Úroky z omeškania – kalkulačka, výpočet, zákon

úroky z omeškania

Každý deň čelíme mnohým úlohám a záväzkom, ktoré si vyžadujú pozornosť a čas. V hektickom tempe súčasného života však človek niekedy zlyhá v dodržiavaní termínov a záväzkov. Ako následok omeškania, sa môže ocitnúť v nepriaznivej situácii, ktorá má finančné dôsledky. Úroky z omeškania sú peniaze, ktoré dlžník musí zaplatiť veriteľovi za to, že nezaplatil svoj dlh načas. Ako použiť kalkulačku na výpočet úrokov z omeškania?


Obsah článku


Aké sú dôsledky úrokov z omeškania a ako sa im brániť? Ako sa dá zmierniť ich negatívny vplyv na financie a osobný život?

Úroky z omeškania – kalkulačka

Rôzne portály ponúkajú nástroje, teda online kalkulačky na výpočet úrokov z omeškania, ako napríklad financnasprava.sk, pre-pravnika.sk a epi.sk. Tieto nástroje umožňujú jednoducho vypočítať úrok z omeškania.


Vzorec na výpočet úrokov z omeškania:

celková dlžná čiastka × ročná úroková sadzba (aktuálne 0,1050 pri variabilných úrokoch) × počet dní v omeškaní / 365.


Kalkulačka úrokov z omeškania je nástroj, ktorý slúži na výpočet úrokov z omeškania, ktoré vznikajú pri oneskorení platby. Úroky z omeškania sú sankciou za oneskorené splatenie dlhu a môžu byť uplatnené v občianskoprávnych aj obchodnoprávnych vzťahoch. Kalkulačka umožňuje presne určiť, koľko musí dlžník zaplatiť navyše za oneskorenie.

Pri používaní kalkulačky úrokov z omeškania je potrebné zadať nasledujúce údaje:

 • Dátum splatnosti
  • Vybrať dátum, kedy mala byť pôvodne splatená suma.
 • Dátum úhrady
  • Vybrať dátum, kedy bola platba skutočne uskutočnená.
 • Istina
  • Zadať výšku istiny, teda pôvodný dlžný obnos.
 • Druh úroku
  • Vybrať typ právneho vzťahu, na základe ktorého sa úroky počítajú:
   • Občianskoprávny vzťah
   • Obchodnoprávny vzťah
   • Vlastný úrok
 • Typ úroku
  • Vybrať frekvenciu úrokovej sadzby:
   • Ročný úrok
   • Mesačný úrok
   • Týždenný úrok
   • Denný úrok
Úroky z omeškania - kalkulačka
Používanie kalkulačky úrokov z omeškania je jednoduché a efektívne. Pomáha presne vypočítať úroky z omeškania, čo je užitočné pre veriteľov aj dlžníkov pri riešení finančných záväzkov a zabezpečení spravodlivého vyrovnania dlhov.

Výpočet úrokov z omeškania pri platení daní

Ak firma alebo občan nezaplatí daň včas (či už daň z príjmov alebo DPH), daňový úrad uplatní úroky z omeškania. Pri výpočte týchto úrokov sa použije štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá platila v deň, kedy vznikol daňový nedoplatok.

Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby nedosiahne 15 %, použije sa výpočtová úroková sadzba 15 %. Úrad vyrubí úrok z omeškania za každý deň omeškania s platbou, a to od dňa nasledujúceho po dni splatnosti až po deň platby.

Dobrou správou je, že úrad vyrube úrok z omeškania najviac za štyri roky omeškania s platbou, a ak suma nepresiahne 5 eur v konkrétnom prípade, úrad nemá nárok na jeho zaplatenie. To znamená, že ak človek dlží daňovému úradu menšiu sumu a uhradí ju len pár dní po lehote splatnosti, nemusí platiť žiadne úroky z omeškania.

Zmena úrokov počas omeškania v podnikateľských vzťahoch

Zmena sadzby úroku z omeškania môže nastať v prípade podnikateľských vzťahov iba v prípade, ak veriteľ uplatňuje tzv. „variabilné úroky z omeškania.“ V tomto prípade dochádza k aktualizácii sadzby každý polrok. Toto znamená, že úrok môže byť iný pre rôzne obdobia.

Na rozdiel od toho, v prípade fixných úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch a pri úrokoch z omeškania pri platení daní, sa používa rovnaká úroková sadzba počas celej doby omeškania.

Zákonný úrok z omeškania

Od 1. februára 2013, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 9/2013 Z. z. a nariadenie vlády č. 21/2013 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a upravujú niektoré ustanovenia, sa rozlišujú sadzby zákonných úrokov z omeškania pre obchodnoprávne a občianskoprávne vzťahy.

Druh vzťahuPlatná odSadzba
Obchodnoprávne vzťahy1. 1. 2015Základná úroková sadzba ECB + 8 %
Občianskoprávne vzťahy1. 2. 2013Základná úroková sadzba ECB + 5 %

Nárok na zákonný úrok z omeškania vzniká odo dňa, kedy sa dlžník dostal do omeškania, teda keď nesplní svoj záväzok v dohodnutej lehote alebo zákonom stanovenej lehote.

Zákonný úrok z omeškania sa počíta ako jednoduchý úrok z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Veriteľ môže uplatniť nárok na zákonný úrok z omeškania v súdnom konaní alebo mimo neho, poslaním písomnej výzvy na zaplatenie dlžnej sumy spolu s úrokmi z omeškania.

Nárok na zákonný úrok z omeškania nevzniká vtedy, ak:

 • dlžník nesplnil svoj peňažný záväzok z dôvodu vyššej moci
 • veriteľ nesplnil svoju povinnosť poukázať dlžníkovi určité informácie, ktoré sú potrebné na splnenie jeho záväzku
 • dlžník sa do omeškania dostal v dôsledku porušenia povinnosti veriteľa
úroky z omeškania
Sadzby zákonných úrokov z omeškania sa menia iba v prípade zmeny základnej úrokovej sadzby ECB a sú platné počas celej doby omeškania, nezávisle od zmien v základnej úrokovej sadzbe ECB.

Čo sú úroky z omeškania?

Úroky z omeškania sú sankčné platby, ktoré veriteľ môže požadovať od dlžníka, ktorý nesplní svoj finančný záväzok včas. Tieto úroky majú slúžiť ako forma kompenzácie za škodu alebo nepríjemnosť, ktorú utrpel veriteľ kvôli omeškaniu dlžníka so splnením záväzku.

V praxi to znamená, že ak má človek dlh, ktorý mal uhradiť v istom termíne, ale neurobil to, veriteľ môže začať požadovať úroky z omeškania. Výška týchto úrokov sa vypočíta ako určitý percentuálny podiel z nezaplatenej sumy v dlhu.

Rovnako dôležité je pochopiť, že omeškanie dlžníka so splnením záväzku automaticky mení vzťah medzi veriteľom a dlžníkom. To znamená, že vzniknú nové práva a povinnosti bez ohľadu na to, či dlžník omeškanie zavinil alebo nie.

V občianskych a obchodných záležitostiach platia odlišné pravidlá týkajúce sa úrokov z omeškania.

 • V občianskych záležitostiach neumožňujú zákony dohodnutie iných úrokov z omeškania okrem tých, ktoré ustanovuje zákon. Týmto spôsobom sa zabezpečuje ochrana dlžníkov a zabránenie zneužitiu zo strany veriteľov.
 • V obchodných záležitostiach majú zmluvné strany väčšiu voľnosť pri dohodovaní úrokov z omeškania. Môžu v zmluve stanoviť vlastnú sadzbu. Ak sa v zmluve nespomenie výška úrokov z omeškania, platí sa zákonná úroková sadzba. Toto je výhodné pre podnikateľov, pretože im umožňuje flexibilnejšie dohodnúť sa na podmienkach zmluvy.

V rôznych obdobiach a pre rôzne druhy záväzkových vzťahov sa výška úrokov menila podľa legislatívy a dohôd. Od januára 2009, obchodné záležitosti v občianskoprávnych vzťahoch poznačila reforma, ktorá priniesla vyššiu kontrolu nad úrokmi z omeškania. Až do tej doby boli úroky z omeškania v obchodných veciach aj občianskych veciach často mätúce. Takže mohli viesť k nejednoznačným interpretáciám.

Úroky z omeškania by mali byť spravodlivé a v súlade s poctivými obchodnými praktikami. Nemali by byť neprimerane vysoké a mali by odzrkadľovať skutočnú škodu alebo nepríjemnosť. Omeškanie by nemalo slúžiť na nespravodlivé obohacovanie veriteľa na úkor dlžníka.

Rozlišovanie úrokov a úrokov z omeškania

Je dôležité vymedziť si rozdiel medzi úrokmi, ktoré predstavujú odmenu za poskytnutý úver, a úrokmi z omeškania, ktoré predstavujú sankciu za omeškanie so splnením záväzku. Tieto dva pojmy sú odlišné a nie zriedka sa stane, že dlžník je povinný platiť súčasne obe tieto formy úrokov.

Úroky z omeškania sú sankciou a sú neodmysliteľnou súčasťou pohľadávky. Zo základného pravidla vyplývajúceho z Obchodného zákonníka vyplýva, že z týchto úrokov z omeškania nie je možné nárokovateľovi uplatniť ďalšie úroky z omeškania. To je dôležité ustanovenie, ktoré zabraňuje nadmernému nahromadeniu úrokov.

Ak chce nárokovateľ uplatniť úroky z omeškania vo svojom žalobnom návrhu, musí uviesť nasledujúce informácie:

 • aké úroky z omeškania žiada
 • za ktoré obdobie
 • v akom množstve
 • a či ide o obchodný záväzkový vzťah

Podstatné je zistiť aj to, či sa jedná o úroky dohodnuté medzi zainteresovanými stranami alebo o zákonné úroky stanovené v súlade s ustanovením § 369 Obchodného zákonníka.

V prípade spotrebiteľskej zmluvy, ktorá zahŕňa poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, je dôležité poznamenať, že sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú prekročiť určitý limit. Tieto sankcie zahŕňajú úroky z omeškania, dohodnuté pokuty a iné formy sankcií za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov.

Nárok na úroky z omeškania

Nárok na úroky z omeškania je regulovaný v Občianskom a Obchodnom zákonníku. V prípade porušenia peňažných záväzkov môže veriteľ požadovať úroky z omeškania. Obchodný zákonník a Občiansky zákonník majú vlastné ustanovenia, ktoré upravujú právo na tieto úroky.

Úroky ako aj úroky z omeškania tvoria súčasť pohľadávky. Zároveň sa vzťahujú aj na úroky z omeškania. Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, veriteľ môže požadovať úroky z omeškania okrem hlavného dlhu, ak nie je povinný platiť poplatok z omeškania.

Výška úrokov z omeškania

Výšku úrokov z omeškania určuje vykonávací predpis k Občianskemu zákonníku, konkrétne nariadenie Vlády SR č. 87/1995 Z.z. To stanovuje, že úroky z omeškania sú o 5 percentuálnych bodov vyššie než základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky v deň vzniku omeškania.

Ak suma úrokov z omeškania prevýši 10% úrokov z omeškania podľa tohto nariadenia vlády, stále sa neuplatňuje viac ako 10%, a môže byť takisto obmedzená na trojnásobok úrokov z omeškania podľa tohto nariadenia.

Ustanovenia tohto nariadenia platia pre úroky z omeškania v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi. Zmluvné úroky môžu byť dohodnuté medzi stranami a nie sú výslovne obmedzené, ale nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang