ETF na zlato – cena, ako kúpiť, najlepšie investície

V dnešnej neistote a turbulentnom ekonomickom prostredí je diverzifikácia portfólia kľúčovým krokom pre investovanie s rozvahou. Diverzifikácia pomáha minimalizovať riziká spojené s koncentrovanými investíciami a zabezpečuje, že investor nie je príliš závislý na výkonnosti jedného aktíva či odvetvia. V tejto súvislosti sa investície do komodít, a konkrétne do zlata, ukazujú ako strategický prístup k dosiahnutiu vyváženého portfólia.

Zlato má dlhú históriu slúženia ako bezpečný prístav pre investičné portfóliá v čase hospodárskej nestability a geopolitických neistôt. Jeho hodnota nie je jednoducho ovplyvnená infláciou alebo fluktuáciami mien, a preto je často vnímané ako stabilné a hodnotné aktívum. V minulosti sa ukázalo, že investície do zlata môžu slúžiť ako ochrana pred hodnotovými stratami a náhlymi ekonomickými zvratmi.

S nástupom ETF na finančných trhoch sa otvárajú nové možnosti pre investovanie do zlata. ETF fondy ponúkajú investorom efektívny spôsob, ako získavať expozíciu k hodnote zlata bez fyzického držania kovu.

Tento článok preskúma, ako ETF na zlato fungujú, aké sú ich výhody a riziká, a prečo sú stále viac populárne medzi investormi, ktorí hľadajú stabililitu a diverzifikáciu portfólií.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je ETF na zlato?

ETF na zlato je investičný nástroj, ktorý umožňuje investorom obchodovať so zlatom na burze podobne, ako by obchodovali s akciami. Hlavným cieľom ETF na zlato je sledovať výkonnosť ceny zlata. K tomu dochádza prostredníctvom držby fyzického zlata alebo finančných nástrojov, ktoré sú napojené na cenu tohto drahého kovu.

Tento ETF fond môže mať rôzne štruktúry a stratégie. Niektoré ETF držia fyzické zlato vo forme prútov, tyčí alebo mincí, pričom hodnota ETF je priamo spojená s aktuálnou cenou zlata na svetových trhoch. Iné ETF môžu využívať finančné deriváty, ako sú termínované zmluvy, na sledovanie výkonnosti ceny zlata.

Výhody ETF investícií do ceny zlata

Investovanie do ETF zlata prináša niekoľko výhod oproti tradičným formám držby fyzického zlata. Jednou z hlavných výhod je likvidita – ETF na zlato sú obchodovateľné na burze, čo znamená, že investor môže kúpiť alebo predať svoje podiely počas obchodných dní. Ďalšou výhodou je nižšia vstupná cena, pretože nákupné minimum je často oveľa nižšie v porovnaní s kúpou fyzického zlata.

Investori takisto profitujú z transparentnosti, keďže hodnota ETF je verejne dostupná a sledovateľná v reálnom čase. To umožňuje investorom efektívnejšie riadiť svoje investičné portfólio a prispôsobovať svoje stratégie podľa aktuálnych trhových podmienok.

Celkovo možno považovať ETF zlata za moderný a flexibilný spôsob investovania do tohto hodnotného kovu, pričom sa minimalizujú niektoré tradičné nevýhody spojené s fyzickým držaním zlata.

Zlato je všeobecne známe ako uchovávateľ hodnoty. ETF zlata teda môžu slúžiť investorom ako bezpečnejšia a menej riziková forma uchovania peňazí.

Riziká a opatrenia spojené s ETF na zlato

ETF investície do ceny zlata nesú so sebou určité riziká spojené s fluktuáciami trhovej hodnoty zlata. Ceny zlata môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi, vrátane globálnych ekonomických udalostí, menových pohybov, geopolitických napätí a inflácie. Preto je dôležité, aby investori boli oboznámení s dynamikou trhu a vedeli rozpoznať faktory, ktoré môžu mať vplyv na cenu zlata.

Možné riziká spojené s ETF na zlato

  1. Riziko trhovej likvidity: ETF na zlato môžu byť ovplyvnené nedostatkom likvidity na trhu v prípade, že nedostatok kupujúcich a predávajúcich vytvorí nepriaznivé podmienky pre obchodovanie. To môže viesť k výkyvom v cene ETF, ktoré nie vždy presne odrážajú hodnotu zlata.
  2. Riziko výkonnosti správcu fondu: Kvalita správy fondu je kľúčovým faktorom pre investorov v ETF na zlato. Ak správca nesprávne riadi portfólio alebo má neefektívne stratégie, môže to viesť k nižším výnosom alebo dokonca stratám pre investora.
  3. Riziko politických a legislatívnych zmien: Zmeny v politike alebo legislatíve v krajinách, kde sa ťaží alebo obchoduje so zlatom, môžu ovplyvniť cenu zlata a následne aj hodnotu ETF na zlato.

Opatrenia na minimalizovanie rizík pre investorov

  1. Dôkladné skúmanie trhových trendov: Investori by mali venovať pozornosť aktuálnym trendom na trhu s zlatom a sledovať makroekonomické ukazovatele, ktoré by mohli ovplyvniť jeho cenu.
  2. Výber renomovaných ETF a správcov fondov: Preferovať ETF s dlhodobou úspešnou históriou a dôveryhodnými správcami fondov môže pomôcť minimalizovať riziká spojené s kvalitou riadenia portfólia.
  3. Rozumné rozloženie portfólia: Investori by mali zvážiť ETF na zlato ako súčasť širšieho investičného portfólia a nie ako jedinú investíciu. Táto stratégia diverzifikácie môže pomôcť minimalizovať riziká a vyvážiť výnosy.

Investovanie do ETF na zlato si vyžaduje obozretnosť a pochopenie príslušných rizík. Správne zvolené opatrenia môžu pomôcť investorom dosiahnuť stabilný a vyvážený prístup k zisku expozície k zlatu v rámci ich investičných portfólií.

Najlepšie zlaté ETF

ETF investície do ceny zlata sú v súčasnej dobe populárnym prístupom medzi investorami, ktorí hľadajú efektívny spôsob, ako získať expozíciu k tomuto tradičnému bezpečnému prístavu. Vybrať si správne ETF na zlato je kritickým krokom pre dosiahnutie optimálnych výnosov a minimalizovanie rizík.

Táto časť preskúma niektoré z najlepších ETF na zlato, uvedie ich investičné stratégie, pozrie sa na historickú výkonnosť a poskytne dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť investorom pri informovanom rozhodovaní o ich investíciách do tohto drahocenného kovu.

ETF na zlato je možné nakúpiť napr. cez brokera XTB s 0 % poplatkom.

iShares Physical Gold ETC – EGLN

iShares Physical Gold ETC (pod tickerom EGLN) patrí medzi najväčšie ETF na zlato na svete z hľadiska vlastnených aktív. Okrem toho je ETF je považovaný za jedno z najlikvidnejších riešení a najlepšie zlaté ETF, čo znamená, že je ľahko obchodovateľný na trhu, a to s minimálnymi následkami na cenu.

EGLN uchováva svoje fyzické zlato vo forme prútov v banke JPMorgan Chase, konkrétne v ich londýnskej pobočke. Toto zabezpečuje bezpečné a spoľahlivé skladovanie, pričom Londýn je jedným z klúčových centier pre skladovanie fyzických komodít, vrátane zlata.

ETF sa zároveň radí medzi jedny z najlacnejších možností na priamu investíciu do ceny zlata s ročnými nákladmi na správu (TER) vo výške 0,12 %, čo zahŕňa náklady na skladovanie ako aj riadenie fondu.

Aktuálna cena ETF sa pohybuje okolo 38 USD. Výnimočný ročný výnos na úrovni 13,52 % zvýrazňuje schopnosť fondu generovať pridanú hodnotu pre investičné portfólia.

Investori majú možnosť investovať do rôznych typov ETF fondov zlata, pričom každý sa líši výnosom, stratégiou či pomerom nákladov.

VanEck Gold Miners UCITS ETF

ETF fond VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDX) je fond, ktorý poskytuje investičnú expozíciu k sektoru ťažby zlata prostredníctvom sledovania výkonnosti indexu NYSE Arca Gold Miners Index. Tento ETF sa zameriava na spoločnosti pôsobiace v odvetví ťažby zlata, čím poskytuje investorom príležitosť získať diverzifikovanú expozíciu k celému odvetviu namiesto priamej expozície na samotné ceny zlata.

ETF obsahuje akcie spoločností pôsobiacich v odvetví ťažby zlata. To zahŕňa nielen producentov zlata, ale aj firmy zaoberajúce sa preskúmaním, vývojom a spracovaním kovu. Vzhľadom na povahu odvetvia ťažby môže GDX podliehať výkyvom cien zlata, globálnym ekonomickým faktorom a zmenám v regulácii ťažobného priemyslu. Aktuálna cena sa pohybuje na úrovni 30 USD.

Investori by mali byť oboznámení s nákladmi na správu fondov a ďalšími poplatkami spojenými s GDX, čo by mohlo ovplyvniť celkovú návratnosť investície. V súčasnosti investori vynaložia 0,53 % nákladov ročne.

Nakoniec, investori by mali zhodnotiť dlhodobú výkonnosť GDX, jeho schopnosť udržať hodnotu v rôznych trhových podmienkach a jeho súčasnú pozíciu vzhľadom na aktuálne trendy na trhu s drahými kovmi. Ročný výnos tohto ETF fondu predstavuje hodnotu -4,36 %.

VanEck Gold Miners ETF môže byť atraktívnou voľbou pre tých, ktorí chcú získať expozíciu k odvetviu ťažby zlata s jedinou investíciou. Je však dôležité, aby investori dôkladne skúmali charakteristiky tohto ETF, zohľadnili ich vlastné investičné ciele a pochopili riziká spojené s investovaním do odvetvia ťažby zlata.

SPDR Gold Shares

ETF fond na zlato s názvom SPDR Gold Shares (GLD) patrí medzi najlepšie zlaté ETF a najväčšie fondy svojho druhu. SPDR Gold Shares bol zavedený v roku 2004 a odvtedy si získal pozornosť investičnej komunity svojou schopnosťou poskytovať investorom prístup k výkonnosti cien zlata bez potreby fyzickej držby kovu.

SPDR Gold Shares je pasívne spravovaný fond, čo znamená, že sleduje výkonnosť ceny zlata a snaží sa ju reprodukovať. Jeho cieľom je poskytnúť investičnú expozíciu k hodnote zlata bez potreby vlastniť fyzický kov.

Fond vlastní fyzické zlato v podobe bullionu, ktorý je držaný vo fyzických trezoroch. Tento prístup poskytuje investorom istotu, že ich investície sú podložené reálnym aktívom.

SPDR Gold Shares sú obchodovateľné na hlavných burzách, čo zabezpečuje likviditu a umožňuje investorom jednoduchý prístup k nákupu alebo predaju podielov v priebehu obchodného dňa. Cena sa momentálne pohybuje na úrovni 189 USD, pričom ročný výnos predstavuje 7,40 %.

Fond je transparentný pokiaľ ide o náklady a poplatky. Investori sa stretávajú s nákladmi spojenými s nákupom a predajom podielov, ako aj s nákladmi na správu fondu, ktoré sú v porovnaní s niektorými inými investičnými nástrojmi relatívne nízke, a to v hodnote 0,40 %.

SPDR Gold Shares pravidelne verejne zverejňuje informácie o množstve držaného zlata, čo prispieva k transparentnosti a dôveryhodnosti fondu.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Záver

Analýza týchto konkrétnych ETF na zlato poskytuje investičným záujemcom dôležité informácie na rozhodovanie o ich začlenení do portfólia. Je dôležité brať do úvahy nielen históriu výkonnosti, ale aj náklady, investičnú filozofiu a riziká spojené s každým ETF. Pred konečným rozhodnutím by investori mali zvážiť svoje investičné ciele, toleranciu voči riziku a celkovú stratégiu toho, ako diverzifikovať portfólio.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje av dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 73 až 89 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang