Úroková miera – najvýhodnejšie úroky a spotrebné úvery

Každý človek, ktorý uvažoval nad pôžičkou alebo nad sporením svojich finančných prostriedkov, sa už určite stretol s pojmom úroková miera. Ide o percentuálne vyjadrenie zvýšenia čiastky za určité obdobie. Ako fungujú úrokové sadzby a na čo slúži úverová kalkulačka?

Úrokové miery boli vždy ústrednou súčasťou ekonomickej aktivity. Umožňujú totiž vládam, podnikom a spotrebiteľom požičiavať si aj požičiavať peniaze. Keď sa úrokové sadzby zvyšujú, zvyšujú sa náklady na požičiavanie, podporuje sa sporenie a obmedzujú sa výdavky. Keď sadzby klesajú, dochádza k opačnému javu.

Čo je to úroková miera

Úroková miera predstavuje percentuálny nárast požičanej sumy za určité obdobie. Úroková miera určuje, akú časť istiny musí dlžník zaplatiť veriteľovi za pôžičku alebo úver počas vopred stanoveného zmluvného obdobia.

Percentuálna úroková sadzba vyjadruje, koľko navyše zaplatí dlžník finančnej inštitúcii, ktorá úver poskytla. Vo väčšine prípadov ide o pevne stanovené percento. Niekedy však môže byť úroková sadzba variabilná, t. j. finančná inštitúcia poskytujúca úver môže toto percento počas trvania úveru zmeniť, znížiť alebo zvýšiť.

Úroková miera, rep. úroková sadzba, ktorá je určovaná centrálnou bankou má veľký vplyv na požičiavanie peňazí nielen súkromných osôb, ale aj štátu. Tým pádom má veľký vplyv na fiškálnu politiku štátu a jeho výdavky.

Úroková miera a RPMN

Tento údaj sa uvádza na konci určitého obdobia, väčšinou na konci kalendárneho roka, ale len počas trvania úveru. Nezahŕňa však poplatok za spracovanie úveru, poplatok za vedenie úverového účtu ani iné poplatky finančnej inštitúcie poskytujúcej úver.

Preto je pre klienta dôležitejší údaj tzv. ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) – alebo suma všetkých uvedených poplatkov a nákladov, ktoré zaplatí klient veriteľovi nad rámec splátky.

Úroková sadzba – nominálna a reálna

Z ekonomického hľadiska možno úrokové sadzby rozlišovať na nominálne a reálne úrokové sadzby.

Nominálne úrokové sadzby sú sadzby uvádzané v úverových zmluvách s bankami alebo v inzerátoch na sporenie či úvery.

Reálne úrokové sadzby sú sadzby, ktoré ukazujú, ako sa zmení kúpna sila investovaných alebo požičaných peňazí. Vypočítajú sa tak, že od nominálnych úrokových mier sa odpočíta miera inflácie.

Keď sú nominálne úrokové miery nízke a inflácia vyššia, reálne úrokové miery môžu byť záporné. To znamená, že hodnota peňazí rastie v dôsledku úrokových mier, ale nerastie tak rýchlo, aby sa tento rast rovnal miere, ktorou peniaze strácajú hodnotu v dôsledku inflácie.

V dôsledku toho investovaná alebo požičaná suma stráca kúpnu silu. Tento výsledok je výhodný pre dlžníkov, ktorých reálna hodnota dlhu klesá. Na druhej strane je nevýhodný pre veriteľov, ktorých reálna hodnota požičaných peňazí klesá.

Úrokovú mieru ovplyvňuje mnoho faktorov, hlavne pôsobenie finančného trhu.

Rýchly výpočet percent pomocou online kalkulačky 

Percentuálna kalkulačka je jednoduchý prístroj na rýchle výpočty percent, ktoré pomáhajú určiť, koľko peňazí potrebuje človek na úrokové poplatky alebo ďalšie druhy transakcií. Je to veľmi jednoduchá metóda, pomocou ktorej možno vykonať výpočty percentuálnych pozícií a získať presný výsledok bez potreby skúmať viacero čísiel naraz.

Na začiatku je nutné určiť prvý počiatočný vklad – čiže prvý počiatočný obnos peňazí. Potom je možné zadať percento, ktoré chce človek vyčísliť – čiže percentuálny podiel nároku na príjem, z ktorého sa výpočet bude robiť. Percentuálna kalkulačka potom spočíta, koľko peňazí bude výsledná suma predstavovať v percente vzhľadom na počiatočný vklad.

Potom, čo sa nastavili všetky parametre, stačí stlačiť tlačidlo „výpočet“ a vyhľadať výsledok.

Percentuálna kalkulačka je teda veľmi užitočným nástrojom, ktorý ušetrí veľa času pri vyhľadávaní peňažných výsledkov. Je veľmi užitočným nástrojom pre každého, kto potrebuje rýchlo zistiť percento z určitej sumy.

Kalkulačka percent je bezplatne k dispozícii na internete a je veľmi ľahko dostupná. Takže ak potrebuje človek vykonať rýchle výpočty s percentami, treba vyskúšať percentuálnu kalkulačku.

Úroková kalkulačka

Online úroková kalkulačka je nástroj, ktorý sa používa na výpočet úrokov a celkových nákladov spojených s pôžičkou alebo úverom. Je to užitočný nástroj pre spotrebiteľov, ktorí chcú získať predstavu o tom, koľko budú musieť zaplatiť na úrokoch počas trvania pôžičky.

Fungovanie úrokových kalkulačiek sa môže líšiť podľa konkrétnej implementácie, ale každá obsahuje základné prvky. Tu je všeobecný popis toho, ako môže úroková kalkulačka fungovať:

 1. Vstupné údaje: Používateľ zvyčajne zadá niekoľko vstupných údajov do kalkulačky, ako je výška pôžičky, úroková sadzba, doba splácania a prípadne ďalšie poplatky.
 2. Výpočet úrokov: Kalkulačka použije tieto vstupné údaje na výpočet úrokov a splátok. Úrokové sadzby sa väčšinou vyjadrujú ako percentá. Kalkulačka používa rôzne matematické vzorce na výpočet úrokov a celkových nákladov.
 3. Amortizácia: Kalkulačka môže použiť metódu amortizácie na výpočet mesačných splátok. V rámci tejto metódy sa úver rozdelí na rovnaké mesačné splátky počas doby splácania. Každá splátka obsahuje určitú časť úrokov a určitú časť hlavnej sumy.
 4. Výsledok: Úroková kalkulačka potom poskytuje výsledok v podobe mesačnej splátky, celkových nákladov na úroky počas celej doby splácania a prípadne iných relevantných informácií. To umožňuje spotrebiteľom získať jasnú predstavu o finančných povinnostiach spojených s pôžičkou.

Je dôležité si uvedomiť, že úroková kalkulačka poskytuje len približné odhady a výsledky. Presná suma sa môže líšiť v závislosti na konkrétnej dohode s veriteľom a podmienkach úveru.

Výpočet úrokov z omeškania 

Úroky z omeškania sú poplatky, ktoré sa účtujú za oneskorenú platbu dlžníka po splatnosti. Tieto úroky majú za účel motivovať dlžníka, aby splatil svoj dlh včas a vykompenzovať veriteľovi náklady a straty spojené s omeškaním platby.

Výpočet úrokov z omeškania sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej dohody medzi veriteľom a dlžníkom. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa tieto úroky môžu vypočítať.

 • Veriteľ a dlžník sa dohodnú na pevnej percentuálnej sadzbe úrokov z omeškania na základe pôvodnej sumy dlhu. Táto percentuálna hodnota sa potom aplikuje na každý deň, týždeň alebo mesiac omeškania.
 • Úroky z omeškania sa môžu vypočítať na základe denných sadzieb. Veriteľ určí percentuálnu sadzbu pre každý deň omeškania a tá sa aplikuje na pôvodnú sumu dlhu.
 • Taktiež sa vypočítavajú na základe sadzby nad referenčným úrokom, ktorý je často stanovený centrálnou bankou alebo inými finančnými orgánmi. Napríklad, ak je referenčná úroková sadzba 5 % a dohodnutá sadzba nad referenčným úrokom je 3 %, úroky z omeškania budú 8 %.

Namiesto výpočtu úrokov z omeškania sa veriteľ môže rozhodnúť použiť pevnú sumu, ktorá sa účtuje za každý deň, týždeň alebo mesiac omeškania. Kalkulačka úrokov z omeškania môže byť dostupná aj online. Disponujú ňou najmä stránky s právnou pomocou bez poplatku.

Najvýhodnejšie spotrebné úvery

Spotrebným úverom sa rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.

Pri porovnávaní spotrebných úverov a hľadaní toho najvýhodnejšieho by mal človek zvážiť niekoľko faktorov. Každý by si mal určiť, či je pôžička naozaj nevyhnutná a nedá sa situácia vyriešiť bez pôžičky. Ak už nastane situácia, že človek potrebuje pôžičku a peniaze rýchlo, najdôležitejším číslom pri pôžičkách je RPMN – ročná percentuálna miera nákladov.

Od tohto čísla sa odvíja to, o koľko daný človek preplatí požičanú sumu peňazí. Okrem spomenutého by mal byť pri výbere zvážený aj daný poskytovateľ, teda či ide o bezpečnú formy pôžičky.

Nech sa už každý rozhodne akokoľvek, mal by si byť istý, že dané peniaze dokáže splatiť včas, a tým sa vyhnúť omnoho väčším problémom, aké mal pred žiadosťou o pôžičku. Z toho dôvodu je porovnávanie ponúk a hľadanie tej najvýhodnejšej pôžičky rozhodujúce. Vo výpočte spotrebného úveru môže pomôcť práve úverová kalkulačka online.

Spotrebný úver – úverová kalkulačka

Úrok môže byť pre niekoho nákladom (dlžník – ten, čo si požičiava) a pre niekoho výnosom (veriteľ – ten čo poskytol peniaze). Najčastejšie sa v praxi používa ročná úroková sadzba. Každý môže na výpočet pôžičky použiť napríklad úverovú kalkulačku online.

Úverová kalkulačka vypočíta mesačnú splátku z výšky spotrebného úveru a zobrazí splátkový kalendár po jednotlivých splátkových obdobiach rozdelených na úroky a umorovanie splátky.

Online kalkulačka vypočíta výšku mesačnej splátky a celkovú sumu zaplateného úveru. Do parametrov kalkulačky treba zadať tieto hodnoty:

 • výšku úveru
 • periodicitu splácania (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 • ročnú úrokovú sadzbu
 • dobu splácania úveru

Online úverová kalkulačka umožní porovnať jednotlivé spotrebné úvery a žiadateľ si tak môže vybrať ten najvýhodnejší. Spotrebné úvery si však treba vyberať individuálne, nielen podľa toho, čo povie o spotrebnom úvere kalkulačka.

Spotrebný úver – porovnanie

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie najvýhodnejších spotrebných úverov v banke dostupných na slovenskom trhu. Na vytvorenie tohto porovnania stačí použiť úverovú kalkulačku, ktorá na základe parametrov spotrebného úveru vyhodnotí či sa úver oplatí alebo nie.

PoskytovateľSpotrebný úverSumaÚroková sadzbaPoplatok za poskytnutie
UniCredit BankPRESTO Úver650 € až 50 000 €5,79 % p. a.0 €
Tatra BankaBezúčelový úver TB500 € až 30 000 €od 6,49 % p. a.2 % z výšky úveru
365 bankDigitálna pôžička300 € až 20 000 €od 6,00 % p. a.0 €
Poštová bankaDobrá pôžička300 € až 40 000 €5,90 % p. a.50 €
mBankmPôžička Plus350 € až 40 000 €od 5,89 % p. a.0 €
Porovnanie spotrebných úverov

Najvýhodnejšie úroky v bankách – termínovaný vklad

Okrem zvyšovania úrokových sadzieb hypotekárnych úverov v súčasnosti rastú aj sadzby vkladových produktov.

Termínovaný vklad patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie vkladové produkty. Jeho výhodou je, že vložené financie sa na účte zhodnocujú vyššou úrokovou sadzbou, ako napríklad pri bežných účtoch, sporiacich účtoch alebo vkladných knižkách.

Klient má tiež istotu, že počas celej viazanosti sa úroková sadzba (úrok) na termínovanom vklade v banke nezmení. Napríklad ak si vyberie viazanosť tri roky, počas celej tejto doby budete mať takú úrokovú sadzbu, ako si dohodol na začiatku. Preto sú tieto úroky v bankách výhodné.

Najvýhodnejšie úroky na termínovanom vklade možno nájsť v týchto bankách:

 1. VÚB – úroková sadzba 4,40 % ročne
 2. Slovenská sporiteľňa – úroková miera 4,00 % ročne
 3. ČSOB – úrok 4,00 % ročne
 4. Privat banka – úroková sadzba 3,00 % ročne
 5. Prima banka – aktuálne sadzby sa tu pohybujú od 1,5 do 2,6 % ročne 

Mnohí začali presúvať úspory z bankových účtov na termínované účty aj s vedomím, že termínovaný vklad zatiaľ nedokáže plne ochrániť financie domácnosti pred vplyvom inflácie.

Takýmto spôsobom však aspoň možno zmierniť straty v porovnaní so situáciou, keď peniaze ležia bez pohybu na bežnom účte. Vhodnejšou alternatívou je podľa odborníkov pravidelné investovanie na finančných trhoch, prípadne čoraz viac populárnejšie dlhopisy.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang