Slovenská kancelária poisťovateľov – SKP

Slovenská kancelária poisťovateľov vznikla podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Obsah článku


SKP má viacero úloh, okrem iného sa prostredníctvom jej stránky dajú nahlásiť škodové udalosti, alebo overiť poistenie vozidla cez EČV.

Hlavné úlohy Slovenskej komory poisťovateľov

Slovenská komora poisťovateľov má niekoľko úloh. Ide najmä o tieto:

 • spravovanie poistného garančného fondu
 • vedenie registra poistenia zodpovednosti
 • vykonávanie hraničného poistenia
 • zastupovanie poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
 • záverečné dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečenie povinností vyplývajúcich z týchto dohôd
 • spolupráca so štátnymi orgánmi v súvislosti s poistením zodpovednosti
 • účasť na prevencii škôd v cestnej doprave
 • poskytovanie informácií o spôsobe uplatnenia a vyrovnania nároku na náhradu škody prostredníctvom činnosti informačného strediska a vedenie registra poistenia zodpovednosti na žiadosť poškodeného

Slovenská komora poisťovateľov a členské poisťovne

Členskými poisťovňami Slovenskej komory poisťovateľo sú:

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a. s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • UNION poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot Poisťovňa, a.s.

Tieto poisťovne ponúkajú okrem iného povinné zmluvné poistenie vozidiel aj najlacnejšie havarijné poistenie.

Slovenská kancelária poisťovateľov a pôsobenie

Poisťovateľ je povinný v každom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem štátu, kde získal povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, menovať likvidačného zástupcu. Tento zástupca môže byť fyzickou alebo právnickou osobou a musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonáva svoju činnosť.


Likvidačný zástupca koná v mene poisťovateľa. Má právo vykonávať činnosť pre jedného alebo viacerých poisťovateľov. Je oprávnený zastupovať poisťovateľa v plnom rozsahu v rámci uspokojovania nárokov poškodených. Taktiež je povinný zabezpečiť vyšetrenie nárokov poškodených v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má poškodený trvalý pobyt.


Likvidačný zástupca zhromažďuje potrebné informácie na vyšetrenie nárokov poškodených v súvislosti so škodami spôsobenými prevádzkou motorových vozidiel, na ktoré bolo uzatvorené poistenie zodpovednosti v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo.

Stránka www.skp.sk s užitočnými informáciami

Oficiálna web stránka www.skp.sk je zdrojom mnohých užitočných informácií. Umožňuje hľadanie poisťovateľa podľa EČV, pričom stačí zadať EČV a dátum. Vyhľadávač ukáže, v akej poisťovni je vozidlo poistené a od akého termínu – a okrem toho možno nájsť aj číslo poistnej zmluvy.

Prostredníctvom stránky sa dá nahlásiť škodová udalosť, či už zo strany poškodeného alebo škodcu. Vyhľadať sa dá aj vozidlo v databáze poistených vozidiel. Potrebné je zadať číslo poistnej zmluvy alebo údaje o zelenej karte.

Zo stránky www.skp.sk je možné stiahnuť aj Správu o nehode, vyhľadať likvidačného zástupcu a poisťovateľa cudzozemského vozidla.

Poistný garančný fond SKP

Poistný garančný fond, podľa § 24, poskytuje náhradu za škodu v týchto prípadoch:

 • škoda spôsobená prevádzkou nezisteného motorového vozidla v prípade, že zodpovedná osoba nie je známa
 • škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla v prípade, že osoba nie je poistená
 • škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla v prípade, že poisťovateľ nemôže uhradiť škodu kvôli svojej platobnej neschopnosti
 • škoda spôsobená prevádzkou cudzozemského motorového vozidla v prípade, že osoba zodpovedná za škodu, je poistená cez hraničné poistenie
 • škoda spôsobená prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorý nie je povinný uzavrieť hraničné poistenie na území Slovenskej republiky
Podľa § 24a má poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu, ak poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca neposkytne poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody do troch mesiacov od oznámenia škodovej udalosti.

Taktiež platí, že ak poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčí v Slovenskej republike likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody, má poškodený nárok na náhradné poistné plnenie.

Podľa § 24b má poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky právo na náhradné poistné plnenie v rozsahu, v akom je kancelária povinná plniť z poistného garančného fondu podľa tohto zákona.

To platí aj v prípade, ak nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského štátu spôsobená škoda, alebo ak nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody do dvoch mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je určené na ochranu majetku a je povinné pre všetkých vodičov, teda pre každého, kto vlastní motorové vozidlo. Jeho hlavným účelom je zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu škôd, najmä tých, ktoré môžu byť spôsobené iným vozidlám, nie však vlastnému majetku.

Je dôležité zdôrazniť, že tieto finančné prostriedky neslúžia na náhradu škôd poistenej osobe, ale slúžia na krytie škôd spôsobených iným osobám alebo vozidlám. Toto povinné poistenie je stanovené zákonmi a jeho účelom je zabezpečiť, aby vodiči mali finančné zázemie na krytie potenciálnych škôd, ktoré môžu spôsobiť iným.


Okrem povinného zmluvného poistenia môžu vodiči zvoliť pre svoje vozidlá aj havarijné poistenie, ale to už nie je povinné a závisí od osobnej voľby každého jednotlivca. Existujú kalkulačky na havarijné poistenie, ktoré pomáhajú získať optimálne riešenie pre každého jednotlivca na základe jeho potrieb a preferencií.


Oba tieto druhy poistenia sú k dispozícii prostredníctvom licencovaných komerčných poisťovní, a ich cena môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi. Preto veľa vodičov hľadá najvýhodnejšie a spoľahlivé možnosti pre povinné poistenie svojich vozidiel.

Je dôležité mať na pamäti, že ak by povinné zmluvné poistenie neplatilo alebo nebolo uhradené, vodič by musel všetky náklady na krytie spôsobenej škody uhradiť zo svojho vlastného vrecka.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je určené na ochranu majetku a je povinné pre všetkých vodičov, teda pre každého, kto vlastní motorové vozidlo.

Pripoistenie k PZP

Pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP) sú doplnkové poistné krytia, ktoré možno pridať k zmluve o povinnom zmluvnom poistení vozidla. PZP predstavuje základné poistenie, ktoré vyžaduje zákon a zabezpečuje pokrytie vodičovej zodpovednosti za škody, ktoré spôsobí tretím osobám.

Doplnkové poistné krytia rozširujú oblasť ochrany a poskytujú dodatočnú bezpečnosť v prípade rôznych udalostí súvisiacich so škodami. Tu je niekoľko príkladov bežných doplnkových poistných krytí k PZP:

 • Pripoistenie skla: Toto krytie pokrýva náklady na opravu alebo výmenu poškodeného skla na vozidle, ako sú čelné, zadné a bočné sklá a zrkadlá.
 • Pripoistenie úrazu vodiča: Toto krytie poskytuje finančnú náhradu vodičovi v prípade úrazu spôsobeného dopravnou nehodou. Pokrýva náklady na lekárske ošetrenie, hospitalizáciu a trvalé následky úrazu.
 • Pripoistenie právnej ochrany: Toto krytie zabezpečuje právnu pomoc a finančnú podporu v prípade právnych sporov týkajúcich sa vozidla, ako sú spory o poistné udalosti, škody alebo konflikty s poisťovňou.
 • Pripoistenie proti krádeži a vandalizmu: Toto krytie chráni vozidlo v prípade krádeže, pokusu o krádež alebo vandalizmu. Zahŕňa náklady na opravy, náhradu alebo kompenzáciu za ukradnuté vozidlo.
 • Pripoistenie proti prírodným katastrofám: Toto krytie pokrýva škody spôsobené prírodnými katastrofami, ako sú povodne, zemetrasenia, búrky a ďalšie nepriaznivé udalosti.

Pripoistenie k PZP je dobrovoľné a výber závisí od individuálnych potrieb a preferencií každého vodiča. Podmienky a dostupné doplnkové poistné krytia sa môžu líšiť medzi rôznymi poisťovňami, preto je dôležité starostlivo preskúmať podmienky poistenia a poradiť sa so svojou poisťovňou.

Rovnako ako ponuky poisťovní sa líšia aj limity krytia pre konkrétne riziká a výška spoluúčasti. Preto je dôležité zhodnotiť a vybrať optimálne doplnkové poistné krytia pre konkrétne vozidlo.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang