Návrh na vklad do katastra a jeho vzor: Praktický sprievodca

návrh na vklad do katastra

Získanie vlastníctva nehnuteľnosti je pre mnohých jedincov a právnické osoby významným krokom. Dôležitým spoločníkom na tejto ceste je kataster, ktorý uchováva dôležité informácie o nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch. Ak sa človek nachádza v situácii, kde je potrebné zaznamenať alebo aktualizovať informácie o nehnuteľnosti v katastrálnych záznamoch, návrh na vklad do katastra je dokument, ktorý môže pomôcť.

Článok sa zameriava na význam návrhu na vklad do katastra a poskytne vzor tohto dokumentu, ktorý môže človek použiť pri svojich vlastných transakciách s nehnuteľnosťami. Okrem toho prináša informácie, ako môže človek tento dôležitý krok vykonať po novom a ako môže získať návrh na vklad do katastra vo formáte Word.

Návrh na vklad do katastra: Klúčové informácie a postup

Vlastníctvo nehnuteľnosti je významným aktívom, a preto je dôležité, aby katastrálny záznam tejto nehnuteľnosti bol aktuálny a spoľahlivý. Ak je človek vlastníkom nehnuteľnosti alebo sa pripravuje na jej prevod, pravdepodobne bude potrebovať návrh na vklad do katastra.

Tento dokument, ktorý slúži na aktualizáciu informácií v katastrálnych záznamoch, môže byť podávaný vlastníkom, právnym zástupcom alebo inými oprávnenými osobámi.

Čo obsahuje návrh na vklad do katastra

Návrh na vklad do katastra je detailný dokument, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:

 • Meno, priezvisko a adresa navrhovateľa: Tieto údaje identifikujú osobu alebo subjekt, ktorý podáva návrh na vklad.
 • Označenie katastrálneho úradu: Katastrálny úrad, na ktorom sa návrh podáva, musí byť jasne označený.
 • Označenie nehnuteľnosti: Týmto označením sa špecifikuje, ktorá nehnuteľnosť sa nachádza v procese zmeny.
 • Popis zmeny: Navrhované zmeny, ktoré sa majú zapísať do katastra, musia byť podrobne popísané.
 • Dôkaz oprávnenia: Návrh na vklad musí obsahovať dôkaz o tom, že navrhovateľ má oprávnenie podať takýto návrh.

Spôsob podania návrhu na vklad

Návrh na vklad do katastra môže byť podaný dvomi spôsobmi:

 • Písomné podanie: V prípade písomného podania je potrebné použiť špeciálne tlačivo, ktoré je k dispozícii na katastrálnych úradoch alebo na webovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
 • Elektronické podanie: Elektronický návrh na vklad sa podáva prostredníctvom aplikácie KEP (Kvalifikovaná elektronická pečať).

Prílohy k vkladu do katastra

K návrhu na vklad je potrebné priložiť prílohy, ktoré sú nevyhnutné na preukázanie navrhovanej zmeny. Tieto prílohy môžu zahŕňať:

 • kúpnu zmluvu
 • darovaciu zmluvu
 • súdnoznalecký posudok
 • inšpekčnú správu

Rýchly priebeh podania návrhu na vklad

 1. Vyplniť návrh na vklad, buď na príslušnom tlačive alebo elektronicky.
 2. Získať potrebné prílohy, ktoré podporia zmeny, ktoré človek navrhuje.
 3. Doručiť návrh na vklad spolu s prílohami na príslušný katastrálny úrad.
 4. Počkať na rozhodnutie katastrálneho úradu, ktoré schváli alebo zamietne návrh.
 5. V prípade schválenia záznamu zmeny v katastri si vyžiadať rozhodnutie katastrálneho úradu, ktoré potvrdí zápis zmeny.

Návrh na vklad do katastra je nevyhnutným krokom pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti a zabezpečuje, aby katastrálny záznam bol aktuálny a spoľahlivý.

Návrh na vklad do katastra a darovacia zmluva

Pri podaní návrhu na vklad do katastra v súvislosti s darovaním nehnuteľnosti je dôležité venovať osobitnú pozornosť správnej dokumentácii a postupom. Darovacia zmluva je jedným z hlavných dokumentov, ktoré je potrebné predložiť katastrálnemu úradu, aby bol proces zaznamenania darovanej nehnuteľnosti do katastra úspešný.

Čo obsahuje darovacia zmluva?

Darovacia zmluva je právny dokument, ktorý podrobne popisuje darovanie nehnuteľnosti od darujúcej strany (darca) na prijímajúcu stranu (obdarovaný). Táto zmluva by mala obsahovať nasledujúce kľúčové informácie:

 • Identifikácia strán: Darovacia zmluva musí presne identifikovať darovateľa a priekopníka, vrátane ich plných mien, adries a ďalších relevantných údajov.
 • Popis nehnuteľnosti: Detailný opis darovanej nehnuteľnosti by mal obsahovať informácie, ako sú poloha, rozloha, katastrálne označenie, a iné relevantné údaje, ktoré jednoznačne identifikujú nehnuteľnosť.
 • Výška darovania: Darovacia zmluva by mala jasne stanoviť hodnotu darovanej nehnuteľnosti alebo iný spôsob určenia jej hodnoty (napríklad odborný odhad).
 • Podmienky darovania: Zmluva by mala obsahovať podmienky darovania, vrátane informácií o tom, či ide o darovanie s obmedzeniami, akékoľvek povinnosti alebo obmedzenia pre priekopníka, a akékoľvek iné dohodnuté podmienky.
 • Dátum a podpisy: Zmluva by mala obsahovať dátum, kedy bola podpísaná, a podpisy darovateľa a priekopníka, ako aj svedkov v prípade potreby.
 • Notárske overenie: V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby darovacia zmluva bola overená notárom alebo iným právne oprávneným zástupcom.

Pri podaní návrhu na vklad do katastra, ktorý sa týka darovanej nehnuteľnosti, je dôležité priložiť darovaciu zmluvu ako hlavnú prílohu.

Katastrálny úrad vyžaduje správne a presné informácie, aby mohol správne vykonať zápis darovanej nehnuteľnosti do katastra.

návrh na vklad do katastra
Samotný návrh na vklad by mal obsahovať všetky potrebné údaje, ktoré identifikujú nehnuteľnosť a dôkaz o tom, že obdarovaný má právo na vklad na základe darovacej zmluvy.

Stiahnutie návrhu na vklad do katastra

Môže sa stať, že navrhovateľ, ktorý predložil návrh na vklad do katastra, neskôr zistí, že je potrebné návrh stiahnuť. Dôvody pre stiahnutie návrhu môžu byť rôznorodé, od zmien v plánoch s nehnuteľnosťou po osobné alebo právne dôvody.

Tu sú niektoré zásadné body, ktoré treba zvážiť v súvislosti so stiahnutím návrhu na vklad do katastra:

 • Písomný návrh na stiahnutie: Stiahnutie návrhu na vklad do katastra by malo byť vykonané prostredníctvom písomného návrhu. Tento dokument by mal obsahovať všetky relevantné údaje týkajúce sa pôvodného návrhu na vklad, vrátane jeho dátumu a čísla príslušnej katastrálnej evidencie.
 • Dôvody pre stiahnutie: Dôvody pre stiahnutie návrhu by mali byť jasne uvedené v písomnom návrhu. Tieto dôvody môžu byť rôzne, od zmien v plánoch s nehnuteľnosťou po rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť celý obchodný zámer. Stiahnutie návrhu na vklad by sa malo zakladať na oprávnených dôvodoch.
 • Komunikácia s katastrálnym úradom: Po vypracovaní písomného návrhu na stiahnutie je potrebné ho podať na príslušný katastrálny úrad, ktorý prijal pôvodný návrh. Tento úrad bude riadiť proces stiahnutia a zabezpečí, že všetky formality sú dodržané.
 • Prípadné poplatky: V závislosti od konkrétnej krajiny a jurisdikcie môžu byť spojené s procesom stiahnutia návrhu na vklad do katastra prípadné poplatky alebo náklady. Je dôležité zistiť, aké finančné povinnosti sú s tým spojené a zabezpečiť ich úhradu, ak je to potrebné.
 • Informovanie všetkých strán: Ak bol pôvodný návrh na vklad spojený s ďalšími osobami alebo subjektami, je dôležité ich informovať o rozhodnutí o stiahnutí návrhu. Toto zabezpečí, že všetky zainteresované strany budú informované o zmene plánu.

Stiahnutie návrhu je právny proces, ktorý umožňuje navrhovateľovi zastaviť či anulovať svoj pôvodný návrh na vklad.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností po novom

V súvislosti s novými postupmi a požiadavkami týkajúcimi sa návrhu na vklad do katastra je dôležité mať prehľad o tom, čo nový proces obnáša. Katastrálny úrad vyžaduje, aby návrhy na vklad spĺňali určité kritériá a obsahovali špecifické informácie. Tu je prehľad týchto nových požiadaviek a postupov:

Základné informácie o návrhu na vklad do katastra

Každý, kto má záujem o zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra, musí podať návrh na vklad. Tento krok je nevyhnutný pre získanie právoplatného vlastníctva. Keď je návrh schválený katastrálnym úradom, navrhovateľ získava právo k danej nehnuteľnosti.

Kde podať návrh na vklad do katastra?

Návrh na vklad do katastra by mal byť vždy predložený príslušnému okresnému úradu na katastrálny odbor. Toto je miesto, kde sa začína proces zápisu zmien vlastníctva, včítane vzniku, zmeny alebo zániku práv k nehnuteľnosti.

Nové požiadavky a chyby v návrhu

Je nesmierne dôležité, aby návrh na vklad do katastra spĺňal všetky zákonom stanovené požiadavky. Ak neobsahuje všetky potrebné náležitosti, úrad bude nútený zastaviť konanie. To môže spôsobiť zbytočné omeškanie procesu získania listu vlastníctva.

návrh na vklad do katastra po novom
Ak sú v návrhu na vklad chyby, ako napríklad nesprávne vyplnené údaje alebo preklepy, katastrálny úrad vás vyzve na ich odstránenie. Dĺžka lehoty na opravu chýb môže byť rôzna, ale najčastejšie je udelených 30 dní.

Elektronický návrh na vklad

K dispozícii je aj elektronická forma podania návrhu na vklad do katastra, ktorá je rýchla a pohodlná. Pre túto možnosť však človek potrebuje kvalifikovaný elektronický podpis a elektronické verzie všetkých dokumentov. Po týchto krokoch môže podať návrh elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Nové požiadavky na obsah návrhu na vklad

Nový návrh na vklad do katastra musí obsahovať určité informácie, vrátane:

 • identifikačných údajov navrhovateľa, vrátane osobných údajov, kontaktných informácií a prípadne údajov o právnej forme
 • označenia príslušného okresného úradu, kam sa návrh podáva
 • informácie o nehnuteľnosti, vrátane jej identifikácie a popisu zmien, ktoré sa majú zapísať
 • dôkazu o oprávnení navrhovateľa na podanie návrhu
 • identifikácie ďalších strán alebo subjektov zapojených do transakcie

Poplatky za návrh

Podávanie návrhu na vklad do katastra nie je bez poplatkov. Prihliadnuc k rýchlosti spracovania, môžu poplatky dosiahnuť rôzne sumy. V zákonnej lehote, čiže 30 dní, stojí podanie návrhu 66 eur. V prípade zrýchleného konania 266 eur.

Čo musí obsahovať žiadosť o zápis do katastra

Žiadateľ by mal zahrnúť do návrhu na vklad aj žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra. A to prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky.

V prípade potreby urýchleného konania, by malo byť jasne uvedené, že ide o žiadosť o urýchlené konanie.

Vzor návrhu na vklad do katastra

Najnovšie vzory na návrh na vklad do katastra nájde človek na na oficiálnej webovej stránke Ministerstva vnútra.  Pomôžu pri vypĺňaní vlastného návrhu a minimalizácií chýb.

Vzor návrhu na vklad do katastra nájde človek vo formáte .doc aj .pdf.

Návrh na vklad do katastra vo Worde

Pri vyplňovaní návrhu na vklad do katastra je teda dôležité použiť oficiálny tlačivý formulár od príslušného katastrálneho úradu alebo Ministerstva vnútra. Tieto oficiálne formuláre zabezpečujú, že návrh bude akceptovaný a bude obsahovať všetky potrebné náležitosti.

Existuje však aj niekoľko webových stránok, kde človek nájde vzory návrhov na vklad do katastra vo formáte Word. Niektoré z týchto stránok môžu ponúkať bezplatné vzory, iné môžu požadovať poplatok za stiahnutie.

Je však dôležité upozorniť, že použitie neoficiálnych alebo neoverených vzorov môže viesť k problémom s návrhom. MEdzi tieto webové portály patria napr.: podnikajte.sk, tlaciva-online.sk, onlinezmluvy.sk alebo vzory-zmluv-zadarmo.sk

Ak sa človek rozhodne použiť vzory z týchto zdrojov, mali by ich dôkladne skontrolovať a porovnať s oficiálnymi požiadavkami a vzormi. Používanie oficiálnych formulárov od príslušných úradov je vždy najbezpečnejšou a najspoľahlivejšou voľbou pri podávaní návrhu na vklad do katastra, či už vo formáte Word alebo .pdf.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang