1. ak petíciu podá skupina obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov
 2. ak tak ustanovuje osobitný zákon
 3. v otázke zlúčenia obcí, rozdelenia alebo zrušenia obce
 4. v otázke odvolania starostu
 5. v otázke zmeny označenia obce

Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 

Súčet väčšiny hlasov rozhoduje za či proti hlasovacej otázke. V prípade súhlasu jednoduchej väčšiny je vždy platné a uskutočnenie je záväzné pre zvolených zástupcov obce, kraja a štátu.

Referendum – otázky

Predmetom referenda nemôžu byť otázky týkajúce sa týchto tém:

 • základné práva a slobody
 • dane
 • odvody
 • štátny rozpočet

Naopak, referendum je obligatórne v otázkach potvrdenia ústavného zákona:

 • o vstupe do štátneho zväzku s iným štátom
 • o vystúpení z takéhoto zväzku

Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Výsledky referenda môže NR SR zmeniť alebo zrušiť iba svojim ústavným zákonom až po uplynutí 3 rokov od jeho účinnosti.

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

O čom je referendum?

Referendum je prvkom priamej demokracie. Mnohí ľudia však nevedia, o čom je referendum. V ľudovom hlasovaní sa obyvateľom predkladá na schválenie alebo zamietnutie zákon, nariadenie alebo významný krok v medzinárodnej politike krajiny. V referendách sa zvyčajne nehlasuje o osobách, čím sa líšia od volieb.

Okrem rozhodovania o členstve krajiny v medzinárodnej organizácii sa referendá môžu používať aj pri rôznych iných otázkach. V niektorých krajinách sa referendum používa na schválenie alebo zamietnutie nového zákona alebo politiky.

Petícia za referendum

Petícia, z latinského názvu petitio čiže žiadosť, je jednou z foriem priamej demokracie. Petičné právo upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, ktorý vo svojom prvom článku toto právo priznáva každej osobe.

Petičné právo sa zaraďuje medzi politické práva, prostredníctvom ktorých sa občania majú možnosť podieľať na veciach verejných. Právo podať petíciu má každý – fyzické osoby aj právnické osoby. 

Na zostavenie petície za referendum si môžu občania vytvoriť petičný výbor. Náplňou výboru je prioritne obstarávanie podpisov pod petíciu a komunikácia so štátnymi orgánmi. K svojmu podpisu musí podporovateľ petície uviesť svoje meno, priezvisko a bydlisko.

Petícia za refendum môže mať písomnú a elektronickú formu. Práve elektronické petície sú v súčasnosti veľmi obľúbené, no otázna je ich následná platnosť. Nakoľko jednou z podmienok elektronickej petície je kvalifikovaný elektronický podpis, ktorým disponuje len pomerne malá časť obyvateľstva, sa často stáva, že orgán verejnej moci takúto petíciu vybaví ako neplatnú.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang