Stavebný úver – PSS, ČSOB, ako funguje stavebné sporenie

Proces zabezpečenia si bývania či vybavenia domácnosti môže byť vzrušujúci ale aj veľmi náročný. Hoci konečný výsledok môže byť splneným snom, finančná stránka môže byť niekedy neúnosná. Preto sa mnohí jednotlivci obracajú na stavebné úvery, aby mohli financovať svoje projekty. Tieto špecializované úvery sú navrhnuté tak, aby poskytovali potrebné finančné prostriedky v rôznych fázach stavebného procesu. Ako funguje stavebné sporenie?

Tento článok sa bude zaoberať tým, čo je stavebný úver, ako sa líši od tradičnej hypotéky a aké kroky sú potrebné na jeho získanie.

Ako funguje stavebný úver?

Stavebný úver sa poskytuje majiteľovi účtu stavebného sporenia po ukončení fázy sporenia a splnení všetkých potrebných zmluvných a právnych požiadaviek. To znamená, že po ukončení sporiacej fázy má majiteľ účtu nárok na stavebný úver.

Kľúčové vlastnosti stavebného úveru:

 • Financuje sa z fondu stavebného sporenia a môže sa použiť len na stavebné účely.
 • Výška úveru sa určí odpočítaním nasporenej sumy od cieľovej sumy.
 • Výška úveru nemôže presiahnuť rozdiel medzi cieľovou sumou a celkovými vkladmi majiteľa účtu vrátane úrokov, štátnych prémií a iných zdrojov.
 • V zmluve o stavebnom úvere musia byť uvedené podmienky úveru vrátane splácania a úrokových sadzieb.
 • Úroková sadzba závisí od typu zmluvy o stavebnom sporení a výšky úveru.

Stavebný úver je finančná služba, ktorú ponúka stavebná sporiteľňa a ktorá je úzko spojená so stavebným sporením. Možno ho získať až po ukončení stavebného sporenia.

Hlavným cieľom stavebného sporenia, ako aj získania stavebného úveru, je zabezpečiť si bývanie alebo veci do domácnosti. V prípadoch, keď sporiteľ nenahromadil požadovanú sumu, môže sa medzitým rozhodnúť pre medziúver. Ten môže mať podobu hypotekárneho úveru alebo spotrebného úveru. K stavebnému sporeniu štát ponúka aj štátnu prémiu, ak sú splnené všetky zákonné podmienky.

Stavebné sporenie – úver

Stavebné sporenie je špecializovaný typ sporenia, ktorý ponúkajú výlučne stavebné sporiteľne. V rámci tohto sporenia môžu fyzické osoby vkladať peniaze a získať:

 • štátnu prémiu
 • medziúver
 • stavebný úver

ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Tento produkt je určený na pomoc stavebným sporiteľom pri financovaní výdavkov spojených s bývaním na území Slovenskej republiky.

Ako bankový produkt (pozn. stavebná sporiteľňa má licenciu banky) umožňuje stavebným sporiteľom ukladať finančné prostriedky určené na stavebné účely. Na účasť v ňom musí budúci sporiteľ uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení a určiť si požadovanú cieľovú sumu, ktorú chce nasporiť.

Stavebným sporiteľom môže byť:

 • fyzická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení so stavebnou sporiteľňou alebo pre ktorú je zmluva o stavebnom sporení uzatvorená (napr. rodičia, ktorí uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení pre svoje dieťa)
 • spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení so stavebnou sporiteľňou alebo pre ktoré je zriadená zmluva o stavebnom sporení
 • iná právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení so stavebnou sporiteľňou alebo pre ktorú je zmluva o stavebnom sporení uzatvorená

Ako funguje stavebné sporenie? Využitím stavebného sporenia má stavebný sporiteľ možnosť vybrať vklad a použiť ho priamo bez potreby požiadať o stavebný úver, pokračovať v sporení, požiadať o stavebný úver alebo si vziať medziúver.

ČSOB úver

S účinnosťou od 1. 12. 2023 sa ČSOB Stavebná sporiteľňa a ČSOB Banka zlúčili. Toto zlúčenie nebude mať vplyv na podmienky vedenia účtov stavebného sporenia.

ČSOB Banka ponúka svojim klientom dva typy úverov, ktoré si vyžadujú uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. Bez ohľadu na to, či už klient stavebné sporenie má alebo nie, môže tieto úvery využiť na financovanie bývania.

Stavebný úver môže získať každý stavebný sporiteľ, ktorý sporí aspoň 21 mesiacov a dosiahol minimálnu požadovanú výšku úspor určenú konkrétnym typom sporenia. Po pridelení cieľovej sumy má stavebný sporiteľ nárok na stavebný úver.

Na druhej strane medziúver, tzv. preklenovací úver, je určený pre klientov bez predchádzajúceho stavebného sporenia alebo pre tých, ktorí ešte nesplnili požiadavky na stavebný úver. Tento úver pokrýva obdobie do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení.

Počas tohto obdobia klient pokračuje v sporení vopred stanovenej sumy a platí úroky z preklenovacieho úveru, kým nie je schopný prejsť na stavebný úver.

Medzi výhody ČSOB úveru patrí pevná úroková sadzba počas celej doby trvania úveru a možnosť sporiť si na budúce potreby bývania. Medziúver zasa ponúka výhodnú úrokovú sadzbu a rôzne produkty na rôzne účely.

PSS hypotéka

Prvá stavebná sporiteľňa má vo svojom portfóliu produkt mojaHYPOTÉKA, ktorý poskytuje úvery na bývanie z iných zdrojov ako zo stavebného sporenia. To znamená, že tieto úvery môžu financovať aj väčšie a odvážnejšie investície do bývania. Splácanie sa môže predĺžiť na obdobie 5 až 30 rokov v závislosti od aktuálnej finančnej situácie dlžníka. Výška úveru je 10 000–300 000 €.

Úroková sadza PSS hypotéky je 4,9 % pri 5-ročnej fixácii. Presnú výšku úrokovej sadzby klientovi prepočíta obchodný zástupca. Na webovej stránke PSS si možno dohodnúť osobné stretnutie alebo sa porozprávať cez videohovor.

Účely využitia PSS hypotéky:

 • kúpa nehnuteľnosti (dom, byt, stavebný pozemok)
 • výstavba, prístavba, nadstavba, vstavba nehnuteľnosti
 • refinancovaniu úveru v inej banke, ktorý klient využil na financovanie bývania

Čiastočné splatenie úverového produktu mojaHYPOTÉKA je možné vykonať bez poplatku mimoriadnou splátkou maximálne raz za mesiac. Celková výška týchto platieb však nesmie presiahnuť 30 % istiny úveru k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Tieto mimoriadne platby môžu skrátiť celkovú dobu splácania alebo znížiť mesačnú splátku pri zachovaní pôvodnej doby splatnosti úveru. Ak klient uprednostňuje zníženie mesačnej splátky bez zmeny doby splácania, je potrebné podať písomnú žiadosť.

Prvá stavebná sporiteľňa ponúka svojim klientom aj produkt môjÚVER k HYPOTÉKE. Táto alternatívna možnosť úveru ponúka výhodné podmienky vrátane atraktívnej úrokovej sadzby a doby splácania až na 30 rokov. Bez potreby založenia nehnuteľnosťou alebo predchádzajúceho sporenia tak možno získať prístup až k 50 000 € na výdavky spojené s bývaním.

PSS hypotéka sa oplatí najmä pre mladých, pretože je bez poplatku za poskytnutie, vďaka čomu klienti môžu ušetriť až 400 €. Platí to pre žiadateľov do 35 rokov.

PSS úver

PSS má v otázkach financovania nového bývania jasno. Svojim klientom ponúka tieto výhodné pôžičky:

 • mojaHYPOTÉKA
 • môj ÚVER k HYPOTÉKE
 • môj ÚVER
 • môj DOMOV
 • úver na vybavenie domácnosti

PSS úver možno využiť na kúpu alebo výstavbu bytu či rodinného domu. Úroková sadzba je od od 3,89 % pre medziúvery so založením nehnuteľnosti a od 4,69 % bez založenia nehnuteľnosti.

Druhá možnosť je ideálnym riešením na modernizáciu alebo prestavbu súčasného bývania. Dá sa získať až do výšky 50 000 €. Fixácia úrokovej sadzby je na dobu 5 alebo 10 rokov vo fáze medziúveru. Vo fáze stavebného úveru je úroková sadzba fixná počas celej doby jeho splácania.

Doba splatnosti PSS úveru je až 30 rokov. Vďaka dlhej splatnosti získajú klienti atraktívnu výšku splátky. Platí to aj pre úvery, ktoré nie sú zabezpečené nehnuteľnosťou. Výška úveru v PSS môže byť 3 000–300 000 € alebo maximálne 400 000 € pre pár (manžel / manželka, druh / družka).

Úverový certifikát poskytuje odhad finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na ciele v oblasti bývania.

PSS úver je možné využiť na účely moderného bývania s úrokovou sadzbou od 4,69 %. Medzi príklady oprávnených projektov patrí:

 • zateplenie domu
 • výmena okien alebo dverí
 • vybudovanie ekologickej strechy
 • inštalácia nového zdroja energie (tepelné čerpadlo, solárne kolektory, kotly na biomasu, fotovoltaické panely)
 • vybudovanie domovej čističky odpadových vôd
 • získanie projektovej dokumentácie a energetického certifikátu

Táto možnosť úveru ponúka financovanie na „zelené účely“ až do 50 000 € bez potreby založenia nehnuteľnosti s dobou splatnosti do 30 rokov.

PSS úver – kalkulačka

Na webovej stránke Prvej stavebnej sporiteľne si môžu záujemcovia o PSS úver vypočítať výšku splátok v PSS úverovej kalkulačke. Výška úroku sa rozlišuje na základe toho, či sa jedná o úver bez založenia nehnuteľnosti alebo so založením nehnuteľnosti.

Úver bez založenia nehnuteľnosti – reprezentatívny príklad:

Poskytnutý úver bude vo výške 25 000 €. Počas medziúveru bude úroková sadzba 4,69 % p. a. (fixná na 5 rokov). Mesačne bude klient splácať 153,37 € po dobu 238 mesiacov, až do pridelenia cieľovej sumy.

Pri pridelení cieľovej sumy bude medziúver splatený nasporenou sumou v predpokladanej výške 10 117,17 € a klient prejde do fázy stavebného úveru. Výška stavebného úveru bude 14 882,83 €, bude mať fixnú úrokovú sadzbu 2,9 % p. a. Mesačne tak klient bude splácať 140,87 € po dobu 122 mesiacov.

Úver so založením nehnuteľnosti – reprezentatívny príklad:

Poskytnutý úver bude vo výške 25 000 €. Počas medziúveru bude úroková sadzba 3,89 % p. a. (fixná na 5 rokov). Mesačne budete splácať 139,58 € po dobu 223 mesiacov, až do pridelenia cieľovej sumy.

Pri pridelení cieľovej sumy bude medziúver splatený nasporenou sumou v predpokladanej výške 10 120,19 € a klient prejde do fázy stavebného úveru. Výška stavebného úveru bude 14 879,81 €, bude mať fixnú úrokovú sadzbu 2,9 % p. a. Mesačne tak klient bude splácať 127,08 € po dobu 137 mesiacov.

Ako dlho trvá schválenie úveru v PSS?

Pri schvaľovaní úveru v Prvej stavebnej sporiteľni záleží na tom, či ide o hypotéku, spotrebný úver, medziúver alebo iný úverový produkt z portfólia PSS. 

Ak sú však všetky podklady na schválenie a čerpanie pripravené, tak schválenie prebehne väčšinou v ten istý deň alebo v nasledujúci deň. Čerpanie úveru je do pár dní.

Sporenie Lišiak

Stavebné sporenie Lišiak je sporenie s EXTRAúročením vo výške 2,3 %. Sporiť si možno pravidelne mesačne, nepravidelne, ale aj formou jednorazového vkladu. K účtu stavebného sporenia má klient prístup kedykoľvek.

S online stavebným sporením Lišiak sa dá sporiť bezplatne. Za uzatvorenie zmluvy, vklady či výbery nasporených prostriedkov sa neplatia žiadne poplatky. Navyše využívaním služby mojaPSS môžu klienti získať zľavu z poplatku za vedenie účtu ku všetkým ďalším zmluvám o stavebnom sporení, ktoré majú v PSS uzatvorené.

Online stavebné sporenie Lišiak umožňuje zvoliť si výšku a frekvenciu vkladov podľa svojich potrieb a možností. Sporenie Lišiak je vhodné aj pre študentov, ktorí si chcú odkladať zarobené peniaze z brigád v zahraničí. Toto sporenie ponúka flexibilné a bezpečné zhodnotenie úspor.

Najvyhodnejší spotrebný úver

Spotrebný úver je základná forma nepodnikateľského úveru, ktorá ponúka rýchlu a jednoduchú cestu k získaniu finančných prostriedkov. Jeho účel určuje dlžník, napríklad na kúpu nového auta alebo vybavenie domácnosti.

Na trhu ponúkajú spotrebiteľské úvery bankové aj nebankové inštitúcie. Pri výbere spotrebného úveru je dôležité zohľadniť nielen úrokovú sadzbu, ale aj RPMN. Ktorý je ten najvýhodnejší spotrebný úver?

Zoberme si modelovú situáciu. Povedzme, že výška pôžičky je 7 000 € a doba splatnosti pôžičky 5 rokov. Vek žiadateľa je 35 rokov a jeho úverová bonita je veľmi dobrá.

Tu je prehľad najvýhodnejších spotrebných úverov za daných podmienok:

BankaNázov produktuZaplatené celkomMesačná splátkaÚroková sadzbaPoplatok
Raiffeisen BankPÔŽIČKA8 100 €135,00 €5,90 %0 €
Tatra bankaBezúčelový úverTB8 118 €135,30 €5,99 %0 €
365. bankDigitálna pôžička8 120 €135,33 €6,00 %0 €
Poštová bankaDobrá pôžička8 170 €135,00 €5,90 %70 €
365.bankPôžička od 3658 190 €135,33 €6,00 %70 €
ČSOBBezúčelový spotrebný úver8 207 €135,95 €6,19 %50 €
mBankmPôžička Plus8 295 €138,25 €6,89 %0 €
UniCredit BankPRESTO Úver bezúčelový8 365 €135,58 €6,99 %50 €
Slovenská sporiteľňaSpotrebný úver na čokoľvek8 514 €141,90 €7,99 %0 €
Prima BankaPôžička9 461 €151,85 €10,90 %350 €
VÚB bankaVÚB Pôžička10 287 €169,11 €15,70 %140 €

Z tohto porovnania vychádzajú PÔŽIČKA od Raiffeisen Bank a Bezúčelový úverTB od Tatra banky ako jasní víťazi v kategórii spotrebný úver.

Spotrebný úver – kalkulačka

Spotrebné úvery ponúkajú banky so splatnosťou od 1 do 8 rokov, zvyčajne ako bezúčelový úver. To znamená, že banka prevedie finančné prostriedky na účet klienta, pričom rozhodnutie o použití peňazí ponecháva na klientovi.

Tieto úvery nie sú zabezpečené nehnuteľnosťou a nevyžadujú zábezpeku. V niektorých prípadoch však banka môže požadovať ručiteľa alebo zábezpeku, napríklad bianko zmenku alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Úrokové sadzby úverov môžu zostať fixné počas celého obdobia splácania alebo môžu byť variabilné, čo dáva banke možnosť zmeniť sadzbu a informovať o tom klienta. Tento typ úveru spadá pod zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov.

Výšku mesačnej splátky si klient môže vypočítať v kalkulačke spotrebného úveru priamo na webovej stránke jeho banky. Každá banka má svoju vlastnú kalkulačku a prepočet.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang