Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania bol zriadený Národnou radou Slovenskej republiky za účelom vytvárania nových podmienok pre rozvoj bývania na Slovensku.

Okrem prostriedkov použitých na vedenie fondu všetky prostriedky fondu používa štát iba na podporu bývania.

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Fond umožňuje získať podporu nielen pre fyzické osoby za účelom stavby, prestavby, prípadne kúpy nehnuteľnosti, ale o podporu z fondu môžu požiadať aj:

  • právnické osoby, alebo nezisková organizácia na kúpu alebo stavbu nájomného bytu
  • obec, alebo samosprávny kraj na kúpu, prestavbu, alebo obnovu nájomných bytov
  • samostatný žiadateľ ako zástupca vlastníkov nebytových priestorov na obnovu bytovej budovy

Aj napriek nízkym úrokom hypoték je aj naďalej úver zo štátneho fondu rozvoja bývania v súčasnosti prakticky najlepší spôsob financovania vlastného bývania. Úver je určený najmä pre ľudí z nižších príjmových skupín. K jeho získaniu je však potrebné nejaký príjem mať, pretože žiadateľ musí preukázať schopnosť úver splácať.

Štátny fond prispieva aj na obnovu bytoviek

Bohužiaľ, získať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania nie je jednoduchá záležitosť. Jeho schváleniu predchádza prísne posudzovanie každého žiadateľa. Spoločne so žiadosťou je potrebné predložiť aj množstvo dokumentov, ktorých vybavenie zaberie veľa času.

Pred podaním žiadosti by sa mal každý potenciálny žiadateľ najprv podrobne oboznámiť so základnými podmienkami, ktoré treba k získaniu úveru splniť.

Kto môže byť žiadateľom

Žiadateľom o podporu musí byť občan štátu európskej únie s trvalým pobytom na území SR a musí mať príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti.

Manželský pár žiadajúci o úver by nemal mať v deň podania žiadosti viac ako 35 rokov. Podmienka platí pre každého z manželov. Ak sa jedná o manželský pár, ktorý má maloleté dieťa, toto dieťa by v deň podania žiadosti nemalo mať viac ako 3 roky. Vek dieťaťa môže byť aj päť rokov, ale to len v prípade, že sa jedná o dieťa, ktoré si manželia osvojili.

Výhodou podpory je, že ak sa vám ako manželskému páru narodí dieťa, ktoré bude neskôr s vami v domácnosti žiť minimálne jeden rok, máte nárok na odpustenie 2 000 EUR zo zostatku úveru.

Príjem žiadateľa

Ďalšou dôležitou podmienkou, ktorú musí žiadateľ o úver spĺňať je určitý maximálny, ale zároveň aj minimálny, príjem.

Príjem žiadateľa nesmie prekročiť 4-násobok životného minima. Ak sa jedná o manželský pár, prípadne aj s maloletým dieťaťom, životné minimum sa počíta na každého člena rodiny.

Životné minimum4-násobok životného minima
Samostatný žiadateľ fyzická osoba198,09792,36
Bezdetný manželský pár336,281345,12
Manželský pár s jedným dieťaťom426,701706,80
Manželský pár s dvomi deťmi517,122 068,48

Minimálny príjem je stanovený na základe výšky mesačnej splátky, ktorá by sa mala za poskytnutý úver splácať. Poberateľovi podpory by aj po zaplatení splátky v danom mesiaci mali ostať financie, ktoré bude potrebovať na bežné výdaje. Strava, oblečenie, hygienické potreby, bežné poplatky a podobne.

Na preukázanie schopnosti v budúcnosti úver splácať musí žiadateľ predložiť potvrdenia o príjme od zamestnávateľa. V prípade živnostníka sa predkladá daňové priznanie.

Fond rozvoja bývania vám neposkytne podporu pokiaľ máte evidované nedoplatky na zdravotnom poistení, sociálnom poistení alebo v príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Taktiež vám podpora nebude poskytnutá pokiaľ máte daňové nedoplatky alebo iné záväzky voči iným veriteľom.

Účel financovania

Pred podaním žiadosti je potrebné zvážiť, čo chceme získanými peniazmi financovať. V prípade, že plánujete stavbu domu, prístavbu, prípadne rekonštrukciu, plocha domu nesmie presahovať 120 m2.

Keď je súčasťou stavby aj garáž, do obytnej plochy sa nezapočítava iba ak jej plocha nepresahuje 25 m2.

V prípade keď sa jedná o kúpu bytu, plocha bytu nemôže presahovať 80 m2. K tejto ploche sa započítavajú aj balkón, lodžia a taktiež aj pivničné priestory.

Ďalšie dôležité detaily podpory

1. Termín ukončenia výstavby

Žiadateľ by si mal byť vedomý toho, že pokiaľ má z podpory záujem o financovanie stavby, túto je potrebné skolaudovať najneskôr do dvoch rokov. Termín môže fond predĺžiť iba vtedy ak poberateľ predloží dôvody, prečo termín nemohol dodržať.

2. Dĺžka a rozsah financovania

Úver zo štátneho fondu sa poskytuje maximálne na 40 rokov a v rozsahu najviac 80% z obstarávacej ceny nehnuteľnosti.

3. Ručenie za úver

Dôležitou informáciou je aj spôsob ručenia za poskytnutú podporu. U fyzických osôb je možné ručenie iba založenou nehnuteľnosťou. Založenie majetku je potrebné predložiť v žiadosti o úver. Podmienkou u založenej nehnuteľnosti je aby bola poistená proti živelným pohromám.

4. Predčasné splatenie úveru

Ak žiadateľ požiada o predčasné splatenie celého, alebo len časti úveru, fond je povinný takéto splatenie poskytnúť bez poplatku.

Podanie žiadosti – ako na to?

V prípade, že vyššie uvedené podmienky spĺňate, určite sa o získanie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania pokúste a to podaním žiadosti.

V žiadosti by mali byť uvedené identifikačné údaje klienta, účel a požadovaná výška podpory a samozrejme informácie o financovanej nehnuteľnosti. Žiadosť musí takisto obsahovať aj informácie o príjmoch žiadateľa a o jeho schopnosti úver splácať.

Ak sa jedná o financovanie stavby alebo prístavby rodinného domu, je potrebné predložiť všetky údaje o plánovanej stavbe. K žiadosti by mal žiadateľ predložiť právoplatné stavebné povolenie, projekt, rozpočet stavby a informácie týkajúce sa pozemku.

Kde a dokedy podať žiadosť?

Žiadosť o úver je potrebné podať v stanovenom termíne. Termíny na podanie žiadostí sa líšia v závislosti od druhu podpory.

Žiadosť sa podáva na príslušnom mestskom úrade okresu, v ktorom sa realizuje financovanie nehnuteľnosti. Bližšie informácie k žiadostiam a najmä k termínom podania žiadosti sa takisto dozviete na príslušnom mestskom úrade.

Mestský úrad žiadosť posúdi do 10-tich pracovných dní a následne ju posunie na prehodnotenie priamo do fondu rozvoja bývania. V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky potrebné doklady, príslušný mestský úrad pošle žiadosť naspäť žiadateľovi.

Centrála Štátneho fondu rozvoja bývania v Bratislave, ale aj niektoré mestské úrady poskytujú záujemcom o podporu dokonca konzultačné hodiny. Ak vám nie je niečo jasné, tak odporúčame preštudovať sekciu Najčastejšie otázky a odpovede na SFRB.sk.

Záver

Ak spĺňate všetky kritéria pre získanie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a máte o túto podporu záujem, začnite s vybavovaním čo najskôr. K žiadosti je potrebné predložiť množstvo dokladov, ktorých získanie nie je otázkou pár dní.

Kompletnú žiadosť je takisto dobré poslať čo najskôr, pretože fond rozvoja bývania si ukladá žiadosti do poradovníka. Kľudne sa môže stať, že aj keď ste dodali kompletnú žiadosť, na vás už možnosť podpory nezostane, pretože vás predbehnú tí, ktorí boli pri podávaní žiadosti rýchlejší.

Určite sa s vybavovaním potrebných dokumentov poponáhľajte a nenechajte si všetko na poslednú chvíľu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang