Pohrebné poistenie – koľko stojí pohreb a kremácia?

Pohrebné poistenie je druh životného poistenia, ktoré pomáha pokryť náklady na pohreb a pochovanie alebo kremáciu zosnulého. Môže poskytnúť pokoj jednotlivcom a ich rodinám tým, že zmierni finančné bremeno spojené s pohrebnými službami.

Existuje niekoľko druhov pohrebného poistenia, pričom každé z nich má svoje výhody a nevýhody. Tento článok ponúka prehľad najlepších dostupných možností poistenia pohrebu.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Pohrebné poistenie pokrýva náklady spojené s pohrebom vrátane prepravy, kremácie, pohrebných služieb, rakvy a ďalších dodatočných nákladov, ako sú kvety a smútočné služby.

Sporenie na pohreb pomáha zmierniť finančné zaťaženie pozostalých a môže byť realizované prostredníctvom sporiaceho účtu, životného poistenia alebo pohrebného fondu, čo umožňuje plánovať výdavky na pohreb.

Kalkulačka na pohrebné poistenie poskytuje presný odhad nákladov na poistenie a umožňuje porovnanie rôznych poistných balíčkov, čo pomáha zabezpečiť finančnú istotu pre rodinu v čase pohrebu.

Najvýhodnejšie pohrebné poistenie

Pri výbere najvýhodnejšieho pohrebného poistenia na Slovensku je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov.

Po prvé, je dôležité pozrieť sa na krytie, ktoré poistná zmluva poskytuje. Poistka by mala pokrývať všetky náklady spojené s pohrebom vrátane prepravy, kremácie a pochovania zosnulého. Poistná zmluva by tiež mala pokrývať všetky dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť, ako sú kvety, catering a smútočné služby.

Ďalším faktorom, ktorý je potrebné zvážiť, je cena poistky. Cena by mala byť prijateľná a mala by poskytovať primeranú hodnotu za peniaze. Dôležité je tiež pozrieť sa na platobné podmienky poistky, ako je frekvencia platieb, trvanie poistky a to, či je možné zmeniť výšku poistného.

Nakoniec je dôležité pozrieť sa na zákaznícky servis poistnej spoločnosti. Spoločnosť by mala mať dobrú povesť a mala by byť ochotná odpovedať na všetky prípadné otázky. Je tiež dôležité pozrieť sa na finančnú stabilitu spoločnosti, pretože tá poskytne istotu, že poistka bude v prípade poistnej udalosti vyplatená.

Pri výbere najvýhodnejšieho pohrebného poistenia na Slovensku je dôležité urobiť si prieskum a porovnať rôzne dostupné poistenia. Tým sa zabezpečí, že vybraná poistka je tá správna pre potreby jednotlivca.

Poistenie pohrebných nákladov

Poistenie pohrebných nákladov pokrýva rôzne náklady spojené s tým, ako vybaviť pohreb. Tieto náklady môžu zahŕňať poplatky za pochovanie alebo kremáciu, poplatky za pohrebné služby, prípravu a prevoz zosnulého, rakvu, pohrebné miesto alebo označenie hrobu. Niektoré pohrebné poistky môžu pokrývať aj ďalšie náklady, ako sú kvety, pomníky, smútočné služby a nekrológy.

Pri výbere najvýhodnejšieho poistenia pohrebných nákladov je dôležité zvážiť ponúkané krytie, výšku poistného, podmienky poistnej zmluvy a povesť poskytovateľa. Je tiež dôležité preskúmať rôzne dostupné možnosti a porovnať ponuky viacerých poisťovní.

Okrem toho je dobré prečítať si recenzie poistencov a získať tak predstavu o zákazníckom servise poisťovateľa a postupe pri vybavovaní poistných udalostí. Je dôležité porozumieť poistným podmienkam a uistiť sa, že sú pokryté všetky náklady spojené s pohrebom.

Sporenie na pohreb

Pohrebné úspory sú prostriedky nasporené špeciálne na pohrebné výdavky. Plánovanie výdavkov na pohreb je dôležitou súčasťou finančného plánovania, pretože pohreb môže byť pomerne nákladná záležitosť. Náklady na pohreb sa môžu pohybovať od niekoľkých stoviek až po tisíce eur v závislosti od typu obradu, miesta a počtu osôb, ktoré sa ho zúčastnia.

Existuje niekoľko spôsobov plánovania výdavkov na pohreb. Najbežnejším spôsobom je sporenie na pohreb, to znamená odkladať každý mesiac určitú sumu na sporiaci účet, napríklad sporiaci účet SLSP určený špeciálne na pohrebné výdavky. To umožňuje jednotlivcom sporiť peniaze v priebehu času.

Ďalšími možnosťami je zakúpenie životného poistenia na pokrytie pohrebných výdavkov alebo uzatvorenie pohrebného fondu. Životné poistenie môže poskytnúť jednorazovú platbu na pokrytie nákladov na pohreb, zatiaľ čo pohrebný fond môže jednotlivcom pomôcť zaplatiť pohreb v splátkach.

Sporenie na pohreb môže značne odbremeniť pozostalých v čase pohrebu.

Vyplatenie pohrebného poistenia

Pohrebné poistenie je druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú pomoc rodine zosnulého v čase jeho pohrebu. Z poistky sa vypláca jednorazová suma peňazí na pomoc pri úhrade výdavkov. Výška výplaty závisí od typu poistky a výšky zakúpeného poistného krytia. Pred vyplatením poistky je potrebné vyplniť žiadosť a predložiť doklad o totožnosti zosnulého, napríklad úmrtný list.

Taktiež je potrebné predložiť dôkaz o finančných aktívach a záväzkoch zosnulého, napríklad výpisy z bankového účtu a daňové priznania. Po podaní žiadosti poisťovňa preskúma informácie a rozhodne, či nárok schváli alebo nie.

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb na Slovensku predstavuje finančnú pomoc pre rodiny zosnulých. Tento príspevok pomáha pokryť náklady spojené s pohrebom. Výška príspevku závisí od konkrétnych podmienok a môže sa meniť.

Príspevok na pohreb sa poskytuje najmä rodinným príslušníkom alebo osobám, ktoré zabezpečujú pohreb. Žiadosť o príspevok sa podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podmienky na získanie príspevku:

 1. Trvalý pobyt zosnulého na Slovensku: zosnulý musí mať trvalý pobyt na Slovensku
 2. Zabezpečenie pohrebu: žiadateľ musí preukázať, že zabezpečil pohreb
 3. Doklady: potrebné sú doklady, ako úmrtný list a faktúry za pohrebné služby

Najvýhodnejšie pohrebné poistenie môže príspevok na pohreb doplniť a zabezpečiť rodine finančnú istotu. Toto poistenie pokrýva široké spektrum nákladov a poskytuje dodatočnú podporu.

Príspevok na pohreb pomáha zmierniť finančné zaťaženie rodiny v ťažkých chvíľach. Najvýhodnejšie pohrebné poistenie spolu s príspevkom na pohreb poskytuje komplexné riešenie pre finančnú istotu. Je dôležité poznať všetky dostupné možnosti a využiť príspevok na pohreb na Slovensku.

Koľko stojí pohreb s kremáciou?

Pohreb s kremáciou na Slovensku predstavuje rozmanité náklady. Celková cena závisí od mnohých faktorov. Koľko stojí pohreb s kremáciou? Jedným z hlavných faktorov je cena rakvy na kremáciu. Rakva na kremáciu sa pohybuje od 150 do 600 eur. Závisí to od materiálu a kvality.

Preprava zosnulého sa pohybuje od 100 do 300 eur. Administratívne poplatky za vydanie úmrtného listu a iné dokumenty dosahujú približne 50 až 100 eur. Náklady na kremáciu sa pohybujú od 200 do 400 eur.

Základný balík služieb pohrebnej služby stojí okolo 600 až 1000 eur. Tento balík zahŕňa prípravu zosnulého, prepravu, kremáciu a organizáciu obradu.

Celkové náklady na pohreb s kremáciou môžu dosiahnuť 1200 až 2000 eur. Konečná suma závisí od výberu rakvy na kremáciu a ďalších doplnkových služieb. Porovnanie cien rôznych pohrebných služieb môže pomôcť získať lepší prehľad o nákladoch.

Je dôležité zvážiť všetky náklady a služby pri plánovaní pohrebu s kremáciou. Informácie o cenách je možné získať priamo od pohrebných služieb. Porovnanie ponúk môže pomôcť ušetriť peniaze a zabezpečiť primerané služby pre zosnulého.

Typy nákladov na pohrebNáklady
preprava pohrebným vozidlom 130 €
prevoz rakvy do márnice50 €
oblečenie zosnulého, holenie, kozmetické úpravy60 €
výkop hrobu95 €
uloženie v chladiacom zariadení (do 5 dní)35 €
vybavenie matriky20 €
kópia úmrtného listu5 €
rakvaod 300 € do 800 €
veľký veniec na obrad130 €
nájom hrobového miesta na 10 rokov (Bratislava)135 €
účasť obradníka30 €
Spoluod 990 € do 1 490 €
Pohreb je pomerne drahá záležitosť. Pozostalí by mali na Slovensku počítať so sumou minimálne 1 000 €.

Koľko stojí kremácia?

Samotná kremácia na Slovensku má rôzne náklady. Koľko stojí teda kremácia? Cena kremácie závisí od viacerých faktorov. Základná cena samotnej kremácie sa pohybuje od 200 do 400 eur. Tento rozdiel závisí od konkrétnej pohrebnej služby a regiónu.

Kremácia zahŕňa nasledujúce položky:

 1. Preprava zosnulého: 100 až 300 eur
 2. Administratívne poplatky: 50 až 100 eur
 3. Cena rakvy na kremáciu: 150 až 600 eur
 4. Samotná kremácia: 200 až 400 eur

Preprava zosnulého stojí približne 100 až 300 eur. Administratívne poplatky za vydanie úmrtného listu a ďalšie dokumenty sú okolo 50 až 100 eur. Cena rakvy na kremáciu sa pohybuje od 150 do 600 eur. Celkové náklady na samotnú kremáciu sa teda môžu pohybovať od 500 do 1400 eur.

Tieto informácie poskytujú prehľad o nákladoch spojených so samotnou kremáciou na Slovensku. Porovnanie ponúk rôznych pohrebných služieb môže pomôcť získať lepšiu predstavu o celkových nákladoch.

Zoznam poisťovní, ktoré poskytujú pohrebné poistenie

Poistenie pohrebných nákladov odbremení pozostalých a zabezpečí výplatu peňazí na úhradu nákladov spojených s pohrebom. Na Slovensku je celý zoznam poisťovní, ktoré poskytuju pohrebné poistenie:

 • Komunálna poisťovňa. Pohrebné poistenie Pieta je bežne platené poistenie pre prípad smrti s možnosťou jednorazového vkladu pri uzatvorení poistenia vo výške 300 až 2 000 €. Klient si sám určuje lehotné poistné, na základe ktorého poisťovňa vypočíta poistnú sumu. Tá dosahuje pri bežne platenom poistení výšku minimálne 1 000 € a maximálne 3 000 €.
 • Poisťovňa Kooperativa. Poistné plnenie je vyplatené poisťovňou ihneď po nahlásení poistnej udalosti a doručení potrebných podkladov. Pri  vzniku poistnej udalosti sa daň neplatí, takže oprávnené osoby dostanú poistné plnenie v plnej výške.
 • Slovenská sporiteľňa. Platiť poistné v Slovenskej sporiteľni je možné mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Klient má na výber z viacerých poistných súm, a to 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €, 7 500 € alebo 10 000 €. Pri jednorazovo platenom poistnom aj 1 500 €.
 • Poštová poisťovňa. Výška poistnej sumy je 1 500 €, 2 000 €, 2 500 €, 3 000 €, 3 500 €, 4 000 €, 4 500 € alebo 5 000 €. Pri uzavretí poistenia v Poštovej poisťovni nie je potrebné absolvovať zdravotné prehliadky ani zodpovedať otázky o zdravotnom stave.
 • 4LIFE DIRECT. Poistné krytie sa pohybuje od 1 000 do 10 000 €.

Pri uzavretí pohrebného poistenia si klient sám určí, komu budú vyplatené peňažné prostriedky. Poistné plnenie nevstupuje do dedičského konania. V priebehu dedičského konania sa rieši aj dedenie zo závetu ak bol spísaný.

TIP: Výhodou darovacej zmluvy oproti dedičskému konaniu je, že umožňuje jednoduchší a rýchlejší prenos majetku.

Pohrebné poistenie – kalkulačka

Kalkulačka na pohrebné poistenie na Slovensku umožňuje presne vypočítať náklady na poistenie. Pohrebné poistenie – kalkulačka poskytuje jednoduchý nástroj na plánovanie finančnej záťaže spojenej s pohrebom.

Použitie kalkulačky je jednoduché a rýchle. Stačí zadať základné údaje o poistencovi a požadovanej poistnej sume. Kalkulačka okamžite poskytne odhad nákladov na poistenie.

Kalkulačka na pohrebné poistenie zahŕňa:

 1. Zadanie veku poistenca: určuje výšku poistného
 2. Výber poistnej sumy: určuje krytie nákladov na pohreb
 3. Výber doplnkových služieb: napríklad repatriácia tela, poradenské služby

Kalkulačka pohrebného poistenia pomáha porovnať rôzne poistné balíčky a vybrať si ten najvhodnejší. Umožňuje získať presný prehľad o nákladoch a službách. Ide o užitočný nástroj pre každého, kto chce plánovať a zabezpečiť finančnú istotu pre svoju rodinu.

Oplatí sa pohrebné poistenie?

Pohrebné poistenie na Slovensku má svoje výhody. Prečo sa oplatí mať pohrebné poistenie je jasné, a to hneď z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je finančná istota. Pohrebné náklady môžu byť vysoké. Poistenie pokryje tieto výdavky a odbremení rodinu.

Druhým dôvodom je jednoduchšia organizácia pohrebu. Poistenie zahŕňa profesionálnu pomoc pri plánovaní a realizácii pohrebu.

Tretím dôvodom je flexibilita. Poistné balíčky umožňujú výber služieb podľa potrieb a finančných možností.

Pohrebné poistenie ponúka:

 1. Finančnú istotu: pokrytie nákladov spojených s pohrebom
 2. Profesionálnu pomoc: asistencia pri organizácii pohrebu
 3. Flexibilitu: možnosť výberu služieb podľa potrieb

Pohrebné poistenie poskytuje pokoj a finančnú úľavu v ťažkých chvíľach. Pohrebné poistenie sa oplatí z dlhodobého hľadiska, pretože zabezpečí rodinu a uľahčí proces pohrebu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang