Šetrenie vody – ako šetriť vodu v 10 krokoch

Voda je obmedzený a pre život na Zemi nevyhnutný zdroj. S rastúcim počtom obyvateľov na svete sa zvyšuje dopyt po vode, čo ešte viac zaťažuje už tak obmedzené zásoby vody.

Vedomým úsilím o šetrenie vody v každodennom živote môžu jednotlivci zohrať významnú úlohu pri zachovaní tohto vzácneho zdroja a zabezpečení udržateľnej budúcnosti. V tomto článku je uvedených desať praktických usmernení ako šetriť vodu a podporovať zodpovedné využívanie vody, ktorými sa môžu jednotlivci a komunity riadiť.

1. Oprava únikov vody

Úniky vody môžu byť často nenápadné a zostávajú nepovšimnuté, čo časom vedie k značnému plytvaniu vodou. Okamžité riešenie únikov je nevyhnutné pre úsilie o šetrenie vodou. Odstránenie netesností nielenže rieši problém, ako šetriť vodu, ale pomáha aj vyhnúť sa zbytočným výdavkom z rodinného rozpočtu na účtoch za vodu a zabraňuje potenciálnym škodám na majetku.

Prvým krokom pri riešení únikov je ich odhalenie. Niekedy môžu byť úniky skryté za stenami alebo na ťažko prístupných miestach, preto je nevyhnutné byť pri ich identifikácii a riešení aktívny. Pravidelné kontroly inštalatérom môžu taktiež odhaliť prípadné úniky či potenciálne problémy.

Kvapkajúce kohútiky sú častým zdrojom plytvania vodou v domácnostiach. Jediný kvapkajúci kohútik môže každoročne spôsobiť stratu stoviek litrov vody. Našťastie, väčšinu únikov z kohútikov možno opraviť jednoduchou výmenou opotrebovanej podložky alebo kartuše.

Šetrenie vodou môže byť súčasťou stratégie, ako ušetriť peniaze v domácnosti.

2. Inštalácia zariadení s nízkou spotrebou vody

Úsporné zariadenia sú kľúčovou súčasťou úsilia o úsporu vody v domácnostiach aj v komerčných budovách. Výmenou starých armatúr, ktoré spotrebúvajú vodu, za moderné, úsporné alternatívy možno ušetriť značné množstvo vody bez toho, aby sa znížil komfort alebo funkčnosť.

Tu je niekoľko kľúčových bodov, ktoré je potrebné zohľadniť pri inštalácii vodohospodárskych zariadení:

 • toalety s nízkym prietokom
 • prevzdušňovacie batérie
 • sprchové hlavice šetriace vodu
 • obmedzovače prietoku batérie
 • vysokoúčinné práčky
 • umývačky riadu s nastavením úspory vody
 • pravidelná údržba
 • využívanie vládnych grantov a programov na inštaláciu zariadení šetriacich vodu

Vykonanie týchto jednoduchých, ale účinných zmien na vodovodných zariadeniach nielen prispieva k úsiliu o šetrenie vody, ale aj ušetrí peniaze v domácnosti, čo je výhodné pre peňaženku aj životné prostredie. Zariadenia na úsporu vody zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore udržateľného využívania vody a zabezpečovaní prístupu budúcich generácií k tomuto dôležitému zdroju.

Pranie plnej naloženej práčky či umývačky riadu znižuje množstvo potrebných cyklov, a tým šetrí vodu a energie.

3. Dbanie na spotrebu vody pri domácich prácach

Voda zohráva kľúčovú úlohu pri vykonávaní každodenných domácich prác a uvedomenie si, ako sa využíva počas týchto prác, môže viesť k významným úsporám vody. Osvojením si postupov šetrenia vodou pri každodenných činnostiach možno pozitívne ovplyvniť životné prostredie.

Či už ide o umývačku riadu alebo práčku, pred ich spustením je vhodné počkať, kým budú plne naložené. Spustením týchto spotrebičov s čiastočným zaťažením sa plytvá vodou a energiou. Maximálne využitie ich kapacity nielenže ušetrí vodu, ale aj zníži počet cyklov, čo vedie k nižšej spotrebe energie a nižšiemu inkasu alebo SIPO platbe.

Pri ručnom umývaní riadu možno tiež postupovať inteligentným a efektívnym spôsobom. Počas umývania riadu netreba nechávať vodu nepretržite tiecť. V prípade hrncov, panvíc a riadu s odolnými, zaschnutými škvrnami možno zvážiť ich namočenie do mydlovej vody pred umývaním, čo uvoľní špinu a umožní byť efektívnejší.

4. Začlenenie vodohospodárskej úpravy záhrady

Bujná, živá záhrada alebo krajina môže byť zdrojom obrovskej radosti a hrdosti. Udržiavanie takejto zelene je však často spojené s nákladmi, najmä pokiaľ ide o spotrebu vody. Našťastie existuje niekoľko postupov šetrnej úpravy krajiny, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť rovnováhu medzi krásnym vonkajším priestorom a zodpovednou spotrebou vody:

 1. pri plánovaní záhrady alebo krajiny možno začleniť pôvodné rastliny odolné voči suchu, nakoľko sú dobre prispôsobené miestnemu podnebiu
 2. zoskupovanie rastlín s podobnými nárokmi na vodu (hydrozonácia) pomôže efektívnejšie zamerať úsilie na zavlažovanie
 3. nahradenie tradičných zavlažovacích systémov, ktoré často vedú k stratám vody v dôsledku odparovania a nadmerného postreku
 4. použitie mulča okolo rastlín a záhradných záhonov je jednoduchý, ale účinný spôsob šetrenia vodou, ktorý slúži ako ochranná vrstva a znižuje odparovanie z pôdy
 5. osvojenie si techniky Xeriscaping, čo je prístup k tvorbe krajiny, ktorý kladie dôraz na šetrenie vodou a používa minimálne zavlažovanie

Všetky tieto spôsoby šetrnej úpravy krajiny umožňujú vytvoriť krásne a zároveň ekologicky udržateľné vonkajšie priestory. S ich pomocou možno užívať radosť a hrdosť zo zelenej záhrady či krajiny, pričom sa zodpovedne hospodári s dôležitým zdrojom – vodou.

5. Rozumné zavlažovanie

Kvapkové zavlažovanie je vysoko účinná metóda zavlažovania rastlín priamo v koreňovej zóne. Na rozdiel od tradičných zavlažovacích systémov, ktoré môžu viesť k plytvaniu vodou v dôsledku odparovania a odtoku, kvapková závlaha dodáva vodu pomaly a rovnomerne k základni rastlín.

Ďalej je možné zvážiť inštaláciu dažďového senzora alebo senzora pôdnej vlhkosti pre zavlažovací systém. Tieto snímače dokážu zistiť, kedy je pôda už vlhká v dôsledku dažďa alebo dostatočného zavlažovania, a automaticky pozastavia plán zavlažovania.

Pri zalievaní záhrady je vhodné dodržiavať hĺbkové zavlažovanie na podporu rastu koreňov do hĺbky. Tým sa podporí silnejší a hlbší koreňový systém, vďaka čomu budú rastliny odolnejšie voči podmienkam sucha.

Tradičné zavlažovacie systémy môžu spôsobiť nadmernú spotrebu vody, preto je vhodné investovať do inteligentných systémov, ktoré zabezpečia zníženú spotrebu vody.

6. Zber dažďovej vody

Jedným z účinných spôsobov, ako znížiť závislosť od tradičných zdrojov vody a prispieť k udržateľnosti vodného hospodárstva, je zber dažďovej vody. Táto prax zaznamenala v poslednom čase oživenie vďaka svojim environmentálnym a ekonomickým výhodám.

Systémy na zber dažďovej vody sú navrhnuté tak, aby zachytávali dažďovú vodu, ktorá dopadá na strechy alebo iné nepriepustné povrchy. Voda sa potom odvádza cez žľaby a zvody do zásobníkov alebo nádrží. Zozbieraná dažďová voda sa môže využívať na rôzne nepitné účely, čím sa znižuje zaťaženie obecných zásob vody a zásob podzemnej vody.

7. Skrátený čas sprchovania

Významným krokom k efektívnemu sprchovaniu je inštalácia sprchovej hlavice s nízkym prietokom alebo úspornou hlavicou. Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby znížili prietok vody a zároveň zachovali dostatočný tlak vody, čo vedie k výraznej úspore vody bez toho, aby sa znížil zážitok zo sprchovania.

Skrátenie času v sprche taktiež znižuje spotrebu vody. V sprche je ľahké stratiť pojem o čase, a preto je na predídenie nadmernej spotreby vody možné nastaviť si časovač sprchovania. Okrem toho možno použiť vedro na zachytávanie vody počas čakania na jej ohriatie. Túto vodu potom možno použiť na rastliny alebo iné účely.

8. Vypínanie kohútikov pri nepoužívaní

Nechávanie tečúceho kohútika počas vykonávania bežných úkonov, ako je čistenie zubov, umývanie tváre, alebo umývanie riadu, je pre mnohých bežným zvykom. Avšak aj niekoľko minút tečúcej vody môže viesť k značnému plytvaniu vodou. Jednoduchým zatvorením kohútika v čase, keď voda nie je potrebná, možno získať riešenie ako šetriť vodu každý deň.

Zberom dažďovej vody sa znižuje potreba využívať vzácnu pitnú vodu. Takáto zozbieraná voda môže slúžiť na polievanie rastlín, či iné nepitné účely.

9. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia

Ochrana vody je spoločná zodpovednosť, ktorá presahuje individuálne úsilie. Na dosiahnutie významného a trvalého vplyvu na ochranu vody je nevyhnutné vzdelávať a zvyšovať povedomie v rámci komunít a celej spoločnosti.

Šírením posolstva o ochrane vody možno inšpirovať kolektívne hnutie, ktoré podporuje zodpovedné využívanie vody a vštepuje ľuďom všetkých vekových kategórií zmysel pre starostlivosť o životné prostredie.

10. Monitorovanie spotreby vody

Pravidelné monitorovanie spotreby vody je dôležitým krokom k pochopeniu vzorcov spotreby a k identifikácii oblastí, v ktorých je možné dosiahnuť ďalšie zlepšenia v oblasti ako šetriť vodou. Pri pozornom sledovaní účtov za vodu a návykov pri jej používaní je možné prijať informovanejšie opatrenia na zníženie plytvania a stať sa zodpovednejším používateľom vody.

Pre efektívne monitorovanie spotreby vody možno začať s týmito krokmi:

 • preskúmanie účtov za vodu
 • sledovanie spotreby vody na zistenie trendov
 • používanie online nástrojov a aplikácií
 • stanovenie si cieľov pre spotrebu vody
 • vykonávanie auditu spotreby vody
 • zapojenie členov domácnosti

Aktívnym a zodpovedným prístupom k problému, ako šetriť vodou, sa každý jednotlivec stáva dôležitou súčasťou riešenia záchrany planéty a neoceniteľného zdroja vody pre budúce generácie.

Šetrenie vody v podnikoch

Šetrenie vody v podnikoch je dôležitou súčasťou udržateľnosti a spoločensky zodpovedného podnikania. Kľúčové kroky, ktoré môže podnik zabezpečiť zahŕňajú:

 • vodný audit
 • efektívnu infraštruktúru
 • vzdelávanie zamestnancov
 • monitorovanie a kontrola spotreby
 • recyklácia a opätovné využitie vody
 • spolupráca s komunitou na projektoch
 • dodržiavanie právnych predpisov

Šetrenie vody spolu so snahami, ako znížiť uhlíkovú stopu vo firmách nielen chráni zdroje, ale aj znižuje náklady a zlepšuje celkovú povesť podniku. ESG princípy zohrávajú kľúčovú úlohu pri hodnotení podnikovej udržateľnosti, zatiaľ čo predchádzanie greenwashingu je nevyhnutné pre transparentnú komunikáciu o tomto úsilí.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang