Daňový bonus – nárok, podmienky, kalkulačka

Daňový bonus na dieťa sa v poslednom období stal veľmi diskutovanou témou. Zákon, ktorý uplatňovanie daňového bonusu ošetruje, totiž prechádzal novelizáciou. Hoci sa pravidlá pri uplatňovaní daňového bonusu mierne zmenili, stále platí, že si ho môže uplatniť jeden z rodičov na vyživované deti v spoločnej domácnosti. Ako ho vypočítať pomocou kalkulačky daňového bonusu?


Obsah článku


Kým v minulosti bolo podmienkou, aby daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, po novele zákona z roku 2022 táto podmienka odpadá.

Nahradený je obmedzením súm daňového bonusu do určitej výšky čiastkového základu dane a odvíja sa od počtu vyživovaných nezaopatrených detí daňovníka.

Čo je daňový bonus?

Daňový bonus je stimul, ktorý sa poskytuje zamestnancom, podnikateľom a hospodárskym subjektom s cieľom stimulovať hospodársky rozvoj a zlepšiť životnú úroveň v krajine. Poskytuje sa ako spôsob zvýšenia príjmov zamestnancov a pomáha podnikom udržať si konkurencieschopnosť a úspech.

Na Slovensku daňový bonus poskytuje niekoľko rôznych štátnych orgánov vrátane ministerstva financií. Daňový bonus je významným príspevkom k celkovej hospodárskej stratégii Slovenska.

Čo je daňový bonus a aké sú jeho formy?

 • daňový bonus na dieťa
 • daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky
 • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela

Daňové bonusy poskytované zamestnancom majú pomôcť zvýšiť ich disponibilný príjem, financovať investície, splácať dlhy a získať lepší životný štandard. Daňové bonusy pre podnikateľov sa poskytujú s cieľom vytvoriť pracovné miesta a stimulovať konkurenciu na domácom trhu Slovenska.

Napokon, daňový bonus pre hospodárske subjekty sa poskytuje s cieľom pomôcť pri budovaní inovatívnych technológií, zvýšiť vývoj špičkových produktov a podporiť otvorenú a inovatívnu podnikateľskú kultúru v krajine.


Daňový bonus na Slovensku má formu daňovej úľavy a poskytuje sa na obmedzené obdobie.


Tieto daňové úľavy sa líšia v závislosti od odvetvia. Nárok na daňový bonus majú napríklad občania a podniky vykonávajúce podnikateľskú činnosť, zatiaľ čo podnikatelia v poľnohospodárskom sektore môžu mať nárok na ďalšie daňové úľavy, ako sú dotácie a odpustenie odvodov.

Pravidlá a kritériá pre daňový bonus sa líšia v závislosti od sektora. Vo všeobecnosti platí, že oň treba požiadať v určitých lehotách a musí tak urobiť fyzická alebo právnická osoba.

Slovenská vláda pravidelne prehodnocuje a reviduje predpisy týkajúce sa daňového bonusu, aby zabezpečila jeho aktuálnosť a správnu štruktúru na splnenie hospodárskych cieľov krajiny. Poskytovaním týchto stimulov slovenská vláda investuje do budúcnosti krajiny a jej občanov.

Daňový bonus alebo úľava na dani

Daňová úľava, alebo inak – daňový bonus, je suma, ktorú možno uplatniť na zníženie výšky zaplatených daní. Slovenské zákony napríklad umožňujú daňové úľavy na určité druhy výdavkov súvisiacich s hypotékou na bývanie či starostlivosťou o deti. Všetky tieto úľavy môžu pomôcť znížiť celkovú daňovú povinnosť.


Okrem individuálnych úľav a odpočtov slovenská vláda ponúka aj rôzne daňové stimuly pre podniky. Cieľom týchto stimulov je podporiť podniky, aby v krajine investovali, vytvárali pracovné miesta a zvyšovali konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.


Napokon, daňový bonus môže mať aj podobu daňových prázdnin. V určitých prípadoch môžu byť podniky na určité obdobie oslobodené od daňových povinností. Tento druh úľavy môže byť užitočný, ak podnik potrebuje určitý čas na prispôsobenie sa novým hospodárskym podmienkam alebo na vykonanie úprav na prispôsobenie sa novým technológiám.

Daňové úľavy sú dôležitým spôsobom, ako pomôcť ľuďom a podnikom ušetriť peniaze a zabezpečiť odolnosť a konkurencieschopnosť hospodárstva krajiny. V dôsledku toho je nevyhnutné porozumieť čo je daňový bonus a aké formy sú k dispozícii podľa slovenských právnych predpisov.

Daňový bonus na deti

Daňový bonus na deti predstavuje spôsob daňového zvýhodnenia, ktoré poskytuje štát daňovníkovi, ktorý sa v spoločnej domácnosti stará o nezaopatrené dieťa.

To hovorí definícia, avšak čo je daňový bonus na dieťa v praxi?

Ako je spomenuté vyššie, ide o úľavu na dani pre daňovníka, ktorý vyživuje nezaopatrené dieťa. Daňovník si prostredníctvom daňového bonusu na deti môže znížiť sumu dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak musel zaplatiť.

Daňový bonus na dieťa sa riadi zákonom o dani z príjmov. Za vyživované dieťa sa na účely poskytovania daňového bonusu na dieťa považuje dieťa:

 • vlastné
 • osvojené
 • prevzaté do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu
 • dieťa druhého z manželov
 • nezaopatrené neplnoleté dieťa
 • nezaopatrené plnoleté dieťa podľa osobitného predpisu

Daňový bonus na dieťa v roku 2022 prechádzal zmenami, ktoré so sebou priniesla novela zákona o dani z príjmov. V novele sa upravila suma daňového bonusu na dieťa a tiež pravidlá vyplácania daňového bonusu na deti.

Daňový bonus na dieťa pomáha rodinám nielen ušetriť peniaze, ale aj zabezpečiť lepší prístup k vzdelávaniu. Dopomáha tomu napr. aj príspevok na notebook.

Daňový bonus na dieťa – podmienky

Čo je daňový bonus na dieťa je už spomenuté vyššie. Avšak aké sú podmienky uplatnenia tohto daňového bonusu a kedy sa vypláca?

Zamestnanec si môže uplatniť nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti. Získať daňový bonus možno na nezaopatrené dieťa do skončenia školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 26 rokov veku, ak stále denne študuje.


Nárok na daňový bonus na dieťa má daňovník, ktorý má podľa zákona zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti – čiže zo zamestnania alebo SZČO.


Kým v minulosti bolo podmienkou, aby daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, po novele zákona z roku 2022 táto podmienka odpadá. Nahradený je obmedzením súm daňového bonusu do určitej výšky čiastkového základu dane a odvíja sa od počtu vyživovaných nezaopatrených detí daňovníka.

Daňový bonus na dieťa si môže zamestnanec uplatniť už od mesiaca, kedy sa dieťa narodilo, až do dosiahnutia veku 26 rokov, ak teda dieťa stále denne študuje.

Výška daňového bonusu po novom

V lete 2022 prešiel daňový zákon novelizáciou, a tak od januára 2023 platia nové pravidlá aj pre uplatňovanie daňového bonusu na deti. Aká je výška daňového bonusu po novom?

Daňový bonus je po novom limitovaný maximálnou sumou, ktorá sa líši od veku vyživovaného dieťaťa:

 • do 18 rokov veku dieťaťa je mesačný nárok na daňový bonus vo výške 140 eur
 • nad 18 rokov veku dieťaťa je mesačný nárok na daňový bonus vo výške 50 eur

Výška daňového bonusu na dieťa/deti sa podľa zákona odvíja aj od počtu vyživovaných detí, a to:

 • 20 percent čiastkového základu pri 1 dieťati
 • 27 percent čiastkového základu pri 2 deťoch
 • 34 percent čiastkového základu pri 3 deťoch
 • 41 percent čiastkového základu pri 4 deťoch
 • 48 percent čiastkového základu pri 5 deťoch
 • 55 percent čiastkového základu pri 6 a viac deťoch

Mesačným čiastkovým základom dane je hrubá mzda znížená o odvody.

A teda, kedy sa daňový bonus vypláca?

Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus na dieťa si môže vybrať, či si ho chce uplatniť mesačne alebo ročne.

K mesačnému uplatneniu daňového bonusu treba vyplniť tlačivo „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu“, v ktorom treba uviesť údaje o dieťati alebo deťoch, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus.

Alebo si zamestnanec môže uplatniť daňový bonus na dieťa ročne v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň u zamestnávateľa, resp. v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. V tomto prípade dostanem daňový bonus, aj keď som PN.

Kedy chodí daňový bonus si teda vyberie zamestnanec v závislosti od toho, či mu viac vyhovuje ušetriť na daniach mesačne alebo dostať daňový bonus raz ročne v daňovom zúčtovaní.

Daňový bonus je súčasťou jednorazového príspevku na dieťa.

Daňový bonus na dieťa – kalkulačka

Po novele zákona platí, že maximálna mesačná suma daňového bonusu na dieťa je ohraničená percentuálnou výškou čiastkového základu dane, ktorá sa odvíja od počtu vyživovaných detí.

Čiže suma daňového bonusu, ktorú na daniach ušetrí daňovník sa odvíja od počtu detí, ktoré vyživuje v spoločnej domácnosti.

Ako už bolo vyššie spomenuté, daňový bonus sa vypočítava z čiastkového základu dane ako určité percento podľa počtu vyživovaných detí. Tento výpočet sa stal zmenou zákona komplikovanejším, uľahčiť si ho však možno v kalkulačke daňového bonusu, ktorú možno ľahko nájsť na internete.

Daňový bonus na dieťa počas materskej

Nárok na daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov a len u jedného zamestnávateľa, a to na všetky vyživované deti v spoločnej domácnosti.


Spravidla je výhodnejšie, aby si daňový bonus uplatniť ten rodič, ktorý má vyšší príjem – teda vyššiu hrubšiu mzdu, a tým vyšší čiastkový základ dane.


Najmä mamičky isto najviac zaujíma, či si môžu uplatniť daňový bonus na dieťa počas materskej. Na to, aby si daňovník mohol uplatniť daňový bonus, musí mať zdaniteľný príjem. Daňový bonus sa totiž vypočítava z čiastkového základu dane z príjmu, resp. z preddavku dane.

Materská však zdaniteľným príjmom nie je, preto si nemožno uplatniť daňový bonus na dieťa počas materskej.

Koľko je daňový bonus na manželku?

Ušetriť na daniach možno napríklad aj tak, že si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela. Ako to urobiť, kto má nárok na tento daňový bonus a aká je jeho výška?

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu na manželku či manžela upravuje zákon o dani z príjmov. Tento daňový bonus si môže daňovník uplatniť vtedy, ak s manželkou/manželom žijú v spoločnej domácnosti a zároveň spĺňajú aspoň jednu z podmienok:

 • staral/a sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa (resp. do 6 rokov života, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo o dieťa v náhradnej starostlivosti)
 • v zdaňovacom období poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie
 • osoba bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak teda daňovník splní aspoň jednu z týchto podmienok, môže si uplatniť tento daňový bonus. A teda, koľko je daňový bonus na manželku/manžela?

Pri výpočte je rozhodujúci základ dane, ktorý daňovník vykázal, a zároveň výška dosiahnutého vlastného príjmu manželky/manžela. Kľúčová pritom je výška životného minima. Výpočet je pomerne komplikovaný, ak teda má daňovník nárok uplatniť si úľavu na daniach na manželku/manžela, môže si ju vypočítať v kalkulačke daňového bonusu na internete.

Daňový bonus na zaplatené úroky

S daňovým bonusom na zaplatené úroky sa zrejme najčastejšie stretnú mladí ľudia, ktorí sa chystajú zaobstarať si vlastné bývanie. Ide totiž o tzv. daňový bonus na hypotéku pre mladých.

Daňový bonus na zaplatené úroky nahradil niekdajší štátny príspevok pre mladých, ktorí žiadali o hypotéku.

Kto má nárok na daňový bonus na hypotéku a za akých podmienok?

 • žiadateľ musí mať vek od 18 do 35 rokov
 • priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uzatvoril hypotéku na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy
 • daňový bonus na hypotéku si môže uplatniť len jeden dlžník

Do akej výšky si môže mladý človek alebo mladý pár uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky?

 • do výšky 50 percent zo zaplatených úrokov za rok
 • najviac zo sumy 50 000 eur
 • do výšky 400 eur za rok

Daňový bonus na hypotéku možno uplatniť počas 5 rokov od podpísania hypotéky.

Kto vypláca daňový bonus?

Za financie a ich prerozdeľovanie do rôznych odvetví je zodpovedné Ministerstvo financií SR. To tiež vypracováva podklady k rôznym benefitom či daňovým úľavám. Takým benefitom pre pracujúceho rodiča, ktorý vyživuje dieťa alebo deti a žije s nimi v spoločnej domácnosti je aj daňový bonus na dieťa.

Avšak, kto vypláca daňový bonus? Daňový bonus si môže daňovník uplatniť ako úľavu z dane z príjmu fyzických osôb, resp. z preddavku tejto dane. Môže tak urobiť mesačne alebo ročne.

Ten, kto vypláca daňový bonus na dieťa mesačne je zamestnávateľ, u ktorého musí zamestnanec o tento daňový bonus požiadať tlačivom.

Ročné uplatnenie daňového bonusu sa oplatí v prípade, ak daňovník nejaký čas nepoberal mzdu. V ročnom zúčtovaní sa totiž berie do úvahy celých 12 mesiacov a bonus sa tak započítava aj za mesiace, kedy daňovník nepracoval.

Ročné uplatnenie daňového bonusu by tak mohlo pomôcť aj človeku s otázkou, či „dostanem daňový bonus, keď som PN“.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang