Priepustka k lekárovi – ako funguje, kedy o ňu požiadať

Priepustka k lekárovi je dokument, ktorý umožňuje navštíviť lekára počas pracovnej doby. Zamestnanec ju môže využiť, ak mu boli diagnostikované zdravotné problémy, v prípade zdravotných prehliadok alebo iných zdravotných vyšetrení.


Obsah článku


Priepustka k lekárovi je platná na jednu návštevu u lekára a dovoľuje opustiť pracovisko zo zdravotných dôvodov. Musí byť podpísaná vedúcim alebo šéfom.

Priepustka k lekárovi vo formáte PDF

Priepustka k lekárovi sa všeobecne vydáva v dvoch formách – v papierovej a elektronickej. V prípade elektronickej formy môže byť priepustka k lekárovi vo formáte pdf.

Dôležitým krokom je správne vyplnenie priepustky. Je potrebné na nej uviesť:

  • meno zamestnanca
  • deň a hodinu opustenia pracoviska
  • príchod naspäť na pracovisko
  • podpis vedúcej osoby

Priepustka k lekárovi vo formáte pdf sa dnes využíva vo väčšine zamestnaní. Je dôležité mať na pamäti, že je potrebné dodržiavať všetky príslušné postupy a uchovávať priepustky, aby sa predišlo ich zneužívaniu.

Priepustky k lekárovi sú k dispozícii u zamestnávateľa, prípadne u jeho sekretárky či administratívnej pracovníčky na personálnom oddelení.

Priepustka od lekára na celý deň

Chorobám a zdravotným problémom dennodenne čelí množstvo ľudí. Keď je človek nútený prerušiť bežné fungovanie a vyhľadať pomoc, často to znamená stretnutie s lekárom. Niekedy je potrebné, aby lekár poskytol lekársku priepustku na celý deň. Ak je človek chorý a potrebuje sa liečiť, je potrebná e-PN od lekára.


Priepustka od lekára na celý deň je typ potvrdenia od lekára, ktorý potvrdzuje, že daná osoba musela vynechať pracovné aktivity, pretože trpí chorobou alebo zdravotnými problémami.


Lekárska priepustka na celý deň oprávňuje pacienta zostať doma, aby lepšie zvládol svoje zdravotné komplikácie, a zároveň ho ospravedlňuje z absencie na pracovných aktivitách.

Väčšina lekárov poskytuje svojim pacientom priepustky na celý deň, ak zistia, že je to v ich najlepšom záujme. Na základe informácií poskytnutých pacientom lekár vypracuje potvrdenie s podrobnými informáciami a na akú chorobu alebo zdravotný problém bola lekárska priepustka poskytnutá.

Priepustku od lekára na celý deň je potrebné predložiť zamestnávateľovi. Každý zamestnávateľ má svoje vlastné interné smernice ohľadom týchto podmienok.

Všeobecne vzaté, priepustka od lekára na celý deň je jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť, že ľudia, ktorí napriek svojim zdravotným obmedzeniam musia fungovať v každodennom živote, dostanú potrebnú lekársku starostlivosť.

Priepustka od lekára na dva dni

V prípade, že je zamestnanec chorý a potrebuje na liečbu oddych po dobu najmenej dvoch dní, môže požiadať svojho lekára o priepustku. Priepustka od lekára na dva dni umožňuje liečenie a zotavenie sa súvisiace so zranením alebo chorobou.

Ide o dva dni oddychu, ktorých cieľom je dopriať zamestancovi čas, aby sa dostal do pôvodnej fyzickej či psychickej pohody. Počas týchto dvoch dní by sa mali vykonať tie úkony, ktoré sú nevyhnutné na dostatočnú liečbu choroby alebo zranenia.

Ak po dvoch dňoch zamestnanec stále nie je schopný pracovať, môže si vyžiadať ďalšiu priepustku. Pri vydávaní priepustky by malo byť lekárovi vysvetlené, aké sú dôvody nároku na oddych. To mu umožní zapísať do dokumentu pravdivé informácie o tom, prečo je priepustka potrebná, a vyplniť príslušné papiere.

Zamestnanec by mal tiež odovzdať lekárovi akékoľvek dokumenty potrebné pre diagnostiku a liečbu jeho stavu. To sa môže pozitívne odraziť na liečbe.

Priepustka od lekára na dva dni je prostriedok využívaný v prípadoch, kedy zamestnanec potrebuje čas na odpočinok prostredníctvom liečby, lekárskeho vyšetrenia a zotavenia sa po chorobe alebo zranení. Je to veľmi dôležitý aspekt pre udržanie dobrej produktivity a ochrany zdravia pracovníkov.

Tlačivo priepustky z práce

Tlačivo priepustky z práce je formulár pre osobu, ktorá chce opustiť pracovisko. Môže byť papierové alebo elektronické. Používa sa na overenie toho, že daná osoba sa v danom čase nenachádzala na pracovisku.

Tlačivo priepustky z práce zvyčajne obsahuje dôležité informácie, ako je meno zamestnanca, dátum a čas, kedy opustil dané pracovisko a dôvody opustenia pracoviska. Táto informácia potom môže byť použitá na evidenciu o práci, ktorá bola dokončená.

Tlačivo priepustky z práce je dôležité zachovať pre obe strany. Často sa používa ako dôkaz o tom, že človek opustil určité pracovisko na určitý čas.

Priepustka a doprovod rodinného príslušníka k lekárovi

Priepustka zo zamestnania je druh dokladu, ktorý umožňuje zamestnancovi dočasnú absenciu z pracoviska v prípade, že bude musieť absolvovať lekárske vyšetrenie. Okrem toho musí mať príslušný zamestnanec od svojho zamestnávateľa priepustku zo zamestnania aj v prípade, že bude doprevádzať rodinného príslušníka na lekárske vyšetrenie.

Zamestnanec by mal bez zbytočného odkladu informovať svojho zamestnávateľa o svojej potrebe doprevádzať blízku osobu, resp. rodinného príslušníka k lekárovi. Zamestnávateľ by mal doručiť priepustku zo zamestnania zamestnancovi čím skôr.

Na priepustke kvôli doprovodu je povinné uviesť meno zamestnanca, čas opustenia pracoviska, dôvod a podpis zodpovednej osoby.

Zamestnanec požiada zamestnávateľa o povolenie navštíviť zdravotnícke zariadenie spolu s rodinným príslušníkom, ktorý potrebuje ošetrenie. V takomto prípade ide o sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi, nie o ošetrenie člena rodiny. V prípade, že zamestnanec bude potrebovať doprevádzať rodinného príslušníka k lekárovi pravidelne, môže zamestnávateľ umožniť zamestnancovi nahradiť si svoju pracovnú dobu.


Vyžiadať si priepustku kvôli doprovodu rodinného príslušníka k lekárovi by nemalo predstavovať problém. Ak je požiadavka pre doprovod častá, prípadne pravidelná, je na mieste, aby sa zamestnanec dohodol so zamestnávateľom o nahradení vynechaného pracovného času.


Priepustka kvôli doprovodu rodinného príslušníka je dôležitým krokom v poskytovaní podpory. Uľahčuje zamestnancom zabezpečiť potrebnú starostlivosť pri častých cestách k lekárovi alebo do nemocnice a nevyžaduje to veľa námahy.

Priepustka zo zamestnania je dokument, ktorý umožňuje zamestnancom opustiť pracovisko na vymedzené časové obdobie, aby mohli poskytnúť podporu a doprovod svojmu rodinnému príslušníkovi, ktorý potrebuje ísť k lekárovi alebo do nemocnice.

Ako funguje priepustka?

Ak chce zamestnanec vedieť, ako funguje priepustka, mal by si pamätať, že ide o doklad, ktorý vydáva lekár po vyšetrení pacienta s cieľom informovať zamestnávateľa o potrebe absencie pacienta v jeho zamestnaní. Táto informácia je nutná, aby zamestnávateľ vedel, že so zamestnancom v daných dňoch nemôže rátať.

Priepustka určuje potrebu dočasnej neprítomnosti zamestnanca na pracovisku, druhu tejto neprítomnosti a dobu trvania. Lekár obyčajne pripraví priepustku po vyšetrení pacienta, alebo podľa vyjadrení pacienta. Môžu byť vyžadované dodatočné vyšetrenia, ak sa situácia zakladá na nejasnej diagnóze.

Priepustka neobsahuje informácie o diagnóze, pokyny pre pacienta, doporučené pracovné podmienky a plánované dátumy ďalších vyšetrení či opakovaní vyšetrení. Informuje zamestnávateľa výhradne len o neschopnosti pacienta zúčastniť sa pracovných povinností v zamestnaní.

Niektorí zamestnávatelia vyžadujú, aby na priepustke boli vyznačené všetky dôvody, pre ktoré je pacient dočasne vylúčený z plnenia si svojich pracovných povinností.

Pri otázke ako funguje priepustka od lekára, je odpoveď jasná. Lekár týmto dokladom informuje zamestnávateľa o dočasnej absencii pacienta na svojom pracovisku. Priepustka od lekára je pre zamestnávateľa obzvlášť dôležitá, pretože poskytuje informácie o dĺžke absencie zamestnanca, čo je nesmierne užitočné pre rozhodovanie o spôsobe, akým by pracovné miesto malo byť prispôsobené.

Kedy žiadať priepustku k lekárovi?

Ak má zamestnanec zdravotný problém a je pre to potrebné ísť k lekárovi, mal by najprv požiadať o priepustku. Priepustky presne špecifikujú čas od kedy do kedy sa zamestnanec nenachádza na pracovisku. Priepustka môže byť vystavená elektronicky alebo v papierovej verzii.

Väčšinou sú priepustky platné počas niekoľkých hodín v rámci pracovného času. Najlepšie je, ak sa o priepustku požiada vopred, aby sa zamestnanec vyhol akýmkoľvek problémom so svojím zamestnávateľom. Špecifickou situáciou je samozrejme pracovný úraz, ktorý sa musí ihneď nahlásiť zamestnávateľovi.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang