Porušenie pracovnej disciplíny – príklady, následky

porusenie pracovnej discipliny

Porušenie pracovnej disciplíny nastáva vtedy, keď zamestnanec zanedbáva alebo úmyselne porušuje svoje pracovné povinnosti. Môže ísť o rôzne prehrešky, ako napríklad, neoprávnená absencia, nedodržiavanie pracovného poriadku, nízka pracovná morálka či nevhodné správanie.

Dôsledky porušenia pracovnej disciplíny sa líšia v závislosti od závažnosti prehrešku. V menej závažných prípadoch môže zamestnávateľ udeliť zamestnancovi písomné upozornenie. V závažných prípadoch môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer so zamestnancom okamžite alebo mu dať výpoveď.


Obsah článku


Hrubé porušenie pracovnej disciplíny. O čo ide?

Hrubé porušenie pracovnej disciplíny je závažný prehrešok voči povinnostiam zamestnanca, ktorý môže mať za následok okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Zákonník práce nedefinuje presne, čo sa rozumie pod hrubým porušením pracovnej disciplíny. V praxi sa však za hrubé porušenie považujú najmä tieto prehrešky:

 • Opakované porušovanie pracovnej disciplíny: Zamestnanec bol v minulosti už upozornený na porušovanie pracovnej disciplíny a napriek tomu sa dopúšťa ďalších prehreškov.
 • Závažné porušenie BOZP: Zamestnanec úmyselne porušil predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tým ohrozil seba alebo ostatných.
 • Sprenevera alebo krádež: Zamestnanec sa dopustil krádeže majetku zamestnávateľa alebo sprenevery zverených finančných prostriedkov.
 • Násilie alebo napadnutie: Zamestnanec sa dopustil násilia alebo napadnutia voči kolegovi, nadriadenému alebo klientovi.
 • Pod vplyvom alkoholu alebo drog: Zamestnanec prišiel do práce pod vplyvom alkoholu alebo drog a tým ohrozil bezpečnosť alebo efektivitu práce.
 • Zneužívanie pracovnej pozície: Zamestnanec zneužíva svoje pracovné postavenie na osobný prospech.

Dôležité je, aby si zamestnanci boli vedomí, aké správanie sa považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s ich pracovnými povinnosťami a s pravidlami pracovného poriadku. V prípade, že sa zamestnanec dopustí hrubého porušenia pracovnej disciplíny, zamestnávateľ má právo okamžite skončiť s ním pracovný pomer.

Okamžité skončenie pracovného pomeru je sankcia, ktorá je pre zamestnanca veľmi závažná. Zamestnanec v tomto prípade nemá nárok na odstupné a môže mať problémy s hľadaním novej práce.

Preto je dôležité, aby sa zamestnanci správali zodpovedne a dodržiavali pracovnú disciplínu.

Príklady závažného porušenia pracovnej disciplíny

Príklady závažného porušenia pracovnej disciplíny sa vyskytujú častejšie, ako by si človek želal, a práve preto je dôležité o nich hovoriť a riešiť ich dôsledky. Pracovná disciplína je kľúčovým aspektom každého pracovného prostredia, no niektorí zamestnanci sa bohužiaľ dopúšťajú prípadov, ktoré môžu mať závažné následky pre ich samotných aj pre celú firmu.

Neospravedlnená absencia:

 • dlhšie trvajúca neospravedlnená absencia v práci (napr. viac ako 3 dni)
 • viacnásobné kratšie neospravedlnené absencie v práci (napr. 5 a viac v priebehu 3 mesiacov)

Zneužitie pracovnej doby:

 • opakované a bezdôvodné meškanie do práce
 • predčasné odchody z práce
 • súkromné aktivity počas pracovnej doby
 • nadmerné a neopodstatnené používanie internetu a sociálnych sietí v práci

Porušenie bezpečnostných predpisov:

 • ignorovanie bezpečnostných pokynov a pravidiel
 • neoprávnené používanie zariadení a nástrojov
 • dochádzanie do práce pod vplyvom alkoholu alebo drog
 • ohrozenie zdravia a bezpečnosti seba alebo kolegov

Nesprávne správanie:

 • fyzické napadnutie kolegu alebo klienta
 • verbálne urážky a vulgárne správanie
 • šikanovanie a diskriminácia na pracovisku
 • krádež majetku zamestnávateľa alebo kolegov

Nedodržiavanie pokynov a príkazov:

 • odmietanie plnenia pracovných úloh
 • ignorovanie pokynov nadriadeného
 • nerešpektovanie firemnej politiky a pravidiel

Zneužitie firemných zdrojov:

 • súkromné používanie firemného auta, telefónu, počítača
 • zneužívanie firemných financií a materiálov

V prípade nedodržania pracovnej disciplíny, môžu nastať vážne následky vrátane možnosti prepustenia zamestnanca. Preto je dôležité dodržiavať pravidlá a vyhnúť sa spomenutým príkladom závažného porušenia pracovnej disciplíny.

Absencia v práci. Aké má dôsledky?

Dôsledky absencie v práci sa líšia v závislosti od typu a dĺžky absencie, ako aj od interného poriadku a pravidiel zamestnávateľa.

Typy absencie v práci:

 • Ospravedlnená absencia:
  • choroba (potvrdená lekárom)
  • ošetrenie člena rodiny
  • účasť na pohrebe
  • vybavovanie dôležitých osobných záležitostí (napr. svadba, sťahovanie)
  • dodržiavanie štátneho sviatku
  • čerpanie dovolenky
  • PN (nemocenská)
  • materská/rodičovská dovolenka
  • štúdium
 • Neospravedlnená absencia:
  • neprítomnosť v práci bez opodstatnenia
  • meškanie do práce bez ospravedlnenia
  • predčasný odchod z práce bez ospravedlnenia

Dôsledky ospravedlnenej absencie:

 • Zamestnanec nemá nárok na mzdu za čas absencie, s výnimkou PN, materskej/rodičovskej dovolenky, vyšetrenia u lekára a čerpania dovolenky.
 • Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca doklad o opodstatnení absencie (napr. lekárske potvrdenie).
 • V niektorých prípadoch môže zamestnávateľ požiadať zamestnanca o náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku jeho absencie.

Dôsledky neospravedlnenej absencie v práci:

 • Zamestnávateľ môže krátiť mzdu za čas absencie.
 • Zamestnávateľ môže udeliť zamestnancovi disciplinárne opatrenie (napr. napomenutie, pokarhanie).
 • V závažných prípadoch môže zamestnávateľ so zamestnancom skončiť pracovný pomer.

Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca o jeho právach a povinnostiach v súvislosti s absenciou v práci. Zamestnanec má právo obrátiť sa na príslušné orgány, ak sa domnieva, že jeho práva boli porušené.

Skončenie pracovného pomeru – spôsoby

Na Slovensku existujú nasledovné spôsoby skončenia pracovného pomeru:

1. Dohoda o skončení pracovného pomeru:

 • Je to najbežnejší a najflexibilnejší spôsob skončenia pracovného pomeru.
 • Vyžaduje si súhlas oboch strán – zamestnávateľa aj zamestnanca.
 • Dohoda musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
  • dátum skončenia pracovného pomeru
  • podpisy oboch strán
  • v prípade, že je dôvodom skončenia pracovného pomeru zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce alebo ak sa zamestnanec stal nadbytočný alebo ak zamestnanec pre svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, dohoda musí obsahovať aj informáciu o odstupnom
 • Zamestnanec má nárok na mzdu za odpracovaný čas a na dovolenku za kalendárny rok, v ktorom sa skončí pracovný pomer.

2. Výpoveď:

 • Môže ju dať zamestnávateľ aj zamestnanec.
 • Musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
  • dátum skončenia pracovného pomeru
  • podpisy oboch strán
  • dôvod výpovede (v prípade výpovede danej zamestnávateľom)
 • Výpovedná doba je najmenej 1 mesiac, ak pracovný pomer trval menej ako 1 rok, a 2 mesiace, ak pracovný pomer trval 1 rok a viac.
 • Zamestnanec má nárok na mzdu za odpracovaný čas a na dovolenku za kalendárny rok, v ktorom sa skončí pracovný pomer. V závislosti od dôvodu výpovede môže mať zamestnanec nárok aj na odstupné.

3. Okamžité skončenie pracovného pomeru:

 • Je to mimoriadny spôsob skončenia pracovného pomeru, ktorý je možný len z vážnych dôvodov.
 • Môže ho dať zamestnávateľ aj zamestnanec.
 • V písomnom oznámení o okamžitom skončení pracovného pomeru je nutné uviesť dôvod.
 • Zamestnanec nemá nárok na mzdu za odpracovaný čas po dni skončenia pracovného pomeru. V závislosti od dôvodu skončenia pracovného pomeru môže mať zamestnanec nárok na odstupné.

4. Skončenie v skúšobnej dobe:

 • Pracovný pomer v skúšobnej dobe môže skončiť ktorákoľvek strana bez udania dôvodu a bez výpovednej doby.
 • Je dôležité dodržať písomnú formu.

Vždy je dôležité oboznámiť sa s konkrétnymi podmienkami a postupmi skončenia pracovného pomeru v internej politike a pravidlách zamestnávateľa. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa odporúča obrátiť sa na zamestnávateľa alebo na príslušné orgány.

Dôležitosť dodržiavania pracovnej disciplíny

Dodržiavanie pracovnej disciplíny je v súčasnej dobe veľmi dôležitou vecou pre každého zamestnanca. Pracovná disciplína znamená dodržiavanie určených pravidiel a postupov, ktoré sú stanovené v pracovnom prostredí. Je to dôležitá súčasť správneho fungovania každej spoločnosti a organizácie.

Prečo je teda dôležité dodržiavať pracovnú disciplínu?

 • Pracovná disciplína je zárukou úspechu v pracovnom prostredí. Zamestnávatelia ocenia pracovníkov, ktorí sú disciplinovaní a dodržiavajú stanovené pravidlá. Takýto zamestnanec je dôveryhodný a spoľahlivý, pretože vie, že svoju prácu robí zodpovedne a sústredene.
 • Pracovná disciplína zvyšuje produktivitu práce a zlepšuje kvalitu výsledkov. Dodržiavanie pracovnej disciplíny teda nie je len o naplnení svojich pracovných povinností, avšak aj o dosahovaní lepších výsledkov.
 • Dobrá pracovná disciplína tiež zabezpečuje plynulý chod práce. Keď sa dodržiavajú stanovené pravidlá a postupy, je proces práce efektívnejší a organizovanejší. To vedie k zvýšenej kvalite a spokojnosti zákazníkov.
 • V zaujme každej organizácie je mať disciplinovaných zamestnancov, ktorí vedia, čo očakávať a ako správne vykonávať svoju prácu. Pracovnú disciplínu je tiež potrebné dodržiavať aj z etického hľadiska. V pracovnom prostredí je dôležité rešpektovať svojich kolegov, nadriadených a stanovené pravidlá. Je to prejav úcty a ohľaduplnosti voči ostatným.

Ak pracovníci dodržiavajú pracovnú disciplínu, vytvárajú sa harmonické vzťahy a zlepšuje sa pracovné prostredie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang