Zmluva o dielo – vzor, odvody, odstúpenie 2024

Právny poriadok Slovenskej republiky upravuje viacero typov zmlúv o dielo. Občiansky zákonník hovorí, že zmluvu o dielo uzatvárajú fyzické osoby. Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať určitú prácu – výroba určitej veci, poskytnutie služby, dodanie tovaru. Aké sú náležitosti zmluvy o dielo? V akých situáciách sa uzatvára takáto zmluva? Aké sú odvody?

Podľa Obchodného zákonníka uzatvárajú zmluvu o dielo podnikatelia, ale aj nepodnikatelia. Dve strany, ktoré zmluvu o dielo uzatvárajú sa volajú – objednávateľ a zhotoviteľ. Podstatou zmluvy je zhotovenie určitého diela, kedy sa určí cena diela a jeho dokončenie.

Využitie zmluvy o dielo

Zmluva o dielo sa vzťahuje na zmluvnú dohodu medzi dvoma stranami, kde jedna strana súhlasí s vykonaním určitej práce pre druhú stranu. 

V zmluve o dielo je strana vykonávajúca prácu známa ako dodávateľ alebo zhotoviteľ, zatiaľ čo strana prijímajúca prácu je známa ako objednávateľ. Dodávateľ je zodpovedný za poskytnutie všetkej potrebnej práce, vybavenia a materiálov potrebných na dokončenie projektu/diela.

Zmluva o dielo má využitie v nasledujúcich prípadoch:

 • vykonanie určitej pracovnej činnosti – obvykle vykonanie stavebných, rekonštrukčných či montážnych prác 
 • vykonanie určitej opravy veci – oprava motorového vozidla, oprava domu; pri tomto druhu práce sa uzatvára špecifická zmluva o dielo a to zmluva o oprave a úprave vecí
 • vytvorenie veci na objednávku – vytvorenie kuchyne/nábytku na mieru; v tomto prípade ide o špecifickú zmluvu o dielo a to zmluva o zhotovení veci na zákazku.

Zmluvy o dielo sa môžu líšiť v rozsahu a zložitosti, od malých projektov renovácie až po veľké stavebné projekty. Príklady zákaziek na práce zahŕňajú stavbu domu, výstavbu komerčnej budovy, renováciu hotela alebo inštaláciu vodovodného systému.

Zmluva o dielo – náležitosti

Tak ako každá zmluva aj zmluva o dielo musí mať svoje náležitosti, aby bola platná. Tieto náležitosti sú dané zákonom. V prípade, že v zmluve chýba určitá náležitosť z vypísaných, zmluva je neplatná.

 • označenie zmluvných strán – zmluva o dielo musí mať presne vyhradené kto je objednávateľ a kto je zhotoviteľ. Osobné údaje ako meno, dátum narodenia a trvalý pobyt oboch strán musia byť v zmluve riadne zapísané
 • označenie diela – dielo je potrebné riadne špecifikovať
 • záväzok zhotoviteľa – zhotoviteľ sa musí zaviazať, že objednané dielo vykoná
 • záväzok objednávateľa – objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané dielo odplatu

Zmluva o dielo má taktiež dobrovoľné náležitosti, teda tie, ktoré nie sú zákonom stanovené. A sú to:

 • dohoda o cene – zmluva sama o sebe je odplatná, no finálna cena nemusí byť uvedená. Odporúča sa na finálnej sume vopred dohodnúť
 • lehota vykonania diela – dátum odovzdania diela
 • spôsob vykonania diela – kto dielo vykoná a akým spôsobom bude dielo zhotovené
 • určenie momentu, kedy sa objednávateľ stane vlastníkom

Okrem všetkých uvedených dobrovoľných, ale aj zákonom daných záležitostí, môžu byť ešte v zmluve uvedené podmienky ako napríklad zmluvná pokuta alebo kontrola pri vykonávaní diela.

Zmluva o dielo – podmienky

Podmienky zmluvy o dielo zvyčajne obsahujú podrobnosti o rozsahu práce, platobných podmienkach, harmonograme projektu a akýchkoľvek špecifických požiadavkách alebo špecifikáciách. Zmluva môže tiež načrtnúť úlohy a zodpovednosti oboch strán, napríklad kto získa potrebné povolenia a licencie a kto bude zodpovedný za bezpečnosť pracovníkov na mieste.

Jedným z kľúčových aspektov zmluvy o dielo je platobná štruktúra. Vo väčšine prípadov je dodávateľ platený na základe vopred stanovenej ceny alebo sadzby, a to buď v pevných splátkach alebo v míľnikoch počas celého projektu. Platobné podmienky môžu obsahovať aj ustanovenia o zmenách alebo zmenách rozsahu prác, dodatočných nákladoch alebo sankciách za omeškanie alebo nekvalitnú prácu.

Okrem toho zákazky na práce môžu zahŕňať aj subdodávateľské dojednania, kde si dodávateľ najíma iných špecializovaných subdodávateľov na vykonávanie špecifických úloh alebo aspektov projektu. To môže pomôcť zabezpečiť, aby prácu vykonávali kvalifikovaní odborníci a zvýšiť efektivitu pri realizácii projektu.

Zmluvu o dielo je možné využiť pri vykonaní určitej pracovnej činnosti, vykonanie určitej opravy, vytvorenia objednávky.

Zmluva o dielo – vzor

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Meno a priezvisko/ Názov: …………………………….
Trvalé bydlisko/ Sídlo: …………………………………..
Dátum narodenia/ IČO: ………………………………….
Číslo účtu: ……………………………………………………
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Meno a priezvisko/ Názov: …………………………….
Trvalé bydlisko/ Sídlo: ………………………………….
Dátum narodenia/ IČO: …………………………………
Číslo účtu: …………………………………………………..
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo sú: ………………………………………………………. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve odovzdá uvedené dielo objednávateľovi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa čl. II. ods. 1 zmluvy vykoná podľa tejto zmluvy a požiadaviek objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané dielo zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú odmenu.

III.
Odmena a platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu za vykonanie diela spolu celkom …….,- € (slovom: ………. eur).

Odmena bude vyplatená bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedeného v čl. I. tejto zmluvy po dokončení a odovzdaní diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si sám, vo vlastnom mene vysporiada všetky povinnosti (daňové a odvodové) voči inštitúciám, ktoré mu v súvislosti s prijatím dohodnutej odmeny za vykonanie predmetu tejto zmluvy vzniknú.

IV.
Lehota vykonania

Lehota vykonania: …………………

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený odovzdaním diela objednávateľovi.

Odovzdaním sa objednávateľ stáva vlastníkom diela a je za neho plne zodpovedný.

V.
Záverečné ustanovenia

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať na základe písomnej dohody zmluvných strán formou dodatkov.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V ………………………….. dňa ………………………………..

Za objednávateľa:                                   Za zhotoviteľa:

………………………………………………. ………………………………………..

Zmluva o dielo má určité náležitosti, ktoré upravuje zákon. Pri ich nesplnení, je zmluva neplatná.

Zmluva o dielo – odvody

Pri zmluve o dielo, ktorá bola uzatvorená medzi dvoma fyzickými osobami, nepodnikateľmi, ide o zmluvu, ktorá sa riadi Občianskym zákonníkom. Tento druh príjmu, ktorý vzniká pri práci na diele sa považuje za iný príjem zhotoviteľa. Odvody zmluvy o dielo si fyzická osoba zahrnie do čiastkového základu dane podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Ak zmluvu o dielo uzatvárajú podnikatelia, riadia sa Obchodným zákonníkom. Príjmy, ktoré sa vytvorili počas platnosti zmluvy, spadajú pod príjmy z podnikateľskej činnosti.

Objednávka – vzor, word

V situácii, kedy dielo pre objednávateľa nie je zhotovené na počkanie, zhotoviteľ má povinnosť vydať potvrdenie o prevzatí objednávky.

Objednávky má taktiež svoje náležitosti, ktoré je potrebné splniť. Dokument by mal obsahovať:

 • údaje o kupujúcom/predávajúcom
 • dátum, miesto vystavenia objednávky
 • názov predmetu diela
 • spôsob platby
 • náklady
 • dátum, spôsob dodania

Vzor objednávky vo Worde je potrebné dôkladne vyplniť, aby nedošlo ku konfliktu medzi dvoma stranami.

Odstúpenie od zmluvy o dielo – vzor

Za určitých podmienok môže jedna zo strán odstúpiť od zmluvy o dielo. V prípade, že zhotoviteľ nedostane od objednávateľa riadne a včas súčinnosť, môže od zmluvy odstúpiť odvolaním. Objednávateľ však musí byť na odstúpenie od zmluvy o diele upozornení.

Ak sa od zmluvy rozhodne odstúpiť objednávateľ, môže tak urobiť z nasledujúcich dôvodov:

 • objednávateľ poskytne súčinnosť, zhotoviteľ odmietne dielo vykonať
 • objednávateľ si je istý, že dielo nebudé dokončené včas
 • rozhodne sa odstúpiť od zmluvy, no musí zhotoviteľovi vyplatiť doterajšie náklady.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O DIELO

v zmysle § 642 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „ODSTÚPENIE“)

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Meno a priezvisko/ Názov: …………………………….
Trvalé bydlisko/ Sídlo: …………………………………..
Dátum narodenia/ IČO: ………………………………….
Číslo účtu: ……………………………………………………
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Meno a priezvisko/ Názov: …………………………….
Trvalé bydlisko/ Sídlo: ………………………………….
Dátum narodenia/ IČO: …………………………………
Číslo účtu: …………………………………………………..
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.

Medzi objednávateľom a zhotoviteľom bola v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom má byť ……………………… Zmluva nadobudla platnosť dňom podpísania, teda …………………….

Článok II.

Odstúpenie od Zmluvy zo strany objednávateľa

Objednávateľ odstupuje od zmluvy z dôvodu ……………………………

Zhotoviteľ si nesplnil v stanovenej lehote svoju povinnosť dodať predmet Zmluvy.

Objednávateľ využil svoje právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 642 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Toto odstúpenie bude zaslané zhotoviteľovi na vedomie.

V ………………., dňa ………………………..

Za objednávateľa:

……………………………………………

Záver

Zmluvy o dielo poskytujú jasný rámec pre obe zúčastnené strany a zabezpečujú, že práca sa vykonáva podľa špecifikovaného štandardu v rámci definovaného časového rámca a rozpočtu. Správne štruktúrované a realizované zmluvy o dielo sú kľúčom k tomu, aby sa predišlo sporom a aby sa zabezpečilo, že dodávateľ aj zadávateľ budú spokojní s výsledkami.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang