Dedičské konania – ako dlho trvá, priebeh, poplatky a jeho obnovenie

dedicske-konanie

Dedičské konanie sa vzťahuje na právny proces rozdelenia majetku zosnulej osoby jej dedičom alebo oprávneným osobám. Dedičské konanie môže byť pre zúčastnené strany komplikovaným a emotívnym procesom. Ako dlho trvá dedičské konanie a koľko stojí jeho otvorenie?


Obsah článku


Dedičské konanie je právny proces, ktorý sa týka dedenia majetku po zosnulom. Počas tohto konania sa určuje, kto sú právni nástupcovia zosnulého a aký majetok po ňom zostal. V tomto článku sa pozrieme na to, ako zistiť číslo dedičského konania a čo zisťuje notár pri dedičskom konaní.

Ako dlho trvá dedičské konanie?

Dedičské konanie je špecifický typ súdneho konania, ktoré sa riadi Civilným mimosporovým poriadkom. Tento proces je nevyhnutný na legálne prevedenie majetku a práv z jednej osoby na inú po úmrtí pôvodného vlastníka.

Jeho cieľom je zabezpečiť spravodlivé a zákonné rozdelenie dedičstva medzi oprávnených dedičov.

Začatie dedičského konania

Pri otázke, ako dlho trvá dedičské konanie, treba podotknúť, že proces dedičského konania nezačína na základe iniciatívy potenciálneho dediča. Otvorenie dedičského konania je v kompetencii súdu, ktorý ho iniciuje na základe oznámenia o úmrtí od príslušného matričného úradu. Toto oznámenie je dôležitým dokumentom, ktorý oficiálne potvrdzuje smrť osoby a spúšťa právny proces dedenia.

Úloha notára

Súd poverí riešením dedičského konania notára. Notár v tomto prípade funguje ako súdny komisár a jeho rozhodnutia sú pre účastníkov konania záväzné. Notár má za úlohu:

 • zhromaždiť všetky potrebné informácie o majetku zosnulého
 • identifikovať dedičov
 • zabezpečiť spravodlivé rozdelenie majetku podľa platných právnych predpisov a prípadne aj podľa poslednej vôle zosnulého, ak existuje.

Trvanie dedičského konania

Jednou z najčastejších otázok, ktoré sa objavujú v tejto súvislosti je to, ako dlho trvá dedičské konanie.

Civilný mimosporový poriadok neurčuje presné lehoty na ukončenie dedičského konania, čo znamená, že trvanie môže byť variabilné. Súd však určí lehotu, v ktorej by sa konanie malo skončiť, už pri poverení notára riešením dedičstva.

Bežnou praxou je, že táto lehota je stanovená na približne 6 mesiacov, avšak môže sa líšiť v závislosti od rôznych okolností.

Faktory ovplyvňujúce dĺžku dedičského konania

 • Zložitosť majetku: Ak zosnulý vlastnil rozmanité typy majetku, vrátane nehnuteľností, investícií, cenných papierov a iných hodnotných položiek, môže to predĺžiť proces zhromažďovania a hodnotenia tohto majetku.
 • Počet dedičov: Viac dedičov môže znamenať zložitejšie rozdelenie majetku, najmä ak nie je jednoznačná dohoda medzi nimi.
 • Prítomnosť záväzkov: Ak zosnulý zanechal dlhy, musí notár najskôr zabezpečiť, aby boli tieto záväzky splatené z dedičstva pred jeho rozdelením.
 • Súdne spory: Ak vzniknú spory medzi dedičmi alebo tretími stranami, môže to predĺžiť trvanie dedičského konania.

Pre účastníkov dedičského konania je tiež užitočné byť informovaní o možnostiach riešenia potenciálnych sporov. Alternatívne riešenie sporov, ako je mediácia, môže byť efektívnym spôsobom, ako predísť dlhým súdnym sporom a dosiahnuť dohodu medzi dedičmi.

Koľko stojí otvorenie dedičského konania?

Koľko teda stojí otvorenie dedičského konania? Konkrétna výška súdneho poplatku za konanie o dedičstve sa odvíja od čistej hodnoty dedičstva (rozdiel medzi zistenými aktívami a pasívami dedičstva). V súlade s uvedeným platí, že súdny poplatok za dedičské konanie:

 • do 3 319 € čistej hodnoty dedičstva je 6,50 €
 • do 9 958 € čistej hodnoty dedičstva je 16,50 €
 • nad 9 958 € je 0,2 % z čistej hodnoty dedičstva, najviac však 165,50 €

Pri otázke, koľko stojí otvorenie dedičského konania, treba poznamenať, že súdny poplatok sa platí len raz. Stačí teda, keď ho za celé konanie uhradí jeden z dedičov. 

Dedičské konania a poplatky

S dedičským konaním sa spája aj niekoľko poplatkov. Základnými sú poplatok pre notára a súdny poplatok za dedičské konanie. Oba závisia od hodnoty dedičstva v čase smrti poručiteľa.

Odmena notára sa podľa Vyhlášky o odmenách a náhradách notárov vypočíta percentuálnou sadzbou. A to od 2 % do 0,2 % percenta zo základu. Základom odmeny je trhová hodnota majetku poručiteľa.

Súdne poplatky za dedičské konania sa taktiež odvíjajú od hodnoty dedičstva pozostalého.

Ako zistiť číslo dedičského konania?

Nasledujúci postup popisuje, ako zistiť číslo dedičského konania:

 1. kontaktovať súd: prvým krokom je nájsť súd, ktorý je príslušný pre konkrétnu lokalitu, kde zosnulý žil
 2. poskytnúť súdu relevantné údaje o zosnulom: meno, dátum úmrtia a miesto trvalého bydliska
 3. vyplniť žiadosť o poskytnutie informácií o dedičskom konaní

Po podaní žiadosti bude súd spracovávať žiadosť a následne žiadateľovi poskytne číslo dedičského konania spolu s ďalšími informáciami, ktoré bude potrebovať. Doba spracovania sa môže líšiť v závislosti od pracovnej záťaže súdu.

Dedičské konania – Notársky centrálny register závetov

Po začatí konania o dedičstve súd vykoná šetrenie, pri ktorom zisťuje, či bolo už skôr vedené dedičské konanie po poručiteľovi. Následne súd poverí notára, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo a vydal uznesenie o dedičstve.

Súdny komisár predtým, ako vykoná akýkoľvek iný úkon v dedičskom konaní vykoná aj šetrenie v evidencii Notárskeho centrálneho registra závetov, či je v nej evidovaný závet poručiteľa, listina o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva alebo odvolanie týchto úkonov.

Komora vedie v rámci dedičkého konania register závetov, ktorý obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov alebo iných úkonov pre prípad smrti a dedičského konania.

dedičské konania register
Jedným z najdôležitejších úkonov v dedičskom konaní je predbežné vyšetrenie podľa ustanovenia § 175 CMP, v zmysle ktorého sa vykonávajú všetky úkony potrebné na zistenie dedičov, poručiteľovho majetku a jeho dlhov a zisťuje sa, či je nevyhnutné urobiť neodkladné úkony.

Čo zisťuje notár pri dedičskom konaní?

Mnoho ľudí zaujíma, čo zisťuje notár pri dedičskom konaní. Úlohou notára ešte pred samotným rozdelením dedičstva je vykonať všetky potrebné úkony na zistenie dedičov. Zisťuje, či poručiteľ zanechal listinu o vydedení alebo závet. V prípade závetu ďalej skúma jeho stav, teda či je právoplatný, a obsah. 

Počas prípravy prejednania dedičstva tiež zisťuje, aký majetok, prípadne dlhy, poručiteľ zanechal a vytvorí ich súpis. Notár v tomto kroku získava podklady od rôznych inštitúcií ako banky, obchodný register či katastrálny úrad. Vyhodnotí a spíše všetky pasíva a aktíva, ktoré zomrelý zanechal, a budú súčasťou dedičského konania.

Najdôležitejším úkonom notára vo fáze prejednania dedičstva je upovedomiť potenciálnych dedičov o tom, že: 

 • majú dedičské právo
 • môžu dedičstvo odmietnuť
 • čo sa stane, ak odmietnu dedičstvo

Ku tomu, čo zisťuje notár pri dedičskom konaní treba podotknúť, že upovedomuje ústne (do zápisnice) alebo upovedomenie doručí do vlastných rúk dediča či splnomocnenca. 

Notár musí upovedomiť všetkých potenciálnych dedičov pozostalého o ich dedičskom práve.

Dedičské konanie na Slovensku

K dedičskému konaniu dochádza po úmrtí človeka s cieľom rozhodnúť, ako sa naloží s jeho majetkom. Zákon o dedičstve na Slovensku neexistuje, preto dedičské konanie, jeho priebeh či to, kto môže byť dedičom, upravuje: 

 • Občiansky zákonník
 • Civilný mimosporový poriadok
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov
 • zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis registra trestov
 • zákon o dani z príjmov

Dedičské konanie podľa závetu pozostalého nie je na Slovensku veľmi bežné. Oveľa častejšie prebieha dedičské konanie na základe dedenia zo zákona. 

Proces dedičského konania

Dedenie sa celkovo procesne delí na 4 hlavné časti:

 1. Uznesenie o dedičstve: Tento krok sa nevzťahuje automaticky na každé dedičské konanie. Notár je v práve vydať uznesenie o dedičstve na začiatku konania jedine vtedy, ak sa majetok nedelí medzi viacerých ľudí. Druhým prípadom je uzavretie dohody všetkých dedičov o jednotlivých podieloch dedičstva, kedy sa vyhnú procesu prejednania. 
 2. Príprava prejednania dedičstva: Vo väčšine prípadov sa jedná o štartovací bod, kde notár začína s overovaním potenciálnych dedičov, pátraním po závete a predmetoch dedičstva.
 3. Prejednanie dedičstva: V tomto kroku je notár povinný upovedomiť všetkých dedičov o ich dedičskom práve, rovnako ako o možnosti odmietnuť dedenie majetku zosnulého. Odmietnutie dedičstva musí byť vykonané do 30 dní od upovedomenia notárom.
 4. Ukončenie dedičského konania: Na konci notár v úlohe súdneho komisára schvaľuje dohodu dedičov a potvrdzuje konkrétne prerozdelenie majetku. Zároveň určí konečnú dobu, do ktorej musí byť dedičstvo vysporiadané.

Dedičské konanie sa končí vtedy, keď notár vydá osvedčenie o dedičstve. Vydané môže byť len vtedy, pokiaľ všetci dediči súhlasili s tým, ako sa dedičstvo prerozdelí. V opačnom prípade môže dedičské konanie pokračovať súdnym sporom.

Notárske poplatky z dedičstva – kalkulačka

Okrem úhrady súdneho poplatku treba počítať aj s odmenou notára, teda notárske poplatky z dedičstva. Ten má na starosti agendu súvisiacu s dedičským konaním. Základ pre výpočet odmeny notára za dedičstvo pomocou kalkulačky predstavuje tzv. všeobecná hodnota majetku pozostalého.

Výšku čistej odmeny notárovi upravuje Zákonník, konkrétne vyhláška MS SR 31/1993 Z.z. Jedná sa o odmenu vypočítanú priamo z hodnoty dedičstva, ktorej výška sa odvíja od celkovej sumy, na ktorú je dedičstvo ohodnotené.

To znamená, že čím vyššiu hodnotu má dedičstvo, tým nižšie percento budú predstavovať notárske poplatky z dedičstva. Odmenu notára za dedičstvo možno vypočítať pomocou kalkulačky podľa nasledujúcej tabuľky.

Celková hodnota dedičstvaOdmena pre notára
z prvých 3 300 € základu2 %
z presahujúcej sumy až do 16 500 € základu1 %
z presahujúcej sumy až do 33 100 € základu0,7 %
z presahujúcej sumy až do 99 500 € základu0,4 %
z presahujúcej sumy až do 663 800 € základu0,2 %
Tabuľka: Odmena notára za dedičstvo podľa celkovej sumy, na ktorú je dedičstvo ohodnotené.

K sume poplatku z dedičstva sa ešte pripočítajú hotové výdavky notára a DPH. Odmena je najmenej 23 €. Poplatok platí každý z dedičov. To znamená, že ak ich je viac, každý ho zaplatí zo svojho podielu dedeného majetku.

Obnovenie dedičského konania po rokoch

K obnoveniu dedičského konania po rokoch dochádza v prípade, že sa po vydaní uznesenia o dedičstve objaví ďalší majetok zomrelého. Stať sa to môže aj s odstupom niekoľko desiatok rokov. Dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná v prípade, že sa objavil dlh. 

Obnovenie dedičského konania po rokoch môže začať na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy. Žiadosť o začatie konania však často podáva dedič. Je nutné ju podať na súde, ktorý predtým konanie o dedičstve ukončil. 

Žiadosť o obnovu dedičského konania po rokoch musí obsahovať najmä:

 • identifikačné údaje navrhovateľa – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
 • špecifikáciu predmetu novoobjaveného dedičstva 
 • dôkaz, že novoobjavené dedičstvo zomrelý skutočne vlastnil (kúpna zmluva, list vlastníctva
 • špecifikáciu dedičského konania – súd a notársky komisár, pred ktorým bolo vedené, spisovná značka konania

Návrh na obnovenie dedičského konania nie je bezplatný. Platí sa 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať. Najmenej je to 6,50 €, najviac 165,50 €.  

Psychologické a sociálne aspekty dedičkého konania

 1. Emocionálne náklady: Dedičské konanie môže byť veľmi emotívnym procesom, najmä ak sú medzi dedičmi nezhody. Strata blízkeho človeka často vedie k zintenzívneným pocitom a môže eskalovať konflikty. V takýchto prípadoch môže byť prínosné využiť služby mediátora, ktorý pomôže stranám dosiahnuť dohodu mimo súdneho konania.
 2. Dedičstvo a rodinné vzťahy: Rozdelenie majetku môže mať dlhodobé dôsledky na rodinné vzťahy. Niekedy sú dedičské spory príčinou trvalých rozporov v rodine. Preto je dôležité, aby všetci zúčastnení dedičia komunikovali otvorene a snažili sa nájsť spravodlivé riešenie pre všetkých.

Prevencia problémov v dedičskom konaní

 • Predbežné opatrenia: Na zjednodušenie dedičského konania a prevenciu možných sporov je vhodné, aby jednotlivci počas svojho života prijímali určité opatrenia. Patria sem napríklad vypracovanie závetu, jasné určenie dedičov a prípadné darovacie zmluvy. Tieto opatrenia môžu pomôcť znížiť nejasnosti a zabrániť budúcim konfliktom.
 • Zverenecké fondy: Vytvorenie zvereneckého fondu (trustu) môže byť ďalším spôsobom, ako riadiť majetok a zabezpečiť jeho rozdelenie podľa želaní zosnulého. Trusty môžu byť navrhnuté tak, aby poskytovali finančnú podporu dedičom počas ich života, pričom zároveň chránia majetok pred veriteľmi alebo inými právnymi nárokmi.

Dedičské konanie je nielen právnou povinnosťou, ale aj záležitosťou, ktorá si vyžaduje citlivý prístup a starostlivé plánovanie. Informovanosť a predvídavosť môžu pomôcť minimalizovať stres a konflikty, čím sa zabezpečí, že dedičstvo bude rozdelené spravodlivo a v súlade so želaniami zosnulého.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang