Elektronický podpis – ako získať, kvalifikovaný online, aktivácia

V dnešnom digitálnom veku je význačná časť každodenných aktivít realizovaná cez internet. Elektronické dokumenty a transakcie sa stávajú štandardom, a preto je nevyhnutné mať prostriedok, ktorý umožní bezpečne a právne platne podpisovať tieto digitálne záznamy. Tu vstupuje do hry elektronický podpis. Získanie kvalifikovaného elektronického podpisu online je dnes jednoduchšie než kedykoľvek predtým.

Elektronický podpis vznikol v snahe zjednodušiť a zrýchliť komunikáciu a zároveň zabezpečiť autenticitu a právnu platnosť podpisov a stal sa dôležitým nástrojom pre jednotlivcov, firmy aj vládne organizácie.

Ako získať elektronický podpis, ako funguje elektronický podpis na občianskom preukaze, ako aktivovať elektronický podpis a kto potrebuje elektronický občiansky preukaz?

Ako získať elektronický podpis dokumentov?

Elektronický podpis dokumentov je dôležitým nástrojom v digitálnom svete, ktorý umožňuje bezpečné a právne záväzné podpisovanie elektronických dokumentov a transakcií. U nás je elektronický podpis dokumentov plne uznávaný a možno ho získať cez rôzne certifikačné autority a poskytovateľov. Ako získať elektronický podpis?

 1. Výber certifikačnej autority
  Prvým krokom k získaniu elektronického podpisu je vybrať si certifikačnú autoritu. Certifikačné autority sú dôveryhodné organizácie, ktoré vydávajú elektronické certifikáty potrebné pre podpisovanie. Na Slovensku existuje niekoľko certifikačných autorít, ako napríklad Slovenská pošta, Notárska komora Slovenskej republiky alebo privátne spoločnosti. Celkovo to zjednodušuje a zrýchľuje procesy spojené napr. aj so získaním auta na notársku zmluvu v rámci dedičského konania a prispieva k zvýšenej dôvere v právnych transakciách.
 2. Overenie svojej totožnosti
  Po zvolení certifikačnej autority bude potrebné preukázať svoju totožnosť. Toto sa zvyčajne robí osobne na pobočke certifikačnej autority. Pri overení sa možno stretnúť so zamestnancom, ktorý si skontroluje doklady a záznamy a potvrdí vašu totožnosť.
 3. Typ certifikátu
  Certifikačné autority ponúkajú rôzne typy certifikátov, ktoré sú vhodné pre rôzne účely. Je potrebné zvážiť, na aké účely sa bude elektronický podpis používať, a vybrať si typ certifikátu, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám jednotlivca. Napríklad si možno zvoliť certifikát na elektronické podpisovanie emailov, online dokumentov alebo pre podávanie elektronických žiadostí.
 4. Podpísanie zmluvy
  Po overení totožnosti a zvolení typu certifikátu bude nutné podpísať zmluvu s certifikačnou autoritou. Zmluva obsahuje podmienky a povinnosti týkajúce sa používania elektronického podpisu a certifikátu.
 5. Získanie certifikátu a nainštalovanie softvéru
  Po podpísaní zmluvy a zaplatení príslušnej poplatky sa získa elektronický certifikát. Spolu s ním certifikačná autorita poskytne aj potrebný softvér na používanie elektronického podpisu. Tento softvér treba nainštalovať na svoje zariadenie (počítač, tablet, alebo smartfón) a postupovať podľa inštrukcií na aktiváciu podpisu.
 6. Ochrana svojich overovacích údajov
  Je dôležité chrániť svoje overovacie údaje a PIN kód, ktoré slúžia na autentifikáciu pri podpisovaní. Je dôležité nikdy nezdieľať overovacie údaje s inými osobami a dávať pozor na to, kde a ako sa používa elektronický podpis.

Získanie elektronického podpisu je pomerne jednoduchý proces, ktorý zabezpečuje bezpečné a právne záväzné podpisovanie v digitálnom svete. Elektronický podpis umožní efektívne a bezpečne komunikovať a podpisovať dokumenty v online prostredí a prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a dôvery v digitálnom svete.

Elektronický podpis možno využiť napríklad pri spisovaní petície, ako napr. petícia za referendum.

Elektronický podpis vznikol v snahe zjednodušiť a zrýchliť komunikáciu a zároveň zabezpečiť autenticitu a právnu platnosť podpisov.

Zaručený elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis (ZEP) je typ elektronického podpisu, ktorý vzniká prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu a je založený na kryptografických technikách. Hlavným účelom ZEPu je zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu osoby, ktorá dokument podpisuje.

Zároveň je úlohou zaručeného elektronického podpisu garantovať integritu podpísaného dokumentu. ZEP poskytuje rovnakú právnu platnosť ako klasický podpis na papieri, čo z neho robí dôveryhodný nástroj pre elektronické komunikácie a obchody.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) je najvyššou úrovňou elektronického podpisu a zároveň je uznaný na úrovni celej Európskej únie. Je to špeciálny typ elektronického podpisu s právnou hodnotou, ktorý sa rovná podpisu na papieri.

Tento typ podpisu je založený na kryptografických technológiách, ktoré zabezpečujú jednoznačnú identifikáciu osoby, ktorá dokument podpísala, a zabraňujú akýmkoľvek zmenám v podpísanom dokumente po jeho podpise.

Ako získať kvalifikovaný elektronický podpis?

Proces získavania kvalifikovaného elektronického podpisu online je pomerne jednoduchý. Tu sú kroky, ktoré môžu pomôcť k získaniu vlastného kvalifikovaného elektronického podpisu:

 • Výber poskytovateľa KEP
  Na začiatku je potrebné nájsť dôveryhodného poskytovateľa kvalifikovaného elektronického podpisu. Existuje niekoľko overených poskytovateľov, ktorí ponúkajú tento typ služby.
 • Registrácia
  Po výbere poskytovateľa nasleduje proces registrácie. Zvyčajne to zahŕňa poskytnutie vášho identifikačného dokladu, údajov o kontakte a potvrdenie identity.
 • Overenie identity
  Po registrácii je nutné prejsť procesom overenia identity. To môže byť vykonané buď osobne v pobočke poskytovateľa alebo online pomocou elektronických overovacích metód.
 • Získanie certifikátu
  Po úspešnom overení identity sa získa kvalifikovaný elektronický podpis v podobe certifikátu. Tento certifikát obsahuje osobné údaje a je vydávaný na obmedzenú dobu (zvyčajne niekoľko rokov).
 • Inštalácia softvéru
  Niektorí poskytovatelia môžu vyžadovať inštaláciu špeciálneho softvéru na váš počítač alebo zariadenie. Tento softvér umožní podpisovať elektronické dokumenty a zabezpečí ich právnu platnosť.
 • Podpisovanie dokumentov
  Po úspešnej inštalácii softvéru sa môže začať s podpisovaním elektronických dokumentov. Po podpise sa identita overí pomocou certifikátu, a tým sa zaručí právna platnosť elektronického podpisu.

Kvalifikovaný podpis zaručuje totožnosť podpisujúcej osoby a zabezpečuje integritu podpísaných údajov, čo znamená, že po podpise dokumentu nie je možné ich zmeniť bez toho, aby sa znehodnotil podpis. Tým sa zabezpečuje vysoká miera dôveryhodnosti.

Podpis kepom – kep pin

Podpis KEPom s KEP PIN je forma kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorá vyžaduje použitie osobného identifikačného čísla, známeho ako KEP PIN, pre potvrdenie totožnosti podpisujúcej osoby. Tento PIN je jedinečný a tajný a užívateľ ho musí zadať pri každom podpise elektronického dokumentu.

Ako funguje podpis KEPom s KEP PIN?

 1. Získanie kvalifikovaného certifikátu
  Na začiatku musí užívateľ získať kvalifikovaný certifikát od dôveryhodného poskytovateľa. Certifikát obsahuje verejný a súkromný kľúč, ktoré slúžia na podpísanie elektronických dokumentov.
 2. Generovanie KEP PINu
  Po získaní certifikátu si užívateľ musí vygenerovať KEP PIN. Tento kód si je dôležité dôkladne zapamätať, pretože je potrebný pri každom podpise.
 3. Podpisovanie dokumentov
  Keď užívateľ potrebuje podpísať elektronický dokument, požiada o to pomocou softvéru na podpisovanie. Potom zadá svoj KEP PIN na overenie totožnosti. Softvér použije súkromný kľúč z certifikátu na podpísanie dokumentu.
 4. Overenie podpisu
  Po úspešnom podpise sa dokument opatrne skontroluje a overí, či KEP PIN bol zadaný správne a či podpis nie je poškodený.

Podpis KEPom s KEP PINom je spoľahlivý a bezpečný spôsob, ako podpisovať elektronické dokumenty. Táto forma kvalifikovaného elektronického podpisu poskytuje dodatočnú ochranu a autenticitu, čo je nevyhnutné v súčasnom digitálnom prostredí.

Kvalifikovaný elektronický podpis je špeciálny typ elektronického podpisu s právnou hodnotou, ktorý sa rovná podpisu na papieri.

Ako urobiť elektronický podpis online – digitálny podpis

Elektronický podpis, známy aj ako digitálny podpis, sa stal neoddeliteľnou súčasťou moderného digitálneho sveta. Umožňuje bezpečne overovať autentickosť a integritu elektronických dokumentov a transakcií.

Vďaka nemu sa možno vyhnúť časovo náročným a zbytočne papierovým procesom, a to všetko prostredníctvom počítača alebo mobilného zariadenia. Ak sa niekto chce naučiť, ako urobiť elektronický podpis online, je potrebné nasledovať tieto kroky.

Získanie digitálneho certifikátu

Digitálny podpis vyžaduje digitálny certifikát, ktorý je vytvorený certifikačnou autoritou. Táto autorita overuje identitu a vytvára elektronické certifikáty, ktoré slúžia ako digitálne identifikačné číslo.

Výber metódy elektronického podpisu

Existujú rôzne spôsoby ako vytvárať elektronické podpisy. Je možné si vybrať medzi softvérovými riešeniami, online nástrojmi alebo mobilnými aplikáciami. Dôležité je vybrať si dôveryhodný a spoľahlivý nástroj na digitálny podpis.

Načítanie dokumentu

Po získaní certifikátu a vybratí vhodnej metódy je potrebné nahrať elektronický dokument, ktorý sa má podpísať. Môže to byť PDF, textový dokument, e-mail alebo iný typ súboru.

Overenie identity

Pred vytvorením digitálneho podpisu bude potrebné overiť identitu pomocou vášho digitálneho certifikátu. Každý certifikát má priradené heslo alebo PIN, ktorým sa overuje prístup k certifikačnej autorite.

Vytvorenie elektronického podpisu

Po overení identity sa elektronický podpis vytvorí kliknutím, zadaním hesla alebo inou metódou autentifikácie. Vytvorený podpis bude unikátny a viazaný k dokumentu, čo zabezpečí jeho nezmeniteľnosť.

Overenie platnosti podpisu

Predtým, než sa elektronicky podpísaný dokument odovzdá, je potrebné sa uistiť, že podpis je platný a nebol nijakým spôsobom poškodený alebo zmenený. Možno použiť softvér na overenie podpisu alebo overiť platnosť cez webové nástroje poskytované certifikačnými autoritami.

Súkromie a zabezpečenie

Digitálne certifikáty a prístupové údaje k nim je potrebné uchovávať v bezpečí. Nikdy ich netreba poskytovať tretím stranám, ak nie je úplná dôvera v ich bezpečnosť. Je potrebné používať aktualizovaný softvér a dbať na bezpečnosť vášho zariadenia.

Certifikát pre elektronický podpis

Certifikát pre elektronický podpis je elektronický dokument, ktorý slúži na overenie autenticity osoby, ktorá podpisuje elektronické dokumenty. Je to dôveryhodné vydanie, ktoré potvrdzuje, že daný podpis patrí skutočnej osobe a nie je falzifikátom. Certifikáty sa zvyčajne vydávajú certifikačnými autoritami, ktoré sú dôveryhodnými entitami schopnými overiť identitu a autenticitu podpisujúcej osoby.

Certifikát pre elektronický podpis funguje na základe asymetrického šifrovania. Keď osoba požiada o certifikát, certifikačná autorita overí jej identitu a vygeneruje digitálny kľúčový pár – súkromný a verejný kľúč. Súkromný kľúč je uchovávaný v bezpečí osoby a slúži na podpísanie elektronických dokumentov. Verejný kľúč je distribuovaný vo verejnom registri a slúži na overenie autenticity podpisu.

Keď osoba podpíše elektronický dokument, jej súkromný kľúč sa použije na vytvorenie digitálneho podpisu. Tento podpis je priložený k dokumentu. Pri overení autenticity podpisu sa použije verejný kľúč, ktorý je dostupný vo verejnom registri. Ak sa podarí overenie a podpis je autentický, dokument je považovaný za nezmenený a podpísaný skutočnou osobou.

Aktivácia elektronického podpisu – ako aktivovať elektronický podpis?

Na Slovensku je elektronický podpis právne platný a jeho aktivácia je jednoduchá. Ako aktivovať elektronický podpis? Takto vyzerá postup aktivácie elektronického podpisu.

 1. Získanie kvalifikovaného certifikátu
  Aktivácia elektronického podpisu začína získaním kvalifikovaného certifikátu. Certifikát možno získať od vydavateľov kvalifikovaných certifikačných služieb (napríklad od Národného certifikačného úradu).
 2. Softvérová podpora
  Väčšina moderných operačných systémov a internetových prehliadačov podporuje používanie elektronického podpisu bez potreby inštalácie ďalšieho softvéru.
 3. Aktivácia certifikátu
  V prípade používania certifikátu od Národného certifikačného úradu je možné nájsť návod na ich webovej stránke. Aktivácia zahŕňa nainštalovanie certifikačného súboru do prehliadača a nastavenie PIN kódu pre prístup k certifikátu.
 4. Testovanie funkčnosti
  Je možné skúsiť napríklad podpísať testovací dokument a overiť, či podpis platí a či je overiteľný. Týmto spôsobom je možné overiť, že váš elektronický podpis funguje správne a je pripravený na používanie.
 5. Bezpečnosť
  Na minimalizovanie rizika zneužitia elektronického podpisu treba dbať na jeho bezpečné uchovávanie. Nikdy netreba prezrádzať PIN kód ani iné citlivé informácie týkajúce sa certifikátu. Pri používaní elektronického podpisu na verejných počítačoch sa treba uistiť, že prebehlo odhlásenie a certifikát sa odstránil z počítača.

Elektronický podpis – občiansky preukaz

Elektronický podpis na občianskom preukaze je založený na verejnom a súkromnom kľúčovom páre. Na občianskom preukaze sa nachádza čip s integrovanými kryptografickými kľúčmi, ktoré slúžia na generovanie digitálnych podpisov. Keď osoba podpisuje elektronický dokument, čip v občianskom preukaze použije jej súkromný kľúč na vytvorenie digitálneho podpisu, ktorý sa pridá k dokumentu.

Tento elektronický podpis na občianskom preukaze sa následne overuje pomocou verejného kľúča, ktorý je široko dostupný, a ak sa podarí overenie, je to dôkazom, že dokument nebol následne zmenený a bol podpísaný osobou s prístupom k súkromnému kľúču.

Kto potrebuje elektronický občiansky preukaz?

Elektronický občiansky preukaz je modernou formou identifikačného dokladu, ktorá sa stále viac presadzuje v mnohých krajinách sveta. Tento nový typ občianskeho preukazu poskytuje viacero výhod a prínosov pre rôzne skupiny ľudí. Kto potrebuje elektronický občiansky preukaz?

 1. Osoby žiadajúce o rôzne služby od štátu a verejných inštitúcií
 2. Osoby pracujúce v oblasti digitálnej sféry
 3. Podnikatelia a zamestnanci firiem
 4. Študenti a učitelia
 5. Cestujúci
 6. Osoby vyhľadávajúce zabezpečenie a dôveru v online priestore
 7. Osoby hľadajúce zamestnanie

Elektronický občiansky preukaz (eID) nie je povinný pre každého občana, ale môže byť veľmi užitočný v rôznych situáciách. Elektronický občiansky preukaz je v podstate klasický občiansky preukaz s pridanou čipovou technológiou, ktorá umožňuje autentifikáciu a elektronické podpisy.

Elektronický občiansky preukaz je modernou formou identifikačného dokladu, ktorá sa stále viac presadzuje v mnohých krajinách sveta.

Elektronické podpisovanie

Elektronické podpisovanie prináša so sebou rad výhod, ktoré robia z tejto modernizovanej formy podpisu neodmysliteľný nástroj v súčasnom digitálnom svete. Medzi hlavné výhody elektronického podpisovania patrí zvýšená bezpečnosť a autenticita, rýchlosť a efektivita, úspora času a nákladov, a v konečnom dôsledku eliminácia potreby používať papier.

Zavedenie elektronických podpisov prispieva k zjednodušeniu a optimalizácii elektronických transakcií a dokumentovania, čím výrazne zlepšuje produktivitu a dôveru v digitálnom podnikaní. Vďaka postupu, ako urobiť elektronický podpis, možno využívať túto vymoženosť na zjednodušenie každodenného života. 

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang