Rezervačná zmluva – vzor, odstúpenie

Rezervačná zmluva je dohoda medzi dvoma stranami, zvyčajne medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá sa týka určitého produktu alebo služby, ktorý má byť budúceho dňa zakúpený alebo poskytnutý. Táto zmluva je často používaná pri kúpe nehnuteľnosti, cestovných službách, vozidlách alebo iných drahších alebo špecifických položkách, ktorých predaj si vyžaduje istý čas na prípravu alebo zabezpečenie.

Rezervačná zmluva je právnym dokumentom, ktorý chráni záujmy oboch strán a poskytuje jasný rámec pre budúcu transakciu. Je dôležité si dôkladne prečítať a porozumieť všetkým ustanoveniam zmluvy pred jej podpisom.

Čo má obsahovať rezervačná zmluva

Rezervačná zmluva zvyčajne obsahuje nasledujúce informácie:

 1. identifikácia strán – zmluva uvádza mená, adresy a kontaktné údaje zúčastnených strán.
 2. popis tovaru alebo služby – zmluva obsahuje popis toho, čo sa rezervuje. Môže to byť konkrétna nehnuteľnosť s uvedenými parametrami, letenka na určitý dátum a čas, alebo iný tovar alebo služba.
 3. dátum a miesto – určuje sa dátum, kedy bude rezervácia ukončená a miesto, kde sa transakcia uskutoční.
 4. cena a platba – zmluva obsahuje informácie o cene rezervovaného produktu alebo služby a podmienkach platby. Možno bude potrebné zaplatiť zálohu alebo inú formu záväzku, aby sa rezervácia potvrdila.
 5. podmienky zrušenia – zmluva zvyčajne stanovuje podmienky, za akých môže byť rezervácia zrušená zo strany kupujúceho alebo predávajúceho. Tieto podmienky sa môžu líšiť v závislosti od typu produktu alebo služby.
 6. práva a povinnosti strán – zmluva upravuje povinnosti a práva oboch strán v súvislosti s rezerváciou a budúcim nákupom alebo poskytnutím.
 7. ďalšie podmienky – môžu sa tu nachádzať ďalšie podmienky alebo ustanovenia týkajúce sa napríklad zodpovednosti za poškodenie tovaru alebo zmeny dátumu rezervácie.

Vzorová rezervačná zmluva je k dispozícii nižšie. Stačí ju skopírovať a pridať vlastné údaje.

Rezervačná zmluva – vzor

Rezervačná zmluva na nehnuteľnosť vzor môže vyzerať aj takto:

REZERVAČNÁ ZMLUVA NA NEHNUTEĽNOSŤ

uzatvorená podľa § 50a a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany 

1.1. Meno a priezvisko: ………………………………………….

Trvalý pobyt: …………………………………………………………….

Rodné číslo: ……………………………………………………………..

Bankové spojenie: ………………………………………………….

Číslo účtu v tvare IBAN: ………………………………………..

Druh a č. dokladu totožnosti: ………………………………

(ďalej len ako „Budúci predávajúci“)

1.2. Meno a priezvisko: ………………………………………….

Trvalý pobyt: …………………………………………………………….

Rodné číslo: ……………………………………………………………..

Bankové spojenie: ………………………………………………….

Číslo účtu v tvare IBAN: ………………………………………..

Druh a č. dokladu totožnosti: ………………………………

(ďalej len ako „Budúci kupujúci“)

Článok II.

Prehlásenie Budúceho predávajúceho

2.1    Budúci predávajúci týmto prehlasuje, že je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti:

 • bytu č. ……………………………., na ……………………………. poschodí bytového domu v ……………………………. na ulici ……………………………., so súpisným č. ……………………………., číslo vchodu ……………………………., postaveného na parcelách registra „C“, parc. č. ……………………………. (ďalej len „bytový dom“), zapísaného na liste vlastníctva č. ……………………………., vedenom Okresným úradom ……………………………., katastrálny odbor pre katastrálne územie ……………………………., obec ……………………………., okres ……………………………. (ďalej len „Byt“);
 • spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu so súpisným číslom ……………………………. prináležiaci k Bytu vo veľkosti: ……………………………. (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel“)

(Byt a Spoluvlastnícky podiel ďalej len ako „Nehnuteľnosť“)

2.2     Budúci predávajúci a Budúci kupujúci (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) potvrdzujú svoj záujem na uzatvorení kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva z Budúceho predávajúceho na Budúceho kupujúceho k Nehnuteľnosti.

Článok III.

Predmet a účel zmluvy

3.1     Budúci predávajúci sa zaväzuje rezervovať Nehnuteľnosť pre Budúceho kupujúceho a Budúci kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Budúcemu predávajúcemu rezervačný poplatok, pričom Budúci predávajúci a Budúci kupujúci sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu), za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

3.2     Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť, aby Budúci kupujúci mal možnosť kúpiť Nehnuteľnosť a aby Budúci predávajúci nepredával túto Nehnuteľnosť po dohodnutý čas inému záujemcovi.

Článok IV.

Kúpna cena za Nehnuteľnosť a Rezervačný poplatok

4.1      Kúpna cena nadobúdanej Nehnuteľnosti je zmluvnými stranami dohodnutá spolu na sumu vo výške ……………………………. EUR (slovom: ……………………………. eur).

4.2      Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci kupujúci zaplatí Budúcemu predávajúcemu rezervačný poplatok vo výške ……………………………. EUR (slovom ……………………………. eur), ktorý poukáže na účet Budúceho predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy (ďalej len „Rezervačný poplatok“). Za deň splnenia platobnej povinnosti Budúceho kupujúceho sa považuje deň, kedy bol Rezervačný poplatok v plnej výške pripísaný na účet Budúceho predávajúceho.

4.3      Nezaplatenie Rezervačného poplatku v plnej výške a lehote tak, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku bude rozväzovacou podmienkou platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

4.4      V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy na Nehnuteľnosť) medzi Budúcim predávajúcim a Budúcim kupujúcim, Rezervačný poplatok bude započítaný na zaplatenie celkovej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť.

Článok V.

Rezervovanie Nehnuteľnosti

5.1     Budúci predávajúci sa zaväzuje neponúknuť žiadnej tretej osobe na predaj a rezervovať Budúcemu kupujúcemu Nehnuteľnosť po dobu ……………………………. (slovom: …………………………….) kalendárnych dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy (ďalej len „Lehota“).

5.2     Budúci kupujúci sa zaväzuje najneskôr do uplynutia Lehoty stanovenej v bode 1. tohto článku Zmluvy uzatvoriť s Budúcim predávajúcim zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu).

5.3     Budúci predávajúci sa zaväzuje najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy predložiť (stačí e-mailom) Budúcemu kupujúcemu zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu) a vynaložiť primerané úsilie za účelom uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy) s Budúcim kupujúcim. V prípade, ak si Budúci predávajúci túto povinnosť nesplní, Budúci kupujúci je oprávnený od tejto Rezervačnej zmluvy odstúpiť s tým, že Budúci predávajúci je povinný vrátiť Budúcemu kupujúcemu Rezervačný poplatok na účet Budúceho kupujúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5.4     Ak Budúci kupujúci poruší svoju povinnosť uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu) v Lehote z dôvodov na strane Budúceho kupujúceho, Budúci predávajúci nie je povinný mu vrátiť Rezervačný poplatok.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

6.1    Táto Rezervačná zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise jedno vyhotovenie.

6.2    Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísanie oboma zmluvnými stranami.

6.3    Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, uzatvorených oboma zmluvnými stranami.

6.4    Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Rezervačná zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle a že ju neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu s obsahom zmluvy, s ktorým sa oboznámili pred jej uzatvorením, pripájajú vlastnoručné podpisy.

V ……………., dňa ……………. V …………., dňa…………….

……………………………. …………………………….
Budúci predávajúci Budúci kupujúci

Rezervačná zmluva vzor sa dá použiť s obmenami aj na rezerváciu iných vecí, napríklad vozidiel alebo to môže byť rezervačná zmluva na byt, dom či nebytový priestor.

Rezervačná zmluva je právnym dokumentom, ktorý chráni záujmy oboch strán a poskytuje jasný rámec pre budúcu transakciu.

V niektorých prípadoch dochádza k odstúpeniu od zmluvy

Možnosť odstúpenia od zmluvy na kúpu nehnuteľnosti sa vyskytuje len v dvoch konkrétnych situáciách:

 • v prípade, že ju reguluje platný právny predpis
 • prípade, že samotná zmluva obsahuje ustanovenie o odstúpení

Rezervačná zmluva sa neuvádza explicitne v Občianskom zákonníku, považuje sa za inominátnu, teda nepomenovanú, zmluvu. Odstúpenie od tejto zmluvy môže byť zložité, ak v nej nie je špecifikované odstúpenie. Najlepšie je teda kontaktovať predajcu alebo realitnú kanceláriu, aby sa dohodli na ďalších krokoch.

Existuje viacero dôvodov, ktoré môžu viesť k rozhodnutiu odstúpiť od rezervačnej zmluvy týkajúcej sa bytu alebo inej nehnuteľnosti. Medzi tými najčastejšími sú:

 1. nesplnenie podmienok – ak neboli splnené stanovené podmienky v rezervačnej zmluve, napríklad zlyhanie financovania alebo neuspokojivá prehliadka nehnuteľnosti, je možné zmluvu zrušiť.
 2. porušenie zmluvy – porušenie dohodnutých podmienok môže viesť k odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho alebo predávajúceho (sprostredkovateľa).
 3. stav nehnuteľnosti – ak sa po podpise rezervačnej zmluvy ukážu závažné problémy s nehnuteľnosťou, kupujúci môže zvážiť zrušenie zmluvy.
 4. osobné zmeny – zmeny v osobných okolnostiach kupujúceho, ako zmena zamestnania alebo strata príjmu, môžu viesť k odstúpeniu od zmluvy.
 5. zmeny na trhu – meniace sa trhové podmienky, ako napríklad pokles hodnoty nehnuteľnosti, môžu byť dôvodom na zváženie odstúpenia.
 6. iné faktory – existuje aj ďalšie dôvody na zrušenie rezervačnej zmluvy, napríklad spory o jej podmienkach alebo zmeny v miestnych alebo národných predpisoch, ktoré ovplyvňujú predaj či predkupné právo.

Dôležité je poznamenať, že vzor odstúpenie od rezervačnej zmluvy môže byť náročnejšie pre kupujúceho, s prísnejšími podmienkami na zachovanie rezervačnej zálohy. Táto nerovnováha nie je však správna.

Preto je dôležité, aby bola rezervačná zmluva formulovaná tak, aby motivovala oboch zmluvných partnerov k úspešnému dokončeniu transakcie. Práva aj povinnosti v tejto zmluve by mali byť vyvážené medzi predávajúcim a kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy – vzor

Vzor odstúpenie od rezervačnej zmluvy môže vyzerať napríklad takto:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.1. Meno a priezvisko: ………………………………………….

Trvalý pobyt: …………………………………………………………….

Rodné číslo: ……………………………………………………………..

Bankové spojenie: ………………………………………………….

Číslo účtu v tvare IBAN: ………………………………………..

Druh a č. dokladu totožnosti: ………………………………

(ďalej len ako „predávajúci“)

1.2. Meno a priezvisko: ………………………………………….

Trvalý pobyt: …………………………………………………………….

Rodné číslo: ……………………………………………………………..

Bankové spojenie: ………………………………………………….

Číslo účtu v tvare IBAN: ………………………………………..

Druh a č. dokladu totožnosti: ………………………………

(ďalej len ako „kupujúci“)

Týmto oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi mnou (kupujúcim) a predávajúcim predmetom ktorej je predaj nehnuteľnosti (údaje o nehnuteľnosti z rezervačnej zmluvy). Odstúpenie od zmluvy požadujem z nasledujúceho dôvodu:……………………

Dátum a miesto podpisu tohto oznámenia: …………………………………….

S úpravami je možné vzor výpovede zmluvy použiť aj pre iné predmety zmluvy, napríklad vozidlo. Rezervačná zmluva na byt alebo inú nehnuteľnosť by mala obsahovať presnú identifikáciu nehnuteľnosti. Vzor výpovede zmluvy závisí aj od toho, ako je spísaná samotná zmluva.

Dôležité je poznamenať, že odstúpenie od vzor rezervačnej zmluvy môže byť náročnejšie pre kupujúceho, s prísnejšími podmienkami na zachovanie rezervačnej zálohy.

Rezervačný poplatok a odstúpenie od rezervačnej zmluvy

Ako je to s rezervačným poplatkom pri odstúpení od rezervačnej zmluvy musí byť jasne uvedené v zmluve. Ak toto ustanovenie chýba, realitné kancelárie by mali vrátiť peniaze. Pracovníci sú si tejto povinnosti vedomí a preto tieto informácie zabezpečujú v zmluvách.

V rezervačných zmluvách sa často nájdu ustanovenia o rezervačnom poplatku, ktorý je spojený so zmluvnou pokutou. Realitné kancelárie si tento poplatok ponechávajú, ak druhá strana odstúpi a ku kúpe alebo prenájmu nedôjde z nejakého dôvodu. Väčšina prípadov však takéto konanie kancelárií nemá opodstatnenie a musia poplatok vrátiť.

Vychádza to z toho, že realitná kancelária nesmie donútiť kupujúceho k podpisu zmluvy o kúpe. Z toho vyplýva, že nemá ani právo na to, aby sa rezervačný poplatok automaticky stal zmluvnou pokutou.

Hoci je tento bod prítomný v mnohých rezervačných dohodách, v mnohých prípadoch nie je platný z hľadiska zákona a teda záujemca má nárok na vrátenie peňazí. Ak by sa tak nestalo, mohlo by to byť považované za neoprávnené obohacovanie zo strany realitnej kancelárie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang