Pracovný úraz – na čo má zamestnanec nárok?

Pracovný úraz predstavuje závažný problém, ktorý ovplyvňuje milióny pracovníkov po celom svete každý rok. Zatiaľ čo mnoho krajín zaznamenáva pokles v počte pracovných úrazov vďaka zlepšeniam v oblasti bezpečnosti na pracovisku, stále existuje mnoho miest, kde sa tento problém nerieši dostatočne efektívne.

Preto je dôležité zvýšiť povedomie o pracovných úrazoch a podniknúť kroky na ich prevenciu.

Čo je pracovný úraz?

Pracovný úraz môže byť definovaný ako nečakaná a náhla udalosť alebo poranenie, ktoré sa stane počas vykonávania pracovných povinností. Tieto úrazy sa môžu vyskytovať v rôznych odvetviach a oblastiach zamestnania, od neškodných až po fatálne.

Medzi najčastejšie typy pracovných úrazov patria pády, úrazy nástrojmi, popáleniny, úrazy na stavbách, otravy a iné. Za pracovný úraz sa nepovažujú úrazy, ktoré sa stanú počas cesty do práce alebo z práce.

Kto platí PN pri pracovnom úraze?

Na Slovensku platí poistenec nemocenské poistenie na pracovné úrazy formou zdravotného poistenia. Pracovníci a zamestnávatelia prispievajú na nemocenské poistenie, ktoré zahŕňa aj PN v prípade pracovných úrazov.

Kto platí PN pri pracovnom úraze? PN v prípade pracovného úrazu je teda hradená zo spoločného fondu nemocenského poistenia. Podniky, kde zamestnanci pracujú, sú povinné platiť poistné na nemocenské poistenie za svojich zamestnancov.

Tieto platby sú určené na pokrytie nákladov na PN v prípade pracovných úrazov a ochorenia spojené s prácou. Zamestnanci sami prispievajú prostredníctvom svojich odvodov na sociálne poistenie.

V prípade pracovného úrazu môžu pracovníci požiadať o PN, ktorá im bude poskytnutá na základe lekárskej diagnózy a závažnosti úrazu. Suma PN sa potom vypočíta na základe denného vymeriavacieho základu a percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti.

Pracovníci majú právo na takúto PN počas doby, keď nie sú schopní vykonávať svoju zamestnanie z dôvodu úrazu alebo choroby spôsobenej prácou.

Odškodnenie pracovného úrazu zamestnávateľom

Na Slovensku je systém odškodnenia pracovných úrazov regulovaný zákonom a je často spravovaný Sociálnou poisťovňou a Zdravotnými poisťovňami. V prípade pracovného úrazu máte právo na odškodnenie od zamestnávateľa a prípadne aj od poisťovní.

Tu je niekoľko kľúčových bodov týkajúcich sa odškodnenia pracovného úrazu zamestnávateľom na Slovensku:

 • Nemocenská poistka: zamestnávateľ by mal mať uzatvorenú nemocenskú poistku na ochranu v prípade pracovných úrazov a chorôb súvisiacich s prácou. Táto poistka zabezpečuje finančnú kompenzáciu vo forme PN (pracovnej neschopnosti) a odškodnenia.
 • Ohlásenie pracovného úrazu: V prípade pracovného úrazu ho treba okamžite oznámiť zamestnávateľovi a poisťovni, ktorá zabezpečuje nemocenskú poistku. Pracovníci Sociálnej poisťovne zvyčajne vyšetria pracovný úraz a zhodnotia nárok na odškodnenie.
 • Lekárske potvrdenie: Na základe lekárskeho vyšetrenia lekár vystaví potvrdenie o pracovnej neschopnosti a závažnosti úrazu. Toto potvrdenie je dôležitým dokumentom pri určovaní výšky odškodnenia.
 • Výška odškodnenia: Výška odškodnenia za pracovný úraz závisí od závažnosti úrazu, pracovnej schopnosti a iných faktorov. Zákon upravuje presné vzorce na výpočet odškodnenia.
 • Pracovné odškodnenie od zamestnávateľa: Okrem nemocenskej poistky môžete mať nárok na ďalšie odškodnenie od zamestnávateľa v prípade zistenia, že pracovný úraz bol spôsobený zanedbaním bezpečnosti na pracovisku alebo iným porušením zamestnávateľských povinností.

Je dôležité, aby sa zamestnanec oboznámil s konkrétnymi právnymi predpismi a postupmi v prípade pracovného úrazu, pretože zákony a postupy sa môžu meniť. V prípade vážneho pracovného úrazu je vhodné konzultovať s právnym poradcom alebo odborníkom na odškodnenie.

Na Slovensku je systém odškodnenia pracovných úrazov regulovaný zákonom a je často spravovaný Sociálnou poisťovňou a Zdravotnými poisťovňami.

Výška PN pri pracovnom úraze

Na oficiálnom webe Sociálnej poisťovne sú uvedené informácie o možných výškach príspevkov, odškodnení a náhrad, ktoré poskytujeme na základe konkrétnych kritérií. Tu je prehľad niektorých z týchto príspevkov:

 • Jednorazové vyrovnanie: Táto suma sa vypočítava ako (365-násobok denného vymeriavacieho základu) x (percentuálny pokles pracovnej schopnosti / 100).
 • Jednorazové odškodnenie: Manželovi/manželke poškodeného sa môže poskytnúť 730-násobok denného vymeriavacieho základu, a polovica tejto sumy každému nezaopatrenému dieťaťu. Maximálna suma je stanovená na 59 651,70 €.
 • Úrazový príplatok: Počas prvých 3 dní pracovnej neschopnosti sa platí 55 % denného vymeriavacieho základu, a od štvrtého dňa to klesá na 25 %.
 • Úrazová renta: Táto suma sa vypočítava ako (30,4167 krát 80 % denného vymeriavacieho základu) x (percentuálny pokles pracovnej schopnosti / 100).
 • Pozostalostná úrazová renta: Ide o výšku výživného alebo príspevku na výživu, ktoré zamestnanec bol povinný platiť ku dňu svojej smrti.
 • Rehabilitácia: Poskytuje sa 80 % denného vymeriavacieho základu za každý deň trvania rehabilitácie.
 • Náhrada za bolesť: Táto náhrada sa vypočítava na základe bodového ohodnotenia úrazu po lekárskej prehliadke, pričom 1 bod zodpovedá sume 26,08 € v roku 2023.
 • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia: Lekár pri prehliadke tiež hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia, pričom hodnota 1 bodu je rovnaká ako pri náhrade za bolesť.
 • Náhrada nákladov na liečenie: Táto náhrada je založená na predložených dokladoch o nákladoch na liečenie, s maximálnym limitom pre daný rok.
 • Náhrada nákladov na pohreb: Poskytuje sa náhrada na základe dokladov o nákladoch na pohreb, s maximálnym limitom pre daný rok, pričom je možné pridať tretinu nákladov na smútočné oblečenie.

Výška PN pri pracovnom úraze je teda individuálna. Je dôležité, aby si každý poškodený alebo jeho rodina uvedomili svoje práva v prípade pracovného úrazu a nárok na príslušné náhrady, ktoré môžu pomôcť zmierniť finančné a emocionálne ťažkosti v dôsledku úrazu.

Úrazový príplatok

Príspevok na dočasnú pracovnú neschopnosť po pracovnom úraze je vypočítaný na základe denného vymeriavacieho základu alebo jeho pravdepodobného ekvivalentu, ako je uvedené v tabuľke DVZ a PDVZ.

Dôležitým faktorom je taktiež rozhodujúce obdobie, ktoré určuje obdobie, z ktorého sa berie príjem pre výpočet príspevku.

Úrazový príplatok – kalkulačka:

 • 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby spôsobenej povolaním, a trvá až do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • 25 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ak zamestnávateľ, ktorý nesie objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, dokáže preukázať určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik tohto poškodenia, suma úrazového príspevku sa zníži o mieru zavinenia poškodeného, aby zodpovedala skutočnej miere zodpovednosti zamestnávateľa za škodu v danom prípade.

Výplata úrazového príspevku sa uskutočňuje mesačne, s odstupom v lehotách stanovených Sociálnou poisťovňou. V prípade splnenia podmienok na vznik nároku na úrazový príspevok je možné vyplácať ho aj preddavkovo.

Poskytovanie úrazového príspevku je obmedzené na kalendárne dni dočasnej pracovnej neschopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, pri splnení príslušných podmienok.

Príspevok sa poskytuje počas prvých desiatich dní, pokiaľ je splnená podmienka náhrady príjmu, a od jedenásteho dňa, ak je splnená podmienka výplaty nemocenského príspevku.

Ak zanikne nárok na nemocenský príspevok alebo na jeho výplatu, zastaví sa aj výplata úrazového príspevku, pretože už nie sú splnené zákonné podmienky pre tento príspevok zo sociálneho poistenia.

Príspevok na dočasnú pracovnú neschopnosť po pracovnom úraze je vypočítaný na základe denného vymeriavacieho základu alebo jeho pravdepodobného ekvivalentu, ako je uvedené v tabuľke DVZ a PDVZ.

Bolestné po pracovnom úraze

Náhrada za bolesť, alebo aj bolestné po pracovnom úraze, je jedným z dôležitých aspektov úrazového poistenia, ktorý slúži na kompenzovanie utrpenia a nepríjemností, ktoré spôsobilo poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Zamestnanec má nárok na bolestné, ak sa stal obetou pracovného úrazu alebo mu bola diagnostikovaná choroba z povolania, Musí ale splniť nasledujúce podmienky:

 • Je zamestnancom: Toto právo uplatňujú zamestnanci, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo trpia chorobou z povolania.
 • Osobný rozsah úrazového poistenia: Právo na náhradu za bolesť majú aj fyzické osoby, ktoré spadajú do osobného rozsahu úrazového poistenia.

Náhrada za bolesť je pridelená na základe lekárskeho posudku. Lekár vyhodnocuje a bodovo ohodnocuje bolesť, ktorú poškodenie zdravia spôsobilo v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ako aj bolesť spojenú s liečením a odstraňovaním následkov úrazu.

Výpočet bolestného

Proces požiadania o náhradu za bolesť začína podaním Žiadosti o priznanie náhrady za bolesť na pobočke Sociálnej poisťovne. Dôležité je, aby sa k žiadosti pripojili aj Lekársky posudok o bolesti a obmedzení spoločenského uplatnenia, ktorý vyplnil lekár.

Tento dokument pomôže posúdiť a určiť výšku náhrady za bolesť, na ktorú má zamestnanec nárok na základe situácie.

Výpočet bolestného sa robí na základe bodového ohodnotenia úrazu (tabuľka) po lekárskej prehliadke, pričom 1 bod zodpovedá sume 26,08 € v roku 2023. Bodové hodnotenie úrazu tabuľka je rozdelená podľa častí tela, ktoré boli zasiahnuté úrazom aj podľa typu úrazu.

Odškodnenie pracovného úrazu zamestnávateľom

Odškodnenie pracovného úrazu zamestnávateľom je v mnohých prípadoch nutnosťou. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce na Slovensku je zamestnávateľ povinný nahradiť zamestnancovi škodu alebo nemajetkovú ujmu, ktorá vznikla v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, pokiaľ táto škoda alebo nemajetková ujma nastala pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi.

Každý zamestnávateľ, ktorý má aspoň jedného zamestnanca, je zo zákona povinný mať uzavretú poistku na ochranu zamestnancov v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania. To, čo platí zamestnávateľ pri pracovnom úraze je teda najmä poistka.

V prípade, že pracovník utrpí pracovný úraz alebo ochorenie súvisiace s jeho zamestnaním, zamestnávateľ je povinný nahradiť mu škodu a následne požiadať o náhradu od poistnej spoločnosti.

Avšak existujú aj situácie, v ktorých môže zamestnávateľ dostať celé alebo čiastočné oslobodenie od tejto povinnosti, ak boli splnené určité podmienky stanovené v zákone alebo iných právnych predpisoch.

Oslobodenie môže nastať v prípade, že zamestnávateľ demonštruje, že škoda vznikla z dôvodu náhodnej udalosti, vinného konania zamestnanca alebo iných okolností, ktoré sú uvedené v zákone. Čo platí zamestnávateľ pri pracovnom úraze je teda do istej miery flexibilné.

Je dôležité, aby zamestnávateľ dodržiaval všetky povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a mal uzatvorenú primeranú poistku na ochranu zamestnancov. Týmto opatrením sa zabezpečí, že zamestnanci budú mať nárok na primeranú kompenzáciu v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Každý ale môže uzavrieť životné poistenie, pre prípad úmrtia alebo úrazu, aby mal väčšiu finančnú istotu, resp. zabezpečili rodinu.

Každý zamestnávateľ, ktorý má aspoň jedného zamestnanca, je zo zákona povinný mať uzavretú poistku na ochranu zamestnancov v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Prevencia pracovných úrazov

Prevencia pracovných úrazov by mala byť prioritou pre každý podnik. V rámci prevencie je dôležité vzdelávanie a školenie Teda zabezpečenie, aby všetci zamestnanci boli riadne školení v oblasti bezpečnosti a vedeli, ako predchádzať úrazom.

Ďalej je potrebné identifikovať potenciálne riziká na pracovisku a prijať opatrenia na ich minimalizáciu. Potrebné je tiež správne vybavenie a nástroje, ktoré zamestnanci potrebujú na svoju prácu a pravidelné monitorovanie a hodnotenie bezpečnosti na pracovisku. S tým súvisí aj prijatie opatrení na zlepšenie, ak je to potrebné.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang