Rozvod a hypotéka – ako sa delí majetok po rozvode

Rozvod a hypotéka: Dva zásadné životné okamihy, ktoré často nečakane spája spoločná realita. Ak sa manželia rozhodnú pre rozvod, často sa v tieni emocionálneho rozpoloženia a právnych otázok skrýva aj otázka, čo sa stane s nehnuteľnosťou a hypotekárnym úverom, ktorý bol na ňu uzavretý. Ako prebieha rozvod? Ako sa delí majetok po rozvode?

Táto situácia môže byť pre obe strany náročná a vyžaduje starostlivé zváženie a plánovanie, aby sa minimalizovali finančné dopady a zabezpečila budúca stabilita oboch bývalých partnerov.


Obsah článku


Hypotéka

Hypotéka je typ úveru, ktorý je zaistený nehnuteľnosťou, obvykle domom alebo bytom, ktorý je vlastnený dlžníkom. Tento typ úveru je často používaný na financovanie nákupu nehnuteľnosti. 

Keď jednotlivec alebo domácnosť požiada o hypotekárny úver, banka alebo iná finančná inštitúcia poskytuje peniaze potrebné na nákup nehnuteľnosti, pričom nehnuteľnosť slúži ako zástava. To znamená, že ak dlžník nespláca úver včas a podľa dohodnutých podmienok, veriteľ má právo zabaviť nehnuteľnosť a predať ju s cieľom pokryť nedoplatky.

Hypotéka pred uzavretím manželstva

Mnoho mladých párov, ktoré plánujú spolu budúcnosť, premýšľajú či si zobrať pôžičku pred manželstvom alebo po uzatvorení manželstva. 

Ak sa stane, že jeden z partnerov získal nehnuteľnosť pred uzavretím manželstva na základe hypotekárneho úveru, ktorý bol poskytnutý jemu (kúpil byt/dom), táto nehnuteľnosť patrí výlučne jemu. Teda sa nejedná o predmet spoluvlastníctva novomanželov. Partner, ktorý si nehnuteľnosť zaobstaral na hypotéku, nesie zodpovednosť za splácanie hypotekárneho úveru a s tým spojených záväzkov sám.

V prípade, že sa dvojica rozhodla kúpiť nehnuteľnosť ešte pred vstúpeným do manželského zväzku a taktiež sa rozhodli spoločne ju financovať prostredníctvom spoločného úveru, nehovoríme ani v tomto prípade o bezpodielovom vlastníctve manželov. Budúci manželia majú teda túto hypotéku v podielovom spoluvlastníctve. 

Voči banke sú obaja partneri dlžníkmi (spoludlžníkmi) zodpovední za záväzky spoločne a nerozdielne. To znamená, že banka, ako veriteľ, má právo požadovať splatenie úveru od ľubovoľného partnera, ktorý je povinný úver splatiť. Akonáhle je táto povinnosť splnená jedným z partnerov, povinnosť druhého partnera platiť úver zaniká.

Podľa slovenského práva majetok, ktorý si jeden z manželov obstará počas manželstva, môže byť považovaný za spoločný majetok manželov.

Hypotéka po uzavretí manželstva

Po svadbe, ak sa manželia rozhodnú zobrať si od banky hypotéku, musia do nej vstúpiť obaja. To znamená, že obaja manželia sa stávajú dlžníkmi voči banke. Na oboch teda pripadá povinnosť splácať tento hypotekárny úver.

Podľa slovenského práva majetok, ktorý si jeden z manželov obstará počas manželstva, môže byť považovaný za spoločný majetok manželov, pokiaľ nie je inak dohodnuté. To znamená, že nehnuteľnosť financovaná hypotékou a záväzky z úveru môžu byť zaradené do spoločného majetku manželov, ak neexistuje iná dohoda alebo ustanovenia o výlučnom vlastníctve.

Hypotéka a rozvod

Rozvody sú nevyhnutnou súčasťou spoločnosti, hoci sa o nich hovorí s rôznou mierou otrasov. V našom dnešnom svete sa stávajú stále bežnejšími, a napriek tomu zostávajú jedným z najťažších životných rozhodnutí, ktoré môžu mať ďalekosiahle dôsledky pre všetkých zúčastnených.

Rozvod je samo o sebe veľmi ťažká situácia. Často komplikuje aj finančné a majetkové rozhodnutia počas rozvodového konania. Pri rozvode sa páry musia rozhodnúť, či jedna zo strán prevezme hypotéku na svoje meno, alebo či predajú dom, aby vyrovnali hypotekárne záväzky. Tieto rozhodnutia majú priamy vplyv na rozdelenie majetku a vyžadujú starostlivé zváženie finančných dôsledkov pre obe strany.

Ako prebieha rozvod

Rozvodový proces je komplexný a emocionálne náročný proces, ktorý umožňuje manželom ukončiť svoje manželstvo a riešiť s ním súvisiace záležitosti.

Ak sú manželia schopní dosiahnuť dohodu o rozvode a ďalších dôležitých otázok, ako je rozdelenie majetku a starostlivosť o deti, môžu dojednať dohodu mimo súdneho procesu. Táto dohoda je potom predložená súdu na posúdenie a schválenie. Ak sa dohoda nedosiahne, súdny proces rozvodu sa môže prerokovať pred súdom.

Počas súdneho pojednávania súd vypočuje argumenty oboch strán a rozhodne o sporných otázkach. To môže zahŕňať otázky rozdelenia majetku, určenie výšky alimentov a stanovenie podmienok starostlivosti o deti.

Po vynesení rozsudku treba dodržať jeho podmienky. To môže zahŕňať začatie postupkov na rozdelenie majetku, vymáhanie alimentov a ďalších povinností stanovených súdom.

Vysporiadanie majetku po rozvode – ako sa delí majetok po rozvode

Vysporiadanie majetku po rozvode alebo inými slovami majetkové vysporiadanie, môže byť zložitý proces, najmä ak existujú sporné otázky ohľadom majetku alebo ak sú emócie zapojené.

Pri rozdeľovaní spoločného majetku je tiež nutné zvážiť, či ide o nehnuteľný majetok alebo hmotný majetok. V prípade nehnuteľností môže byť nutné ich predať a rozdeliť získané finančné prostriedky, zatiaľ čo pri hmotnom majetku je potrebné pripraviť inventár majetku, ktorý má byť rozdelený.

Proces vysporiadania majetku začína už spomínaným zhodnotením všetkého spoločného majetku. Spoločný majetok je možno rozdeliť nasledovne:

 • Dohoda medzi partnermi – Najlepšia situácia nastáva, keď sa manželia dohodnú na rozdelení majetku bez nutnosti zásahu súdu.
 • Predaj majetku – Spoločný majetok sa predá a získané prostriedky sú rozdelené medzi partnermi podľa dohodnutého alebo súdom stanoveného kľúča.
 • Jeden partner vyplatí druhého – Jeden partner vyplatí druhému jeho podiel na spoločnom majetku, čím získa plné vlastníctvo.
 • Súdne rozhodnutie – Ak partneri nedosiahnu dohodu, súd rozhodne o spôsobe rozdelenia majetku.

Pri vysporiadaní majetku po rozvode je kľúčové brať do úvahy nielen aktuálnu hodnotu majetku, ale aj budúce finančné potreby oboch partnerov. Dôležitým faktorom v tomto procese je určite transparentnosť a spravodlivosť celého procesu majetkového vysporiadania. To pomáha minimalizovať konflikty. Dôležitým aspektom je aj vhodná komunikácia s bývalým partnerom, čo môže byť niekedy veľmi náročné.

Ak sú manželia schopní dosiahnuť dohodu o rozvode a ďalších dôležitých otázok, ako je rozdelenie majetku a starostlivosť o deti, môžu dojednať dohodu mimo súdneho procesu.

Na čo má manželka nárok pri rozvode

Pri rozvode má manželka na Slovensku nárok na niekoľko vecí, ktoré sa týkajú finančnej, majetkovej a ďalšej podpory. Tieto nároky môžu byť stanovené zákonom alebo môžu byť predmetom dohody medzi manželmi, ktorú schváli súd.

 • Alimenty: Manželka môže mať nárok na alimenty od manžela, ak sú na neho závislé a nemôžu si finančne samostatne vystačiť. Výška alimentov môže byť stanovená súdom alebo dohodnutá medzi manželmi.
 • Podiel na spoločnom majetku: Ak existuje spoločný majetok manželov, manželka má nárok na spravodlivý podiel z tohto majetku. Tento majetok môže zahŕňať nehnuteľnosti, finančné úspory, vozidlá, podnikateľské podiely a ďalšie hodnoty.
 • Podiel na spoločných dlhoch: Rovnako ako majetok, manželka môže mať aj nárok na podiel na spoločných dlhoch, ktoré vznikli počas manželstva.
 • Určenie starostlivosti: Ak má manželka deti, môže mať nárok na určenie starostlivosti o ne a prípadných nákladov s tým spojených, ako sú napríklad výdavky na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a podobne.

Manželka má taktiež právo na právnu pomoc a poradenstvo počas rozvodového procesu, aby sa zabezpečilo, že jej práva sú chránené a dodržiavané.

Vyplatenie partnera z hypotéky

Pri rozvode môže vzniknúť situácia, kedy jeden partner chce vyplatiť druhého z existujúcej hypotéky. Väčšinou je to kvôli tomu, že si chce samotnú nehnuteľnosť nechať. Je tak možné urobiť po vzájomnej komunikácii s bývalým priateľom.

Postup vyplatenia partnera z hypotéky má taktiež svoje postupy, ktoré je potrebné nasledovať. 

 • Zhodnotenie nehnuteľnosti – určenie trhovej hodnoty domu prípadne bytu.
 • Výpočet podielu – Stanovenie sumy, ktorú treba vyplatiť druhému partnerovi, vychádza z ich podielu na spoločnom majetku.
 • Financovanie – Ak jeden z partnerov plánuje si ponechať nehnuteľnosť, musí zabezpečiť financovanie na vyplatenie druhého partnera. To môže zahŕňať refinancovanie existujúcej hypotéky.
 • Právne dokumenty – Úprava vlastníckych práv a zápisov hypoték v katastri nehnuteľností. Odporúča sa, aby sa v takomto prípade partneri obrátili na právnikov a odborníkov.

Vyplatenie bývalého partnera je kľúčovým krokom v pri vysporadúvaní sa majetku pri rozvode. Takto sa môžu partneri dohodnúť na tom, kto si nechá nehnuteľnosť a následne na kompenzácii druhého partnera. 

Vyviazanie z hypotéky

Vyviazanie z hypotéky pri rozvode na Slovensku znamená, že manželia, ktorí sa rozvádzajú a majú spoločné hypotekárne úver, musia sa dohodnúť, kto z nich bude prevziať záväzok spojený s touto hypotékou.

Existujú rôzne možnosti, ako tento proces môže prebiehať:

 • Jeden partner prevzne úver na seba: To znamená, že jeden z manželov sa rozhodne zostať v domove a prevziať na seba celú zodpovednosť za hypotéku. Tento partner sa potom môže pokúsiť refinancovať úver na svoje meno.
 • Predaj nehnuteľnosti: Ak sa manželia rozhodnú, že nechcú žiť spolu, môžu sa dohodnúť na predaji nehnuteľnosti a rozdelení zisku alebo straty spojenej s predajom. Z výťažku predaja sa následne spláti hypotéka.
 • Rozdelenie úveru: Manželia sa môžu dohodnúť na rozdelení hypotekárneho úveru. To znamená, že každý z nich bude zodpovedný za časť úveru podľa dohodnutého kľúča. Toto riešenie však môže byť komplikované, pretože banky často vyžadujú súhlas oboch manželov na zmenu úverových zmlúv.

Je dôležité si uvedomiť, že proces vyviazania z hypotéky pri rozvode môže byť zložitý a vyžadovať si právne poradenstvo, najmä ak je situácia medzi manželmi konfliktná alebo ak existujú ďalšie finančné záväzky, ktoré treba zohľadniť.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang