Due diligence – čo to je a prečo je to dôležité?

Due diligence, v preklade „náležitá starostlivosť“, predstavuje proces dôkladného preskúmania. Ten sa uskutočňuje pred uzatvorením zmluvy o kúpe alebo akvizícii spoločnosti, nehnuteľnosti alebo iného majetku. Jeho hlavným cieľom je identifikovať a posúdiť potenciálne riziká a príležitosti spojené s danou transakciou.


Obsah článku


Čo je due diligence

Due diligence preklad znie „hĺbková kontrola“ alebo „náležitá starostlivosť“. Due diligence je proces dôkladného a systematického preskúmania a hodnotenia informácií o subjekte (napríklad spoločnosti, nehnuteľnosti, alebo inej investície), ktorý sa vykonáva pred uzatvorením obchodnej transakcie, fúzie firmy alebo investície.

Cieľom due dilligence je poskytnúť stranám zapojeným do transakcie (napríklad kupujúcim, investorom, alebo bankám) kompletné a spoľahlivé informácie o objekte transakcie, aby mohli správne posúdiť súvisiace riziká a príležitosti.

Počas procesu due diligence sa zhromažďujú a posudzujú rôzne druhy informácií, vrátane finančných údajov, právnych dokumentov, operačných informácií, environmentálnych a ďalších faktorov ovplyvňujúcich subjekt transakcie.

Tieto informácie sa potom analyzujú a vyhodnocujú s cieľom identifikovať možné riziká, nedostatky alebo oblasti, ktoré by mohli ovplyvniť úspešnosť transakcie alebo investície.

Due dilligence je kritickým krokom pri prijímaní obchodných rozhodnutí, pretože umožňuje zúčastneným stranám získať jasný obraz o stave a podmienkach objektu transakcie. Na základe výsledkov due diligence sa môžu prijať ďalšie kroky alebo sa môže rozhodnúť o zmene podmienok alebo rozsahu transakcie.

Prečo je due dilligence dôležité?

Due dilligence je dôležitý pre viacero dôvodov, najmä pri realizácii akýchkoľvek obchodných transakcií alebo investícií. Tu sú hlavné dôvody, prečo je due diligence nevyhnutnou súčasťou procesu rozhodovania:

 • Identifikácia rizík: Due diligence umožňuje identifikovať a pochopiť potenciálne riziká spojené s danou transakciou alebo investíciou. Tieto riziká môžu byť finančné, právne, operačné alebo spojené s inými aspektmi. Identifikácia týchto rizík umožňuje prijímateľom rozhodnutí vyhodnotiť, či sú riziká akceptovateľné alebo či je potrebné podniknúť opatrenia na ich zmiernenie.
 • Poskytuje úplné informácie: Prostredníctvom due diligence sa získavajú kompletné informácie o subjekte transakcie, vrátane jeho finančnej situácie, právneho stavu, operačnej efektívnosti, trhového postavenia atď. Tieto informácie umožňujú prijímateľom rozhodnutí mať jasný obraz o stave objektu transakcie a lepšie pochopiť jeho hodnotu a perspektívy.
 • Podporuje správne rozhodnutia: Na základe informácií získaných prostredníctvom due diligence môžu prijímatelia rozhodnutí správne posúdiť a vyhodnotiť príležitosti a riziká spojené s transakciou alebo investíciou. Tieto informácie poskytujú podporu pri formulovaní stratégie a prijímaní informovaných rozhodnutí.
 • Minimalizuje neistotu a zlepšuje dôveru: Due diligence pomáha minimalizovať neistotu a zvyšuje dôveru medzi zúčastnenými stranami. Poskytujúc kompletné informácie a identifikujúc potenciálne problémy umožňuje due diligence znížiť prekvapenia alebo nepredvídané udalosti počas alebo po uzavretí transakcie.
 • Zníženie právnych a finančných rizík: Dôkladným vykonaním due diligence sa minimalizuje riziko vzniku neskorších právnych sporov alebo finančných ťažkostí spojených s transakciou. Identifikácia právnych nejasností alebo nedostatkov môže umožniť prijatie opatrení na ich vyriešenie pred uzatvorením transakcie.

Celkovo je due diligence kritickým nástrojom, ktorý pomáha zúčastneným stranám získať dôkladné pochopenie a hodnotenie situácie pred uzavretím transakcie alebo investície. Týmto spôsobom umožňuje minimalizovať riziká a maximalizovať šance na úspech v podnikaní.

Cieľom due dilligence je poskytnúť stranám zapojeným do transakcie (napríklad kupujúcim, investorom, alebo bankám) kompletné a spoľahlivé informácie o objekte transakcie, aby mohli správne posúdiť súvisiace riziká a príležitosti.

Čo zahŕňa due diligence?

Obsah a rozsah due diligence môžu byť rôzne v závislosti od typu transakcie alebo investície, no zvyčajne zahŕňajú nasledujúce aspekty:

 • Finančná analýza: Zameriava sa na preskúmanie finančnej situácie subjektu, vrátane účtovných výkazov, cash flow, zadlženosti, príjmov, nákladov a finančných výhľadov. Cieľom je posúdiť finančnú stabilitu a výkonnosť subjektu, identifikovať potenciálne riziká a príležitosti.
 • Právna analýza: Tento aspekt zahŕňa preskúmanie právneho stavu subjektu, ako sú zmluvy, majetkové práva, súdne spory, licencie a dohody. Cieľom je overiť platnosť dokumentov a identifikovať možné právne riziká, ako napríklad nejasné vlastnícke práva alebo neplatné zmluvy.
 • Operatívna analýza: Skúma efektívnosť a riadenie prevádzky subjektu, vrátane procesov výroby, distribúcie, zásobovania, ľudských zdrojov a IT systémov. Cieľom je identifikovať možnosti optimalizácie prevádzky a identifikovať potenciálne operatívne riziká.
 • Trhová analýza: Analyzuje trhové prostredie, v ktorom subjekt pôsobí, vrátane konkurencie, trendov a potenciálu rastu. Cieľom je pochopiť trhový potenciál subjektu a jeho konkurenčnú pozíciu.
 • Environmentálna a sociálna analýza: Skúma environmentálne a sociálne faktory ovplyvňujúce subjekt, ako sú environmentálne povinnosti, pracovné podmienky a sociálna zodpovednosť. Cieľom je identifikovať environmentálne a sociálne riziká a ich potenciálny vplyv na subjekt.
 • Technická analýza (v prípade nehnuteľností alebo technologických investícií): Táto časť zahŕňa technické preskúmanie stavu nehnuteľností, vybavenia alebo technologických zariadení. Cieľom je zistiť ich technický stav a prípadné náklady na údržbu či modernizáciu.
 • Audit compliance (súlad s predpismi): Zameriava sa na overenie súladu subjektu s platnými právnymi predpismi a reguláciami, ako sú odvetvové predpisy, daňové povinnosti a ďalšie špecifické požiadavky.
 • Analýza riadenia rizík: Zhodnocuje spôsob riadenia rizík subjektu a identifikuje možné nedostatky alebo slabé miesta v riadení rizík.

Všetky tieto analýzy a preskúmania pomáhajú zúčastneným stranám získať komplexný obraz o stave subjektu a identifikovať dôležité faktory ovplyvňujúce transakciu alebo investíciu.

Na základe výsledkov due diligence sa potom môžu prijať informované obchodné rozhodnutia a minimalizovať riziká spojené s danou transakciou. Súčasťou due diligence môže byť aj PEST analýza.

Kto vykonáva due diligence?

Due diligence môže byť vykonávaná rôznymi subjektmi v závislosti od konkrétnej transakcie alebo investície. Hlavní aktéri, ktorí sa zvyčajne podieľajú na vykonávaní due diligence, zahŕňajú:

 • Investori alebo kupujúci: V prípade investícií alebo akvizícií sú investori alebo kupujúci hlavnými iniciátormi procesu due diligence. Ich cieľom je získať dôkladné informácie o subjekte investície alebo spoločnosti, ktorú plánujú kúpiť. Investori alebo kupujúci najčastejšie najímajú externých odborníkov alebo konzultantov na vykonanie dôkladnej analýzy.
 • Finanční poradcovia: V niektorých prípadoch investori alebo kupujúci najímajú finančných poradcov alebo investičné banky na vykonanie špecifických aspektov due diligence, najmä finančnej analýzy. Finanční poradcovia majú odborné znalosti v oblasti financií a pomáhajú identifikovať finančné riziká a príležitosti.
 • Právni poradcovia: Advokátske firmy sú často zapojené do procesu due diligence na preskúmanie právneho stavu subjektu transakcie. Právni poradcovia sa zaoberajú skúmaním zmlúv, majetkových práv, súdnych sporov a iných právnych dokumentov s cieľom identifikovať právne riziká a zabezpečiť platnosť právnych záväzkov.
 • Operatívne a technické tímy: Pre oblasti ako operatívna analýza alebo technická analýza (napríklad v prípade investícií do nehnuteľností alebo technológií) môžu byť zapojené špecializované tímy, ktoré majú skúsenosti v danom odvetví alebo oblasti.
 • Auditórske spoločnosti: V prípade komplexných auditov alebo overenia súladu s predpismi môžu byť do procesu due diligence zapojené auditórske spoločnosti. Ich úlohou je poskytnúť nezávislú a objektívnu kontrolu finančných údajov a právneho stavu subjektu.
 • Manažment a interné tímy subjektu: V niektorých prípadoch interné tímy subjektu transakcie môžu byť zapojené do procesu due diligence ako poskytovatelia informácií a spolupracovníci pri vyhodnocovaní rizík a príležitostí.

Spolupráca medzi vykonávateľmi due diligence je dôležitá pre získanie komplexného a dôveryhodného obrazu o stave subjektu transakcie. Každý subjekt má špecifické znalosti a skúsenosti, ktoré prispievajú k vykonaniu účinnej due diligence a pomáhajú minimalizovať riziká spojené s danou transakciou alebo investíciou.

Due diligence je dôležitý nástroj, ktorý môže pomôcť znížiť riziká a zlepšiť informovanosť pri investovaní do spoločností, nehnuteľností alebo iného majetku. Ak človek zvažuje akvizíciu, je dôležité si najať skúseného odborníka na due diligence, ktorý pomôže previesť dôkladnú previerku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang