Ekonómia – ako jej porozumieť

ekonómia

Veľa ľudí ekonómii nerozumie, je to kvôli samotným ekonómom, ktorí z toho robia ťažkú matematickú vedu. Avšak kto nerozumie ekonómii, nemôže mať triezvy pohľad na svet a tiež nevie robiť (väčšinou) správne rozhodnutia vo svojom osobnom živote.

Keby nám nad hlavou lietali meteority, v televízii a na internete by bolo plno rozhovorov s astrofyzikmi, od ktorých by sme chceli vedieť, čo sa deje a čo s nami bude. Keď sú vojny, slovo dostávajú bezpečnostní analytici.

Teraz, po mnohých teroristických útokoch sú väčšinou robené rozhovory s bezpečnostnými analytikmi, ktorí nám hovoria, čo ešte môžeme čakať a čo proti tomu robiť.

No ekonómovia dostávajú slovo najčastejšie, ešte viac dokonca pred voľbami, alebo po Brexite. Viac nás už ovplyvňuje azda len dym z cigariet, ako ekonómia.

Na západe je normálne, že sa už na základných školách deti učia finančnej gramotnosti a základom ekonomiky. Slovensko bohužiaľ v týchto poznatkoch trochu zaostáva, preto je to na každom jednotlivcovi, aby sa to naučil. Veď koľkí na Slovenku vedia napríklad, čo je to franšíza, zdieľaná ekonomika alebo ex offo výmaz?

Človek nemusí byť profesionálny analytik a ovládať všelijaké vzorce. Viac ako 50 % ekonómie sa dá pochopiť aj bez vzorcov. V najbližších riadkoch prevedieme čitateľa tým najdôležitejším.

Od mechanizmu ponuky a dopytu, cez výkon ekonomiky, až po medzinárodný obchod a krízy.

Ekonomika sú vlastne všetky tie vzťahy, ktoré vznikajú v hospodárstve určitej krajiny. Nákup, predaj, výroba, marža, spotreba, investície, dividenda. Každý výdaj je niekoho príjmom, a každý príjem musel byť najskôr niekoho výdajom.

No a ekonómia je veda, ktorá všetko toto skúma, a pokúša sa predpovedať budúcnosť, alebo vysvetliť, prečo to a to nastalo.

Čo je vlastne ekonómia?

Ekonómia je náuka o ekonomickom správaní ľudí, podnikov a organizácií. Je to interdisciplinárna veda, ktorá analyzuje správanie týkajúce sa produkcie, distribúcie a spotreby dostupných zdrojov v hospodárení. V podnikoch a firmách je rovnako dôležitá ako SWOT analýza.

Ekonómia sa zaoberá hlavne troma základnými oblasťami: makroekonómiou, mikroekonómiou a finančnou ekonómiou.

Makroekonómia je štúdium celkového ekonomického správania, vrátane národného hospodárstva a ekonomického cyklu. Hlavným cieľom makroekonómie je analyzovať hospodársky rast, infláciu, úrokové sadzby a mieru nezamestnanosti.

Mikroekonómia sa zaoberá analýzou výroby a spotreby jednotlivých podnikov a ľudí. Jej cieľom je zistiť, ako trhové sily ovplyvňujú spotrebu a produkciu jednotlivých produktov, ako sú ceny, produktový zisk a konkurencia.

Finančná ekonómia je štúdium finančných trhov, ako sú trhy s úvermi, akciami a dlhopismi. Finančná ekonómia analyzuje riziká, ktoré súvisia s investovaním a správou finančných prostriedkov.

Ekonómia je veľmi dôležitou vedou pre riadenie ekonomiky. Využíva sa na výskum hospodárskych politík a na pomoc pri tvorbe zdravého hospodárskeho prostredia.

Ekonómia tiež poskytuje informácie pre investorov, ktorí chcú vedieť o trhoch a rizikách. Je veľmi dôležitou vedou pre moderný svet. Je to veľmi užitočný nástroj na riadenie ekonomiky.

Okrem týchto oblastí sa avšak zaoberá aj novými smermi a konceptami ekonomiky, ktoré sú v poslednom čase založené na udržateľnosti a ekológii, ako napríklad cirkulárna ekonomika či modrá ekonomika.

Čo je cirkulárna ekonomika? Je to ekonomický model, ktorý sa snaží minimalizovať odpad a maximalizovať využitie zdrojov tým, že zmení tradičný lineárny model (tzn. „vyrobiť, použiť, vyhodiť“) na kruhový, kde sú produkty, komponenty a materiály používané, opravované, recyklované a znovu používané, čím sa minimalizuje množstvo odpadu vytvoreného v rámci ekonomických procesov.

Čo je modrá ekonomika? Modrá ekonomika je ekonomický koncept, ktorý sa zameriava na udržateľné využívanie a ochranu morských a oceánskych zdrojov. Oblasť modrej ekonomiky sa zaoberá širokou škálou tém, vrátane rybolovu, cestovného ruchu, námorného obchodu, energetiky z morí, ochrany morského prostredia a výskumu oceánov.

Ekonómia v praxi

Ekonomika sa všeobecne chápe ako veda o hospodárskom rozvoji a fungovaní hospodárstva. Ekonomika v praxi sa zameriava na zabezpečenie ekonomickej prosperity spoločnosti. Je rovnako dôležitá ako cash flow, ktorý poskytuje celkový pohľad na finančnú situáciu spoločnosti a jej schopnosť generovať zisky a zvládať záväzky.

Zahŕňa štúdium zmien ekonomických princípov a ich vzťahu k obchodu, podnikaniu, finančným trhom a iným oblastiam hospodárskeho života. Okrem iného rieši rôzne zmeny a smery v zamestnaní, ako napríklad vznik gig ekonomiky.

Ekonomika koncertov – gigov, známa aj ako ekonomika na voľnej nohe alebo ekonomika na požiadanie, sa vzťahuje na trh práce charakterizovaný prevahou krátkodobých, dočasných alebo projektových pracovných miest. Gig ekonomika, tak predstavuje nový fenomén v sfére ekonomiky.

Ekonómia v praxi sa zameriava na výskum a štúdium rôznych princípov hospodárskeho života.

Ekonómia poskytuje nástroje na pochopenie dôležitých oblastí hospodárstva, ako sú obchod, finančný trh, inflácia, menová politika, účastníci trhu, daňová politika atď.

Ekonomické doktríny zahŕňajúce teóriu peňazí, obchodu a podnikania zahŕňajú aj analýzu trhových štruktúr, výrobných a spotrebiteľských cien, zamestnanosti a ďalších oblastí hospodárskeho života.

Ekonomika v praxi zahŕňa aj výskum vplyvu politík a hospodárskych udalostí na ekonomiku. To znamená, že ekonómia v praxi dokáže posúdiť a zhodnotiť vplyv rôznych faktorov na hospodársky rast a prosperitu.

Ekonomické prognózy sa často používajú na určenie dlhodobých hospodárskych trendov a vývoja.

Ekonomika v praxi sa vo všeobecnosti považuje za prostriedok na dosiahnutie hospodárskej prosperity. Je veľmi dôležitá pre hospodársku stabilitu a rast štátu.

Snaží sa nájsť spôsoby, ako zlepšiť životnú úroveň obyvateľstva a udržať hospodársku rovnováhu.

Ekonomika v praxi je súbor techník, ktoré sa používajú v prospech obyvateľstva. Medzi tieto techniky patrí zavádzanie daňových úľav, podpora obchodu a investícií, podpora výskumu a vývoja a podpora rozvoja malých a stredných podnikov.

Ekonomika v praxi poskytuje pomoc aj pri riešení finančných problémov, ako je regulácia trhov, obmedzovanie inflácie a podpora spotreby.

Ako porozumieť ekonómii?

Ekonómia je veľmi dôležitá pre našu každodennú existenciu. Získanie lepšieho porozumenia ekonómii pomôže lepšie porozumieť svetu okolo. Ekonómia sa zaoberá obchodom a výmenou tovaru a služieb medzi ľuďmi, podnikmi a štátmi.

Ekonómia sa zaoberá nákladmi, výnosmi, ziskom, ponukou a dopytom. Náklady sú príjmy, ktoré musí človek zaplatiť, aby niečo získal. Napríklad zdanenie výhry.

Výnos je čiastka, ktorú získa človek za predaj tovaru alebo služby. Zisk je čiastka, ktorá mu zostane po odrátaní všetkých nákladov.

Ponuka je množstvo tovaru alebo služieb, ktoré sú k dispozícii na predaj. A dopyt je množstvo tovaru alebo služieb, ktoré ľudia chcú kúpiť.

Ďalšou vecou, ktorú je potrebné pochopiť, je, ako ekonómia ovplyvňuje politiku. Niektoré zákony a politiky, ktoré vlády zavádzajú, sú zamerané na zlepšenie hospodárskej situácie.

Napríklad, ak sa štát snaží znížiť nezamestnanosť, môže fiškálnou politikou znížiť platenie daní, aby podporil podnikanie a vytvoril pracovné príležitosti.

Alebo môžu zavedením prídavkov na sociálne poistenie podporiť rodiny, ktoré sú v núdzi.

Ďalej je potrebné pochopiť ako funguje trh. Trh je miesto alebo prostredie, kde sa obchoduje. Na trhu sa stretávajú ponuka a dopyt. Ak je niečo veľmi populárne, cena sa môže zvýšiť. Ak je niečo menej populárne, cena sa môže znížiť.

To je spôsobené tým, že ľudia chcú kúpiť to, čo je populárne a odmietajú kúpiť to, čo nie je.

Nakoniec je potrebné pochopiť, ako ekonómia ovplyvňuje každodenné životy. Ekonómia človeku pomáha pochopiť, prečo platí za to, čo kupuje, prečo sa ceny zvyšujú alebo znižujú.

TIP: Človek by mal, v rámci svojich každodenných finančných operácií, neustále sledovať bezpečnostné opatrenia svojej banky alebo platobných aplikácií. Zníži sa tak riziko krádeže finančných údajov – skimming.

Porozumenie ekonómii môže byť ťažké, avšak ak bude človek systematicky pracovať na tom, aby pochopil, môže to dosiahnuť. To je možné dosiahnuť niekoľkými spôsobmi, ako je čítanie kníh a článkov, počúvanie podcastov o investovaní, ekonómii a správach o dianí vo svete.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang