REIT – akcie, fondy, spoločnosti, príjem

Real Estate Investment Trusts, často skracované ako REITs, predstavujú inovatívny a efektívny spôsob, ako investovať do trhu s nehnuteľnosťami. Tieto špeciálne investičné nástroje umožňujú jednotlivcom a inštitucionálnym investorom podieľať sa na majetkovom portfóliu, ktoré zahŕňa komerčné nehnuteľnosti, ako sú obchodné budovy, byty, nemocnice, a iné.

Tento článok priblíži definíciu REIT fondov a ich charakteristické vlastnosti, ako aj informácie o možnostiach investovania do týchto investičných trustov.

Čo sú to REIT fondy?

Real Estate Investment Trust je špecifický druh investičného fondu, ktorý je zameraný na vlastníctvo, prevádzku alebo financovanie nehnuteľností, pričom sa riadi určitými legislatívnymi štandardmi. Jeho hlavnou charakteristikou je povinnosť distribuovať väčšinu svojich ziskov vo forme dividend investorom. To znamená, že REIT poskytuje investorom príležitosť zúčastniť sa na príjmoch a výnose z nehnuteľností bez potreby priameho vlastníctva a správy týchto aktív.

REIT musí splňovať určité základné kritériá, aby sa kvalifikoval na túto špeciálnu štatút. Medzi ne patrí povinnosť investovať minimálne 75% svojich aktív do nehnuteľností, ako aj distribuovať aspoň 90% svojich čistých ziskov vo forme dividend. Týmto spôsobom REIT poskytuje investorom príležitosť získavať pravidelný príjem z nájmov a zároveň sa podieľať na potenciálnom raste hodnoty nehnuteľností.

REIT historicky poskytovali investorom príjem založený na dividendách, konkurenčnú trhovú výkonnosť a potenciál dlhodobého zhodnocovania kapitálu, ktorý historicky dosahoval alebo prevyšoval infláciu. Sú to akcie, ktoré odvodzujú veľkú časť svojej hodnoty z hmotných aktív a ponúkajú výhody priebežného bežného príjmu s potenciálom dlhodobého zhodnocovania kapitálu.

Charakteristické vlastnosti REIT

REIT sa vyznačuje niekoľkými unikátnymi vlastnosťami, ktoré ho odlišujú od iných foriem investovania. Tieto charakteristiky hrajú kľúčovú úlohu pri atraktivite REIT pre rôzne typy investorov.

Verejne obchodovaný nástroj

Jednou z hlavných charakteristík REIT je jeho verejná obchodovateľnosť na burze. To znamená, že akcie REIT sú dostupné na nákup a predaj na verejných finančných trhoch. Táto vlastnosť pridáva likviditu, umožňujúc investorom ľahký prístup k ich investíciám a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny na trhu.

Diverzifikácia portfólia

REIT poskytuje investičnú príležitosť s vysokým stupňom diverzifikácie portfólia. S povinnosťou investovať aspoň 75% svojich aktív do nehnuteľností má investor možnosť zapojiť sa do rôznych sektorov, vrátane komerčných a rezidenčných nehnuteľností, nemocníc, hotelov a priemyselných komplexov. Táto diverzifikácia môže pomôcť minimalizovať riziko spojené s konkrétnymi odvetviami alebo geografickými oblasťami.

Pravidelný príjem z nájmov

Vzhľadom na povinnosť distribuovať aspoň 90% svojich čistých ziskov vo forme dividend má REIT potenciál poskytnúť investorom stabilný a pravidelný pasívny príjem. Zisky získané z nájmov od nájomcov nehnuteľností tvoria značnú časť týchto dividend.

Tieto charakteristiky robia REIT atraktívnou investíciou pre tých, ktorí hľadajú spojenie výnosnosti a stability vo svete nehnuteľností bez potreby priameho vlastníctva a správy nehnuteľností.

REIT môžu zahrňovať rôzne typy nehnuteľností, ako sú byty, kancelárie, obchodné priestory, hotely a iné, čím umožňujú rozloženie rizika a dostatočnú diverzifikáciu.

Typy REIT fondov

Real Estate Investment Trusts predstavujú dynamický sektor finančného trhu, ktorý ponúka investičné príležitosti v odvetví nehnuteľností. Zásadnou charakteristikou REIT je ich rôznorodosť, ktorá sa prejavuje nielen v type nehnuteľností, do ktorých investujú, ale aj v spôsobe, ako sú dostupné investorom.

Tradičné REIT vs. Špecializované REIT

Tradičné REIT investujú do širokej škály komerčných nehnuteľností, vrátane kancelárskych budov, obchodných centier, bytových komplexov a priemyselných areálov. Ich portfólio môže zahŕňať nehnuteľnosti z rôznych geografických oblastí a odvetví s cieľom dosiahnuť diverzifikáciu a minimalizovať riziká.

Špecializované REIT sa zameriavajú na konkrétne odvetvia alebo typy nehnuteľností, ako sú napríklad nemocnice, hotely, sklady, rezorty, alebo infraštruktúrne projekty. Tieto REIT sú často citlivejšie na zmeny v ich špecifickom odvetví, ale môžu ponúkať príležitosti na vyššie výnosy v prípade správneho vývoja v danej oblasti.

Verejné vs. Neverejné REIT

Verejné REIT majú svoje akcie obchodované na verejných burzách, čo umožňuje širokej verejnosti investovať do nehnuteľností bez priameho vlastníctva. Vďaka likvidite verejných trhov majú investori možnosť kúpiť a predať svoje akcie kedykoľvek počas obchodných dní.

Neverejné (nevydané) REIT sa neobchodujú na verejných burzách a sú sprístupnené iba obmedzenému počtu investorov. Tieto REIT môžu ponúkať väčšiu kontrolu a dlhodobé investičné stratégie, ale majú obmedzenú likviditu v porovnaní s verejnými REIT.

Globálne perspektívy REIT

Národné REIT sú zamerané na investovanie do nehnuteľností v jednej konkrétnej krajine, avšak sú citlivé na ekonomické a politické udalosti v danej geografickej oblasti. Na druhej strane, medzinárodné REIT umožňujú investovať do nehnuteľností na celosvetovej úrovni. Majú potenciál na dosiahnutie vyšších výnosov, ale sú tiež vystavené väčším globálnym rizikám.

Tieto rôzne typy REIT poskytujú investičné možnosti, ktoré zohľadňujú rôzne preferencie a ciele investorov v oblasti nehnuteľností.

Akcie REIT fondov

Záujemcovia o investovanie do REIT akcií môžu zakúpiť jednotlivé akcie REIT spoločností prostredníctvom brokerských účtov, ako napríklad eToro či XTB. Existujú dva hlavné typy REIT:

  • Equity REITs zamerané na vlastníctvo a správu nehnuteľností, pričom príjmy predstavujú platby od nájomníkov
  • Hypotekárne REITs, ktoré investujú do hypoték a iných dlhových nástrojov súvisiacich s nehnuteľnosťami

REIT fondy sú zvyčajne kótované na národnej burze a poskytujú investorom značnú likviditu. Môžu byť zakúpené pomocou bežného maklérskeho účtu. Niektoré z verejne kótovaných REIT akcií zahŕňajú Prologis Inc. (PLD), American Tower Corp. (AMT), Ventas Inc. (VTR), Welltower Inc. (WELL), Realty Income (O) a Public Storage (PSA).

REIT majú profesionálny manažment, ktorý sa stará o riadenie a údržbu, čo oslobodzuje investorov od potreby aktívne riadiť nehnuteľnosti.

Realty Income akcie (O)

Realty Income (NYSE: O) je REIT spoločnosť zahrnutá v indexe S&P 500, ktorá sa zameriava na vytváranie spoľahlivých mesačných Realty Income dividend z portfólia komerčných nehnuteľností. Spoločnosť vlastní približne 11 100 nehnuteľností, z ktorých väčšina sú voľne stojace maloobchodné nehnuteľnosti s jedným nájomcom.

Obchodný model spoločnosti Realty Income zahŕňa investovanie do vysokokvalitných nehnuteľností prenajatých popredným prevádzkovateľom v odvetví na základe dlhodobých čistých nájomných zmlúv, čo podporuje cieľ poskytovať spoľahlivé mesačné Realty Income dividendy, ktoré sa časom zvyšujú.

Podľa najnovších údajov ponúka akcia Realty Income dividendový výnos 5,68 %. Realty Income akcie O sú kótované na burze cenných papierov v New Yorku pod symbolom „O“ a ich trhová kapitalizácia je približne 39,20 miliardy USD. Investovanie do akcií sa môže oplatiť.

REIT ETF fondy

ETF REIT je typ fondu obchodovaného na burze, ktorý primárne investuje do akcií REIT a jeho cieľom je napodobňovať REIT indexy. Tieto REIT ETF fondy ponúkajú nízkonákladovú investičnú možnosť pre investorov, ktorí hľadajú expozíciu voči REIT.

Tieto fondy sú uplatňujú pasívne investovanie a riadenie, pričom sú navrhnuté tak, aby odzrkadľovali indexy REIT, čo z nich robí spôsob, akým sa akcionári môžu zapojiť do sektora nehnuteľností bez toho, aby museli osobne spravovať svoje portfólio REIT spoločností.

Niektoré zo zaujímavých REIT ETF na nákup zahŕňajú:

  • Vanguard Real Estate ETF (VNQ) – poskytuje vysoký príjem a mierny dlhodobý kapitálový rast investovaním do REIT akcií. ETF vypláca dividendy štvrťročne, pričom dividendový výnos predstavuje 3,61 % ročne.
  • Charles Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) – cieľom fondu je čo najpresnejšie sledovať, pred poplatkami a výdavkami, celkový výnos indexu zloženého z amerických realitných investičných trustov klasifikovaných ako akcie. Dividendový výnos dosahuje úroveň 3,58 %.
  • iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) – snaží sa sledovať investičné výsledky indexu zloženého z amerických REIT, ktoré držia americké hypotéky na bývanie a komerčné hypotéky, pričom vypláca investorom 4,04 % dividendový výnos.
  • Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) – SRET má prístup k 30 najvýnosnejším REIT na svete, čo potenciálne zvyšuje výnos portfólia. 8 rokov po sebe realizuje mesačné distribúcie dividend, ktoré v súčasnosti predstavujú 7,81 % ročne.

Najväčšie REIT vytvárajú veľkú časť príjmov odvetvia. To nerobí REIT imúnne voči zmenám na trhu. Niektoré REIT čelili prudkému poklesu cien, ktorý mohol nasledovať po nadmerných špekuláciách investorov.

Záver

Real Estate Investment Trusts (REITs) sa v súčasnosti stali neoddeliteľnou súčasťou svetového finančného trhu, ponúkajúc investorom unikátnu príležitosť participovať na dynamike odvetvia nehnuteľností. Ich schopnosť poskytovať pravidelný príjem, likviditu a diverzifikáciu portfólia robí z REIT atraktívnu alternatívu pre široké spektrum investorov.

Pre tých, ktorí uvažujú o investovaní do REIT, je kritické mať dôkladné porozumenie ich štruktúry, typov a rizík. Pred vstupom do tohto trhu je dôležité vyhodnotiť vlastné investičné ciele a toleranciu k riziku. Konzultácia s finančným poradcom a sledovanie aktuálnych trendov v odvetví nehnuteľností môže byť kľúčové pri rozhodovaní o vhodnosti investovania do REIT v konkrétnom čase a kontexte.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje av dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 73 až 89 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang