Výpis z obchodného registra – ako ho získať?

Obchodný register firiem je verejný register, v ktorom sú evidované informácie o rôznych obchodných subjektoch, teda o firmách, živnostníkoch a iných právnických osobách, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť na Slovensku.

Obchodný register zabezpečuje evidenciu všetkých firiem a iných obchodných subjektov. To zahŕňa ich názvy, adresy, identifikačné čísla a iné dôležité údaje.

Obchodný register firiem

Obchodný register je miestom, kde sa nájdu rôzne subjekty, od obchodných firiem, ako sú s.r.o. alebo a.s., až po verejné a komanditné obchodné spoločnosti. Je to v podstate register právnických osôb. Kto teda má miesto v tomto registri?

Do obchodného registra sa zapisujú rôzne právnické subjekty vrátane tých, ktoré podliehajú miestnym právnym predpisom:

 • verejná obchodná spoločnosť
 • komanditná spoločnosť
 • spoločnosť s ručením obmedzeným
 • jednoduchá spoločnosť na akcie
 • akciová spoločnosť
 • družstvo

Okrem toho obchodný register firiem obsahuje aj právnické subjekty, ktoré vznikli v súlade s právom Európskej únie, napríklad európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo alebo európska spoločnosť.

Do registra sa môžu dostať aj iné právnické subjekty, ktoré zriadil osobitný zákon alebo na základe zákona, ak takýto zákon ustanovuje ich zápis do obchodného registra. Sem patria:

 • štátne podniky
 • organizačné zložky slovenských právnických subjektov
 • podniky zahraničných právnických subjektov a ich organizačné zložky.

Obchodný register firiem je spravovaný okresným súdom v sídle príslušného krajského súdu pre právnické subjekty, ktoré majú svoje sídlo v jurisdikcii tohto krajského súdu.

Aké údaje obsahuje obchodný register firiem?

Obchodný register predstavuje databázu kľúčových informácií o rôznych obchodných subjektoch, vrátane firiem a niektorých fyzických osôb. Medzi informácie, ktoré možno v ňom nájsť, patrí:

 • dátum vzniku obchodnej spoločnosti: Tento údaj udáva, kedy bola spoločnosť založená alebo zaregistrovaná.
 • predmet podnikania: Ide o to, čím sa konkrétna firma zaoberá. Je to základný popis toho, čo robí a čo je jej hlavnou oblasťou činnosti.
 • meno a bydlisko štatutárnych zástupcov: Štatutárni zástupcovia sú osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti a zastupovať ju v právnych záležitostiach. Ich mená a miesta bydliska sú zverejnené.
 • vlastníci spoločnosti: Obchodný register obsahuje informácie o vlastníkoch alebo akcionároch spoločnosti, teda o tých, ktorí majú podiel na vlastníctve firmy.
 • výška základného imania: Základné imanie je suma, ktorú majú vlastníci do firmy investovanú. Táto suma môže ovplyvňovať práva a povinnosti spoločnosti.
 • ďalšie informácie: Okrem uvedených údajov môže obchodný register obsahovať aj ďalšie informácie, ako sú právne dokumenty, historické záznamy, údaje o zmene vlastníctva a podobne.

Tieto informácie umožňujú verejnosti a ďalším zainteresovaným stranám získať dôležité údaje o firme a overiť si jej legitímnosť a históriu. Obchodný register je tak dôležitým nástrojom pre transparentnosť a dohľad nad obchodným prostredím.

Výpis z obchodného registra

Informácie z obchodného registra sú verejne dostupné na internete, a to cez oficiálnu webovú stránku obchodného registra alebo iné verejné zdroje. Tieto informácie majú zvyčajne informatívnu hodnotu a môžu slúžiť na rýchlu kontrolu údajov o firme alebo na získanie základných informácií o právnických subjektoch.

Avšak, pre niektoré právne účely, ako sú súdne spory, bankové úvery, zmluvy a iné záležitosti, kde je potrebné preukázať konkrétne právne postavenie alebo informácie o firme, môže byť potrebný oficiálny výpis z obchodného registra s právnou silou.

Tieto oficiálne výpisy z obchodného registra je možné získať cez elektronickú žiadosť cez Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) alebo osobne na príslušnom obchodnom súde.

Takéto oficiálne výpisy majú právnu hodnotu a môžu byť použité v právnych záležitostiach a iných oficiálnych situáciách. Je dôležité vedieť, kedy je potrebný oficiálny výpis a kedy postačuje informatívny výpis z verejného zdroja.

Informácie z obchodného registra sú verejne dostupné na internete, a to cez oficiálnu webovú stránku obchodného registra alebo iné verejné zdroje.

Kto je oprávnený žiadať výpis orsr?

Výpis z ORSR obsahuje historické údaje o firme alebo právnickom subjekte v deň jeho vydania. Tieto historické údaje zahŕňajú informácie o minulosti firmy, zmenách vo firme a jej štatutárnych údajoch.

Verejný charakter obchodného registra znamená, že každý má právo požiadať o výpis z registra bez potreby preukazovať právny alebo iný osobitný záujem.

Pre získanie výpisu z obchodného registra môže osoba alebo firma podať žiadosť na príslušný obchodný súd, ktorý vedie obchodný register.

Tento výpis orsr môže byť použitý na rôzne účely, vrátane overenia informácií o firme, získania histórie zmien vo firme a iných informácií, ktoré môžu byť dôležité pri obchodných rozhodnutiach, súdnych sporoch, bankových transakciách a podobných situáciách.

Je dôležité, aby informácie z obchodného registra boli verejne dostupné a transparentné, aby sa zabezpečila dôveryhodnosť a dohľad nad obchodným prostredím.

Výpis z obchodného registra slovensko.sk

Pre podanie žiadosti o výpis z Obchodného registra cez slovensko.sk je nevyhnutné mať elektronický občiansky preukaz, známy ako eID karta, spolu s bezpečnostným osobným kódom, čítačku čipových kariet so správnymi ovládačmi a nainštalovanú aplikáciu eID klient.

Postup pre podanie žiadosti o elektronický výpis z Obchodného registra cez portál slovensko.sk zahŕňa nasledujúce kroky:

 • voliteľné vyplnenie údajov o správe
 • výber preferovanej formy poskytnutia výpisu (elektronická alebo listinná)
 • výber subjektu/subjektov z Obchodného registra pomocou vyhľadávania subjektov
 • určenie počtu požadovaných kópií výpisu
 • vyplnenie kontaktných údajov žiadateľa – pre listinnú formu žiadosti treba uviesť korešpondenčnú adresu, zatiaľ čo pre elektronický výpis je potrebné zadať kontaktný e-mail
 • odoslanie vytvorenej žiadosti

Po prijatí žiadosti bude používateľovi doručená správa o prijatí žiadosti, ktorá obsahuje pridelené identifikačné číslo.

Táto správa bude doručená do elektronickej schránky a tiež na uvedený e-mailový kontakt. Výroba a doručenie elektronického výpisu z Obchodného registra cez portál slovensko.sk nie je poplatková služba a je poskytovaná bezplatne.

Elektronický výpis z obchodného registra na právne účely

Žiadosť o elektronický výpis z Obchodného registra možno podať online prostredníctvom elektronických prostriedkov. Registrový súd bude po doručení elektronickej žiadosti bezodplatne vydávať tento výpis v elektronickej forme, ktorý bude opatrený kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Pre získanie elektronického výpisu z Obchodného registra online je nutné použiť elektronickú službu Obchodného registra.

Registrový súd vyberá poplatok za vyhotovenie a vydanie výpisu z Obchodného registra. Elektronický výpis z Obchodného registra v online forme je dostupný bezplatne, avšak za výpis v tlačenej podobe sa účtuje poplatok vo výške 6,50 €.

Informatívny výpis z or

Hlavným cieľom webových stránok Obchodného registra je zabezpečiť prístup k informáciám o jednotlivých spoločnostiach zaregistrovaných v obchodnom registri. Výpisy dostupné na týchto stránkach sa však líšia od oficiálnych výpisov, ktoré vydávajú registrové súdy, a nie sú určené na právne účely.

Najvýraznejším rozdielom je, že výpisy z orsr na internete neobsahujú rodné čísla fyzických osôb. Pre právne účely je potrebné obrátiť sa na príslušný registrový súd alebo využiť elektronické prostriedky na získanie oficiálneho výpisu z Obchodného registra.

Existujú dva spôsoby zobrazenia informácií z Obchodného registra na informatívne účely:

 • aktuálny výpis orsr obsahuje iba platné údaje, ktoré sú aktuálne v deň vygenerovania výpisu na základe poslednej aktualizácie databázy. Každý záznam je sprevádzaný dátumom začiatku jeho platnosti.
 • úplný výpis z orsr zahrňuje aktuálne a historické informácie o spoločnostiach v databáze Obchodného registra. Platné a neplatné údaje sú farebne rozlíšené pre jednoduchšiu orientáciu. Pre každý záznam je uvedená doba jeho platnosti.

Databázy sú pravidelne aktualizované každý pracovný deň.

Hlavným cieľom webových stránok Obchodného registra je zabezpečiť prístup k informáciám o jednotlivých spoločnostiach zaregistrovaných v obchodnom registri.

Výpis z obchodného registra podľa IČO

V obchodnom registri je možné subjekty vyhľadávať podľa rôznych kritérií, vrátane obchodného mena, identifikačného čísla (IČO) a spisovej značky. Výpis z obchodného registra podľa IČO je dostupný rýchlo a jednoducho.

Ak sa chce vyhľadať subjekt podľa IČO, môže sa použiť webová aplikácia dostupná na stránke orsr.sk. V tomto prípade sa zadá celé identifikačné číslo subjektu do príslušného poľa. Aplikácia automaticky ignoruje všetky znaky okrem čísel, čo znamená, že sa môže IČO zadať aj s medzerami, aby bolo lepšie čitateľné a pre kontrolu.

Existuje možnosť zúžiť vyhľadávanie na konkrétny registrový súd, ale nejde o povinný parameter. Ak sa nezadá určitý súd, aplikácia prehľadá databázy všetkých registrových súdov. Pre výpis z obchodného registra podľa IČO to nie je nutné.

Výsledkom vyhľadávania podľa IČO je spoločnosť alebo zapísaná osoba, ktorá má dané IČO. Ak daná spoločnosť alebo osoba mala v minulosti záznamy vedené u viacerých registrových súdov, výsledkom vyhľadávania môže byť viacero záznamov.

Po vyhľadaní subjektu podľa IČO je možné získať výpis z obchodného registra, ktorý sa týka tohto konkrétneho subjektu.

Obchodný register kontakt

Na komunikáciu s Obchodným registrom je možné využiť e-mailovú adresu: register@justice.gov.sk. Táto e-mailová adresa je kontakt na obchodný register, ktorá slúži predovšetkým na hlásenie problémov s aplikáciou Obchodný register na internete.

Je vhodná na poskytovanie návrhov na zlepšenie funkcionality aplikácie, prípadne na pripomienky týkajúce sa grafického dizajnu webových stránok a formátu výpisov.

Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy alebo otázky týkajúce sa Obchodného registra, treba sa obrátiť aj na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré má na starosti správu Obchodného registra.

Kde získať výpis zo živnostenského registra

Živnosť je systematická činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, za vlastnú zodpovednosť, s úmyslom dosiahnuť zisk a v súlade s podmienkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi.

Živnosť môže byť prevádzkovaná fyzickými aj právnickými osobami, ak spĺňajú požadované podmienky stanovené zákonom. Založenie živnosti je možné aj online prostredníctvom portálu Firmáreň.sk.

Kde získať výpis zo živnostenského registra? Podobne ako výpisu z Obchodného registra, sa to môže urobiť cez elektronické služby Ústredného portálu verejnej správy prostredníctvom portálu slovensko.sk. Poplatok za jeden výpis zo živnostenského registra je 3 €. Živnostníci sú registrovaný v živnostenskom registri.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang