Výluky PZP – na čo si dať pozor, čo môže vyjsť draho

Povinné zmluvné poistenie má svoj dôvod, prečo má v názve slovo „povinné.“ Za rok 2022 na Slovensku došlo k 11 015 dopravným nehodám, najčastejšie úradoval alkohol za volantom.

V mnohých prípadoch sa pri dopravnej nehode uplatňuje PZP. Avšak, nestane sa tak v 100 % prípadoch, pretože poisťovne si môžu uplatniť výluky, vďaka ktorým im nevznikla povinnosť nahradiť škodu. Rozoberme si teda bližšie, čo presne tieto výluky sú a aké si môžu poisťovne uplatniť. Najlacnejšie PZP online nemusí byť vždy to najvýhodnejšie.

Častokrát sa stáva, že si poisťovne uplatnia výluky a tak nemusia preplatiť škody.

Čo je to výluka z poistenia?

Výluka predstavuje okolnosti alebo situáciu pri škodových udalostiach a dopravných nehodách, kedy poistenec stráca nárok na poistné plnenie a poisťovňa mu nie je povinná nahradiť spôsobenú škodu, ako tomu býva väčšinou pri okolnostiach a situáciách, kedy nie sú poistnou zmluvou chránené.

Jednotlivé výluky si poisťovňa sama určí vo svojich všeobecných alebo osobitných poistných podmienkach poistenia PZP, ktoré sa vzťahuje na automobily a majetkové poistenie.

Pokiaľ teda dôjde nastane situácia alebo okolnosti, ktoré spĺňajú podmienky výluky, poisťovňa môže znížiť alebo úplne krátiť vaše poistné plnenie. V najhoršom prípade nedostanete od svojej poisťovne na preplatenie škody vášho motorového vozidla vôbec nič.

Prečo výluky existujú?

Pomocou výluky sa jednotlivé poisťovne chránia proti:

 1. neštandardným situáciám
 2. situáciám a okolnostiam, pri ktorých chcel poistenec vo svoj prospech schválne využiť PZP
 3. situáciám a okolnostiam, ktoré zvyšujú riziko poistnej udalosti – medzi najčastejšie patrí alkohol za volantom a nedbanlivosť

Ak namerané množstvo zostatkového alkoholu v dychu (kalkulačka) prekročí zákonom stanovený limit, osoba šoférovala pod vplyvom alkoholu a môže čeliť vážnym sankciám. Šoférovanie pod vplyvom alkoholu sa neodporúča hlavne kvôli tomu, že človek tak môže byť príčinou dopravnej nehody.

Aké skupiny výluk existujú?

Každá škodová udalosť a dopravná nehoda, za ktorú musí byť vyplatená náhrada, musí podľa § 788 Občianskeho zákonníka splniť podmienku náhodnosti. Pod pojmom náhodná udalosť sa rozumie udalosť, o ktorej účastníci poistenia predpokladajú, že môže nastať, ale v čase uzavretia poistenia nevedia kedy, a či k nej vôbec príde.

Najprirodzenejšia výluka vyplýva už priamo z charakteru samotného poistenia. PZP totižto predsa slúži ako prostriedok poistenia za škody spôsobené vám ostatnými účastníkmi cestnej premávky. 

Preto sa pri PZP uplatňujú výluky v prípade, ak škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu spôsobíte vy sami. Pokrytie týchto škôd spadá totiž pre havarijné poistenie. Niektoré poisťovne majú taktiež verejný prísľub, že preplatia škody utrpené na zdraví vodiča, nie však na vozidle.

Môže nastať i situácia, že za dopravnú nehodu je zodpovedných do určitej miery viacero vodičov. V takýchto okolnostiach sa spoluvinníkom zníži primerane plnenie podľa miery zavinenia. Mieru zavinenia určuje privolaná polícia a poisťovňa na základe nej rozhodne o rozsahu poistného plnenia.

Najčastejšie poznáme 5 skupín výluk:

 1. skupina – vlastné škody

Princíp PZP je poistenie voči škodám, ktoré sú spôsobené majetkom alebo činnosťou poisteného voči tretím osobám. Výluky sa teda týkajú prípadov, kedy poistenec spôsobí škodu sám sebe, svojej rodine alebo ďalším spriazneným osobám (sem patria aj firmy, ktoré poistenec vlastní). Tieto škody má totižto kryť poistenie majetku poisteného.

Pokiaľ máte teda v domácnosti dve autá a nastane nehoda, v ktorej sa zrazíte vy a váš partner, poisťovňa túto škodu neuhradí. Iné pravidlo sa zas uplatňuje, pokiaľ jeden z vás riadi služobné auto. V tomto prípade poisťovňa škodu preplatí, keďže je za ňu zodpovedný zamestnávateľ vinníka a ten v žiadnom blízkom vzťahu s poškodeným nie je.

Ak pri státí nezabezpečíte vozidlo proti pohybu rýchlostným stupňom alebo ručnou brzdou a auto pri prípadnom pohnutí spôsobí škodu, poisťovňa zaplatí majiteľovi poškodeného vozidla sumu z vášho PZP, hoci sa v aute fyzicky nenachádzate.

 1. skupina – porušenie povinností vodiča

Každá poisťovňa si môže určiť vlastné definovanie porušenie povinností vodiča, najčastejšie však ide o nasledujúce:

 • vozidlo viedla osoba, ktorá nie je držiteľom vodičského preukazu, alebo jej bol vodičský preukaz odňatý, či pozastavený rozhodnutím súdu
 • vodič bol pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok
 • vodič sa odmietol podrobiť dychovej skúške alebo vyšetreniu na užívanie alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok
 • vozidlo bolo použité vodičom na trestnú činnosť
 • vozidlo bolo vedené osobou, ktorá sa nedala jednoznačne identifikovať (neplatí pri krádeži)
 1. skupina  škody na veciach, ktoré poistený používa, užíva alebo ovláda

Sem patria všetky cudzie veci, ktoré poistenec nevlastní, ale má ich prenajaté, požičané, v úschove a podobne. Dôvodom pre túto skupinu výluk je princíp hradenia škôd, ktoré sú spôsobené iným a nie poistencovi. 

Uvedené škody na cudzích veciach by mali byť predmetom majetkového poistenia. Pokiaľ však poistenec spôsobí požičanou vecou škodu inej osobe, táto škoda pod poistenie spadá. Existujú však aj prípady, kedy boli škody vzniknuté na užívaných cudzích veciach zahrnuté do PZP.

Ďalej sem patria škody na vozidle vinníka spolu s prepravovanými predmetmi. Výnimka je v prípade poškodenia vecí, ktoré dopravované osoby v čase nehody mali na sebe (oblečenie) alebo u seba (veci osobnej spotreby).

Aj tu sa však berie do úvahy, či prepravované osoby patria do spoločnej domácnosti vodiča. Ak áno, poisťovňa škodu nepreplatí.

Individuálne sa riešia situácia, pri ktorých došlo k poškodeniu vozidla pri pracovnej činnosti iných osôb. Pokiaľ sa teda vaše vozidlo poškodilo pri cestných prácach, rekonštrukcií budov alebo zásahu hasičov (Ako sa stať hasičom?), túto udalosť bude riešiť poisťovňa individuálne.

Odporúča sa okamžite kontaktovať poisťovňu, keďže sa nedá dopredu povedať, z akého poistenia bude škoda uhradená.

 1. skupina – výluky, ktoré súvisia s rozvojom vedy a techniky

Samotná veda nedokáže jednoznačne určiť, či niektoré moderné produkty vedy a techniky sú, alebo nie sú škodlivé. Najlepším príkladom pre túto skupinu je azbest. Pred niekoľkými rokmi, v čase širokého využívania si málokto uvedomil, že dokáže mať na zdravie škodlivé účinky.

Preto pod poistenie ďalej nepatria napr. škody z elektromagnetických žiarení napr. z mobilných telefónov, HIV alebo rádioaktívnych látok.

 1. skupina – osobitné výluky

Pri tejto skupine výluk sa poskytuje poistenie na základe osobitných podmienok. Najčastejšie sem patria:

 • škody z leteckej techniky a súčiastok
 • pokuty, penále, zodpovednosť
 • škody, na ktoré sa vzťahuje poistenie motorových vozidiel
 • škody na motorových vozidlách pri nepokojoch, štrajkoch, terorizme, vojne alebo zemetrasení
 • škody na motorových vozidlách spôsobené pri pretekoch akéhokoľvek druhu, prípravných a tréningových jazdách
 • poškodenie alebo zničenie pneumatík pri oprave alebo údržbe, ak nedošlo zároveň k inému poškodeniu vozidla
 • škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním, únavou, chybou materiálu, konštrukčnou alebo výrobnou chybou, nesprávnou obsluhou a údržbou a nedovoleným použitím
 • čisté majetkové škody (škody, ktoré nie sú škodami na veci, zdraví a nesúvisia s predchádzajúcou škodou na veci alebo zdraví) ako je stiahnutie výrobkov z obehu a zodpovednosť právnikov

Existuje 5 skupín výluk, ktoré kryjú všetky možné situácie a okolnosti.

Výluky z PZP jednotlivých poisťovní

Každá z poisťovní má dôkladne pokrytú každú jednu skupinu, vďaka ktorým sa chránia proti jednotlivým situáciám a nevystavujú sa riziku.

Ako bolo spomenuté hneď v prvej vete, povinné zmluvné poistenie, teda poistenie na auto, je povinné z určitého dôvodu. Jednotlivé poisťovne vám ponúkajú takmer rovnakú ponuku, avšak za rozdielnu cenu a výšky amortizácie. Ponuka závisí od konkrétnej poisťovne a zvyčajne ju ovplyvňuje balík asistenčných služieb, ktorý poisťovňa ponúka.

Rozsah základného krytia PZP pokrýva škodové udalosti a dopravné nehody, ktoré neboli spôsobené vami a vy ste boli iba ich účastníkom. Logicky, PZP vás nekryje v situáciách, kedy ste škodu spôsobili vy, to by totižto pre poisťovňu z podnikateľského hľadiska nebola výhodne uzavretá zmluva.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang