Príspevok na starostlivosť o dieťa – podmienky, žiadosť, výška príspevku

Štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa prostredníctvom príspevku. Tento príspevok sa poskytuje až do 3 rokov veku dieťaťa alebo až do 6 rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa upravuje zákon č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rodičom sa tento príspevok poskytuje na výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre starostlivosť o dieťa.

Čo je príspevok na starostlivosť o dieťa?

Príspevok na starostlivosť o dieťa je forma finančnej podpory, ktorú poskytuje štát rodičom alebo zákonným opatrovateľom s cieľom pomôcť im zvládať náklady spojené s výchovou a starostlivosťou o dieťa.

Tieto príspevky majú za úlohu uľaviť rodinám v súvislosti s výdavkami na potreby dieťaťa, ako sú strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, záujmové aktivity a ďalšie náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s ich starostlivosťou.

Príspevok na starostlivosť o dieťa môže byť poskytovaný v rôznych formách, vrátane peňažných dávok, daňových zvýhodnení, alebo iných foriem podpory, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny a legislatívy daného štátu. Cieľom je podporiť rodičov alebo opatrovateľov, aby sa lepšie starali o potreby a dobre fungovali výchovu dieťaťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa nie je to isté ako materská.

ríspevok na starostlivosť o dieťa je forma finančnej podpory, ktorú poskytuje štát rodičom alebo zákonným opatrovateľom s cieľom pomôcť im zvládať náklady spojené s výchovou a starostlivosťou o dieťa.

Kto má nárok na príspevok na dieťa?

Nárok na príspevok na dieťa má len oprávnená osoba a iba za určitých podmienok.

Oprávnená osoba má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa v nasledujúcich prípadoch:

 • vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole
 • poskytuje starostlivosť dieťaťu na území Slovenskej republiky
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
 • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Pre tento účel je potrebné definovať pojem zárobková činnosť.

Zárobková činnosť oprávnenej osoby zahŕňa:

 • prácu, z ktorej je oprávnená osoba povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec podľa osobitného predpisu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu
 • prácu, ktorá podlieha výsluhovému zabezpečeniu podľa osobitného predpisu
 • prácu, ktorá podlieha dôchodkovému systému v cudzine

Tiež je považované za zárobkovú činnosť aj poberanie materského alebo obdobnej dávky v cudzine, avšak najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká v nasledujúcich prípadoch:

 • pri starostlivosti o dieťa, na ktoré sa poskytuje materské alebo obdobná dávka v cudzine
 • na dieťa, ktorému sa za celý kalendárny mesiac už poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi jednej z oprávnených osôb alebo manželovi/manželke oprávnenej osoby

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa je rodič alebo rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov, príspevok sa vypláca oprávneným osobám podľa písomnej dohody rodičov.

Ak nedôjde k písomnej dohode, pri zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, pričom počet mesiacov sa určuje podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť.

Pri spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

Príspevok sa začne vyplácať tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah striedavej osobnej starostlivosti, s výnimkou prípadu, keď si za tie isté kalendárne mesiace uplatní nárok na príspevok len rodič s menším rozsahom striedavej osobnej starostlivosti.

Príspevok sa poskytuje na každé dieťa. Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, prislúcha príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.

Ako podať žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa

Oprávnená osoba môže uplatniť svoj nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa tým, že podá písomnú žiadosť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu. Alternatívne, oprávnená osoba môže podať žiadosť aj elektronicky pomocou zaručeného elektronického podpisu.

V prípade žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby túto žiadosť potvrdí.

Na základe výzvy od platiteľa príspevku, oprávnená osoba a poskytovateľ doplnia potrebné údaje. Platiteľ môže spracovávať osobné údaje len v súvislosti s poskytovaním príspevku.

Príspevok sa poskytuje na každé dieťa. Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, prislúcha príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.

Aká je výška príspevku na dieťa?

Výška príspevku na dieťa je rôzna v závislosti od toho, na čo všetko sa príspevok poskytuje.

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je nasledovná:

 • za poskytovanú starostlivosť o dieťa, avšak najviac do sumy 280 eur
 • ak poskytovateľ zabezpečuje starostlivosť o dieťa na základe živnostenského oprávnenia alebo formou starostlivosti v detskej skupine, avšak najviac do sumy 160 eur
 • najviac do sumy 80 eur, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo určených mesačných príspevkov
 • suma 41,10 eur, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič) a tejto osobe sa nevypláca rodičovský príspevok alebo ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak

Vláda Slovenskej republiky má možnosť upraviť tieto sumy príspevku na starostlivosť o dieťa nariadením k 1. januáru kalendárneho roka. Príspevok na dieťa prispeje aspoň nejakou sumou do osobného rozpočtu.

Odňatie a zánik nároku na príspevok na dieťa

V prípade, že oprávnená osoba prestane spĺňať podmienky na nárok na príspevok alebo ak sa zistí, že bol príspevok priznaný neoprávnene, príspevok bude odobraný.

Ak sa príspevok neoprávnene vyplácal, aj keď oprávnená osoba splnila všetky svoje povinnosti ako žiadateľ, príspevok bude odobraný od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období, za ktoré bol príspevok poslednýkrát neoprávnene vyplatený.

Ak sa príspevok nevyplácal, aj keď oprávnená osoba splnila podmienky na jeho nárok a na jeho výplatu, alebo ak sa vyplácal v nižšej sume, príspevok sa vyplatí za obdobie najviac jedného roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal príspevok vyplatiť.

Ak bol príspevok vyplatený neoprávnene:

 • oprávnená osoba má povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neoprávnene alebo vo vyššej sume ako patril
 • oprávnená osoba má právo vrátiť príspevok, ktorý bol vyplatený neoprávnene alebo vo vyššej sume ako patril, do jedného roka od dátumu, kedy platiteľ zistil túto skutočnosť, a najneskôr do troch rokov od dátumu poslednej neoprávnenej výplaty príspevku
 • platiteľ má právo stiahnuť sumu na vrátenie z bežne vyplácaného príspevku alebo neskôr priznaného príspevku, zo mzdy, platu, odmeny za prácu, náhrad za prácu a pohotovosť, príplatku za pohotovosť alebo dávok sociálneho poistenia, starobného dôchodku a dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorá nie je ovplyvnená rozhodnutím podľa osobitného predpisu
 • príspevok nemôže byť ovplyvnený rozhodnutím podľa osobitného predpisu

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac zaniká po uplynutí šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý bol tento nárok oprávnený. Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa zaniká aj v prípade smrti oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Príspevok na jasle

Príspevok na jasle je forma finančnej podpory, ktorú poskytuje štát na pomoc rodičom s malými deťmi na krytie nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do jaslí. Táto forma podpory je určená pre rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré potrebujú umiestnenie do jaslí kvôli práci alebo iným záväzkom, ktoré im bránia osobne sa starať o dieťa počas celého dňa.

Podmienky na získanie príspevku na jasle na Slovensku môžu byť rôzne a môžu sa meniť v závislosti od miesta bydliska a legislatívy. Obvykle musia rodičia alebo zákonní zástupcovia splniť niektoré z týchto kritérií:

 • pracovať a potrebovať umiestnenie dieťaťa v jasliach z dôvodu pracovnej neprítomnosti
 • absolvovať školenie, vzdelávanie alebo iné aktivity, ktoré im bránia starať sa o dieťa počas celého dňa
 • byť v evidencii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo podobnej inštitúcie
 • ďalšie podmienky, ktoré môžu byť stanovené miestnymi úradmi

Výška príspevku na jasle sa taktiež môže líšiť a závisí od rôznych faktorov, ako je napríklad príjem rodičov, vek dieťaťa, miesto bydliska a podobne. Konkrétne sumy sa môžu meniť každý rok a môžu byť upravované vládou alebo príslušnými inštitúciami.

Rodičia by mali kontaktovať miestne úrady alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom území, aby sa dozvedeli aktuálne informácie o podmienkach a výške príspevku na jasle.

Podmienky na získanie príspevku na jasle na Slovensku môžu byť rôzne a môžu sa meniť v závislosti od miesta bydliska a legislatívy.

Príspevok na škôlku

Príspevok na škôlku je forma finančnej pomoci pre rodičov, ktorý ju potrebujú v súvislosti s pokrytím nákladov na umiestnenie dieťaťa do materskej škôlky. Táto forma podpory je určená pre rodičov alebo zákonných zástupcov detí vo veku predškolskej dochádzky, ktorí potrebujú umiestnenie do materskej škôlky z dôvodu pracovnej neprítomnosti, vzdelávania, alebo iných oprávnených dôvodov.

Podmienky na získanie príspevku na škôlku na Slovensku môžu byť rôzne a môžu sa meniť v závislosti od miesta bydliska a legislatívy. Niektoré z možných kritérií pre získanie príspevku na škôlku môžu zahŕňať:

 • pracovať alebo absolvovať školenie, vzdelávanie alebo iné aktivity, ktoré vám bránia osobne sa starať o dieťa počas celého dňa
 • mať dieťa vo veku predškolskej dochádzky a potrebovať umiestnenie do materskej škôlky z dôvodu pracovnej neprítomnosti alebo iných oprávnených dôvodov
 • byť v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo podobnej inštitúcie
 • ďalšie podmienky, ktoré môžu byť stanovené miestnymi úradmi

Výška príspevku na škôlku sa taktiež môže líšiť a závisí od rôznych faktorov, ako je príjem rodičov, vek dieťaťa, miesto bydliska a podobne. Sumy sa môžu meniť každý rok a môžu byť upravované vládou alebo príslušnými inštitúciami.

Rodičia by mali kontaktovať miestne úrady alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom území, aby sa dozvedeli aktuálne informácie o podmienkach a výške príspevku na škôlku.

Ako získať krúžkovné 2023?

Tzv. „krúžkovné 2023“ je slangový termín používaný v Slovenskej republike, ktorý označuje príspevok od štátu na krytie nákladov spojených s účasťou detí vo voľnočasových aktivitách alebo organizovaných záujmových krúžkoch. Tento príspevok má za cieľ podporovať rozvoj záujmov a talentov detí a zároveň pomáha rodičom s pokrytím výdavkov, ktoré sú spojené s ich záujmovými aktivitami.

Deti môžu využívať rôzne voľnočasové aktivity a záujmové krúžky, ako napríklad športové aktivity, umelecké a kultúrne krúžky, hudobné, jazykové alebo vedecké krúžky a podobne. Tieto aktivity im poskytujú príležitosť rozvíjať svoje schopnosti, záujmy a talenty mimo formálneho vzdelávania.

Výška krúžkovného sa môže líšiť v závislosti od miesta bydliska a legislatívy v Slovenskej republike. Krúžkovné je poskytované na základe pravidelných termínov, a pre jeho získanie je potrebné splniť určité podmienky stanovené príslušnými inštitúciami.

Rodičia detí môžu získať viac informácií o krúžkovnom a jeho podmienkach na miestnych úradoch alebo na webových stránkach príslušných inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za jeho poskytovanie.

Od januára 2023 sa krúžkovné vo výške 60 eur nezachová, ale presúva sa až na január 2025. Namiesto toho sa majú zvýšiť prídavky na deti a daňový bonus. Túto zmenu schválil parlament v novele zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Za túto novelu hlasovalo 75 poslancov zo 138 prítomných.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang