Insolvencia a pôžička – platobná neschopnosť, oddlženie

Finančnú situáciu človeka sprevádzajú vzostupy a pády. Každému sa môže stať, že sa dostane do úzkych a musí hľadať riešenia. Mnohí často siahajú po pôžičkách, no pravidlá sú veľmi prísne. Čo je to insolvencia a môže si taký človek vziať pôžičku?

Insolvencia je termín používaný v súvislosti s finančnou situáciou jednotlivca, ktorý sa ocitá v ťažkostiach s plnením svojich finančných záväzkov. Je to stav, keď jednotlivec alebo podnikateľ nie je schopný splácať svoje dlhy a záväzky voči veriteľom včas, pretože jeho aktíva (majetok) sú nižšie ako jeho záväzky. Insolvencia sa niekedy nazýva aj nesplatnosť alebo platobná neschopnosť.

Príčiny insolvencie

Insolvencia môže byť spôsobená rôznymi faktormi a okolnosťami. Niektoré z hlavných príčin zahŕňajú:

 • Nezvládnuteľný dlh: Nadmerné zadlženie a nekontrolovateľné dlhy môžu viesť k nedostatku finančných prostriedkov na splácanie záväzkov.
 • Náhle finančné krízy: Neočakávané udalosti, ako strata práce, zdravotné problémy alebo prírodné katastrofy, môžu viesť k neplánovaným finančným ťažkostiam.
 • Slabá hospodárska situácia: Nízky príjem alebo neistota na trhu práce môžu znížiť finančnú stabilitu jednotlivca.
 • Nesprávne riadenie financií: Nezodpovedné nakladanie s peniazmi a nesprávne riadenie financií môžu viesť k dlhovým problémom.

Postup pri insolvencii: Keď sa osoba alebo podnikateľ dostane do insolvencie, existujú rôzne postupy a možnosti:

 1. Reštrukturalizácia: V niektorých prípadoch je možné vypracovať reštrukturalizačný plán s veriteľmi, ktorý umožní znížiť dlh a prispôsobiť splátky podľa schopnosti dlžníka.
 2. Oddlženie: V niektorých krajinách existujú právne postupy pre osobu alebo podnikateľa, ktorý sa dostane do závažných finančných problémov, ako je oddlženie, ktoré im umožní získať nový začiatok a zmierniť dlhové bremeno.
 3. Bankrot: V extrémnych prípadoch môže byť osoba alebo podnikateľ nútený vyhlásiť bankrot, čo môže viesť k likvidácii majetku na uspokojenie veriteľov.

Ak sa niekto dostane do insolvencie, je dôležité vyhľadať odborné poradenstvo. Finanční poradcovia, právnici alebo odborníci na oddlženie posúdia situáciu jednotlivca, navrhnú najlepší postup a pomôžu vyriešiť finančné ťažkosti.

Platobná neschopnosť je náročný stav, ktorý môže postihnúť každého z nás. Niekedy stačí elektronická PN z dôvodu úrazu alebo choroby, ktorá je vážnejšia alebo dlhodobá.

Je dôležité monitorovať svoje financie, riadiť dlhy a v prípade potreby vyhľadať odbornú pomoc, aby sme predišli vážnym finančným problémom. Včasná reakcia a primerané finančné plánovanie pomôžu udržať finančnú stabilitu a zabezpečiť lepšiu budúcnosť.

Oddlženie

Oddlženie (známe aj ako osobný bankrot) je právny postup, ktorý umožňuje jednotlivcom alebo podnikateľom, ktorí sa ocitli v závažných finančných problémoch a nie sú schopní splácať svoje dlhy, získať nový začiatok a uľaviť od svojho dlhového bremena.

Ide o jednu z foriem insolvenčných alebo bankrotových postupov, ktoré sú zamerané na riešenie situácií, keď dlžník nie je schopný splácať svoje záväzky.

Osobný bankrot poskytuje dlžníkovi možnosť znížiť alebo odstrániť svoje dlhy a vytvoriť plán na splácanie toho, čo je možné. Cieľom oddlženia je zaistiť, aby sa dlžník mohol finančne obnoviť a postupne sa vymaniť z dlhového zaťaženia, čo odpovedá na otázku „Čo sa deje po osobnom bankrote„.

Postup oddlženia zahŕňa vo všeobecnosti tieto kroky:

 1. Žiadosť o oddlženie: Dlžník predloží žiadosť o oddlženie na príslušný súd alebo insolvenčný úrad. Táto žiadosť obsahuje informácie o majetku dlžníka, dlhoch a finančnej situácii.
 2. Súdny proces: Po podaní žiadosti súd preskúma finančnú situáciu dlžníka a určí, či je osoba oprávnená na oddlženie.
 3. Oddlženie a plán splácania: Ak je dlžník oprávnený na oddlženie, súd určí plán oddlženia. Ten stanovuje, ako bude dlžník splácať svoje záväzky. Podľa plánu sa časť dlhu môže odpustiť a dlžník môže byť oslobodený od niektorých dlhov.
 4. Obdobie oddlženia: Po schválení plánu dlžník vstupuje do obdobia oddlženia, počas ktorého musí dodržiavať podmienky plánu splácania a pravidelne platiť svoje záväzky.
 5. Finančná obnova: Cieľom oddlženia je pomôcť dlžníkovi dosiahnuť finančnú obnovu a znovu nadobudnúť finančnu stabilitu. Po úspešnom splnení podmienok oddlženia môže dlžník získať nový začiatok a možnosť začať znovu.

Oddlženie je náročný postup, ktorý môže mať dlhodobé dôsledky na kreditnú históriu a finančnú reputáciu dlžníka. Na Slovensku sa môže človek v takom prípade obrátiť na Centrum právnej pomoci, kde sa môže poradiť aj prostredníctvom online komunikácie.

Pôžička aj pre zadlžených

Pre dlžníkov, ktorí sa ocitli v závažných finančných problémoch a majú nezvládnuteľné dlhy, získať novú pôžičku môže byť veľmi náročné a často aj nemožné. Existuje niekoľko dôvodov, prečo pôžička aj pre zadlžených môže byť problém.

Banky a iné finančné inštitúcie si starostlivo kontrolujú kreditnú históriu žiadateľa. Ak má žiadateľ negatívnu históriu alebo oneskorené splátky, budú ho považovať za vysoké riziko a nebudú mu ochotné požičať peniaze.

Kreditné skóre je číslo, ktoré sa vypočíta na základe kreditnej histórie a iných faktorov. Ide o tzv. bonitu klienta. Ak má dlžník nízke kreditné skóre, znamená to, že má veľké dlhy alebo problémy so splácaním pôžičiek v minulosti. Nízke kreditné skóre bude pre žiadateľa brániť vo vybavení nového úveru.

Dlžníci s vysokým dlhovým zaťažením sú považovaní za vyššie riziko pre finančné inštitúcie. Banky a veritelia sa snažia minimalizovať riziko nesplácania pôžičiek a preferujú žiadateľov s bezchybnou finančnou históriou.

Ak má dlžník nízky príjem alebo obmedzenú schopnosť splácať ďalšie záväzky, finančné inštitúcie ho budú považovať za menej solventného a pravdepodobne mu nebudú ochotné požičať peniaze.

V prípade, že dlžníkovi schvália pôžičku, finančné inštitúcie mu môžu účtovať vyššie úrokové sadzby a poplatky, aby zabezpečili vyššie riziko spojené s takýmto úverom.

Pre dlžníkov, ktorí majú problémy s požičiavaním od tradičných finančných inštitúcií, môžu existovať alternatívne možnosti. Sú nimi nebankové spoločnosti alebo súkromní investori, ktorí sú viac ochotní prehodnotiť riziko a poskytnúť pôžičku aj pre zadlžených.

Nové pôžičky pre zadlžených

Dostať novú pôžičku v čase, keď má človek problém splácať tú starú, je veľmi komplikované. Riešením však môže byť refinancovanie, ktoré prináša mnohé výhody. Refinancovanie môže poslúžiť ako nová pôžička pre zadlžených, pretože ide o proces, pri ktorom dlžník získa nový úver, ktorým splatí svoje existujúce dlhy.

1. Zjednodušenie dlhov: Refinancovanie umožňuje spojiť viacero súčasných dlhov do jediného úveru. Týmto spôsobom si dlžník uľahčí spravovanie svojich finančných záväzkov, keďže bude musieť splácať iba jedinú pôžičku namiesto niekoľkých.

2. Nižšie splátky: Ak sa podarí získať refinančnú pôžičku s lepšími podmienkami, napríklad s nižšou úrokovou sadzbou alebo dlhším obdobím splácania, môže to viesť k zníženiu mesačných splátok. Mesačné náklady na splácanie dlhov budú nižšie a klient bude mať viac finančných prostriedkov k dispozícii.

3. Zlepšenie likvidity: Refinancovanie môže pomôcť zlepšiť likviditu dlžníka, čo znamená, že bude mať k dispozícii viac peňazí na uspokojenie svojich bežných potrieb a výdavkov. Zadlženým pomôže vyrovnať sa s bežnými výdavkami a znížiť riziko ďalšieho zadlžovania.

4. Zlepšenie finančných podmienok: Refinancovanie umožňuje dlžníkovi vyhľadať lepšie finančné podmienky, ako sú nižšie úrokové sadzby alebo lepšie splátkové plány. To môže znamenať zníženie finančných nákladov a rizika spojeného s dlhmi.

5. Zmierenie s veriteľmi: Keď dlžník refinancuje svoje dlhy, všetci súčasní veritelia dostanú svoje peniaze a dlhový problém bude vyriešený. To môže pomôcť dlžníkovi znížiť stres a zlepšiť vzťahy s veriteľmi.

Je dôležité si uvedomiť, že refinancovanie nie je riešením pre každého a nemusí byť možné pre každého zadlženého. Finančná inštitúcia, ktorá poskytne refinančnú pôžičku, musí zohľadniť riziká spojené s refinancovaním a zhodnotiť schopnosť dlžníka splácať nový úver.

Preto je dôležité vyhľadať odbornú radu a zvážiť všetky možnosti pred rozhodnutím o refinancovaní. Vyhľadávať nové pôžičky pre zadlžených môže byť strata času, keďže prísne zákony to inštitúciám ani nedovoľujú.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang