Podielové fondy – kam investovať

Investovanie do podielových fondov je najznámejším nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Podstata spočíva v tom, že ľudia prostredníctvom správcovských spoločností investujú svoje financie do vybraných podielových fondov.

Peniaze možno do podielového fondu možno investovať napríklad prostredníctvom banky a využiť pasívne investovanie vo svoj prospech.

Na Slovensku ponúka Poštová banka fondy na investovanie. Investičné fondy možno nájsť aj v portfóliu VÚB banky.

TOP brokeri a investičné platformy

Porovnanie tých najlepších brokerov a investičných platforiem 2024

xtb

XTB

98 %

Veľmi nízké poplatky, platforma v slovenčine. Možnosť investovať do ETF a fyzických akcií, vrátane európskych búrz. Jeden z najpopulárnejších brokerov na Slovensku. Demo účet zdarma na vyskúšanie.

portu

Portu

97 %

Česká investičná platforma, ktorá ponúka najpohodlnejšie pasívne investovanie. Portfóliá sú zložené z ETF, do ktorých možno investovať už od 20 €. Možnosť investovania aj do konkrétnych akcií. Ako jediná platforma umožňuje investovať do frakčných akcií na pražskej burze.

fondee

Fondee

94 %

Česká investičná platforma dostupná aj na Slovensku. Klientom ponúka pasívne investovanie do portfólií na mieru zložených z ETF fondov, už od 40 €. Navyše možno využiť produkty ako udržateľné investície, detské a penzijné účty.

etoro

eToro

90 %

Broker s nízkymi poplatkami, vhodný pre pokročilých aj začínajúcich investorov. Možnosť sledovať a kopírovať portfóliá ostatných investorov. Jeden z najvyužívanejších brokerov na svete.

Prehlásenie pre XTB: Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Prehlásenie pre eToro: U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Podielové fondy združujú financie investorov

Podielový fond je druh nástroja kolektívneho investovania, ktorý pozostáva zo združených investícií viacerých jednotlivcov, inštitúcií alebo iných investorov. Funguje na podobnom princípe ako podielové vlastníctvo.

Podielové fondy združujú peňažné prostriedky investorov na nákup portfólia rôznych akcií, dlhopisov a iných cenných papierov. Podielové fondy umožňujú diverzifikáciu viacerých rôznych aktív, čím sa znižuje celkové riziko portfólia.

Podielový fond spravujú profesionálni správcovia peňazí, ktorí sú zodpovední za investovanie do cenných papierov, ktoré prinesú čo najvyšší výnos pri čo najnižšom riziku.

Títo správcovia peňazí hľadajú perspektívne akcie a dlhopisy, kam investovať, spravidla si účtujú poplatok za správu a starajú sa o každodennú správu podielového fondu.

Ide o otvorené investície, čo znamená, že podiely možno kedykoľvek kúpiť a predať bez toho, aby bolo potrebné čakať na uzavretie fondu alebo na odkúpenie podielov správcom. Investori môžu zvyčajne nakupovať a predávať podielové fondy s veľmi krátkym časom obratu.

Podielové fondy majú často nižšie poplatky ako investície do jednotlivých akcií alebo dlhopisov, pretože sú profesionálne spravované a ponúkajú úspory z rozsahu, pokiaľ ide o hromadné nákupy. Ak by mal niekto záujem investovať do akcií, celý proces môže značne uľahčiť platforma Trading 212 alebo LYNX Broker.

Odhadnúť vhodnú investíciu pomôže investičná kalkulačka

Pri odhadovaní vhodnej investície môže pomôcť investičná kalkulačka. Je to nástroj, ktorý pomôže investorovi odhadnúť sumu peňazí, ktorú by mohol získať z investície.

Investičná kalkulačka je jednoduchý a efektívny spôsob, ako určiť potenciálnu návratnosť investície. Poskytuje tiež neoceniteľnú vizuálnu pomôcku na pochopenie toho, ako možno očakávať rast veľkej investície v priebehu času. Dôležité je však disponovať aj istou finančnou gramotnosťou, čo znamená rozumieť napríklad tomu, čo je mikroeknómia a makroekonómia.

Pomocou investičnej kalkulačky možno posúdiť rôzne scenáre a parametre a rozhodnúť, aký postup by bol pre investíciu najlepší.

Typy podielových fondov

Existuje mnoho rôznych typov podielových fondov, z ktorých každý podielový fond je vhodný na iné investičné ciele.

Vo všeobecnosti možno tieto rôzne typy rozdeliť na:

Akciové fondy investujú do akcií, zatiaľ čo fondy s pevným výnosom investujú do dlhopisov a iných nástrojov s pevným výnosom. Fondy peňažného trhu investujú do krátkodobých dlhových nástrojov, ako sú štátne pokladničné poukážky a depozitné certifikáty.

Podielové fondy je možné zakúpiť prostredníctvom bežných maklérskych spoločností alebo mnohých online investičných platforiem.

Investori by si mali pred investovaním pozrieť záznamy o výkonnosti podielového fondu, účtované poplatky za správu a rôzne poplatky spojené s fondom.

Okrem toho by investori mali dbať aj na svoje osobné investičné ciele a typ podielového fondu, do ktorého sa rozhodnú investovať.

Podielový fond na slovenskom finančnom trhu

Prítomnosť podielových fondov na slovenskom finančnom trhu v posledných rokoch rastie, čo umožňuje čoraz väčšiemu počtu individuálnych a inštitucionálnych investorov prístup k rôznorodým portfóliovým investíciám.

Existujú aj tzv. crowdfundingové platformy, na ktorých malí investori prispievajú malými sumami cez online platformy, čo v konečnom dôsledku tvorí kapitál pre začínajúcich podnikateľov a ich nové projekty.

Investovanie do fondov predstavuje alternatívu k priamemu investovaniu do tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity a nehnuteľnosti.

Podielový fond na Slovensku je investícia, ktorú spravuje profesionálny správca fondu, ktorý vyberá diverzifikované portfólio cenných papierov s cieľom maximalizovať výnosy pre investorov a zároveň minimalizovať riziko.

Podielové fondy sa delia na typy podľa tried aktív, do ktorých investujú, ako aj podľa investičných stratégií, ktoré používajú. Medzi najbežnejšie typy podielových fondov na slovenskom finančnom trhu patria:

 • akciové fondy
 • indexové fondy
 • sektorové fondy
 • dlhopisové fondy
 • komoditné fondy
 • fondy peňažného trhu

Aby mohol jednotlivec alebo inštitúcia vykonať investovanie do podielových fondov, prevedie správcovi fondu určitú sumu peňazí.

Táto suma sa potom rozdelí medzi podkladové cenné papiere, ktoré správca fondu spravuje, podľa zvolenej investičnej stratégie. Výnosy podielového fondu kolíšu v závislosti od výkonnosti podkladových cenných papierov.

Fond maximalizovaných výnosov

Fond s maximalizovaným výnosom je investičná stratégia vytvorená s cieľom maximalizovať výnosy a zároveň minimalizovať riziko. Zohľadňuje historickú výkonnosť, aktuálne trhové podmienky a kombináciu akcií, dlhopisov a iných investícií.

Cieľom fondu maximalizovaných výnosov je obmedziť volatilitu a ponúknuť vyšší výnos, ako je bezriziková miera návratnosti.

Fond maximalizovaných výnosov sa zameriava na dynamickú úpravu svojich podielov s cieľom využiť výkyvy na trhu pri zachovaní základného cieľa v oblasti rizika a výnosu. To znamená, že sa snaží maximalizovať výnosy a zároveň kontrolovať volatilitu. A v konečnom tak dôsledku podstupovať celkovo menšie riziko.

Na dosiahnutie tohto cieľa fond s maximalizovaným výnosom neustále upravuje svoje podiely v reakcii na trhy a pri zmene trhových podmienok mení ich rovnováhu.

Fondy s maximalizovaným výnosom spravujú skúsení manažéri fondu, ktorí pravidelne monitorujú a upravujú držbu fondu a využívajú sofistikované analytické nástroje na zostavenie optimalizovaného portfólia. Na zníženie rizika využívajú aj modernú teóriu portfólia.

Aj investovanie do fondov má svoje riziká

Pokiaľ ide o investovanie do fondov, podielové fondy môžu byť jednou z najatraktívnejších možností. Je však dôležité pochopiť potenciálne riziká spojené s akýmkoľvek typom investovania a podielový fond nie je výnimkou.

Hoci podielové fondy môžu ponúknuť veľkú mieru diverzifikácie a poskytujú jednoduchý prístup k profesionálnej správe aktív, nesú so sebou aj niektoré možné nevýhody.

 1. Jedným z hlavných rizík spojených s podielovými fondmi je skutočnosť, že ceny môžu často kolísať. Hoci aktívna správa môže pomôcť minimalizovať tento jav, je dôležité si uvedomiť, že hodnoty môžu klesať aj rásť. To znamená, že investor pri investovaní do podielových fondov môže čeliť strate hodnoty, ak sa trh nevyvíja podľa očakávaní.
 2. Treba tiež porozumieť poplatkom a nákladom spojeným s investovaním do podielových fondov. Tieto výdavky sa môžu líšiť v závislosti od typu podielového fondu, ale vo všeobecnosti môžu zahŕňať poplatky za správu, administratívne poplatky a iné transakčné náklady. Hoci tieto poplatky môžu pomôcť zabezpečiť správne riadenie fondu a prístup investorov k poradenstvu a odborným znalostiam investičných profesionálov, môžu slúžiť aj na zníženie potenciálneho výnosu z investície.
 3. Podielové fondy môžu niesť trhové, menové a politické riziko. To znamená, že zmeny v politike alebo výkyvy výmenných kurzov môžu mať vplyv na výkonnosť fondu.

Rovnako ako pri iných typoch investícií je dôležité, aby sa investor pred tým, ako sa zaviaže k akejkoľvek investícii, uistil, že má predstavu o rizikách spojených s vybraným fondom a o všeobecných trhových podmienkach.

Investičné fondy

Investičné fondy sú združené prostriedky, ktoré sú investované do rôznych cenných papierov. Umožňujú investorom získať expozíciu voči rôznym aktívam ako akcie, dlhopisy, komodity a alternatívne investície v rámci jedného portfólia.

Spravujú ich investiční manažéri, ktorí spolupracujú s tímom finančných odborníkov na výbere vhodných investícií v súlade s cieľmi fondu stanovenými správnou radou alebo riaditeľmi.

Tieto fondy sú zvyčajne otvorené a ponúkajú investorom rôzne úrovne diverzifikácie a expozície voči určitým triedam aktív alebo trhom.

Podiely v investičných fondoch sa určujú na základe stanovených investičných cieľov. Väčšina fondov má investičný cieľ zameraný na dosahovanie lepších výsledkov ako trh, hoci niektoré fondy sa zameriavajú na poskytovanie stabilného príjmu, zachovanie kapitálu alebo zmiernenie vystavenia riziku.

Investičné fondy ponúkajú investorom množstvo ďalších výhod:

 • umožňujú investorom diverzifikovať svoje portfóliá v rôznych triedach aktív, krajinách a sektoroch bez toho, aby museli nakupovať a sledovať veľký počet jednotlivých investícií
 • keďže mnohé investičné fondy majú relatívne nízke minimálne investície, ponúkajú investorom možnosť investovať aj s obmedzenými prostriedkami
 • investičné fondy môžu investorom poskytnúť prístup k investičným možnostiam a obchodným stratégiám, ku ktorým by inak sami nemali prístup

Hlavnou nevýhodou investičných fondov je, že sú často spojené s ročnými poplatkami za správu, ktoré môžu ubrať z dosiahnutých výnosov. Okrem toho výkonnosť fondu môže zaostávať za trhom, čo môže znížiť potenciálne výnosy. Avšak jeden z najznámejších investičných fondov je napríklad S&P 500.

Napokon, investori by si mali byť vedomí rizika spojeného s akýmkoľvek fondom a pred investovaním do akéhokoľvek fondu vykonať náležitú kontrolu.

Konzervatívne správy

S rastúcim počtom investorov, ktorí vstupujú na trh, sa venuje väčšia pozornosť výkonnosti a štruktúre týchto investícií. Konzervatívne správy, ktoré poskytujú spravodajské služby, môžu byť pre investorov dôležitým zdrojom informácií. Ponúkajú totiž nezávislé analýzy a výskumy, ktoré im pomôžu lepšie sa rozhodovať o investíciách.

Vo všeobecnosti konzervatívne správy poskytujú nezaujatý pohľad na podielové fondy. To zahŕňa nezávislý výskum výkonnosti a veľkosti portfólia podielových fondov. Tieto služby poskytujú aj nezaujaté hodnotenie rizikového profilu daného fondu.

Zhodnotením pomeru rizika a výnosu fondu môžu investori získať jasnejšie informácie o tom, či je fond vhodný pre ich investičné ciele.

Konzervatívne správy tiež poskytujú vyšší stupeň vzdelania a znalostí. Tieto služby často poskytujú základné informácie, napríklad ako čítať grafy výkonnosti podielových fondov, opisy tried aktív a rady týkajúce sa výberu a správy podielových fondov. Tieto informácie môžu byť neoceniteľné pre začínajúcich investorov, ako aj pre tých skúsenejších na trhu.

Konzervatívne spravodajské služby sa okrem poskytovania informácií o svete podielových fondov venujú aj aktuálnym problémom na trhu. Tieto služby poskytujú aktuálny pohľad na problémy, ktorým čelia podielové fondy, spolu s analýzou možných riešení.

Poštová banka – fondy

Investovať človek nemusí len na burze, možnosť investovania do podielových fondov totiž ponúkajú už aj niektoré banky. Ak sa niekto chystá investovať svoje financie do podielových fondov, urobiť tak môže aj prostredníctvom Poštovej banky a jej fondov 365.invest.

Poštová banka 365.invest je online investičná platforma, ktorú vytvorila slovenská Poštová banka v spolupráci so spoločnosťou GET. Acorn Capital, nadnárodnou spoločnosťou pre správu aktív.

Prostredníctvom platformy môžu používatelia investovať do podielových fondov a ETF od rôznych správcovských spoločností, ako aj spravovať a monitorovať svoje investície.

Poštová banka fondy ponúka v rámci programu 365.invest. Možno tu nájsť širokú škálu podielových fondov, a to od lokálnych aj medzinárodných správcovských spoločností.

Poštová banka fondy rozdelila do niekoľkých kategórií vrátane:

 • akciových fondov
 • fondov peňažného trhu
 • indexových fondov
 • ďalších špeciálnych typov fondov

Všetky podielové fondy sú spravované externými správcami aktív a podliehajú rôznym právnym a regulačným požiadavkám, ktoré zaviedol Úrad pre finančný trh SR.

Pri investovaní do podielových fondov Poštovej banky 365.invest možno vybrať:

 • mesačný investičný plán
 • jednorazovú investíciu
 • združené investície

Platforma tiež umožňuje investorom obchodovať s podielovými fondmi v rôznych menách. Výbery z podielových fondov možno vykonať v hotovosti, bankových prevodom či prostredníctvom elektronického bankovníctva.

VÚB fondy a výkonnosť podielových fondov VÚB

Investovanie do podielových fondov ponúka aj VÚB banka. Zhodnotiť svoje úspory môžu investori v rámci VÚB fondov investičnej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia.

Do VÚB fondov možno investovať už od sumy 150 eur a peniaze sú kedykoľvek k dispozícii. VÚB fondy ponúkajú široký výber fondov podľa vybranej investičnej stratégie. Navyše VÚB fondy ponúkajú svojim klientov aj výhodné investovanie pre príbuzných.

Výkonnosť podielových fondov predstavuje mieru zhodnotenia majetku fondu. Tak ako pri iných podielových fondoch, aj výkonnosť podielových fondov VÚB je meradlom spokojnosti klienta s výsledkom investovania.

Tak ako výkonnosť všetkých fondov, aj výkonnosť podielových fondov VÚB môže rásť, stagnovať či klesať.

Na burze je možné obchodovať aj s inými finančnými inštrumentami ako sú akcie, komodity či menové páry. Zlato, ropa Brent či akcie rôznych spoločností môžu byť tiež vhodné na obchodovanie, pričom cena investičného zlata je aktuálne dosť vysoká.

Investovanie cez brokeri

Do rôznych finančných nástrojov sa dá investovať aj cez online investičné platformy. Investori si môžu vyberať napr. z akcií, ETF fondov, kryptomien, CFD a ďalších. Na Slovensku sú dostupné napr. brokeri XTB, Portu, eToro, Fondee.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG portfólia a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang