Online rezervácia termínu na doklady – ako na to

Možnosť online rezervácie termínu na doklady je k dispozícii cez internetový portál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Týmto spôsobom je možné jednoducho zabezpečiť termín na vybavenie rôznych dokladov, ako sú občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz. Rezervačný systém umožní vybrať preferovaný dátum a čas pre návštevu úradu. Rezervácia termínu nebola nikdy jednoduchšia.


Obsah článku


Dá sa tak ušetriť čas a minimalizovať čakacie doby na úradoch tým, že sa termín zarezervuje vopred prostredníctvom online rezervačného systému.

Univerzálny rezervačný systém

Univerzálny rezervačný systém umožňuje zarezervovať termín na podanie žiadosti o vydanie nových dokladov. Možné je online objednanie na občiansky preukaz, rezervácia termínu na vybavenie cestovného pasu aj rezervácia termínu na vodičský preukaz.

Online rezervácia do klientskeho centra sa musí spraviť pre konkrétnu osobu. Je dôležité, aby sa údaje uvedené v rezervácii zhodovali s údajmi v doklade totožnosti. Ak sa rezervuje termín pre maloleté dieťa, zákonný zástupca musí pri podaní žiadosti predložiť svoj doklad totožnosti.

Ak je potrebné podať viacero žiadostí o vydanie nových dokladov pre jednu osobu alebo pre viac členov rodiny, môže sa vytvoriť jedna rezervácia pre viac žiadostí. Táto možnosť je dostupná pri výbere služby v kategórii „oddelenie dokladov – viac dokladov.“

Ako funguje rezervačný systém na doklady

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má k dispozícii unikátny rezervačný systém pre doklady, ktorý umožňuje získať online rezerváciu termínu na doklady, teda na oddelenie dokladov, dopravný inšpektorát a kataster.

Pre otvorenie Univerzálneho rezervačného systému a pokračovanie v procese rezervácie termínu na vybavenie dokladov je potrebné postupovať nasledovne:

 1. Navštíviť oficiálnu webovú stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde sa nachádza rezervačný systém na doklady.
 2. Kliknúť na tlačidlo „Pokračovať“ na hlavnej stránke rezervačného systému.
 3. V textovom poli vybrať službu, ktorú chce človek vybaviť. Pre tento konkrétny príklad si vyberme „pas“.
 4. Systém následne ponúkne niekoľko možností. Je potrebné vybrať „Oddelenie dokladov – vyhotoviť doklad – občiansky, vodičský, cestovný pas“.
 5. Nasledujúcim krokom je zadať osobné údaje. Uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo dokladu totožnosti (OP). Tieto údaje sa vyplňujú manuálne a potvrdia kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“.
 6. Teraz je možné vybrať miesto, kde chce používateľ vybaviť svoj doklad. Stačí napísať začiatočné písmená mesta, ktoré je najbližšie, a kliknúť naň. Systém zobrazí dostupné pracoviská.
 7. Vybrať pracovisko a následne termín. Termíny sú označené zelenou farbou. Výber sa potvrdí kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“.
 8. Zadať kontaktné údaje, na ktoré bude zaslaný PIN kód rezervácie. Uistiť sa, že tieto údaje sú správne a potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“.
 9. Po úspešnej rezervácii si uschovať vygenerovaný PIN kód. Tento kód bude potrebný pri návšteve vybraného pracoviska v zvolenom dátume a čase. Pozor, platí len 15 minút pred a 15 minút po vybranej rezervácii.
 10. Po príchode na pracovisko do vybraného dátumu a času používateľ získa lístok s poradovým číslom zo systému kiosk. Toto číslo ho následne bude volať na vybavenie pasu.

Systém funguje všade rovnako, nezáleží na tom, či ide o objednanie v klientskom centre Bratislava alebo kdekoľvek inde na Slovensku. Univerzálny systém slúži na rezerváciu termínu na občiansky preukaz, online objednanie na vybavenie pasu aj rezerváciu termínu na vodičský preukaz.

Online objednanie na občiansky preukaz

Rezervácia termínu na občiansky preukaz je potrebná pri vydaní prvého občianskeho preukazu ale aj pri jeho výmene. Práve výmena je častejším úkonom. Aj pre tento účel je vhodná online rezervácia termínu na doklady v klientskom centre.

Tu sú niektoré z hlavných informácií o výmene občianskeho preukazu a súvisiacich poplatkoch:

 • zmeny v údajoch alebo obnova občianskeho preukazu:
  • v prípade zmien údajov v občianskom preukaze alebo jeho obnovy je potrebné vyplniť žiadosť o výmenu občianskeho preukazu na príslušnom Okresnom úrade
  • za tieto typy výmeny OP sa platí poplatok vo výške 4,50 €
 • krádež alebo strata občianskeho preukazu:
  • ak človek stratí svoj občiansky preukaz alebo mu ho ukradnú, platí sa plná cena za výmenu, ktorá je vo výške 16,50 €
  • je však možné byť oslobodený od tohto poplatku, ak je človek obeťou krádeže a túto skutočnosť nahlási príslušnému útvaru Policajného zboru
 • naliehavá výmena občianskeho preukazu:
  • ak je nutné mať nový občiansky preukaz k dispozícii do 24 hodín, je možné využiť rýchlu výmenu, ale za vyššiu cenu
  • poplatok za rýchlu výmenu občianskeho preukazu je 20 €, plus základný poplatok 4,50 €

Je dôležité, aby občania boli informovaní o týchto poplatkoch a vedeli, že nedodržanie požiadaviek príslušných úradov môže mať za následok sankcie. Preto je užitočné mať prehľad o všetkých potrebných krokoch a cenách spojených s oficiálnou výmenou občianskeho preukazu, aby sa predišlo nepríjemným prekvapeniam a zbytočným nákladom.

Rezervácia termínu na vybavenie pasu

Získanie nového pasu je omnoho pohodlnejšie a efektívnejšie vďaka možnosti online objednania na vybavenie pasu. Tu sú kroky, ktoré je možné urobiť, aby pri vybavení pasu neprišlo k zbytočnej strate času.

Aktuálne je možné rezervovať si termín na vybavenie pasu, čo predstavuje veľký krok vpred. Online rezervácia pasu je skutočnosťou, avšak osobná návšteva na úrade pre doklady je stále potrebná. Výhodou je, že na rezerváciu nie je vyžadovaný elektronický občiansky preukaz, takže si ju môže zabezpečiť každý. Po úspešnej rezervácii používateľ obdrží PIN kód.

Pri osobnej návšteve úradu zadá tento PIN kód do kiosku vyvolávacieho systému. Z kiosku dostane lístok s poradovým číslom. Následne je potrebné čakať na pozvanie k pracovisku. PIN kód je možné využiť v časovom okne 15 minút pred alebo po stanovenom termíne rezervácie, potom stráca svoju platnosť.


Je dôležité poznamenať, že rezervácia termínu platí výlučne pre konkrétnu osobu, ktorej údaje sa zhodujú s platným dokladom totožnosti, napríklad s občianskym preukazom. Ak niekto nemá svoj doklad (napríklad v prípade krádeže alebo straty občianskeho preukazu), bude musieť požiadať o nový osobne na príslušnom pracovisku pre doklady.


Ministerstvo vnútra kladie dôraz na dodržiavanie týchto podmienok rezervácie termínov. Iba ak sú splnené, je rezervácia akceptovaná. Využitie online objednávky na vybavenie pasu môže výrazne zrýchliť celý proces pre žiadateľa. Možná je pre každé oddelenie dokladov nielen pre objednanie v klientskom centre Bratislava.

Získanie nového pasu je omnoho pohodlnejšie a efektívnejšie vďaka možnosti online objednania na vybavenie pasu.

Rezervácia termínu na vodičský preukaz

Ak chce človek získať vodičský preukaz, môže navštíviť ktorékoľvek oddelenie dokladov okresného policajného riaditeľstva.

Oddelenie dokladov prijíma ústne žiadosti o vydanie vodičského preukazu od držiteľa. To znamená, že žiadateľ musí podať žiadosť osobne a vodičský preukaz mu bude vydaný na základe miesta podania žiadosti.

Žiadateľ je poviný na oddelení dokladov predložiť na overenie platný doklad totožnosti a všetky predchádzajúce vodičské preukazy (v prípade, že bol ich držiteľom). Vyberie sa správny poplatok a vytlačia sa dve záväzné žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu. Žiadateľ musí žiadosti podpísať, aby potvrdil správnosť údajov.

Na oddelení dokladov sa vyhotoví čiernobiela fotografia a podpis. Jedna potvrdená žiadosť a starý vodičský preukaz sa vrátia žiadateľovi s dátumom prevzatia nového vodičského preukazu. Žiadateľ môže uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt na aktualizáciu stavu jeho vodičského preukazu.

Elektronické objednanie na prepis vozidla

Proces online objednania na prepis auta na Slovensku je pomerne jednoduchý a efektívny. Nasledujú postupy, ktoré treba dodržať:

 1. Navštíviť oficiálnu webovú stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde sa nachádza online rezervácia pre prepis vozidla.
 2. Na začiatku je potrebné rozhodnúť sa, či ide o prepis vozidla v rámci jedného okresu alebo do iného okresu. Podľa výberu bude používateľ presmerovaný na príslušnú sekciu.
 3. Po výbere sa systém postará o sprievodcovský proces krok za krokom a pomôže s objednaním na prepis auta.

Povinné údaje:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • číslo dokladu totožnosti
 • kraj podľa miesta, kde je vozidlo evidované
 • názov pracoviska, na ktorom sa bude vybavovať prepis
 • termín rezervácie
 • agenda (prepis vozidla)
 • evidenčný úkon (prepis vozidla)
 • počet vozidiel, ktoré sa budú prepisovať

Po úspešnom vyplnení údajov ich systém potvrdí a vygeneruje PIN kód, ktorý bude potrebný pri návšteve dopravného inšpektorátu. Dôležité je si tento PIN kód dobre zaznamenať alebo si urobiť snímok obrazovky pre jeho neskoršiu referenciu.

Ak človek stratí svoj PIN kód, je možné ho opäť získať tak, že kontaktuje call centrum Ministerstva vnútra na bezplatnom telefónnom čísle 0800 222 222. Toto číslo je dostupné v pracovné dni od 8:00 do 18:00 hodín. Pracovník v call centre identifikuje volajúceho na základe osobných údajov a následne pomôže získať nový PIN kód.

Po príchode na dopravný inšpektorát je potrebné vložiť svoj PIN kód do kiosku, ktorý následne vytlačí lístok s poradovým číslom. Čas rezervácie slúži len ako orientačný. PIN kód však treba zadať včas, pretože jeho platnosť je obmedzená na 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie. Po uplynutí tejto doby sa stáva neplatným.

Proces objednania sa na prepis auta na Slovensku je pomerne jednoduchý a umožňuje aj online objednanie pre vozidlá zo zahraničia, napríklad autá dovezené z Nemecka.

Proces elektronického objednania na prepis vozidla je jednoduchý a efektívny.

Objednanie na odhlásenie auta

Pôvodný majiteľ vozidla má 30 dní na to, aby vozidlo odhlásil, počnúc dátumom zmeny majiteľa, napríklad od podpisu kúpno-predajnej zmluvy. Nový majiteľ má tiež 30 dní na prihlásenie vozidla na svoje meno. Odporúča sa rezervovať objednanie s predstihom. Termín na dopravnom inšpektoráte, ktorý by vyhovoval, však nemusí byť dostupný. Najmä ak ide o veľké mestá ako Bratislava alebo Košice.

Ak nový majiteľ nestihne tieto termíny, bude musieť predložiť posudok o kontrole originality vozidla, ktorý nesmie byť starší ako 15 dní. Preto je dôležité sledovať si tieto termíny.


Rezervácia termínu na prihlásenie auta je možná online. Termín je možné objednať najskôr nasledujúci deň, ak je dostupný. Je dôležité mať na pamäti, že termín je vždy potrebné zarezervovať vopred.


Rezervovať si termín na prihlásenie auta je možné aj bez elektronického občianskeho preukazu. Platí to pre osobu, ktorej údaje sa zadajú pri rezervácii a ktorá súhlasí s jej dokladom totožnosti. Treba však dodržiavať podmienky týkajúce sa vlastníctva alebo držby vozidla. Ak rezervuje termín sprostredkovateľ alebo splnomocnenec, bude potrebné predložiť aj splnomocnenie na prepis auta.

Okrem prepisu vozidla je možné využiť aj iné služby, ako sú prevod držby vozidla na inú osobu, prvé prihlásenie auta, nahlásenie straty alebo odcudzenia evidenčných tabuliek, vyradenie vozidla z evidencie, zápis nového držiteľa vozidla, zmeny v dokumentácii vozidla, odhlásenie auta a prihlásenie vozidla z cudziny alebo oznámenie ukončenia vlastníctva vozidla.

Pri online službách, ktoré vyžadujú kvalifikovaný elektronický podpis, bývajú poplatky zvyčajne nižšie, často o 50 %. Na webovej stránke Ministerstva vnútra je možné skontrolovať informácie o držiteľovi a pôvode vozidla.

Využívanie online služieb, najmä rezervácia termínu na prepis auta, umožňuje efektívne a pohodlné vybavenie potrebných formalít spojených s vlastníctvom vozidla na Slovensku. Je dôležité dodržiavať stanovené termíny a podmienky, aby sa predišlo problémom pri prepise vozidla. Online rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte šetrí čas pri nevyhnutných úkonoch.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang