RPMN a úroková sadzba – rozdiel, príklad, skúsenosti

Vo svete financií existuje mnoho pojmov a koncepcií, ktoré môžu byť mätúce a neprehľadné. Jedným z nich je RPMN alebo ročná percentuálna miera nákladov. RPMN je kľúčovým faktorom pri určovaní nákladov na požičiavanie peňazí, či už prostredníctvom kreditných kariet, úverov alebo hypoték. Predstavuje ročnú percentuálnu sadzbu z celkovej požičanej sumy, ktorú si veriteľ účtuje za používanie svojich peňazí. Spolu s úrokovou sadzbou zohráva RPMN kľúčovú úlohu pri finančných rozhodnutiach. Aká je súvislosť medzi RPMN a úrokovou sadzbou?

Tento článok sa bude venovať významu RPMN a úrokovej sadzby pri finančných rozhodnutiach a tomu, ako môžu ovplyvniť celkové finančné zdravie.

Čo je RPMN?

RPMN alebo ročná percentuálna miera nákladov je bežne používaný pojem vo svete financií a úverov. Čo je RPMN? Je to číselné vyjadrenie celkových nákladov na požičanie peňazí za rok, vyjadrené v percentách. Zahŕňa nielen úrokovú sadzbu úveru, ale aj všetky ďalšie poplatky spojené s požičaním peňazí. To znamená, že táto hodnota je takmer vždy vyššia ako úroková sadzba.

Hoci sa RPMN a úroková sadzba často používajú zameniteľne, nie je to to isté. Úroková sadzba je jednoducho percento z výšky úveru, ktoré sa účtuje ako úrok, zatiaľ čo RPMN zahŕňa úrokovú sadzbu plus všetky ďalšie poplatky spojené s úverom. To znamená, že RPMN poskytuje komplexnejší pohľad na skutočné náklady na pôžičku, zatiaľ čo úroková sadzba odráža len náklady na samotný úver.

Príčinou vyššej RPMN je zahrnutie rôznych poplatkov. Poplatky sa delia do týchto dvoch kategórií:

 1. Jednorazové poplatky sa platia pri začatí poskytovania úveru, napríklad poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za posúdenie žiadosti a znalecký posudok.
 2. Opakované poplatky sa platia mesačne a zahŕňajú poplatky za vedenie úverového účtu a poistenie schopnosti splácať úver.

Výpočet RPMN sa riadi Zákonom o spotrebiteľských úveroch a zahŕňa všetky poplatky okrem:

 • sankcií v prípade nesplácania
 • poplatkov za navýšenie úveru
 • nedočerpanie poskytnutého úveru
 • expresné spracovanie úveru
 • prevod finančných prostriedkov pri splácaní
 • poplatkov za nepovinné poistenia

Význam RPMN spočíva v tom, že zohľadňuje všetky poplatky a platby spojené s pôžičkou, nielen úrokovú sadzbu. Napríklad úver s nižšou úrokovou sadzbou sa môže zdať ako výhodnejší, ale ak má vysoké poplatky, RPMN bude vyššia a celkové náklady na úver sa predražia.

Ročná percentuálna miera nákladov

RPMN je štandardizovaný ukazovateľ, ktorý zohľadňuje nielen úrokovú sadzbu, ale aj všetky ďalšie poplatky a platby spojené s úverom alebo kreditnou kartou.

To znamená, že pri porovnávaní rôznych úverov alebo kreditných kariet RPMN presnejšie vyjadruje skutočné náklady na požičanie peňazí. Pomocou RPMN ako porovnávacieho nástroja môžu dlžníci ľahko zistiť, ktorá pôžička alebo kreditná karta ponúka najlepší pomer ceny a kvality.

Pri zvažovaní výhodnej pôžičky môže byť lákavé zamerať sa len na úrokovú sadzbu. To však môže byť zavádzajúce, pretože nezohľadňuje žiadne ďalšie poplatky a platby. Napríklad pôžička s nižšou úrokovou sadzbou môže byť spojená s vyššími poplatkami, čo ju z dlhodobého hľadiska predražuje.

Pri pohľade na RPMN môžu dlžníci získať jasnejší obraz o celkových nákladoch na pôžičku a urobiť informovanejšie rozhodnutie.

Ročná percentuálna miera nákladov je síce dôležitým faktorom, ktorý treba pri porovnávaní úverov zvážiť, nemala by však byť jediným údajom. Dlžníci by mali zvážiť aj ďalšie faktory, ako je:

 • doba splatnosti úveru
 • možnosti splácania
 • prípadné sankcie za predčasné splatenie

Dôležité je tiež zvážiť povesť veriteľa a jeho zákaznícky servis, ako aj všetky ďalšie výhody alebo benefity ponúkané s pôžičkou.

Okrem toho treba brať do úvahy finančnú situáciu a potreby dlžníka. Úver s nízkou RPMN nemusí byť najlepšou voľbou, ak dlžník potrebuje vyššiu sumu úveru alebo dlhšiu dobu splácania.

Porovnaním ročnej percentuálnej miery nákladov si dlžníci môžu vybrať úver, ktorý najlepšie vyhovuje ich finančným potrebám, a z dlhodobého hľadiska ušetriť peniaze.

Čo je úrok?

Úroková sadzba predstavuje odmenu pre banku za požičanie peňazí, ale nezahŕňa všetky náklady na pôžičku. RPMN aj úroková sadzba sa vyjadrujú v percentách, čo vedie k mylnej predstave, že sú rovnocenné. V skutočnosti však ide o dva rozdielne údaje.

Čo je úrok? Z číselného hľadiska sa úrok vyznačuje ako rozdiel medzi vypožičanou a vrátenou finančnou čiastkou.

Úroky majú priamy vplyv na splátky úverov. Keď si človek vezme úver, veriteľ mu účtuje úrok z požičanej sumy. Tieto úroky sa pripočítavajú k istine a musia sa splácať spolu s úverom. Čím vyššia je úroková sadzba, tým viac musí človek vrátiť banke, čo môže výrazne zvýšiť splátky úveru.

Ak si napríklad vezme pôžičku vo výške 10 000 € s úrokovou sadzbou 5 %, bude musieť vrátiť 10 500 €. Ak je však úroková sadzba 10 %, bude potrebné vrátiť 11 000 €. Preto je pri čerpaní pôžičky nevyhnutné venovať pozornosť úrokovým sadzbám, pretože môžu výrazne ovplyvniť mesačný rozpočet a celkovú finančnú stabilitu.

Existujú tri hlavné typy úrokových sadzieb:

 1. Fixná úroková sadzba zostáva rovnaká počas celej doby fixácie, čo znamená, že mesačné splátky sa nemenia. Tento typ úrokovej sadzby poskytuje stabilitu a predvídateľnosť a uľahčuje zostavovanie rozpočtu a plánovanie do budúcnosti. Po uplynutí tejto doby sa úrok zmení a zafixuje na ďalší dohodnutý čas. Ide zvyčajne o dobu 1 až 15 rokov.
 2. Variabilná úroková sadzba sa môže časom meniť v závislosti od podmienok a vývoja na trhu. To znamená, že sa môžu meniť aj mesačné platby. Variabilné úrokové sadzby však často začínajú nižšie ako fixné sadzby, čo ich robí pre dlžníkov atraktívnymi.
 3. Kombinovaná úroková sadzba kombinuje variabilnú aj fixnú sadzbu. Táto možnosť sa často považuje za uspokojivý kompromis a bežne sa používa pri hypotékach.

Pri výbere medzi fixnými a variabilnými úrokovými sadzbami je nevyhnutné zvážiť svoju finančnú situáciu a toleranciu voči riziku. Ak človek uprednostňuje stabilitu a predvídateľnosť, môže byť lepšou voľbou fixná úroková sadzba. Ak je však ochotný podstúpiť väčšie riziko za podmienky nižších úrokových sadzieb, môže byť pre neho vhodnejšia variabilná úroková sadzba.

Výpočet úrokov z pôžičky – vzorec

Pri výpočte úrokov z pôžičky je dôležité sledovať niekoľko parametrov. K tým najdôležitejším patrí doba pôžičky, čiže ako dlho bude človek peniaze splácať, a tiež typ úročenia. Existujú dva typy úročenia:

 • jednoduché úročenie
 • zložené úročenie

Podľa nich sa odvíja to, aký vzorec na výpočet je potrebné použiť.

Jednoduché úročenie

Pri jednoduchom úročení možno použiť vzorec u = K × p/100 × n.

Vysvetlivky:

 • u – úrokový výnos, čiže výsledok, ktorý chce človek vypočítať; hodnota, o ktorú sa pôžička predraží
 • K – požičané peniaze
 • p – ročná úroková sadzba v percentách
 • n – doba splatnosti v rokoch

Zložené úročenie

Druhou možnosťou je zložené úročenie, pri ktorom sa úrok počíta na základe pôvodnej sumy a naakumulovaného úroku. Napríklad ak si klient požičia 2 000 € na obdobie 3 rokov s úrokovou sadzbou 5 %, bude sa výpočet úroku pôžičky realizovať práve týmto spôsobom.

1. rok je istina 2 000 € + 5% úrok = 2 100

2. rok je istina 2100 + 5% úrok = 2 205

3. rok je istina 2 205 + 5% úrok = 2 315,25

Klient bude musieť banke vrátiť sumu 2 315,25 €.

Na zložené úročenie možno použiť vzorec S = So × (1+p : 100 %) n

Vysvetlivky:

 • S – výsledná suma po úročení
 • So – počiatočná suma, ktorú si človek požičiava, známa aj ako istina
 • p – úroková miera
 • n – počet úrokových období

Výpočet úrokov z úveru je pomerne jednoduchý proces. Jednou z výhod je, že poskytuje predbežný odhad celkových nákladov na úver. Dôležité je zohľadniť aj RPMN, ktorá zahŕňa všetky dodatočné poplatky.

Výpočet RPMN

Vzorec na výpočet RPMN je uvedený v Zákone o spotrebiteľských úveroch a pre ľudí bez finančných znalostí môže byť zložitý. Užitočným nástrojom na pochopenie významu RPMN je interaktívna percentuálna kalkulačka na Portáli finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa, ktorý prevádzkuje Ministerstvo financií SR.

Vo všeobecnosti ovplyvňuje percentuálnu výšku RPMN niekoľko faktorov:

 • výška úveru
 • doba splácania
 • náklady spojené s poskytnutím úveru
 • výška splátok
 • úroková sadzba

Na ilustráciu výpočtu RPMN pre pôžičku slúži nasledujúci príklad:

Povedzme, že výška pôžičky je 5 000 € s mesačnou splátkou 89,77 € a poplatkom za poskytnutie 0 €. Ide o 96-mesačnú lehotu splatnosti pôžičky a štandardná úroková sadzba je 14,81 % ročne, čo znamená RPMN je 16,09 %. Počas 8-ročného obdobia bude celková zaplatená suma 8 423 €.

Včasným splácaním však možno znížiť úrokovú sadzbu na 9,48 % a RPMN na 9,99 %. V tomto prípade by celková zaplatená suma predstavovala 6 991 €, pričom by za ňu klient neplatil žiadne poplatky navyše. Preukázanie čestnosti a zodpovednosti pri splácaní môže priniesť finančnú odmenu.

Po výpočte RPMN sa získa suma všetkých nákladov za jeden kalendárny rok. Toto číslo poskytuje viac informácií ako len úrok. Niektoré banky môžu mať v porovnaní s inými vyššie poplatky, hoci ich ponuky sa môžu zdať lákavejšie. Treba poznamenať, že všetky banky sú povinné zverejňovať svoju ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá sa zvyčajne nachádza malým písmom pod ponukou.

V poslednom desaťročí došlo k výraznému zníženiu RPMN, najmä pri hypotékach. Na konci roka 2021 bola priemerná RPMN pri krátkodobých a strednodobých úveroch 22 % pri spotrebiteľských úveroch a 26 % pri kreditných kartách.

Hypotéka SLSP

Hypotéka SLPS s názvom Hypotéka bez prekážok aktuálne ponúka úrokovú sadzbu od 4,79 %
pri 1-ročnej fixácii s programom Výhodný súčet. Na výber je fixácia úrokovej sadzby
na 1, 3, 5, 10 alebo 15 rokov.

Klienti dostanú na hypotéku SLSP 100% zľavu z poplatku za poskytnutie, ak predložia energetický certifikát nehnuteľnosti financovanej z úveru typu A0 alebo A1. Majú tiež nárok na mimoriadnu splátku raz mesačne cez Georgea – najmenej 50 € a najviac trojnásobok mesačnej splátky.

Výhody Hypotéky bez prekážok:

 • Rýchle schválenie aj do jedného pracovného dňa po doručení dokladov potrebných na schválenie žiadosti o hypotéku.
 • Akciová výška poplatku za poskytnutie úveru len 400 € pre každého.
 • Pri úvere do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti nie je potrebné preukazovať účel úveru.
 • Posielať dokumenty možno aj elektronicky, vrátane znaleckého posudku, ktorý za klienta objedná Slovenská sporiteľňa.

Hypotéka bez prekážok je Úver na bývanie. Pomocou percentuálnej kalkulačky SLSP si klienti môžu vypočítať výšku hypotéky.

Výhodná pôžička

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré je potrebné zvážiť pri čerpaní výhodnej pôžičky, je úroková sadzba. Úroková sadzba je percento z výšky pôžičky, ktoré dlžník zaplatí navyše k danej pôžičke. Ide v podstate o náklady na požičanie peňazí. Čím vyššia je úroková sadzba, tým viac dlžník v konečnom dôsledku zaplatí.

Je však dôležité pochopiť, že úroková sadzba nie je jediným faktorom, ktorý treba pri posudzovaní nákladov na pôžičku zohľadniť. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) zohľadňuje nielen úrokovú sadzbu, ale aj všetky ďalšie poplatky spojené s úverom.

Ročná percentuálna miera nákladov poskytuje dlžníkom presnejší obraz, pretože odráža skutočné náklady na požičanie peňazí. Je dôležité si uvedomiť, že RPMN môže byť vyššia ako úroková sadzba, najmä ak sú s úverom spojené ďalšie poplatky.

Vo všeobecnosti platí, že nižšia RPMN je žiaducejšia, pretože znamená, že dlžník zaplatí počas trvania úveru menej na poplatkoch. Dôležité je však zobrať do úvahy aj dobu splatnosti úveru a výšku mesačnej splátky. Dlhšia doba splatnosti úveru môže viesť k nižšej mesačnej splátke, ale znamená to aj to, že v priebehu času zaplatí človek viac na úrokoch.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang