Úrokové sadzby – typy, význam, príklad

úrokové sadzby

Úrokové sadzby predstavujú cenu za požičanie peňazí a sú vyjadrené ako percento z požičanej sumy per annum (ročne). Môžu mať rôzne podoby v závislosti od typu finančného produktu, či už ide o úrokové sadzby hypotéky, úroky v banke, alebo úroky z omeškania. Ako sa však stanovujú aktuálne úrokové sadzby a aký je ich význam pre ekonomiku?


Obsah článku


Pre lepšie pochopenie dôležitosti úrokových sadzieb je nevyhnutné vedieť, ako ovplyvňujú infláciu, investície a celkový ekonomický rast. Napríklad, aktuálna miera inflácie môže výrazne ovplyvniť úrokové sadzby, ktoré sú stanovené centrálnymi bankami. Aké sú teda typy úrokových sadzieb a ako využiť úrokovú alebo percentuálnu kalkulačku?

Úrokové sadzby a ich význam

Úrokové sadzby predstavujú platby alebo čiastku, ktorú dlžník musí zaplatiť veriteľovi za požičanie finančných prostriedkov na dohodnutý časový úsek. Číselne sa úrok vyjadruje v percentách ako rozdiel medzi požičanou a vrátenou finančnou sumou.

Úrokové sadzby majú zásadný význam pre ekonomiku každej krajiny a sú kľúčovým nástrojom monetárnej politiky. Centrálna banka určuje úrokové sadzby s cieľom:

 • udržať stabilitu ekonomiky
 • ovplyvniť infláciu
 • ovplyvniť výmenný kurz domácej meny
 • ovplyvniť mieru nezamestnanosti

Rôzne druhy úrokových sadzieb zahŕňajú:

 1. fixnú úrokovú sadzbu, ktorá je nemenná počas doby fixácie
 2. variabilnú úrokovú sadzbu, ktorá sa mení v závislosti od trhového vývoja
 3. kombinovanú úrokovú sadzbu, ktorá spája prvky fixnej a variabilnej sadzby, je často používaná pri hypotékach

Aktuálne úrokové sadzby hypoték na vzostupe

Odborníci varujú, že úrokové sadzby hypoték na Slovensku budú pravdepodobne rásť, čo môže mať významné dôsledky pre domáceho kupujúceho. S aktuálnymi úrokovými sadzbami pre hypotéky s trojročnou fixáciou začínajúcimi na 4,05 %, sa zdá, že pôjde o drahé financovanie bývania v porovnaní s inými krajinami EÚ.

Tieto sadzby budú skôr či neskôr rásť, najmä v kontexte očakávaného poklesu sadzieb Európskej centrálnej banky. Táto situácia môže znamenať stagnáciu alebo ďalší nárast úrokových sadzieb na Slovensku, keďže okolité krajiny zažívajú opačný trend.

 • Banky musia zohľadniť rizikovú prirážku pri stanovení úrokových sadzieb úverových produktov.
 • Rast úrokových sadzieb štátnych dlhopisov môže ovplyvniť hypotekárne úrokové sadzby.
 • Zvyšuje sa bankový odvod, čo môže viesť k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb hypoték.

Tento trend môže mať následky nielen pre domácich kupujúcich, ale aj pre firmy, ktoré využívajú pôžičky na financovanie svojej prevádzky, napr. pôžička ihneď na účet. Výrazný nárast úrokových sadzieb v posledných dvoch rokoch môže spôsobiť problémy pri konkurencii so zahraničnými firmami.

Situácia je však zložitejšia ako len jednoduchý nárast aktuálnych úrokových sadzieb. Banky musia pri poskytovaní úverov zohľadniť aj klientovu schopnosť splácať úvery, najmä v kontexte rastúcich sadzieb. To môže viesť k obmedzeniu dostupnosti úverov pre mnohých ľudí, čo má za následok väčšie ťažkosti pri získavaní hypotéky.

Odborníci sa zhodujú v tom, že kľúčom k riešeniu tejto situácie je konsolidácia verejných financií zo strany vlády. Ak sa situácia nezmení, Slovensko bude naďalej platiť vysoké úrokové sadzby, čo môže mať negatívny dopad na ekonomiku a konkurencieschopnosť krajiny voči zahraničným trhom.

Úroková a percentuálna kalkulačka

Úroková a percentuálna kalkulačka sú nástroje, ktoré pomáhajú jednotlivcom a firmám pri plánovaní a vyhodnocovaní finančných transakcií. Tieto nástroje, napr. aj hypotekárna kalkulačka, umožňujú rýchlo a presne vypočítať úroky v banke, percentá a ďalšie súvisiace ukazovatele.

Rozdiely medzi úrokovou a percentuálnou kalkulačkou sú spojené s ich účelom a spôsobom výpočtu:

RozdielÚroková kalkulačkaPercentuálna kalkulačka
ÚčelVýpočet úrokových nákladov alebo výnosovVýpočet percentuálnych hodnôt alebo stanovenie hodnôt na základe percentuálneho základu
Spôsob výpočtuVypočítava úrokové náklady alebo výnosy s ohľadom na pôvodnú sumu a dobu, na ktorú sa úroky v banke vypočítavajúStanovuje percentá z určitej hodnoty alebo vypočítava hodnotu na základe percentuálneho základu
Úroková kalkulačka umožňuje vypočítať úroky, ktoré sa pripočítajú alebo odpočítajú z pôžičky, hypotéky alebo akýchkoľvek iných finančných nástrojov. Tento nástroj je užitočný pri plánovaní úspor, investícií alebo splátkových plánov.
Percentuálna kalkulačka je užitočná pri výpočte základu pre rôzne percentuálne hodnoty, ako je zľava, zvýhodnenie alebo percentuálny prírastok. Pomáha jednoducho stanoviť percentá z konkrétnej hodnoty.

Pre zaujímavosť, pôžička online máva vyššie úroky, avsak jej veľkou výhodou je rýchlosť a pohodlnosť vybavenia. Napr. Hyper pôžička a Ahoj pôžička sú pozitívne hodnotenými a obľubenými produktmi.

percentuálna kalkulačka
Úroková a percentuálna kalkulačka sú neoddeliteľnou súčasťou každodenných finančných činností a rozhodovania. Ich použitie vedie k lepšiemu porozumeniu financií a efektívnejšiemu riadeniu finančných zdrojov.

Úrok z omeškania – sankcia za nesplnený záväzok

Úroky z omeškania sa považujú za sankciu, ktorou sa postihuje dlžník, keď nesplní svoj peňažný záväzok v stanovenej lehote. Často sa označujú aj ako „paušalizovaná náhrada škody“. Ide o dodatočnú čiastku, ktorú dlžník musí uhradiť veriteľovi k sume pôvodného dlhu ako kompenzáciu za oneskorenie s plnením.

V právnych predpisoch sa rozlišuje medzi občianskoprávnymi a obchodnoprávnymi úrokmi z omeškania.

 • V prípade občianskoprávnych vzťahov platí sadzba úrokov určená podľa Občianskeho zákonníka, kde sa výška úrokov z omeškania stanovuje zákonom a nemôže byť dojednaná v zmluve.
 • Naopak, v obchodnoprávnych vzťahoch môže byť dohodnutá vyššia sadzba úrokov z omeškania ako stanovuje zákon.

Výpočet úroku

Pri výpočte úroku je kľúčové mať na zreteli niekoľko dôležitých faktorov. Medzi najvýznamnejšie parametre patria:

 • doba požičania, teda časový interval, počas ktorého bude ččlovek peniaze splácať
 • druh úročenia, pričom existujú dva základné typy – jednoduché a zložené

Pri jednoduchom úročení sa používa vzorec:

u = K * (p / 100) * n


 • u – úrokový výnos, čiže suma, ktorú človek zaplatí navyše za požičané peniaze
 • K – požičaná suma
 • p – ročná úroková sadzba v percentách
 • n – doba splatnosti v rokoch

Tento vzorec umožňuje jednoduchý výpočet úroku na základe požičanej sumy, ročnej úrokovej sadzby a doby splatnosti.

Druhou možnosťou je zložené úročenie, pri ktorom sa okrem počiatočnej čiastky zohľadňujú aj úroky.


Pre výpočet zloženého úročenia sa používa tento vzorec:

S = So * (1 + p / 100)^n


 • S – výsledná suma po úročení
 • So – počiatočná suma, ktorú si človek požičiava (známa aj ako istina)
 • p – úroková miera
 • n – počet úrokových období

Úrokové sadzby hypotéky – úroky v banke

Úrokové sadzby hypotéky predstavujú percentuálne množstvo, ktoré banky účtujú z požičanej sumy počas doby splácania hypotéky.

 • Ak chce klient optimalizovať výber fixácie, mal by si vybrať kratšie doby počas obdobia rastúcich sadzieb, napríklad 3 roky.
 • Ak plánuje predčasne splatiť úver, môže byť výhodné zvážiť kratšiu fixáciu, napríklad na 1 rok. Dlhšie fixácie sú vhodné v prípade očakávania poklesu sadzieb na trhu.

Prehľad úrokových sadzieb hypotéky – jednotlivé banky

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad úrokových sadzieb hypotéky v niekoľkých bankových inštitúciách. Tieto údaje sú užitočné pri rozhodovaní sa o vhodnej hypotéke a pri plánovaní financií pre bývanie. Úrokové sadzby predstavujú percentuálnu mieru, ktorú banky účtujú z požičanej sumy počas doby splácania hypotéky.

BankaPôžičkaÚroková sadzbaMesačná splátkaPreplatená sumaPoplatok za poskytnutie
Prima bankaHypotéka4,00 %477,42 €71 969,51 €100,00 €
Fio bankaFio hypotéka4,08 %482,04 €73 534,00 €0,00 €
UniCreditHypoúver Invest4,19 %488,43 €75 836,13 €0,00 €
365.bankHypotéka4,25 %491,94 €77 398,36 €300,00 €
ČSOBÚčelový úver na bývanie4,29 %494,28 €78 192,39 €250,00 €
VÚBVÚB Hypotéka na bývanie4,39 %500,17 €80 061,34 €0,00 €
mBankmHYPOTÉKA účelová4,49 %506,09 €82 192,87 €0,00 €
Tatra bankaHypotéka TB4,49 %506,09 €82 192,87 €0,00 €
BKS BankÚver na bývanie4,50 %506,69 €82 606,71 €200,00 €

Aktuálna miera inflácie 2024

Podľa štatistík dosiahla aktuálna miera inflácie:

 • v apríli 2024 úroveň 2,10 %
 • v marci úroveň 2,30 %
 • vo februári 3,40 %
 • v januári 3,90 %

Vplyv aktuálnej miery inflácie na úrokové sadzby

Inflácia je kľúčovým ukazovateľom, ktorý ovplyvňuje hospodársku politiku centrálnej banky a v konečnom dôsledku aj úrokové sadzby. V období zvýšenej inflácie môžu centrálni bankári zvýšiť úrokové sadzby s cieľom stabilizovať ekonomiku a udržať infláciu pod kontrolou.

Úrokové sadzby a hypotéky

Rastúce úrokové sadzby môžu mať priamy vplyv na hypotekárne úvery.

 • S vyššími úrokovými sadzbami môžu byť hypotekárne úvery drahšie a zvýšiť mesačné splátky pre domácnosti.
 • Naopak, pri nižších úrokových sadzbách majú domácnosti možnosť získať lacnejšie úvery a stimulovať trh s nehnuteľnosťami.

V období rastúcej inflácie môže byť pre domácnosti aj pre podniky výhodné zvážiť možnosť fixácie úrokových sadzieb, aby sa chránili pred možným ďalším rastom úrokových sadzieb.

Aktuálna miera inflácie
Inflácia je teda dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje nielen náklady života, ale aj hospodársku politiku a rozhodovanie týkajúce sa úrokových sadzieb a hypotekárnych úverov.

Per annum – úroková miera a jej použitie

Per annum, často skracované ako „p. a.“, je skratka z latinského výrazu a znamená „ročne“. Tento výraz sa bežne používa pri vyjadrení úrokovej sadzby alebo zhodnotenia investícií, aby sa určila ich hodnota za jedno ročné obdobie.

Úroková sadzba a význam per annum

Úroková sadzba alebo úroková miera je vyjadrená ako pomer absolútnej hodnoty úroku k výške istiny za jedno časové obdobie, v tomto prípade za rok, vyjadrená v percentách. Napríklad, úroková sadzba 2 % p. a. znamená, že veriteľ od dlžníka požaduje poplatok vo výške dvoch percent z pôžičky poskytnutej na dobu jedného roka.

Delenie úrokového obdobia podľa dĺžky

Ročné úrokové obdobie (p. a.):Tento formát sa najčastejšie používa a vyjadruje úrokovú sadzbu alebo výnos za jeden kalendárny rok.
Polročné úrokové obdobie (p. s.):Označuje polovičné úrokové obdobie, typicky polrok.
Štvrťročné úrokové obdobie (p. q.):Vyjadruje úrokovú sadzbu alebo výnos za štvrťrok, teda obdobie trvajúce tri mesiace.
Mesačné úrokové obdobie (p. m.):Označuje úrokové obdobie trvajúce jeden mesiac, pričom úroková sadzba alebo výnos je vyjadrený za tento krátky časový interval.

NBS a kalkulačka – kontrola RPMN

NBS kalkulačka slúži na kontrolný prepočet ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) na zmluvy o úvere pre spotrebiteľov, uzatvorené po 1. januári 2022 v mene EUR. Prepočet RPMN podľa tejto NBS kalkulačky je iba informatívny, nie je právne záväzný a nemožno ho použiť na právne úkony.

Kalkulačku nie je možné použiť pre povolené prečerpania, stavebné úvery a kreditné karty. Rovnako ju nemožno použiť pri zmluvách s odkladom splátok, nepravidelným splácaním alebo nepravidelnými poplatkami súvisiacimi s úverom.

Postup používania NBS kalkulačky:

 • Riadiť sa pokynmi a zadávať údaje, ktoré boli dohodnuté v úverovej zmluve alebo v priložených dokumentoch, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Ak záujemca nevie aký údaj zadať, môže kliknúť na možnosť„Nápoveda“.

Výber úverového produktu:

 • Bezúčelový spotrebiteľský úver alebo pôžička: Okrem povoleného prečerpania a prekročenia.
 • Viazaný (účelový) úver alebo pôžička: Napr. nákup na splátky, finančný leasing.

Zadávané údaje:

 • Dátum uzatvorenia zmluvy
 • Cena predmetu nákupu
 • Akontácia
 • Dátum prvej splátky
 • Výška úveru
 • Splatnosť úveru
 • Frekvencia splácania
 • Výška splátky
 • Náklady súvisiace s úverom

Na prepočet RPMN treba zadávať výlučne údaje, ktoré boli dohodnuté medzi veriteľom a spotrebiteľom a sú stanovené v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo v dokumentoch a prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang