Pohrebné poistenie – koľko stojí pohreb a kremácia?

Pohrebné poistenie je druh životného poistenia, ktoré pomáha pokryť náklady na pohreb a pochovanie alebo kremáciu zosnulého. Môže poskytnúť pokoj jednotlivcom a ich rodinám tým, že zmierni finančné bremeno spojené s pohrebnými službami.

Existuje niekoľko druhov pohrebného poistenia a každé z nich má svoje výhody a nevýhody. Tento článok ponúka prehľad najlepších dostupných možností poistenia pohrebu.

Poistenie pohrebných nákladov

Poistenie pohrebných nákladov pokrýva rôzne náklady spojené s tým ako vybaviť pohreb. Tieto náklady môžu zahŕňať poplatky za pochovanie alebo kremáciu, poplatky za pohrebné služby, prípravu a prevoz zosnulého, rakvu, pohrebné miesto alebo označenie hrobu. Niektoré pohrebné poistky môžu pokrývať aj ďalšie náklady, ako sú kvety, pomníky, smútočné služby a nekrológy.

Pri výbere najvýhodnejšieho poistenia pohrebných nákladov je dôležité zvážiť ponúkané krytie, výšku poistného, podmienky poistnej zmluvy a povesť poskytovateľa. Je tiež dôležité preskúmať rôzne dostupné možnosti a porovnať ponuky viacerých poisťovní.

Je tiež dobré prečítať si recenzie poistencov a získať tak predstavu o zákazníckom servise poisťovateľa a postupe pri vybavovaní poistných udalostí. Okrem toho je dôležité porozumieť poistným podmienkam a uistiť sa, že sú pokryté všetky náklady spojené s pohrebom.

Sporenie na pohreb

Pohrebné úspory sú prostriedky nasporené špeciálne na pohrebné výdavky. Plánovanie výdavkov na pohreb je dôležitou súčasťou finančného plánovania, pretože pohreb môže byť pomerne nákladná záležitosť. Náklady na pohreb sa môžu pohybovať od niekoľkých stoviek až po tisíce eur v závislosti od typu obradu, miesta a počtu osôb, ktoré sa ho zúčastnia.

Existuje niekoľko spôsobov plánovania výdavkov na pohreb. Najbežnejším spôsobom je sporenie na pohreb, to znamená odkladať každý mesiac určitú sumu na sporiaci účet, napríklad sporiaci účet SLSP určený špeciálne na pohrebné výdavky. To umožňuje jednotlivcom sporiť peniaze v priebehu času bez toho, aby sa museli obávať, že zaplatia celé náklady na pohreb vopred.

Ďalšími možnosťami je zakúpenie životného poistenia na pokrytie pohrebných výdavkov alebo uzatvorenie pohrebného fondu. Životné poistenie môže poskytnúť jednorazovú platbu na pokrytie nákladov na pohreb, zatiaľ čo pohrebný fond môže jednotlivcom pomôcť zaplatiť pohreb v splátkach.

Sporenie na pohreb môže značne odbremeniť pozostalých v čase pohrebu. Či už si jednotlivec odkladá peniaze na sporiaci účet, alebo si zakúpi životnú poistku, táto suma môže pomôcť pokryť všetky náklady spojené s pohrebom, vrátane rakvy a smútočného obradu.

Vyplatenie pohrebného poistenia

Pohrebné poistenie je druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú pomoc rodine zosnulého v čase jeho pohrebu. Z poistky sa vypláca jednorazová suma peňazí na pomoc pri úhrade výdavkov. Výška výplaty závisí od typu poistky a výšky zakúpeného poistného krytia. Pred vyplatením poistky je potrebné vyplniť žiadosť a predložiť doklad o totožnosti zosnulého, napríklad úmrtný list.

Taktiež je potrebné predložiť dôkaz o finančných aktívach a záväzkoch zosnulého, napríklad výpisy z bankového účtu a daňové priznania. Po podaní žiadosti poisťovňa preskúma informácie a rozhodne, či nárok schváli alebo nie.

Príspevok na pohreb

Momentálne dostávajú pozostalí príspevok na pohreb vo výške 79,67 €. Nezvyšoval sa od roku 2007. Pre porovnanie v Poľsku pozostalí dostávajú 900 € a v Českej republike 200 €. Pozostalým zosnulého by zvýšenie príspevku na pohreb pomohlo pokryť náklady spojené s pohrebom.

Koľko stojí pohreb?

Pohreb na Slovensku môže byť nákladnou udalosťou, priemerné výdavky sa odhadujú od 1 000 € do 1 500 €. Náklady sa líšia v závislosti od typu pohrebu a zvoleného spôsobu pochovávania. Pri plánovaní a príprave pohrebu je dôležité zvážiť náklady na rakvu, prepravu na cintorín a z cintorína a prípadne aj ďalšie služby. Ďalšie náklady môžu zahŕňať poplatky pre pohrebnú službu, cintorín alebo krematórium

Pri plánovaní pohrebu na Slovensku je dôležité zvážiť, ako budú všetky výdavky pokryté. Náklady na pohreb možno uhradiť z vlastného vrecka alebo prostredníctvom životného poistenia. Ak mal zosnulý uzavretú životnú poistku, oprávnená osoba môže tieto prostriedky použiť na pokrytie nákladov na pohreb. Je možné uzavrieť aj poistnú zmluvu na pohreb, ktorá sa môže použiť na úhradu nákladov spojených s pohrebom. 

Najväčší výdavok predstavuje kúpa rakvy, ktorej cena sa pohybuje v priemere od 300 do 800 €. Preprava zosnulého z miesta úmrtia do domu smútku sa môže v rámci Slovenska veľmi líšiť.

Nevyhnutné náklady spojené s pohrebom zahŕňajú vykopanie hrobovej jamy a uloženie rakvy, respektíve kremáciu, oblečenie a úpravu zosnulého, kvetinovú výzdobu a vence, účasť obradníka a poplatky matričnému úradu.

Na niektorých dedinských cintorínoch v blízkosti kostolov je možné získať hrobové miesto zadarmo. Napriek tomu sa náklady na jeho prenájom môžu pohybovať od niekoľkých stoviek eur v závislosti od lokality.

Typy nákladov na pohrebNáklady
preprava pohrebným vozidlom 130 €
prevoz rakvy do márnice50 €
oblečenie zosnulého, holenie, kozmetické úpravy60 €
výkop hrobu95 €
uloženie v chladiacom zariadení (do 5 dní)35 €
vybavenie matriky20 €
kópia úmrtného listu5 €
rakvaod 300 € do 800 €
veľký veniec na obrad130 €
nájom hrobového miesta na 10 rokov (Bratislava)135 €
účasť obradníka30 €
Spoluod 990 € do 1 490 €

Pohreb je drahá záležitosť. Pozostalí by mali na Slovensku počítať so sumou minimálne 1 000 €.

Koľko stojí kremácia?

Priemerná cena kremácie na Slovensku je približne 180 €. Táto cena zahŕňa samotnú kremáciu, ako aj všetky potrebné dokumenty a prípravu tela na kremáciu.

Pri plánovaní a príprave nákladov na kremáciu je dôležité vziať do úvahy, že celkové náklady na kremáciu sa môžu líšiť v závislosti od požadovaných služieb a typu pohrebnej služby.

Je tiež dôležité zohľadniť všetky dodatočné náklady, ktoré môžu byť spojené s kremáciou, ako sú poplatky za prepravu a náklady spojené so smútočným obradom alebo pochovaním popola. Okrem toho môžu niektoré pohrebné ústavy ponúkať zľavy za vopred zaplatenú kremáciu.

Najvýhodnejšie pohrebné poistenie

Pri výbere najvýhodnejšieho pohrebného poistenia na Slovensku je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov.

Po prvé, je dôležité pozrieť sa na krytie, ktoré poistná zmluva poskytuje. Poistka by mala pokrývať všetky náklady spojené s pohrebom vrátane prepravy, kremácie a pochovania zosnulého. Poistná zmluva by tiež mala pokrývať všetky dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť, ako sú kvety, catering a smútočné služby.

Ďalším faktorom, ktorý je potrebné zvážiť, je cena poistky. Cena by mala byť prijateľná a mala by poskytovať primeranú hodnotu za peniaze. Dôležité je tiež pozrieť sa na platobné podmienky poistky, ako je frekvencia platieb, trvanie poistky a to, či je možné zmeniť výšku poistného.

Nakoniec je dôležité pozrieť sa na zákaznícky servis poistnej spoločnosti. Spoločnosť by mala mať dobrú povesť a mala by byť ochotná odpovedať na všetky prípadné otázky. Je tiež dôležité pozrieť sa na finančnú stabilitu spoločnosti, pretože tá poskytne istotu, že poistka bude v prípade poistnej udalosti vyplatená.

Pri výbere najvýhodnejšieho pohrebného poistenia na Slovensku je dôležité urobiť si prieskum a porovnať rôzne dostupné poistenia. Tým sa zabezpečí, že vybraná poistka je tá správna pre potreby jednotlivca.

Zoznam poisťovní, ktoré poskytujú pohrebné poistenie

Poistenie pohrebných nákladov odbremení pozostalých a zabezpečí výplatu peňazí na úhradu nákladov spojených s pohrebom. Na Slovensku je celý zoznam poisťovní, ktoré poskytuju pohrebné poistenie:

  • Komunálna poisťovňa. Pohrebné poistenie Pieta je bežne platené poistenie pre prípad smrti s možnosťou jednorazového vkladu pri uzatvorení poistenia vo výške 300 až 2 000 €. Klient si sám určuje lehotné poistné, na základe ktorého poisťovňa vypočíta poistnú sumu. Tá dosahuje pri bežne platenom poistení výšku minimálne 1 000 € a maximálne 3 000 €.
  • Poisťovňa Kooperativa. Poistné plnenie je vyplatené poisťovňou ihneď po nahlásení poistnej udalosti a doručení potrebných podkladov. Pri  vzniku poistnej udalosti sa daň neplatí, takže oprávnené osoby dostanú poistné plnenie v plnej výške.
  • Slovenská sporiteľňa. Platiť poistné v Slovenskej sporiteľni je možné mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Klient má na výber z viacerých poistných súm, a to 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €, 7 500 € alebo 10 000 €. Pri jednorazovo platenom poistnom aj 1 500 €.
  • Poštová poisťovňa. Výška poistnej sumy je 1 500 €, 2 000 €, 2 500 €, 3 000 €, 3 500 €, 4 000 €, 4 500 € alebo 5 000 €. Pri uzavretí poistenia v Poštovej poisťovni nie je potrebné absolvovať zdravotné prehliadky ani zodpovedať otázky o zdravotnom stave.
  • 4LIFE DIRECT. Poistné krytie sa pohybuje od 1 000 do 10 000 €.

Pri uzavretí pohrebného poistenia si klient sám určí, komu budú vyplatené peňažné prostriedky. Poistné plnenie nevstupuje do dedičského konania. V priebehu dedičského konania sa rieši aj dedenie zo závetu ak bol spísaný.

TIP: Výhodou darovacej zmluvy oproti dedičskému konaniu je, že umožňuje jednoduchší a rýchlejší prenos majetku.

Pohrebné poistenie – istota pokrytia nákladov spojených s pohrebom

Poistenie pohrebu je poistná zmluva, ktorá pomôže pokryť náklady na pohreb alebo iné súvisiace výdavky. Je to forma životného poistenia, ktorá vypláca poistné plnenie oprávnenej osobe v prípade úmrtia poistenej osoby. Poistenie pohrebu môže poskytnúť pokoj tým, ktorí chcú mať istotu, že o ich pohrebné výdavky bude postarané.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang