Dedičské konanie – priebeh, poplatky a jeho obnovenie

dedicske-konanie

Dedičské konanie sa vzťahuje na právny proces rozdelenia majetku zosnulej osoby jej dedičom alebo oprávneným osobám. Dedičské konanie môže byť pre zúčastnené strany komplikovaným a emotívnym procesom. Ako dlho trvá dedičské konanie a koľko stojí jeho otvorenie?

Dedičské konanie je právny proces, ktorý sa týka dedenia majetku po zosnulom. Počas tohto konania sa určuje, kto sú právni nástupcovia zosnulého a aký majetok po ňom zostal. V tomto článku sa pozrieme na to, ako zistiť číslo dedičského konania a čo zisťuje notár pri dedičskom konaní.

Dedičské konanie na Slovensku

K dedičskému konaniu dochádza po úmrtí človeka s cieľom rozhodnúť, ako sa naloží s jeho majetkom. Zákon o dedičstve na Slovensku neexistuje, preto dedičské konanie, jeho priebeh či to, kto môže byť dedičom, upravuje: 

 • Občiansky zákonník
 • Civilný mimosporový poriadok
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov
 • zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis registra trestov
 • zákon o dani z príjmov

Dedičské konanie podľa závetu pozostalého nie je na Slovensku veľmi bežné. Oveľa častejšie prebieha dedičské konanie na základe dedenia zo zákona. 

Proces dedičského konania

Dedenie sa celkovo procesne delí na 4 hlavné časti:

 1. Uznesenie o dedičstve: Tento krok sa nevzťahuje automaticky na každé dedičské konanie. Notár je v práve vydať uznesenie o dedičstve na začiatku konania jedine vtedy, ak sa majetok nedelí medzi viacerých ľudí. Druhým prípadom je uzavretie dohody všetkých dedičov o jednotlivých podieloch dedičstva, kedy sa vyhnú procesu prejednania. 
 2. Príprava prejednania dedičstva: Vo väčšine prípadov sa jedná o štartovací bod, kde notár začína s overovaním potenciálnych dedičov, pátraním po závete a predmetoch dedičstva.
 3. Prejednanie dedičstva: V tomto kroku je notár povinný upovedomiť všetkých dedičov o ich dedičskom práve, rovnako ako o možnosti odmietnuť dedenie majetku zosnulého. Odmietnutie dedičstva musí byť vykonané do 30 dní od upovedomenia notárom.
 4. Ukončenie dedičského konania: Na konci notár v úlohe súdneho komisára schvaľuje dohodu dedičov a potvrdzuje konkrétne prerozdelenie majetku. Zároveň určí konečnú dobu, do ktorej musí byť dedičstvo vysporiadané.

Dedičské konanie sa končí vtedy, keď notár vydá osvedčenie o dedičstve. Vydané môže byť len vtedy, pokiaľ všetci dediči súhlasili s tým, ako sa dedičstvo prerozdelí. V opačnom prípade môže dedičské konanie pokračovať súdnym sporom.

Dedičské konania – Notársky centrálny register závetov

Po začatí konania o dedičstve súd vykoná šetrenie, pri ktorom zisťuje, či bolo už skôr vedené dedičské konanie po poručiteľovi. Následne súd poverí notára, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo a vydal uznesenie o dedičstve.

Súdny komisár predtým, ako vykoná akýkoľvek iný úkon v dedičskom konaní vykoná aj šetrenie v evidencii Notárskeho centrálneho registra závetov, či je v nej evidovaný závet poručiteľa, listina o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva alebo odvolanie týchto úkonov.

Komora vedie Notársky centrálny register závetov, ktorý obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov alebo iných úkonov pre prípad smrti a dedičského konania.

Jedným z najdôležitejších úkonov v dedičskom konaní je predbežné vyšetrenie podľa ustanovenia § 175 CMP, v zmysle ktorého sa vykonávajú všetky úkony potrebné na zistenie dedičov, poručiteľovho majetku a jeho dlhov a zisťuje sa, či je nevyhnutné urobiť neodkladné úkony.

Ako dlho trvá dedičské konanie?

Dedičské konanie je súdne konanie, ktoré sa riadi Civilným mimosporovým poriadkom. Návrh na začatie dedičského konania nepodáva potenciálny dedič.

Otvorenie dedičského konania má na starosti súd. Začína ho na základe oznámenia o úmrtí z matriky. Riešením dedičstva poverí notára, ktorého rozhodnutia sú záväzné.

Ľudí najčastejšie zaujúma, ako dlho trvá dedičské konanie. Civilný mimosporový poriadok žiadne lehoty na ukončenie dedičského konania neurčuje. Avšak súd určí lehotu, v akej by sa konanie malo skončiť. Určuje ju už v momente, keď poverí notára riešením dedičstva. Bežnou praxou je lehota 6 mesiacov, záleží to od rôznych okolností. 

Čo zisťuje notár pri dedičskom konaní?

Mnoho ľudí zaujíma, čo zisťuje notár pri dedičskom konaní. Úlohou notára ešte pred samotným rozdelením dedičstva je vykonať všetky potrebné úkony na zistenie dedičov. Zisťuje, či poručiteľ zanechal listinu o vydedení alebo závet. V prípade závetu ďalej skúma jeho stav, teda či je právoplatný, a obsah. 

Počas prípravy prejednania dedičstva tiež zisťuje, aký majetok, prípadne dlhy, poručiteľ zanechal a vytvorí ich súpis. Notár v tomto kroku získava podklady od rôznych inštitúcií ako banky, obchodný register či katastrálny úrad. Vyhodnotí a spíše všetky pasíva a aktíva, ktoré zomrelý zanechal, a budú súčasťou dedičského konania.

Najdôležitejším úkonom notára vo fáze prejednania dedičstva je upovedomiť potenciálnych dedičov o tom, že: 

 • majú dedičské právo
 • môžu dedičstvo odmietnuť
 • čo sa stane, ak odmietnu dedičstvo

Notár dedičov upovedomuje ústne (do zápisnice) alebo upovedomenie doručí do vlastných rúk dediča či splnomocnenca. 

Notár musí upovedomiť všetkých potenciálnych dedičov pozostalého o ich dedičskom práve.

Poplatok za dedičské konania

S dedičským konaním sa spája aj niekoľko poplatkov. Základnými sú poplatok pre notára a súdny poplatok za dedičské konanie. Oba závisia od hodnoty dedičstva v čase smrti poručiteľa.

Odmena notára sa podľa Vyhlášky o odmenách a náhradách notárov vypočíta percentuálnou sadzbou. A to od 2 % do 0,2 % percenta zo základu. Základom odmeny je trhová hodnota majetku poručiteľa.

Súdny poplatok za dedičské konanie sa taktiež odvíja od hodnoty dedičstva pozostalého.

Koľko stojí otvorenie dedičského konania?

Koľko teda stojí otvorenie dedičského konania? Konkrétna výška súdneho poplatku za konanie o dedičstve sa odvíja od čistej hodnoty dedičstva (rozdiel medzi zistenými aktívami a pasívami dedičstva). V súlade s uvedeným platí, že súdny poplatok za dedičské konanie:

 • do 3 319 € čistej hodnoty dedičstva je 6,50 €
 • do 9 958 € čistej hodnoty dedičstva je 16,50 €
 • nad 9 958 € je 0,2 % z čistej hodnoty dedičstva, najviac však 165,50 €

Súdny poplatok sa platí len raz, teda stačí, keď ho za celé konanie uhradí jeden z dedičov. 

Odmena notára za dedičstvo – kalkulačka

Okrem úhrady súdneho poplatku treba počítať aj s odmenou notára, ktorý má na starosti agendu súvisiacu s dedičským konaním. Základ pre výpočet odmeny notára za dedičstvo pomocou kalkulačky predstavuje tzv. všeobecná hodnota majetku pozostalého.

Výšku čistej odmeny notárovi upravuje Zákonník, konkrétne vyhláška MS SR 31/1993 Z.z. Jedná sa o odmenu vypočítanú priamo z hodnoty dedičstva, ktorej výška sa odvíja od celkovej sumy, na ktorú je dedičstvo ohodnotené.

To znamená, že čím vyššiu hodnotu má dedičstvo, tým nižšie percento z nej dostane notár. Odmenu notára za dedičstvo možno vypočítať pomocou kalkulačky podľa nasledujúcej tabuľky.

Celková hodnota dedičstvaOdmena pre notára
z prvých 3 300 € základu2 %
z presahujúcej sumy až do 16 500 € základu1 %
z presahujúcej sumy až do 33 100 € základu0,7 %
z presahujúcej sumy až do 99 500 € základu0,4 %
z presahujúcej sumy až do 663 800 € základu0,2 %
Tabuľka: Odmena notára za dedičstvo podľa celkovej sumy, na ktorú je dedičstvo ohodnotené.

K sume poplatku z dedičstva sa ešte pripočítajú hotové výdavky notára a DPH. Odmena je najmenej 23 €. Poplatok platí každý z dedičov. To znamená, že ak ich je viac, každý ho zaplatí zo svojho podielu dedeného majetku.

Ako zistiť číslo dedičského konania?

Nasledujúci postup popisuje, ako zistiť číslo dedičského konania:

 1. kontaktovať súd: prvým krokom je nájsť súd, ktorý je príslušný pre konkrétnu lokalitu, kde zosnulý žil
 2. poskytnúť súdu relevantné údaje o zosnulom: meno, dátum úmrtia a miesto trvalého bydliska
 3. vyplniť žiadosť o poskytnutie informácií o dedičskom konaní

Po podaní žiadosti bude súd spracovávať žiadosť a následne žiadateľovi poskytne číslo dedičského konania spolu s ďalšími informáciami, ktoré bude potrebovať. Doba spracovania sa môže líšiť v závislosti od pracovnej záťaže súdu.

Obnovenie dedičského konania

K obnoveniu dedičského konania dochádza v prípade, že sa po vydaní uznesenia o dedičstve objaví ďalší majetok zomrelého. Stať sa to môže aj s odstupom niekoľko desiatok rokov. Dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná v prípade, že sa objavil dlh. 

Obnovenie dedičského konania môže začať na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy. Žiadosť o začatie konania však často podáva dedič. Je nutné ju podať na súde, ktorý predtým konanie o dedičstve ukončil. 

Žiadosť o obnovu dedičského konania musí obsahovať najmä:

 • identifikačné údaje navrhovateľa – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
 • špecifikáciu predmetu novoobjaveného dedičstva 
 • dôkaz, že novoobjavené dedičstvo zomrelý skutočne vlastnil (kúpna zmluva, list vlastníctva
 • špecifikáciu dedičského konania – súd a notársky komisár, pred ktorým bolo vedené, spisovná značka konania

Návrh na obnovenie dedičského konania nie je bezplatný. Platí sa 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať. Najmenej je to 6,50 €, najviac 165,50 €.  

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang