Vypovedná lehota – dôležité informácie o dobe určitej a neurčitej

výpovedná lehota

V pracovnom svete, ako aj v mnohých iných aspektoch života, existujú určité termíny a lehoty, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia a kroky ľudí. Jedným z takýchto kritických pojmov je „vypovedná lehota“. Či už ide o zamestnávateľa alebo zamestnanca, pochopenie toho, čo vypovedná lehota znamená a ako funguje, je nevyhnutné pre spravodlivé a efektívne uplatňovanie pracovných práv a povinností.

Článok preskúma vypovedné lehoty v kontexte pracovných vzťahov, s dôrazom na ich dva hlavné druhy: dobu určitú a dobu neurčitú.

Výpovedná lehota v roku 2023

Pracovný pomer nie je len o pracovnom výkone a výplate mzdy. Rozhodujúcim faktorom pri jeho ukončení je aj výpovedná lehota. To, čo v skutočnosti znamená výpovedná lehota, sa však môže pre mnohých javiť záhadne. V nasledujúcich riadkoch priblížime, čo presne tento termín znamená, a to najmä v kontexte roku 2023.

Výpovedná lehota nie je okamžité rozlúčenie s pracovným miestom, nasleduje po podaní výpovede. To však neznamená, že pracovný pomer sa nekončí len v momente, keď človek podá výpoveď.


Výpovedná lehota je časový úsek medzi oznámením ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa a jeho skutočným ukončením.


Dôležité je si uvedomiť, že výpovedná lehota vstupuje do hry iba vtedy, keď sa pracovný pomer ukončuje práve formou výpovede. To v praxi znamená, že ako zamestnanec alebo ako zamestnávateľ, sa človek môže dohodnúť na ukončení pracovného pomeru v inom termíne, než by to vyžadovala výpovedná lehota.

No, nie vždy je jednoduché dospieť k dohode o skončení pracovného pomeru. Práve preto môže byť výpoveď s automaticky nastupujúcou výpovednou lehotou jedinou možnosťou.

Zákonník práce neupravuje dĺžku výpovednej lehoty jednotne. Tá sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 3 mesiacov. Pričom dĺžka závisí od trvania pracovného pomeru a tiež od dôvodov, pre ktoré sa pracovný pomer končí touto formou. V skúšobnej dobe je možné ukončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu.

Treba však zdôrazniť, že pri uzatváraní pracovného pomeru je možné si výpovednú lehotu dohodnúť aj dlhšiu, ako ju stanovuje Zákonník práce. Napríklad, výpovedná doba môže byť 2 mesiace, ak takúto dohodu zamestnanec uzatvorí so svojím zamestnávateľom alebo ak tak stanoví kolektívna zmluva.

Minimálna dĺžka výpovednej lehoty danej zamestnávateľom

Pre bližšie pochopenie, aká je minimálna dĺžka výpovednej doby pre zamestnanca, je potrebné poznať dôvody, ktoré vedú k výpovedi. Výpovedná lehota totiž nie je vždy rovnaká a závisí od niekoľkých faktorov.

  1. Dôvod výpovede: Zamestnanec môže dostať výpoveď z dôvodov stanovených v § 63 Zákonníka práce. Dva najčastejšie dôvody sú, keď zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo ak sa zamestnanec stal nadbytočným.
  2. Dĺžka pracovného pomeru zamestnanca: Minimálna dĺžka výpovednej doby sa stanovuje nasledovne:
  • Ak pracovný pomer trval ku dňu doručenia výpovede najmenej 1 rok, ale menej ako 5 rokov, minimálna výpovedná doba je 2 mesiace.
  • Ak pracovný pomer trval ku dňu doručenia výpovede najmenej 5 rokov, minimálna výpovedná doba je 3 mesiace.

V prípade výpovede z iného dôvodu, napríklad pre porušenie pracovnej disciplíny, je minimálna dĺžka výpovednej doby v trvaní 2 mesiacov. Ak pracovný pomer trval ku dňu doručenia výpovede najmenej jeden rok. Ak by pracovný pomer trval menej ako jeden rok a zamestnanec a zamestnávateľ sa nedohodli inak, výpovedná doba bude minimálne jeden mesiac.

výpovedná lehota
Dĺžka pracovného pomeru zamestnanca je hlavným určujúcim faktorom pri výpovednej lehote.

Minimálna dĺžka výpovednej lehoty danej zamestnancom

Ak je výpoveď daná zamestnancom, sú dve minimálne dĺžky výpovednej lehoty, ktoré sú odvodené od dĺžky pracovného pomeru u zamestnávateľa.

V prípade, že pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trval menej ako jeden rok, minimálna výpovedná doba je 1 mesiac.

Ak má zamestnanec za sebou najmenej jeden rok pracovného pomeru, minimálna výpovedná lehota sa predlžuje na 2 mesiace.

Výpovedná lehota v prípade doby určitej

Výpovedná lehota v pracovnom práve má dve základné podoby – dobu neurčitú a dobu určitú. V prípade doby určitej má svoje vlastné špecifikácie a aspekty, ktoré je dôležité poznať.

Pracovný pomer na dohodu o práci na doba určitúV prípade, že človek pracuje na zmluvu o pracovnej dobe určitej, výpovedná lehota môže byť trochu odlišná. Počet dní pred vypršaním doby určitej, v ktorej musí byť výpoveď oznámená, je stanovený zákonmi a závisí od doby trvania pracovnej zmluvy.
Krátkodobé zmluvyPri krátkodobých zmluvách, ktoré trvajú niekoľko mesiacov, môže byť výpovedná doba jedným dňom do uplynutia doby určitej. To znamená, že ak má človek zmluvu na tri mesiace, zamestnávateľ ju môže vypovedať s jedným dňom vopred.
Dlhodobé zmluvyPri dlhodobých zmluvách, ktoré môžu trvať roky, môže byť výpovedná lehota značne dlhšia, často sa počíta v týždňoch alebo mesiacoch. Zamestnanci aj zamestnávateľ si tak môžu lepšie plánovať ukončenie pracovného pomeru.
Špecifické podmienkyOkrem toho sa podmienky výpovednej lehoty môžu líšiť v závislosti od miestnych predpisov, kolektívnych zmlúv alebo individuálnych dohôd. Je dôležité si tieto podmienky overiť pri podpise pracovnej zmluvy.
výpovedná lehota doba určitá
Po uplynutí výpovednej lehoty a doby určitej dôjde k automatickému ukončeniu pracovného pomeru. Zamestnanec a zamestnávateľ by mali byť pripravení na tento termín a mať správne dokumenty a postupy pripravené.

Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Končí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


Výpovedná lehota v prípade doby neurčitej

Pracovné pomery na dobu neurčitú sú bežnou praxou. Je dôležité mať vedomosti o tom, ako funguje výpovedná lehota aj v týchto prípadoch.

Štandardná výpovedná dobaV prípade pracovných pomerov na dobu neurčitú je výpovedná lehota zákonmi stanovená a zvyčajne je dlhšia ako v prípade doby určitej. Výpovedná lehota sa počíta v mesiacoch, pričom jej presná dĺžka závisí od toho, ako dlho bol človek zamestnancom u daného zamestnávateľa.
Dôvody pre výpoveďVo všeobecnosti môže byť výpovedná lehota kratšia, ak bola výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny alebo iných závažných dôvodov. V takom prípade môže zamestnávateľ požadovať kratšiu výpovednú lehotu alebo dokonca okamžité ukončenie pracovného pomeru bez výpovednej lehoty.
Pracovný pomer s dlhšou výpovednou lehotouPre zamestnancov, ktorí sú dlhšie v zamestnaní u jedného zamestnávateľa, môže byť výpovedná doba dlhšia. Napríklad, ak človek pracoval viac ako päť rokov pre daného zamestnávateľa, môže byť výpovedná doba aj dva až tri mesiace. Toto dlhšie obdobie je navrhnuté tak, aby dalo zamestnancovi dostatočný čas na nájdenie novej práce.
Dôležité prevedeniaVýpovedná lehota v prípade doby neurčitej je dôležitým prevedením v pracovnom práve. Zamestnanci by mali mať dostatočný čas na to, aby sa pripravili na nový pracovný pomer, zatiaľ čo zamestnávateľ môže zabezpečiť, aby proces ukončenia bol riadne uskutočnený.

Doba neurčitá je najbežnejším typom pracovného pomeru. Vzniká, ak v pracovnej zmluve nie je dohodnutá iná doba trvania pracovného pomeru. Zamestnanec v pracovnom pomere na dobu neurčitú môže byť zamestnávateľom prepustený len z dôvodov, ktoré sú uvedené v zákone.

výpovedná lehota
Pracovný pomer na dobu neurčitú môže byť ukončený len zo zákonných dôvodov. Napr. redukcia, organizačné zmeny, zrušenie, technologický pokrok, porušenie pracovnej disciplíny alebo dlhodobá neschopnosť.

Povinnosť oznamovať výpoveď písomne

Výpovedná lehota, či už v dobe neurčitej alebo určitej, je významnou súčasťou ukončenia pracovného pomeru. Avšak, jedným z dôležitých krokov, ktorý by nemal byť podceňovaný, je povinnosť oznámiť výpoveď písomne.

Podstatou písomného oznámenia je zabezpečiť jasnosť a dôkazy o tom, kedy a prečo bola výpoveď udelená. Je to kľúčový dokument, ktorý môže byť v prípade sporu dôležitým dôkazom. Oznámenie by malo obsahovať presné informácie o dátume vypovedania, dôvode a dátume, od ktorého sa pracovný pomer skončí.

Výpoveď môže byť doručená osobne, poštou alebo kuriérom. Ak je výpoveď doručená osobne, zamestnanec alebo zamestnávateľ musí potvrdiť prevzatie výpovede. V prípade, že je doručená poštou alebo kuriérom, zamestnanec alebo zamestnávateľ musí potvrdiť prevzatie výpovede na doručenke. Ak výpoveď nie je doručená písomne, nie je platná.

Pre zaujímavosť, po skončení pracovného pomeru by mal zamestnávateľ vydať zamestnancovi zápočtový list.

Výpovedná lehota je dôležitým nástrojom pre zabezpečenie práv a povinností pracovníka a zamestnávateľa. Preto je dôležité pamätať na jej dodržiavanie. Netreba zabúdať, že skončením pracovného pomeru končí aj platnosť multisport karty, v prípade ak zamestnávateľ dával túto výhodu svojmu zamestnancovi.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang