Výpoveď v skúšobnej dobe – ako skončiť pracovný pomer?

Výpoveď v skúšobnej dobe je právny termín, ktorý sa používa na označenie ukončenia pracovného pomeru zamestnanca počas obdobia, ktoré sa nazýva „skúšobná doba“. Skúšobná doba je obdobie na začiatku pracovného pomeru, ktoré umožňuje zamestnávateľovi a zamestnancovi posúdiť, či je pracovný vzťah vzájomne uspokojivý.

Je dôležité, aby sa zamestnávateľ aj zamestnanec oboznámili s pracovnými zmluvami a platnými zákonnými ustanoveniami v danej oblasti, aby mali jasný prehľad o právach a povinnostiach počas skúšobnej doby.

Okrem toho by výpoveď v skúšobnej dobe mala byť vykonaná v súlade so stanovenými postupmi a termínmi uvedenými v pracovnej zmluve alebo v zákonoch.

Výpoveď v skúšobnej dobe

V súlade s § 72 ods. 2 Zákonníka práce musí oznámenie o ukončení pracovného pomeru byť vyjadrené písomne a doručené druhému účastníkovi najmenej 3 dni pred plánovaným dátumom skončenia pracovného pomeru.

Po skončení skúšobnej doby už nie je možné ukončiť pracovný pomer v súlade so zákonnými ustanoveniami o výpovedi z pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Ak by účastník pracovného pomeru pokúsil sa ukončiť pracovný pomer v súlade so § 72 Zákonníka práce po skončení skúšobnej doby, takýto krok by sa považoval za neplatný a pracovný pomer by pokračoval, pokiaľ by ho účastníci pracovného pomeru neskôr neukončili iným vhodným spôsobom.

Ako dlho trvá skúšobná doba?

Dohodnutá skúšobná doba nesmie presahovať 3 mesiace, a po jej normálnom ukončení pracovný pomer pokračuje automaticky. Výnimkou sú vedúci zamestnanci priamo podriadení štatutárnemu orgánu, kde je možné dohodnúť si skúšobnú dobu až do maximálnej dĺžky 6 mesiacov.

Je dôležité poznamenať, že skúšobnú dobu nie je možné predlžovať, a po jej riadnom uplynutí pracovný pomer automaticky pokračuje. Ak sa však pracovný pomer uzavrie na dobu určitú u toho istého zamestnávateľa, skúšobná doba sa nemôže opakovať.

V prípade vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom je možné skúšobnú dobu úplne zrušiť aj počas jej pôvodne dohodnutej trvania.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa

V prípade rozhodnutia zamestnávateľa o ukončení pracovného pomeru počas skúšobnej doby je nevyhnutné, aby zamestnanec dostal písomné oznámenie. Toto oznámenie by malo byť spravidla doručené najmenej 3 dni pred plánovaným dátumom ukončenia pracovného pomeru.

Zamestnávateľ má právo ukončiť pracovný pomer počas skúšobnej doby písomne z ľubovoľného dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

V prípade tehotnej ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej ženy je možné pracovný pomer ukončiť len písomne. V prípade, že takéto ukončenie pracovného pomeru nie je priamo spojené s tehotenstvom, pôrodom alebo dojčením, zamestnávateľ musí svoje rozhodnutie náležite písomne odôvodniť.

Ak by to nebolo splnené, ukončenie pracovného pomeru by bolo neplatné.

V prípade rozhodnutia zamestnávateľa o ukončení pracovného pomeru počas skúšobnej doby je nevyhnutné, aby zamestnanec dostal písomné oznámenie.

Vzor výpovede v skúšobnej dobe – zamestnávateľ

Meno a priezvisko zamestnanca/Obchodný názov zamestnávateľa, Adresa trvalého pobytu zamestnanca/sídlo zamestnávateľa

VEC: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe podľa ust. § 72 zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákonník práce“)

Vážený pán/Vážená pani,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť ukončenie pracovného pomeru, ktorý vznikol základe pracovnej zmluvy č. ……………… zo dňa ……………………. uzatvorenej medzi ………………………. (Meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia zamestnanca, adresa zamestnanca) a ……………………. (obchodný názov zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa, IČO dňa DD.MM.RRRR), a to v skúšobnej dobe.

Na základe tohto oznámenia pracovný pomer skončí dňa ……………………

S pozdravom,                                                                            

                                                                                                _______________________

                                                                                           Obchodný názov zamestnávateľa

Prevzal dňa: _______________________

(DD. MM. RRRR, čitateľne meno a priezvisko preberajúcej osoby a jej podpis)

Výpoveď v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca

Ak sa zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer počas skúšobnej doby, je povinný informovať o tejto skutočnosti zamestnávateľa písomne.

Rovnako ako pri ukončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, aj v tomto prípade platí, že písomné oznámenie by malo byť doručené aspoň 3 dni pred dátumom plánovaného skončenia pracovného pomeru.

Podobne ako zamestnávateľ, aj zamestnanec má právo ukončiť pracovný pomer počas skúšobnej doby z ľubovoľného dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Táto flexibilita poskytuje zamestnancovi možnosť prispôsobiť sa novým okolnostiam alebo zmenám v profesionálnom živote.

Je však dôležité, aby zamestnanec dodržiaval stanovené termíny a postupy pri oznámení ukončenia pracovného pomeru, aby sa zachovala spravodlivá a etická prax voči zamestnávateľovi. Po skúšobnej dobe už ide o výpoveď zo strany zamestnanca, kedy je zvykom i výpovedná lehota.

Vzor výpovede v skúšobnej dobe – zamestnanec

Vzor výpovede v skúšobnej dobe vo worde je možné stiahnuť online, kde je možné si ho upraviť podľa potrieb.

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov . . . . . . . . . .
Adresa zamestnávateľa
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Vec: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Oznamujem Vám, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . ruším v zmysle § 72 Zákonníka práce v skúšobnej dobe k . . . . . . . . . . . . . . .

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis zamestnanca

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Výpoveď v skúšobnej dobe v pdf sa dá stiahnuť z viacerých stránok.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe počas PN zamestnanca

V pracovnej zmluve je možné písomne dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá nesmie presiahnuť tri mesiace, alebo šesť mesiacov pre vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

V prípade, že zamestnanec v dohodnutú skúšobnú dobu nemôže pracovať z dôvodu prekážky v práci na jeho strane, skúšobná doba sa predlžuje o jeden deň za každý deň, kedy neodpracoval celú pracovnú zmenu.

Prekážky v práci môžu zahŕňať dočasnú práceneschopnosť, rodičovskú, materskú a otcovskú dovolenku, ako aj vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca. Predĺženie skúšobnej doby sa vždy vypočítava na základe kalendárnych dní, nie pracovných dní.

Podľa § 72 Zákonníka práce je možné skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe musí byť doručené druhej strane najmenej 3dni pred plánovaným dátumom ukončenia pracovného pomeru.

V pracovnej zmluve je možné písomne dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá nesmie presiahnuť tri mesiace, alebo šesť mesiacov pre vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Zákaz výpovede v skúšobnej dobe počas PN zamestnanca

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 Zákonníka práce platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa v nasledujúcich prípadoch:

 1. Počas ochrannej doby počas PN:
  • V dobe, keď je zamestnanec dočasne práceneschopný pre chorobu alebo úraz.
  • Ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.
  • V dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia.
 2. V prípade povolania na mimoriadnu službu:
  • Pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie.
  • Odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo mobilizačnou výzvou.
  • Alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby.
 3. Počas účasti na dobrovoľnej vojenskej príprave alebo cvičení:
  • V dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl podľa osobitného predpisu.
 4. V prípade tehotenstva, materskej dovolenky a starostlivosti o dieťa:
  • Počas tehotenstva a materskej dovolenky zamestnankyne.
  • Od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku do jej skončenia.
  • Počas rodičovskej dovolenky alebo starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky.
 5. V prípade dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie:
  • Počas doby, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie.
 6. V prípade pracovníka pracujúceho v noci:
  • Ak je zamestnanec pracujúci v noci uznaný lekárskym posudkom za dočasne nespôsobilého na nočnú prácu.

Sú teda prípady, kedy zamestnanec nemôže byť prepustený. Ak je záujem ukončiť pracovný pomer obojstranný, môže prísť k dohode o skončení pracovného pomeru. Výpoveď v skúšobnej dobe pdf je dostupná aj online na stiahnutie ako vzor.

Dohoda o skončení pracovného pomeru po skúšobnej dobe

Ukončenie pracovného pomeru dohodou predstavuje najjednoduchší spôsob ukončenia zamestnania, pričom predpokladom je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o presnom dátume ukončenia pracovného pomeru.

V takomto prípade je možné pracovný pomer ukončiť dohodnutým dňom, čím umožňuje rýchle a hladké ukončenie zamestnania. Dohoda je uzatváraná písomne, pričom zamestnávateľ je povinný poskytnúť jedno jej vyhotovenie. Na špecifické požiadavky môže byť dohoda rozšírená o dôvod odchodu, ak sa to žiada.

Vzor výpovede v skúšobnej dobe vo worde je podobná ako výpoveď dohodou a dá sa stiahnuť aj online.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang